80706

Lexicology as a branch of linguistics. Parts /branches of lexicology. The connection of lexicology with other branches of linguistics

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Special lexicology – the lexicology of a particular language, i.e. the study and description of its vocabulary and vocabulary units, primarily words as the main units of language.; special lexicology is based on the principles worked out and laid down by general lexicology, a general theory of vocabulary. Special lexicology employs synchronic (q.v.) and diachronic (q.v.) approaches

Английский

2015-02-18

32.51 KB

3 чел.

Lexicology as a branch of linguistics. Parts /branches of lexicology. The connection of lexicology with other branches of linguistics.

Lexicology – 'science of the word', a branch of linguistics, which basic task is a study and systematic description of vocabulary in respect to its origin, development and current use.

general lexicology – part of general linguistics, is concerned with the study of vocabulary irrespective of the specific features of any particular language;

special lexicology – the lexicology of a particular language, i.e. the study and description of its vocabulary and vocabulary units, primarily words as the main units of language.; special lexicology is based on the principles worked out and laid down by general lexicology, a general theory of vocabulary. Special lexicology employs synchronic (q.v.) and diachronic (q.v.) approaches:- special descriptive lexicology (synchronic lexicology) – deals with the vocabulary and vocabulary units of a particular language at a certain time- special historical lexicology (diachronic lexicology) – deals with the changes and the development of vocabulary in the course of time.

Branches:Semantics – studies meanings of words.Etymology – origin of words.Phraseology – special lexical units (idioms, set-phrases, etc.)Lexicography – an applied branch – deals with science of compiling dictionaries.

Lexicology can study the development of the vocabulary, the origin of words and word-groups, their semantic relations and the development of their sound form and meaning. In this case it is called historical lexicology.

Another branch of lexicology is called descriptive and studies the vocabulary at a definite stage of its development.

Lexicology is closely connected with other branches of linguistics: phonetics, for example, investigates the phonetic structure of language & is concerned with the study of the outer sound-form of the word. Grammar is the study of the grammatical structure of language. It is concerned with the various means of expressing grammatical relations between words as well as with patterns after which words are combined into word-groups & sentences. There is also a close relationship between lexicology & stylistics, which is concerned with a study of a nature, functions & styles of languages.

Lexicology presents a wide area of knowledge.Historical lexicology deals with the historic change of words in the course of lang. development. Comparative lexicology studies closely relative languages from the point of view of their identity and differentiation. Contrastive - both relative and unrelative languages establishes differences and similarity. Applied lexicology - translation, lexicography, pragmatics of speech.

Lexicology investigates various meaning relations existing in the lang., how the lexicon words to provide and support meaningful communication.Each word is a part of entire system language vocabulary. Every item of a language stands closely with 2 other items.the sintagmatic level the paradygmatic level.

On the sintagmatic level the semantic structure of a word is analyzed in it’s linear relationships with neighbouring words.

On the paradigmatic level - relationship with other words in the vocabulary system: synonyms, polysemantic words, antonyms.

Closely connected with Historical Lexicology is Contrastive and Comparative Lexicology whose aims are to study the correlation between the vocabularies of two or more languages, and find out the correspondences between the vocabulary units of the languages under comparison. Needless to say, one can hardly overestimate the importance of Contrastive Lexicology as well as of Comparative Linguistics in general for the purpose of class-room teaching of foreign languages. Of primary importance in this respect is the comparison of the foreign language with the mother tongue.Comparative Lexicology is closely connected with Cognitive Lexicology, which is based on the assumption that words of the language represent our knowledge of the world which is the result of cognitive process. It studies the was human knowledge is represented in vocabulary and also studies the laws of vocabulary acquisition.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.
25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало€.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою €œчужістю€ системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа – €œвідстороненої€ сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики – порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем пов’язані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.
25195. Знання як особлива форма освоєння світу 27.5 KB
  Пізнання це такий процес що спрямований на отримання знання. Пізнання має багато модусів оскільки людина відноситься до світу у різних площинах і пізнає його у різних ракурсах. Тому можна виділяти наукове пізнання етичне релігійне філософське мистецьке та інші. Пізнанням є таке відношення до світу в якому людина змінює себе за допомогою світу.
25196. Пізнання як особлива форма освоєння світу 25 KB
  Пізнання як особлива форма освоєння світу Якщо дуже просто то пізнання – це процес взаємодії суб’єкта та об’єкта що своїм результатом має знання. Існують різні способи пізнання а отже й різні види знання. Поряд із різноманітністю видів знань існує величезна кількість поглядів на саму природу пізнання. Говорять про абстрактне і конкретне пізнання повне і неповне наукове і філософське тощо.
25197. Концепції комунікативно-структурованого життєсвіту за Ю.Габермасом 35 KB
  Габермас виходить з концепції суспільної еволюції де суспільний розвиток постає у формі руху від родовогоархаїчного до традиційногодержавноорганізованого а потім до модерногокапіталістичного суспільства. Концепція життєсвіту дістає своє втілення в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Системні механізми в цих суспільства невіддільні від соціальноінтегративних інституцій заснованих на життєвому світі. За умов традиційного...
25198. Пізнання та інтерес Техніка та наука як ідеологія Теорія комунікативної дії 1981 Моральна свідоміст 32.5 KB
  Концепція комунікативноструктурованого життєвого світу Габермаса Осн. Продовжуючи традицію внутрішнього взаємозв'язку між структурами життєвого світу і структурами мови традицію що сягає ще філософії Гумбольдта Г. зауважує що для самого життєвого світу мова і культура є конститутивними .досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу.
25199. Поняття феномену в феноменологічній філософії 24 KB
  Він розрізняв даності зовнішнього досвіду фізичні феномени та безпосередньо очевидні психічні феномени які інтенційно містять у собі весь предмет. Феномени не подвоюють світ як деякі це вважають. Навпаки феномени показують виявляють себе як деяку цілісно схоплену одиницю.