8075

Бізнес-план для діяльності виробничого підприємства ТОВ КРУЧА

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

ВСТУП Актуальність теми дослідження. З кожним роком зростає роль економічного аналізу господарської діяльності підприємств як складової системи економічної інформації та управління. Управління підприємством вимагає систематичної, точної і достовірно...

Украинкский

2013-02-03

692.5 KB

67 чел.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. З кожним роком зростає роль економічного аналізу господарської діяльності підприємств як складової системи економічної інформації та управління. Управління підприємством вимагає систематичної, точної і достовірної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг; про наявність матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, їх використання; про власний капітал, зобов’язання та фінансові результати діяльності.

Необхідною умовою реалізації основної мети підприємництва - отримання прибутку на авансований капітал - є планування відтворення капіталу, яке охоплює стадії інвестування, виробництва, реалізації (обміну) і споживання.

Бізнес як система функціонує і розвивається в результаті попередніх вкладень капіталу і, перш за все, в основні засоби. Отримання прибутку сьогодні це результат правильних рішень про пропорції вкладення капіталу в основні і оборотні кошти, прийнятих ще до початку операційної діяльності підприємства. Тому ефективне управління капіталом припускає ясне уявлення про специфіку їх функціонування і відтворення.

В умовах ринкової економіки бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування підприємства, показує, яким чином її керівники мають намір досягти своєї мети, насамперед підвищення прибутковості роботи. Бізнес-план не є сталим документом: він систематично поновлюється, до нього вносяться зміни, обумовлені змінами, що відбуваються всередині підприємства, змінами на ринку, в економіці в цілому. Для того, щоб бізнес-план був прийнятий, він має бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. При пошуку партнерів, інвесторів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візиткою підприємця: стає можливою стандартизація процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу зекономити час і впорядкувати контакти.

Об'єктом дослідження даної роботи є ринок продуктів для спортсменів.

Мета – розробити бізнес-план для діяльності виробничого підприємства ТОВ «КРУЧА».

Для вирішення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

 •  описати досліджуване підприємство;
 •  дослідити і проаналізувати ринок продуктів для спортсменів України та світу;
 •  оцінити конкурентів;
 •  розробити бізнес-план цеху для виготовлення морозива діючої організації ТОВ «Круча».

При написанні роботи використана навчальна і періодична література, статистичні дані.

У розділі 1 розглянуті теоретичні засади бізнес-планування, цілі написання, структура та мета написання бізнес – плану.

У розділі 2 визначено основний напрямок діяльності підприємства ТОВ «КРУЧА», продукцію та обсяг виробництва, також проедено аналіз положення справ у галузі морозива, динаміку розвитку та потреди споживачів. Також визначені основні конкуренти вітчизняного виробництва.

У розділі 3 розроблено бізнес – планування для ТОВ «Круча» щодо випуску морозива. Відповідно проведеного аналізу галузі виробництва морозива в Україні (розділ 2) розроблені – виробничий, організаційний, маркетинговий, фінансовий плани, а також плані капіталовкладень та витрат. У цьому розділі також проведен розрахунок оцінки ефективності бізнес-плану ТОВ «Круча».

1. Теоретичні засади бізнес-планування

1.1. Сутність та роль бізнес планування

Створення власної справи - це завжди величезний ризик і подолання опору, що неминуче виникає при народженні нового. Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які пророкує це починання, а й відповідальність за функціонування, розвиток, виживання її. Бізнесменом практично може бути будь-яка людина - інженер, економіст, технік, медпрацівник, продавець, винахідник, службовець, робітник, викладач, студент, домогосподарка, пенсіонер, школяр. Треба тільки визначити власні підприємницькі здібності та імовірні можливості стати бізнесменом. Але залишитися бізнесменом зуміють лише ті, хто нестандартно мислить, має силу волі, цілеспрямованість, велику працездатність, націленість на пошук нового, тобто ті, які у підприємницькій діяльності вбачають зміст усього свого життя.

Відкрити власну справу, організувати своє підприємство нелегко. Кожне таке рішення приймається виходячи із конкретної ситуації і тому воно унікальне, але все ж в усіх подібних рішеннях є дещо спільне - вони передбачають відмову від способу життя, що склався, ні1 користь створення власної справи.

Рішення зайнятися бізнесом включає в себе такі моменти:

бажання створення власної справи, щоб стати господарем, небажання працювати на когось;

відмова від попередньої кар'єри і готовність змінити свій спосіб життя;

переконаність у тому, що власна справа - заняття престижне і достойне;

можливість створення власної справи (наявність коштів, умов);

упевненість у реальності створення такої справи за умови існування необхідних зовнішніх і внутрішніх передумова.

Вихідною точкою, з якої починається власна справа, є ідея, закладена в її основу. Це може бути ідея нового продукту, який вироблятиме підприємство, що створюється; послуги, які воно надаватиме населенню; механізм організації та управління виробництвом тощо. Така ідея може бути як власною (оригінальною, вперше народженою) і в цьому випадку підприємство створюється для її реалізації, так і запозиченою. В практиці бізнесу ідея виступає початковою точкою підприємницької діяльності.

Джерел нових ідей безліч: це публікації офіційних органів влади, вчених, думка бізнесменів, відгуки споживачів, продукція, що випускається конкурентами, науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки тощо. Носієм нових ідей та механізмів їх реалізації виступає людина. Якщо вона хоче відкрити свою справу, дуже важливо, щоб ідея відповідала її здібностям, особистим ціннісним установкам.

Формою конкретизації підприємницької ідеї виробничого підприємства є бізнес-план фірми. Це розгорнутий документ, у якому представлені головні напрямки діяльності, ресурси, умови і результати підприємництва Він може мати різні види. Залежно від періоду планування розрізняють стратегічний (довгостроковий) бізнес-план — на період більше року; оперативний (короткостроковий) бізнес-план — на рік і менше (квартал, місяць) В залежності від ступеня новизни підприємницької діяльності розрізняють: бізнес-план створення фірми або її підрозділу; бізнес-план розвитку діючого економічного суб'єкта (реалізації нової підприємницької ідеї).

Ціль розробки бізнес-плану — спланувати діяльність організації на найближчий І віддалений періоди відповідно до потреб ринку І можливостей одержання необхідних ресурсів. Бізнес-план допомагає вирішити такі основні задачі:

• визначити конкретні напрями діяльності підприємства, цільові ринки і місце на цих ринках;

• сформулювати довгострокові і короткострокові цілі, стратегію і тактику їхнього досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;

• вибрати склад і визначити показники товарів та послуг, що будуть запропоновані банком споживачам. Оцінити витрати щодо їхнього створення й реалізації;

• виявити відповідність існуючих кадрів фірми, умов мотивації їх праці пред´явленим вимогам для досягнення поставлених цілей;

• визначити склад маркетингових заходів підприємства щодо вивчення ринку, реклами, стимулювання продажу, ціноутворення, каналів збуту і т.ін.;

• оцінити фінансове положення підприємства і відповідність наявних фінансових та матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;

• передбачити труднощі, «підводні камені», що можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану.

Основні функції бізнес-плану представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.1

Основні функції бізнес-плану

Внутрішні

Зовнішні

 •  розробка стратегії (концепції)  розвитку, конкретизація окремих напрямів її діяльності
 •  розробка і здійснення проектів створення нових продуктів (послуг)
 •  оцінка внутрішнього наукового, технічного,   виробничого   і   комерційного потенціалу банку і виявлення резервів
 •  підготовка і здійснення заходів щодо впровадження нових технологій і придбання устаткування
 •  підбір нових і перенавчання власних працівників
 •  контроль   за   фінансовими   результатами діяльності
 •  заходи щодо зниження ступеня ризику в діяльності фірми
 •  формування   сприятливого   іміджу
 •  план заходів попередження банкрутства і виходу з кризових ситуацій
 •  підготовка і проведення збору акціонерів
 •  залучення  для  реалізації  проектів інвестицій
 •  обґрунтування для включення проектів у державні (регіональні) програми й одержання коштів з централізованих джерел
 •  одержання зовнішнього фінансування
 •  забезпечення    успішної    реалізації акцій фірми на фондовому ринку
 •  організаційно-фінансове обґрунтування необхідності створення спільних виробництв, підприємств із використанням    іноземного    капіталу та інших форм спільної діяльності
 •  розробка і здійснення заходів щодо створення     фінансово-промислових груп

Бізнес-план – це ретельно підготовлений плановий документ, який розкриває усі сторони будь-якого започатковуваного комерційного проекту. Він дозволяє передбачати заходи щодо реалізації нової ідеї, визначати необхідне фінансове забезпечення і отримання певного зиску. Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення тієї або іншої підприємницької ідеї.

Бізнес-план – це документ, який містить систему ув’язаних в часі та в просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди).

Бізнес-планування включає в себе три етапи:

 •  підготовчий період – підбір виконавців, консультантів та експертів, постановка завдання і розподіл обов’язків між виконавцями, розробка календарного плану (графіка) виконання робіт, збір вихідної інформації;
 •  розробка бізнес-плану;
 •  презентація бізнес-плану – доведення основних положень бізнес плану до потенційних інвесторів.

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу в загалі і бізнес-плану зокрема.

1.2. Характеристика нового виду морозива, аналіз його патентної захищеності

Для випуску нового виду морозива скористуємося патентом № 34680 на корисну модель авторів Рябової О.О., Савицької О.В., Бондаренко Є.В. «Функціональний топінг (солодкий соус) для харчування спортсменів «Ранкове пробудження», патентом № 33919 на корисну модель авторів Рябової О.О., Савицької О.В., Бондаренко Є.В.  «Морозиво «Тайм-аут» для спортсменів» та дисертацією Бондаренко Є.В. «Формування споживчих властивостей морозива для спортсменов».

Харчування як фактор, що формує фізичну працездатність і композиційний склад тіла спортсмена, завжди викликало підвищений інтерес спортсменів і тренерів.

Вуглеводи - найбільш важливий продукт у харчуванні спортсменів, оскільки це єдине джерело енергії, здатне забезпечити інтенсивність виконання фізичних вправ протягом тривалого часу навіть у тих випадках, коли енергетичні запаси організму відносно невеликі.

Дуже часто в організм спортсмена надходить недостатньо вуглеводів, тому їхній тренувальний процес стає малоефективним, а рівень фізичної підготовленості - недостатньо високим.

Існує думка, що перетворення фруктози в глюкозу відбувається відносно повільно, чим і пояснюється використання композицій глюкоза + фруктоза  для пролонгування вивільнення енергії в часі [5, 23].

При підтриманні високих рівнів глікогену спортсмени легше переносять тренувальні навантаження. Якщо спортсмен споживає стільки їжі, скільки необхідно, щоб задовольнити відчуття голоду, то це, як правило, призводить до того, що споживається недостатня кількість вуглеводів для компенсації витрат енергії під час змагальної та тренувальної діяльності. Дисбаланс між використанням глікогену та споживанням вуглеводів може, принаймні частково, пояснити, чому у деяких спортсменів спостерігається хронічне стомлення і вони потребують не менш ніж 48 годин, щоб відновити нормальний вміст глікогену у м’язах [4,15].

Серед великого розмаїття існуючих харчових продуктів група харчових продуктів для спортсменів має досить невеликий сегмент, що дуже швидко розвивається. У літературі харчові продукти для спортсменів об’єднано терміном «спортивне харчування», що є досить умовним, тому що об’єднує і збагачені, але традиційні харчові продукти, а також білкові, вуглеводні, вітамінні, мінеральні концентрати та їх премікси, які спочатку були розроблені медиками і фармакологами для хворих людей, а вже потім з конкретними рекомендаціями впроваджені у практику харчування спортсменів.

Ідея позиціонування таких харчових продуктів виникла на початку 1970-х років з розквітом бодибілдінгу, коли з метою поліпшення своїх результатів спортсмени звернулися за порадою до науковців медиків. Великі фармацевтичні компанії швидко проаналізували проблему та перспективи розвитку цього напряму харчування і розробили цілу низку спортивних продуктів: протеїнові та амінокислотні харчові добавки, вітамінно-мінеральні комплекси, енергетичні напої тощо.

При виробництві харчових продуктів для спортсменів функціональної спрямованості використовують велику кількість добавок, які умовно можна розподілити по наступних групах залежно від їх здатності до корекції небажаного стану організму:

 •  адаптогени рослинного та тваринного походження;
 •  речовини енергетичної дії;
 •  речовини пластичної дії;
 •  біогенні стимулятори;
 •  ноотропи;
 •  антиоксиданти;
 •  антигіпоксанти;
 •  вітамінні комплекси;
 •  микро- та мікроелементні комплекси;
 •  продукти бджільництва та інше [].

З метою розширення продуктової лінійки харчових добавок для спортсменів дослідимо можловості виробництва морозива «Тайм-аут».

Для розробки та вибору критеріїв оптимізації якості нових харчових продуктів для спортсменів власники патенту використовували наступні критерії оптимізації:

Рис.1.1. Критерії оптимізації рецептур морозива для спортсменів

Основною метою оптимізації рецептурного складу морозива було забезпечення компенсації витрачених на різних етапах тренувально-змагальної діяльності нутрієнтів та створення сприятливих умов для відновлення спортивних кондицій.

Власниками патенту № 33919 було запропоновано 3 види солодкіх топінгів для виробництва морозива «Тайм-аут», але лише один з них «Ранков пробудження» захищений патентом № 34680. решта топінгів патентів не здобули.

Розглянемо більш детально морозиво «Тайм-аут».

Морозиво пломбір-суфле для спортсменів, що містить молоко коров'яче сухе знежирене, молоко коров'яче сухе незбиране, молоко коров'яче пастеризоване, молоко коров'яче незбиране згущене з цукром, масло коров'яче "Селянське", цукор-пісок, стабілізатор, ванілін, воду питну підготовлену, яке відрізняється тим, що додатково містить гліцерин (Е 422).

Таблиця 1.2.

Склад морозива для спортсментів на 1000 кг (співвідношення)

Компоненти

Співвідношення

молоко коров'яче сухе знежирене

28,03

молоко коров'яче сухе незбиране

20,0

молоко коров'яче пастеризоване

500,0

молоко коров'яче незбиране згущене з цукром

75,0

масло коров'яче "Селянське"

127,6

цукор-пісок

105,38-101,38

гліцерин

15,0-20,0

стабілізатор

20,0

При цьому морозиво може бути покрито глазур'ю або полите топінгом (солодким соусом).

Суміш для приготування морозива може бути вершковою, або пломбірною, або молочною.

Розглянемо склад топінгів для морозива.

Топінг «Ранкове пробудження», яке захищено патентом на користну модель № 34680, до складу якого включено функціональну композицію «Ранкове пробудження», що складається з аскорбінової кислоти, кофеїну, L-карнітину, бурштинової кислоти розраховано на  споживання у ранковий період за 1-2 години перед фізичним навантаженням, що дозволить підготувати організм людини до фізичного навантаження, підвищити його фізичну працездатність та емоційну стійкість.

У таблиці 1.3 представлено склад функціональної композиції топінгу «Ранкове пробудження» та норми споживання окремих інгредієнтів.

Таблиця 1.3

Склад функціональної композиції  топінгу «Ранкове пробудження», мг

Компоненти функціональної композиції

Добова потреба

(дозування)

Безпечне добове  дозування

Кількість

на 1 порцію топінгу

(100 г)

для людей

з низькою фізичною активністю

для

спортсменів

L-Карнітин

500-700

1000-2000

6000

500

Бурштинова кислота

300-500

500-1000

2000

400

Кофеїн-бензоат натрію

0

0

500

200

Аскорбінова кислота

50-70

100-300

10000

50

Вживання морозива з додаванням топінгу «Ранкове пробудження» перед фізичним навантаженням у тренувально-змагальний період забезпечить підвищення загального тонусу організму та працездатності спортсменів, зменшення об’єму жирової тканини, ріст м’язової тканини, нормальну діяльність нервової системи, антиоксидантну активність організму  та енергообмін. Стимулююча та тонізуюча дія компонентів функціональної композиції зумовлює рекомендацію щодо споживання топінгу саме у ранковий період.

Топінг «Денна енергія», до складу якого включено функціональну композицію з сухого екстракту  левзеї сафлоровидної, креатину моногідрату, глюкози та комплексу мінералів та вітамінів групи В, рекомендовано вживати вдень.

У таблиці 1.4 представлено склад функціональної композиції топінгу «Денна енергія»,  потреби і норми споживання її окремих складових.

Таблиця 1.4

Склад функціональної композиції топінгу «Денна енергія», мг

Компоненти функціональної композиції

Добова потреба

 (дозування)

Безпечне добове  дозування

Кількість

на 1 порцію топінгу

для  людей з низькою фізичною активністю

для

спортсменів

Сухий  екстракт левзеї сафлоровидної

120-150

120-240

240

40

Креатину моногідрат

3000-5000

5000-10000

20000

3000

Глюкоза

5000-10000

50000-100000

100000

5000

Натрій (Na)

4000-5000

5000-7000

7000

2000

Калій (K)

4000-5000

5000-7000

7000

2000

Кальцій (Ca)

800-1000

1000-1200

2500

400

Магній (Mg)

300-500

500-600

600

200

Фолієва кислота (Вс)

2-3

3-5

5

2

Тіамін (В1)

1,3-2,6

3-5

5

0

Рибофлавін   (В2)

1,5-3

3-5,6

6

0

Піридоксин (В6)

1,5-3

5-10

10

2

Ціанкобаламін (В12)

1-3

3-10

10

0

Нікотинова кислота (РР)

15-25

25-45

50

10

Вживання топінгу «Денна енергія» перед фізичним навантаженням  у період формування спеціальної працездатності, у передзмагальний та змагальний періоди забезпечує підвищення загального тонусу організму людини, стимулює діяльність нервової системи та енергообмін, має анаболічну, ергогенну та адаптогенну дії, сприяє усуненню симптомів перетренування.

На вживання після фізичного навантаження у вечірній період, розраховано рецептуру топінгу «Вечірнє відновлення». Він дозволить підготувати організм до нічного відновлення, підвищити запаси необхідних речовин до відновлювальних пластичних процесів, знизити збудження нервової системи.

Досягнення поставленої мети зумовлено наявністю у складі топінгу функціональної композиції із збалансованого комплексу вільних амінокислот, сухого екстракту кропиви собачої, бурштинової кислоти, ацетату ретинолу та ацетату токоферолу, який є будівельним матеріалом для пластичних та відновлювальних процесів організму людини та впливає на емоційно-психологічний стан залежно від часу доби та біоритмів людини.

У таблиці 1.5 представлено перелік речовин і їх дозування у функціональній композиції топінгу «Вечірнє відновлення».

Таблиця 1.5

Склад функціональної композиції топінгу «Вечірнє відновлення», мг

Компоненти функціональної композиції

Добова потреба

(дозування)

Максимальне безпечне добове  дозування

Кількість на 1порцію

топінгу

для людей з низької фізичною активністю

для  спортсменів

Бурштинова кислота

300-500

500-1000

2000

400

Сухий  екстракт  кропиви собачої

0

0

1000

400

Ретинолу ацетат (А)

1,5-2,5

2-4

50

1

Токоферолу ацетат (Е)

10-20

20-45

500

10

L-триптофан *

1000-2000

2000-3000

3000

500

L-лейцин ***

4000-7000

6000-8000

8000

3500

L-ізолейцин  ***

3000-4000

4000-6000

6000

2000

L-валін ***

3000-5000

4000-6000

6000

2500

L-треонін *

2000-4000

3000-5000

5000

2000

L-лізин *

3000-5000

4000-7000

7000

2750

L-метіонін *

2000-4000

3000-6000

6000

1000

L-фенілаланін *

2000-4000

3000-6000

6000

2000

L-гістидін **

1500-2000

2000-3000

3000

1000

L-аргінін **

5000-6000

6000-8000

8000

1000

L-цистеїн

2000-3000

3000-5000

5000

1000

L-тирозин

3000-4000

4000-6000

6000

1000

L-аланін

2000-3000

3000-5000

5000

1000

L-серін

2000-3000

3000-5000

5000

1000

L-глютамінова кислота

1000-2000

2000-3000

100000

1000

L-аспарагінова кислота

4000-6000

6000-8000

10000

1000

L-пролін

3000-5000

5000-7000

7000

1000

L-гліцин

5000-6000

6000-8000

8000

1000

Примітка *.

*    - незамінні амінокислоти

**   - умовно незамінні амінокислоти

***  - незамінні амінокислоти з розгалуженим ланцюгом                

Як свідчать дослідження, відразу після тренування важливо споживати як вуглеводи, так і амінокислоти. Ця необхідність зумовлена тим, що синтез протеїну здійснюється не під час тренування, а починається після його закінчення. Забезпечення організму вільними амінокислотами або швидко засвоюваним протеїном сприяє прискоренню синтезу м’язового протеїну. Вільні амінокислоти дуже добре засвоюються організмом відразу після споживання і використовуються для побудови м’язової тканини. Вуглеводи потрібні, щоб забезпечити сировину для заповнення м'язового глікогену. М'язовий глікоген є основним джерелом енергії для анаеробних тренувань. Найбільш ефективні вуглеводи з високим глікемічним індексом, які забезпечують найбільший викид інсуліну, а інсулін включає ферменти, необхідні для заповнення м'язового глікогену, забезпечуючи при цьому надходження амінокислот в м'язи для найефективнішого синтезу протеїну []. Саме тому запропоновану композицію рекомендовано додавати до високо  вуглеводних харчових продуктів, в тому числі топінгів для морозива.

Доцільність вечірнього вживання топінгу з функціональною композицією «Вечірнє відновлення» зумовлена антиоксидантними, регенеративними властивостями, седативним ефектом та наявністю амінокислот, які є джерелом для синтезу білків та ферментів, що сприяє відновленню організму після високих фізичних та психоемоційних навантажень.

Запропоновані рецептури суміші для морозива та функціональних топінгів спеціального призначення  не мають у своєму складі речовин, заборонених Медичним кодексом міжнародного олімпійського комітету та Антидопінговим кодексом олімпійського руху, їх щоденне споживання не призводить до звикання та можуть вироблятися на традиційному обладнанні за традиційною технологією.


2.
Аналіз діяльності виробничого підприємства ТОВ «КРУЧА»

2.1. Загальна характеристика підприємства

Бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності впровадження на базі діючого підприємтва  ТОВ "Круча" цеху з виробництва морозива.

Розглянемо показники діючого підприємства ТОВ «Круча», яке має власне виробництво печива та тортів потужністю 300 тисяч тон на рік.  Виробництво знаходиться у м. Києві. Підприємство має власні основні засоби для здійснення виробничої діяльності, а саме виробничі приміщення, обладнання для виробництва, пакування, фасування готової продукції; склади для зберігання готової продукції і товарів; обладнану лабораторію для досліджень та розробок.

ТОВ «Круча» здійснює фінансово-господарську діяльність  на підставі статуту, зареєстрованого розпорядженням Деснянської районної у м.Києві державної адміністрації 09.09.2002р. за №05337.

Повна назва підприємства згідно з даними установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Круча».

 Основними видами діяльності підприємства згідно з установчими документами та даними Довідки ЄДРПОУ від  09.09.2002р. № 19578 є :

Статистичний код

Вид діяльності

24.51.0

Виробництво харчових продуктів

73.10.0

Дослідження та розробки в галузі природних та технічних наук

51.55.0

Оптова торгівля продовольчими товарами

51.70.0

Інші види оптової торгівлі

        

В ДПІ у Дарницькому р-ні м. Києва підприємство зареєстровано як платник податків з 10.09.02 року.  ТОВ «Круча»  являється платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, тобто за ставкою 25%, а також  - платником податку на додану вартість. Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Круча» має в установах банків поточні та валютні рахунки.

Організаційна структура ТОВ «Круча»  (рис.2.1) представлена:

 •  адміністративним апаратом (керівник, заступник керівника, головний бухгалтер);
 •  відділом збуту (комерційний директор, менеджер збуту, зав. складом);
 •  лабораторією ( стандартизатор, лаборант);
 •  виробничим відділом ( технолог, апаратники, головний механік, різноробочі).

Керівник

Заступник Керівника

Головний Бухгалтер

Відділ збуту:

Лабораторія:

Виробництво:

-Комерційний директор;

-Менеджер збуту;

-Зав. Складом.

-Стандартизатор

-Лаборант

-начальник виробництва;

-технолог;

-головний механік;

-апаратники;

-різноробочі.

       

Рис.2.1 Організаційна структура управління ТОВ «Круча»

На підприємстві  станом на 1 вересня 2012 року чисельність працівників склала 25 чоловік. В результаті невеликої кількості працівників більшість підрозділів підпорядковані безпосередньо керівнику підприємства.

Структуру управління ТОВ «Круча» можна віднести до лінійно-функціональної. Ця структура ґрунтується на розподілі сфер повноважень і відповідальності за функціями управління, а по вертикалі – за підлеглістю нижчих ланок вищим.

Відділ збуту досліджує ринок клієнтів, збирає, обробляє й аналізує дані з метою ухвалення рішення про нові заходи, вивчає конкурентів, шукає нових споживачів, укладає угоди з клієнтами. Вони організують і контролюють проходження замовлення на всіх етапах – від вихідного планування до остаточного виконання.

В лабораторії робиться аналіз кожної партії виготовленої продукції, виписуються сертифікати якості. Розроблюються і сертифікуються нові продукти за бажанням клієнтів.

На виробництві займаються безпосередньо випуском продукції згідно планів випуску, розроблених відділом збуту.

Всі відділи взаємодіють між собою, використовують у своїх цілях інформацію інших відділів, розробляють спільні заходи, поєднані єдиною концепцією.

ТОВ «Круча» випускає харчові продукти. Вся продукція сертифікована, тобто отримано підтвердження відповідності якості продукції та послуг вимогам стандартів, Державним комітетом України з питань харчового регулювання та споживчої політики. Це було зроблено з метою запобігання наданню послуг та реалізації продукції, небезпечних для життя, здоров'я та майна громадян і довкілля, сприяння споживачів у виборі продукції, створення умов для участі у міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Асортимент продукції досить широкий:

 •  печиво;
 •  торти;
 •  вафлі;
 •  тістечка;
 •  вироби на замовлення.

          Для аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ «Круча» (табл.2..1.) надано фінансову звітність по формі №1 «Баланс» та №2 „Звіт про фінансові результати” за 2010 та 2011 роки ; прайс-листи на продукцію і товари.

Таблиця 2.1.

Структура доходів ТОВ «Круча»

2010 рік

2011рік

Статті доходу

Тис. грн.

%

Тис.грн.

%

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, послуг

3043,6

98,65

4997,3

99,4

Інші операційні доходи

41,2

1,33

30,5

0,6

Інші доходи

0,5

0,02

_

_

Всього чистого доходу

3085,3

100

5027,8

100

Фінансовій результат

(чистий прибуток)

168,0

5,4

730,7

14,5

 

Основним видом доходу ТОВ «Круча» є дохід від реалізації продукції, товарів, послуг.

У 2010 році цей дохід був 3043,6 тис.грн. що склало 98,65 % від усього чистого доходу(3085,3 тис.грн), у 2011 році дохід від реалізації продукції, послуг зріс до 4997,3 тис.грн, що склало 99,4 %  від усьго чистого доходу. Інші операційні доходи як у 2009 році, так і у 2010 році складають незначну частку (У 2010 році –1,33% від загального доходу , у 2011 році-0,6%).

Згідно цих даних можна зробити висновок, що значних структурних змін у джерелах отримання доходів не відбулось. У 2011 році відбулося збільшення чистого доходу підприємства на 1942,5 тис. грн, або на 63% .

Разом із збільшенням доходу відбулось збільшення фінансового результату (чистого прибутку). У 2011 році відбулось збільшення фінансового результату (чистого прибутку) на 562,7 тис.грн, або на 335%.

Також у 2011 році зросла питома вага чистого прибутку у чистому доході з 5,4 % у 2010році до 14,5%. Таке зростання могло відбутися за рахунок :

-збільшення цін на продукцію, товари, послуги;

-зменьшення витрат на виробництво продукції;

-обох факторів разом .

Проведений аналіз підтвердив, що основним джерелом отримання доходів підприємства є доходи від реалізації продукції, товарів, наданих послуг. Підприємство працює  ефективно, так як є тенденція зростання доходу та відповідне зростання чистого прибутку.

Основні показники, які характеризують використання основних засобів й їхнє зношування в 2010-2011р.р. наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз виробничого потенціалу ТОВ «Круча»

Показники

Значення на 31.12.2009р.

Значення на 31.12.2010р.

Значення на 31.12.2011р.

Відхилення

2011від2010рр.

Первісна балансова вартість основних засобів, тис. грн.

116,6

188,8

377,9

189,1

Зношування основних засобів, тис.грн.

18,6

51,4

79,9

28,5

Залишкова балансова вартість основних засобів, тис. грн.

98,0

137,4

298,0

160,6

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,27

0,21

-0,06

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік,тис. грн.

3043,6

4997,3

1553,7

Фінансовий результат (чистий прибуток) за рік, тис. грн.

168,0

7307

5627

Фондовіддача основних засобів (ФВ ОЗ)

19,9

17,6

-2,3

Фондоємність основних засобів (ФЕ ОЗ)

0,05

0,056

0,006

Рентабельність основних засобів (R ОЗ)

110%

257,9%

147,9

Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних виробничих коштів застосовується показник фондовіддачі. Показник фондовіддачі (ФВоз) обчислюється як відношення виторгу від реалізації (без податку на додану вартість й акцизного збору) до середньої вартості основних засобів.

     ,                                                                        (2.1)

   де  В - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік,тис. грн.;

     ОЗ – середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

Показник фондоємності (ФЕоз) розраховується як зворотний показнику фондовіддачі.

,                                                                              (2.2)

Коефiцiєнт зносу основних засобів розраховується як відношення зносу основних засобів на дату балансу до первісної вартості основних засобів на дату балансу.

                   (2.3)

Рентабельність основних засобів розраховується як відношення прибутку до залишкової вартості основних засобів на дату балансу.

       ,                                                              (2.4)

де     П – чистий прибуток     

        ОЗ – середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

Як видно із табл. 2.2, первісна вартість основних засобів за 2011 рік збільшилася на 189,1 тис. грн., що може бути пов’язано з придбанням підприємством основних засобів або проведенням модернізації існуючих. На кінець періоду коефiцiєнт зносу зменшився на 0,06, що є наслідком оновлення основних засобів ТОВ «Круча». Фондовіддача у 2011 році знизилася в порівнянні з 2010 роком на 2,3 та відповідно збільшилась частка основних засобів на одиницю реалізованої продукції на 0,006. Це свідчить про те, що в 2011 році основні засоби використовувалися менш ефективно, ніж в 2010 році, але зниження фондовіддачі та збільшення фондоємності не призвело до зниження обсягу реалізованої продукції. Про це свідчить зростання рентабельності основних засобів на 147,9%.

Для аналізу фінансового стану ТОВ «Круча» використаємо методику попереднього аналiзу, який  забезпечує  попередню оцiнку результатiв дiяльностi пiдприємства. Для цiєї мети застосовуються дев'ять показникiв: неплатежi, коефiцiєнти: незалежностi (власностi), фiнансової стiйкостi, дiлової активностi, ефективностi використання фiнансових ресурсiв (всього майна), ефективностi використання власних коштiв, вигiднiсть пiдприємства, загальний коефiцiєнт покриття та коефiцiєнт участi власних та довгострокових позикових коштiв в матерiальних затратах. Для визначення цих показникiв достатньо iнформацiї балансу  пiдприємства та звіту про фiнансові результати (Додатки 1,2).

Розрахуємо та проаналiзуємо показники фінансового стану за даними звітності ТОВ «Круча»:

Неплатежi (прострочення позик, внескiв до бюджету, затримка оплати рахункiв постачальникiв, погашення зобов'язань банку iншим кредиторам) Розрахунок проводиться за даними балансів за 2010,2011 роки (тис. грн.):

а) на 31.12.20098р. Усього поточних зобов’язань (ряд. 620 ф.№1) – 667,7 тис. грн.

б) на 31.12.2010р. Усього поточних зобов’язань (ряд. 620 ф.№1) – 551,6 тис. грн.

в) на 31.12.2011р. Усього поточних зобов’язань (ряд. 620 ф.№1) -677,3 тис. грн.   

Неплатежi  у пiдприємства є на початок i  кінець аналізованого періоду, але на кiнець 2010 року  вони  зменшилися на 116,1 тис. грн., а на кінець 2011 року вони збільшилися на 125,7 тис. грн. Збільшення неплатежів свідчить про збільшення зобов’язань підприємства. На підприємстві це зумовлено тим, що більшість розрахунків з постачальниками проводяться на умовах відстрочки платежів. Але треба уважно контролювати стан цих розрахунків, щоб збільшення неплатежів не призвело до втрати платоспроможності.

Отримані результати розрахунків за показниками зведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Показники фінансового стану ТОВ «Круча»за 2010-2011 роки

Показник

2010р

2011р

Абсолютне відхилення, +

Відносне відхидення, %

1

Обсяг продукції в діючих цінах

3652,3

5996,8

2344,5

64,19

2

Обсяг продукції в порівняльних цінах

4662,2

6892,3

2230,1

47,83

3

Обсяг реалізованої продукції

3043,6

4997,3

1953,7

64,19

4

Собівартість реалізованої продукції

2742,6

3870,9

1128,3

41,14

5

Валовий прибуток

224,0

914,6

690,6

308,30

6

Середньоспискова чисельність

19

25

6

31,58

7

Фонд оплати праці

170,5

326,7

156,2

91,61

8

Середньомісячна заробітна плата

0,7

1,1

0,4

57,14

9

Середньорічна варість основних фондів

152,7

2833,5

2680,8

1755,60

10

Фондомісткість

19,9

17,6

-2,3

-11,56

11

Фондоозброєність

0,05

0,056

0,006

12,00

12

Продуктивність праці

162,4

201,1

38,7

23,83

13

Матеріальні витрати

2518,5

1772,5

-746

-29,62

14

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції

0,92

0,46

-0,46

-50,00

15

Фінансовий результат від операційної діяльності

224,0

914,6

690,6

308,30

16

Чистий прибуток

168,0

730,7

562,7

334,94

17

Рентабельність продукції, %

6,35

18,9

12,55

197,64

Коефіцієнт незалежності свідчить, що на початок періоду положення підприємства можна визначити як залежне, але за період 2010-2011 років збільшились джерела власних коштів (а саме, нерозподілений прибуток) і стан підприємства змінився на більш незалежний (0,18< 0,29 < 0,53).

В зв’язку з тим, що на підприємстві відсутні довгострокові позикові кошти значення коефіцієнта фінансової стійкості збігається зі значенням коефіцієнта незалежності.

Становище підприємства не можна визнати фiнансово стiйким, бо коефiцiєнт фiнансової стiйкостi нижче 0,7 на початок і кінець аналізованого періоду(0,18<0,29<0,53<0,7). Але помiчена тенденцiя до зростання цього показника на кiнець перiоду, що свідчить про намір підприємства досягти фінансової стійкості.

Прискорення оборотності з 3,83 (2010 р.) до 4,54 (2011 р.) свідчить про позитивну тенденцію розвитку ТОВ «Круча».

Зростання коефіцієнту ефективного використання фінансових ресурсів з   0,22 грн. до 0,64 грн. відображає результати ефективної діяльності підприємства.

Ефективнiсть використання власних коштiв ТОВ «Круча» вища нiж всього майна. На початок періоду цей показник був 0,85 грн., на кінець 2010 року він знизився до 0,76 грн., але на кінець 2011 року він збiльшився до 0,97 грн., що слiд визнати позитивним явищем.

Наявнi короткостроковi зобов'язання пiдприємство може покрити обiговими коштами на початок періоду 1,07 раз, а на кiнець 2010 року 1,67 раз. Величина розрахованого показника нижче прийнятного значення (1<1,07<1,15<1,67<2,0), але більше одиниці, що при досить високій обіговості коштів (4,54 на кінець періоду) не можна визнати негативним явищем. Також присутня тенденцiя до збільшення показника протягом перiоду, що є позитивним для підприємства.

Коефiцiєнт (показник) участi власних та довгострокових позикових коштiв в матерiальних запасах i затратах показує, що на початок періоду запаси i затрати на 7% становили з власних коштiв, а на кiнець періоду вже на 40%, що слід визнати позитивним, бо чужi (позикові) кошти, вкладенi в запаси i затрати, необхiдно повертати. Якщо повернення коштів своєчасно не відбувається підприємство може втратити свою платоспроможність.

На базі ТОВ «Круча» було вирішено розробляти морозиво для спортсменів. Для чого був розроблений бізнес-план, який детально буде розглянутий у третьому розділі.

Основна мета розробляємого бізнес-плану -  залучення інвесторів для кредитування частини витрат на технологічне устаткування.

2.2. Ринок морозива: стан та перспективи розвитку

Для виведення на ринок нового виду морозива слід спочатку проаналізувати стан галузі. При цьому вказується  специфіка галузі, сучасний стан і перспективи її розвитку, рівень монополізму, тенденція зростання галузевого ринку тощо. Комплексний аналіз галузі та її привабливості доцільно оцінювати згідно теорії М.Портера про існування п’яти конкурентних сил: внутрішньогалузевої конкуренції, загрози з боку нових конкурентів, наявності продуктів-замінників, сил впливу постачальників та покупців.

Світовий ринок морозива становить більше 50 млрд. євро, в 2010 році обсяг світового виробництва морозива склав 10,6 млн. т(темп щорічного росту галузі - близько 2%) . Основними глобальними гравцями є компанії Unіlever(16%) і Nestle(10%).

Більше 60% ринку морозива доводиться на ринки США й Західної Європи, які характеризуються найбільшим рівнем споживання морозива.

Високий рівень споживання свідчить про сформовану культуру споживання морозива, у даних країнах обсяг домашнього споживання переважає над імпульсивним.

Обсяг споживання морозива на душу населення в Україні перебуває в межах від 2,4 до 2,8 л на людину в рік. Культура споживання цього продукту тільки починає формуватися, також обсяг споживання збільшується з ростом добробуту населення.

Рис. 2.2. Виробництво й споживання морозива в  Україні

Джерело: Державний комітет статистики України

Рис. 2.3. Структура експорту з України, 2010

Джерело: Державний комітет статистики України

В 2010 році ринок морозива у вартісному вираженні склав 310,5 млн. дол. Показники грошового обсягу ринку в 2010 р. відстають від показника докризисного 2007 р. на 9,5 млн. дол. У натуральному вираженні ринок виріс у порівнянні з 2009 р. на 6,3%, а в грошовому - на 8,6%. В 2010 році ринок почав відновлюватися після кризових 2008-2009 р., відбувся ріст споживчого попиту, у зв'язку з підвищенням їхньої платоспроможності.

Ринок морозива в Україні формується за рахунок внутрішнього виробництва.

Частка імпорту в 2004 - 2010 р. не перевищувала 1% у натуральному вираженні, а експорт традиційно становить близько 1,5-2,5% від обсягів виробництва. Таким чином, на частку вітчизняної продукції доводиться порядку 98% загального обсягу реалізації. Основними напрямками експорту морозива з України є такі країни, як Молдова, Росія, Ізраїль, Азербайджан, Казахстан, Литва. В 2010 році найбільші поставки морозива з України здійснювалися в такі країни: Молдова - 38,4%, Казахстан - 22,7%, Росія - 16,9%, Литва - 7,9%, Грузія -6,8%, Ізраїль - 5,3%. На ці шість держав доводиться 91,2% від українського експорту морозива.В 2010 році експорт морозива склав 2822 т, що на 25,3% більше, ніж в 2009 році. У грошовому вираженні в 2010 р. експорт виріс на 30% і склав $5,254 млн. (в 2009 р. - $4,042 млн.). Перше місце серед найбільших експортерів займає ТОВ "Ласунка" (36,8%), друге - фірма "Ласка" (21,1%) і замикає трійку лідерів ВАТ "Житомирський маслозавод" (20,7%). Їхня сукупна частка в експорті морозива склала в 2010 р. 78,6%.

Середня експортна ціна морозива в 2010 році виросла на 3,7% і склала $1860 тис./т.

Імпорт морозива в Україну здійснюється з Росії й країн-членів Європейського Союзу. Серед головних постачальників варто назвати: Росію (40,0% в 2009 році), Німеччину (34,6% в 2009 році), Францію (14,6% в 2009 році), Іспанію (5,1% в 2009 році), Швейцарію (3,5% в 2009 році). На ці країни доводилося 100% українського імпорту в 2007 році, 97,7% - в 2008 році й 97,8% - в 2009 році. В 2010 році розширилася географія імпорту продукції, зокрема, імпорт морозива з Білорусії (12,35% від усього імпорту), Молдови (11,76% від усього імпорту) і ін. Основу імпорту морозива становить продукція премиум сегмента, а також глобальні бренды морозива.

Таблиця 2.4

Місткість ринку морозива в Україні, тис.т

Рік

Обсяг виробництва

Імпорт

Експорт

Загальний обсяг споживання

Обсяг споживання 1 чіл., кг/у рік

Місткість ринку

2004

116,5

0,731

4,428

114.530

2,40

112,8

2005

124,8

0,731

4,428

117,202

2,48

121,1

2006

120,6

0,814

1,859

117,566

2,51

119,6

2007

131,2

0,787

2,232

127,861

2,74

129,8

2008

124,0

1,064

1,827

119,00

2,56

123,2

2009

107,6

0,315

2,253

105,362

2,28

105,7

2010

114,4

0,510

2,822

115,10

2,50

112,1

Джерело: Державний комітет статистики України

Середній темп росту галузі по виробництву морозива в 2010 році в Україні склав 6,3%. При цьому найбільший темп росту обсягів виробництва серед лідерів ринку продемонструвала група компаній "Ласунка" - 9,64%. ВАТ "Житомирський маслозавод" збільшив обсяги виробництва з 16,6 тис. т до 18,2 тис. т (на 8,17%). Обсяги виробництва фірми "Пещення" знизилися на 0,6 тис. т або (-5,04)%. Сумарна частка трійки лідерів ринку морозива в 2010 році склала 45,6 %. Це свідчить про те, що український ринок морозива є концентрованим.

В 2011 році прогнозується ріст попиту на продукцію в розмірі 5 %, обсяг ринку морозива в Україні в натуральному вираженні складе 120,2 тис.т.

Таблиця 2.5

Обсяги виробництва лідерів ринку морозива України, тис. т

2008

2009

2010

Різниця %, 2009-10

ВАТ "Житомирський маслозавод"

19,7

20,8

22,5

8,17

Ласунка, Група компаній

16,9

16,6

18,2

9,64

Фірма «Ласка»

16

11,9

11,3

-5,04

Джерело: Державний комітет статистики України

За останні ж 9 місяців 2011 року у натуральному вираженні ринок морозива становив близько 96 тис. т, що в грошовому дорівнює $ 261,1 млн.
Щодо гравців, то поточного року їх склад на ринку морозива істотно не змінився. Серед лідерів галузі, як утім і торік, перше місце за обсягами виробництва посіла Житомирська область – компанія «Рудь». За показниками 9 місяців тут виробили майже 25,8 тис. т, або 102,83%. На другій сходинці в Україні, як і раніше, стоїть Дніпропетровська область з її торговими марками «Ласунка» і «Мушкетер». За 9 місяців виготовлено 15,1 тис. т морозива, та порівняно з аналогічним періодом минулого року це лише 81,42% (– 3458 т).

У Кіровоградській області в лідерах компанія «Ласка». Обсяги виробництва за 9 місяців 2011 року склали 10,5 тис. т, або 101,44%. 
На жаль, зменшили об'єми в 2011 році ПрАО «Геркулес» і ПАО «Вінтер» – основні виробники морозива в Донецькій області. Показники 9 місяців склали 10,0 тис. т (– 1025 тонн), або 90,75%.

Водночас непогані результати за підсумками цього ж періоду демонструє Львівська область: ВАТ «Львівський хладокомбінат», який виготовив майже 9,6 тис.т. (+871 т), або 109,98%.

Не на належному рівні виявилися виробники Черкащини: ТОВ «Еліт» з обсягами виробництва 8,6 тис. т (– 987 т), або 89,78%. З 2009 по 2010 роки ВАТ «Луганськхолод» зменшив виробництво морозива на 54% з 8,7 до 4 тис. т.

Виробники морозива у 2011 році вели боротьбу за нові ринки шляхом розширення асортименту для вітчизняних покупців. Звичайно, спекотне літо – ідеальні умови для реалізації морозива. Порівняно з 2009-2010р.р. зросло як виробництво, так і реалізація цього десерту. У 2012 році можна було порівняти ринок морозива в Україні 2011 року з попередніми роками.

Новою тенденцією у виробництві й продажі морозива - є спільні дії в цьому напрямку підприємств  - виробників морозива й барів, ресторанів, кафе, їдалень, буфетів, коли виробники морозива готовлять стаканчики, ріжки й суміш для виробництва морозива, поставляють все це в общепит, а там безпосередньо виготовляється й споживається сам продукт  - морозиво [9].

За останні 3-4 року ціни на морозиво на ринку України ростуть, як і на всі продовольчі товари. Однак, темпи цього росту значно нижче. Ріст цін на морозиво обумовлений дворазовим підвищенням цін на молоко, сухе молоко, масло, вершки, шоколад  -сировина, а також значним подорожчанням електроенергії, газу, нафтопродуктів, транспортних, логістичних і маркетингових послуг.

Якщо раніше ціни на морозиво збільшувалися щорічно на 7-8  %, те сьогодні, при нинішньому рівні інфляції й збільшенні всіх витрат на виробництво холодного десерту, ціни необхідно піднімати на 25-30 % для того, щоб зберегти позитивної рентабельність і зміст виробництва [7].

Рівень позитивної рентабельності залежить від кон'юнктури ринку, дій конкурентів і собівартості продукції.

Витрати на сировину й матеріали в складі собівартості продукції займають у цей час близько 70 %, у той час як в 1991 році вони були всього лише 61%. Витрати на допоміжні матеріали виросли за аналізований період з 4 до 15%, на холод - з 2,2  до 5,1%. Якщо ріст витрат на матеріали й холод можна пояснити зовнішніми факторами, то збільшення витрат на заробітну плату з 13% в 1991 році до 21% в 2009 року, коли вони перевищили  темпи росту обсягів виробництва, можна пояснити тільки бажанням підвищити рівень доходів виробників морозива, хоча об'єктивно зізнається необхідність дотримуватися співвідношення, коли темпи росту обсягів виробництва перевищують темпи росту зарплат.

Зниження рентабельності до критичного рівня наполегливо вимагає пошуку виходу з  положення, що створилося. На наш погляд, таким 2011 виходом може бути створення на базі декількох разнопрофильных підприємств інтеграційної структури, у якій виробники сировини, виробники морозива, транспортники й торгівля працювали б на загальний результат й одержували б доход від власного внеску в цей результат. Тільки в складі інтеграційної структури можна оптимизировать витрати й податки, акумулювати ресурси на інновації, модернізацію, рекламу, рішення соціальних проблем.

Деякі виготовлювачі морозива почали інтеграційний процес, але він іде поки тільки як процес консолідації активів виробників, без залучення до складу об'єднання виробників сировини, транспортників і торгівлі.

30-35% ринку доводиться на дешевий, але далеко не завжди якісний вафельний стаканчик. Практично всі провідні виробники зволіли б припинити виробництво вафельного стаканчика - він дуже дешевий, користується попитом, на ньому майже ніхто не заробляє, у той же час є присутнім маса виробників, які часто роблять цей продукт неякісним і демпингуют на ринку. На думку виробників, проблема в тім, що, існує дуже багато виробників, які роблять тільки вафельний стаканчик і нічого іншого робити не можуть або не хочуть.

Друге по популярності й кількості покупок  - порціонне морозиво ескімо, що становить близько 22 - 25% ринку.

На третім місці закріпилося сімейне (домашнє) морозиво - 25- 30% ринку.

Четверте місце належить вафельному ріжку - 10 % ринку.

Працівники торгівлі визнають, що ринок морозива "важкий", украй низька ціна продукту, багато виробників, далеко не завжди якісний товар, багато видів морозива, що випускає на ринок, і морозиво, що яким назвати складно: продукт дешевий і дуже дешевий - це, як правило, некондиційний товар.

За останні 10-15 років рентабельність виробництва морозива впала у два рази. Якщо раніше вона була однієї з найвищих  у світі, 2011 Економічні інновації досягаючи 30-50%, те тепер навіть у великих виробників вона становить не більше 15%. У середніх компаній рентабельність тримається на рівні 5-10%, а в дрібних виробників - на рівні 1 - 3%.

Зважаючи нате , що морозиво традиційно вважається доступним за ціною продуктом, збільшення вартості серйозно позначається на попиті.

Тому таке підвищення цін, що дозволяють собі виробники товарів - замінників (соки, пиво, снеки й т.д.) морозивники дозволити собі не можуть. Так, наприклад, в 2007 році ціни на морозиво виросли в 7-8%, у той час як інфляція склала 20%.

Для втримання цін виробникам доводиться заощаджувати.

Однак із ціни можна тільки за рахунок сировини. Енергія, транспорт, податки, земля - витрати на все це знизити не можна. У морозиві використають для зниження собівартості, наприклад, рослинні жири, які впливають на його якість, смак і ціну.

Особливості вітчизняного ринку морозива, природно, позначаються й на можливостях просування продукту. Найефективніша  реклама - телевізійна - для цього ринку виявляється не таким вуж безперечним інструментом збільшення продажів. За даними компанії Nestle, 75% телевізійної реклами морозива йде на просування морозива як продукту й тільки 25% - на просування бренда. У цьому випадку для морозивників було б логічним робити спільну рекламу морозива як такого, що сприяло б росту продажів всіх учасників і збільшило б ринок. На жаль, до спільного рішення про колективне рекламування морозива, виробники України поки не прийшли, хоча такі спроби вживали неодноразово.

Продавати морозиво не через кіоски, магазини, а через мережу фірмових кафе, як це роблять по усім світі Baskіn Robbіns, поки виходить тільки в деяких.

Стимулювання продажів морозива йде в основному за допомогою "брендованих" автомобілів, кіосків, морозильних прилавків - це найдешевший  і при цьому ефективний інструмент просування товару до покупця [5].

Для успішної боротьби з конкурентами необхідно високоефективне встаткування, що дозволяє виготовляти різноманітний асортимент морозива по виду, формі, кольору, смаку й обсягу. На жаль, таке встаткування в Україні не виробляється, а виробляється в Європі.


3. Розробка бізнес - плану підприємства

3.1. Виробничий план

  У відповідності із нормами витрачання сировини та матеріалів на виготовлення морозива, що буде реалізовуватися було розраховано планові витрати на виробництво основних складових асортименту морозива  (табл.3.1 та табл.3.2).

Таблиця 3.1

Собіварітсть морозива

МОРОЗИВО

кол-во

цена за 1 кг

К-ть

К-сть без гліцеріну

Молоко сухое обезжиренное

28,03

15

420,45

420,45

Молоко сухое цельное

20

18,5

370

370

Молоко коровье пастеризов.

500

9,7

4850

4850

Молоко цельн. сгущ. с сахаром

75

13,8

1035

1035

Масло коровье "Крестьянское"

127,76

13,5

1724,76

1724,76

Сахар песок

105,375

12,4

1306,65

1306,65

Глицерин  99,5 %

15

8,4

126

Стабилизатор

20

8,5

170

170

Ванилин

0,2

55

11

11

Вода питьевая

108,63

0,5

54,315

54,315

РАЗОМ

1000,00

155,30

10068,175

9942,175

Таблиця 3.2.

Собівартість фруктового компоненту

МОРОЗИВО

кол-во

цена за 1 кг

К-ть

фруктового компоненту

350

5,5

1925

цукру

500

3,4

1700

модифікованого крохмалю

20

12

240

стабілізатора

2

8,5

17

композиції "Ранкове пробудження"

23

100,673309

2315,486107

підготовленої води

решта

 

 

РАЗОМ

 

 

6197,486107

Таблиця 3.3.

Плановий обсяг виготовлення морозива за проектом

Продукти

Од.

Вим.

1кв.

2013 р.

2кв. 2013 р.

3кв. 2013 р.

4кв. 2013 р.

2014 рік

2015 рік

Десертне

Кг

3702,86

4011,43

4320,00

4628,57

21600,00

26537,14

З родзинками

Кг

4920,00

5280,00

5640,00

6000,00

27600,00

33360,00

Вершкове

Кг

3420,00

3780,00

4140,00

4500,00

21600,00

27360,00

Щербет

кг

3394,29

3677,14

3960,00

4242,86

19800,00

24325,71

З йогуртом

кг

912,86

951,43

990,00

1028,57

4500,00

5117,14

Фруктовий лід

кг

1817,14

1868,57

1920,00

1971,43

8400,00

9222,86

Плодово-ягідне

кг

2742,86

2871,43

3000,00

3128,57

13800,00

15857,14

Шоколадне з наповнювачем

кг

1225,71

1302,86

1380,00

1457,14

6600,00

7834,29

Разом

кг

22135,72

23742,86

25350

26957,14

123900

149614,3

3.2. План капіталовкладення

Згідно з обґрунтованими потребами у обладнанні та інших елементах основних засобів, які визначаються специфікою діяльності підприємства, для відкриття та подальшого функціонування цеху для виробництва морозива передбачається здійснити наступні інвестиції (табл.3.4).

Таблиця 3.4

Інвестиційні витрати за проектом відкриття

цеху з виробництва морозива на базі підприємства ТОВ  «Круча»

Рядок

1кв.

2013р.

2кв.     2013р.

3кв. 2013р.

4кв. 2013р.

2014 рік

Набір обладнання для приймання сировини на переробку  

15 600,00

Набір торгівельного обладнання

15 439,50

Переобладнная будівлі для виробництва морозива з вбудованим морозильним обладнанням

195 000,00

Пересувний морозильник

25 000,00

Інше обладнання 

24 390,00

Нематеріальні активи 

10 000,00

Поповнення оборотних коштів 

27 000,00

РАЗОМ 

296 990,00

15 439,50

У відповідності із діючими вимогами до нарахування амортизаційних відрахувань, вартість основних засобів цеху протягом періоду проектування змінюватиметься наступним чином (табл.3.5).

Таблиця 3.5

Динаміка залишкової вартості та амортизаційних відрахувань за основними фондами цеху для виробництва морозива ТОВ «Круча» (грн.)

Рядок

1кв. 2011р.

2кв. 2011р.

3кв. 2011р.

4кв. 2011р.

2012 рік

2013 рік

Залишкова вартість на кінець періоду

Обл..

для виготовлення морозива

 14733,33

 13433,33

12133,33

10833,33

5633,33

433,33

Торгівельне обладнання

8363,06

643,31

Переобладнання цеху 

188500,00

178750,00

169000,00

159250,00

120250,00

81250,00

Меблі 

 23958,33

 22395,83

20833,33

19270,83

13020,83

6770,83

Інше 

обл. 

 23035,00

 21002,50

18970,00

16937,50

8807,50

677,50

Нем.

Активи 

   9583,33

   8958,33

8333,33

7708,33

5208,33

2708,33

РАЗОМ 

259810,00

244540,00

229270,00

214000,00

161283,06

92483,31

Амортизаційні відрахування

Обл.. 

Для виготовлення морозива 

 866,67 

 1 300,00 

 1 300,00 

 1 300,00 

 5 200,00 

 5 200,00 

Торгівельне обладнання

  

  

  

  

 7 076,44 

 7 719,75 

Переобладнання цеху 

 6 500,00 

 9 750,00

 9 750,00 

 9 750,00 

 39 000,00

39 000,0

Меблі 

 1 041,67 

 1 562,50 

 1 562,50 

 1 562,50 

 6 250,00 

6 250,00 

Інше 

обл. 

 1 355,00 

 2 032,50 

 2 032,50 

 2 032,50 

 8 130,00 

8 130,00 

Нем.

Активи 

 416,67 

 625,00 

 625,00 

 625,00 

 2 500,00 

2 500,00 

РАЗОМ 

 10 180,00 

 15 270,00 

 15 270,00 

 15 270,00 

 68 156,44 

68 799,75 

Таким чином, для реалізації проекту відкриття цеху, на першому етапі (за 1 квартал 2013 р.) на придбання необхідного обладнання та інших елементів основних засобів планується витратити 296990 грн., загальна сума інвестиційних витрат на відкриття цеху складатиме 312 429,50 грн.

3.3. Організаційний план

Оскільки цех по виробництву морозива буде функціонувати на базі вже діючого підприємства ТОВ «Круча», то необхідність в вищому керівництві підприємством та робітниках бухгалтерії немає.

У відповідності із особливостями кадрового забезпечення цеху та з урахуванням специфіки майбутньої діяльності був розроблений наступний штатний розклад (табл.3.6)

Загальна чисельність персоналу виробничого цеху планується у кількості 16 осіб.

Таблиця 3.6

Штатний розклад цеху

 Посада  

 К-сть  

 Зарплата (грн)  

 Управління 

  

  

Начальник цеху 

1

4500,00

механік

1

2600,00

 Охоронець 

2

1 400,00

 Виробництво 

Технолог 

1

3000,00

Різноробочі

5

1300,00

Апаратники

2

1500,00

Менеджер з закупівель

1

3000,00

 контролер якості

1

1 400,00

 Вантажник 

1

1 400,00

 Комірник 

1

1 100,00

                                  

Згідно з законодавством в галузі оплати праці та вимогами до відрахувань на соціальні заходи до бюджетних та позабюджетних фондів, планується формувати наступний фонд оплати праці (табл.3.7).

Таблиця 3.7

Витрати на оплату праці персоналу  цеху (грн.)

Посада

1кв.

2013р.

2кв.     2013р.

3кв. 2013р.

4кв. 2013р.

2014 рік

2015 рік

Начальник цеху

13545,67

13857,17

14175,88

14501,91

61420,63

67269,16

механік 

7885,58

8066,98

8252,51

8442,34

35756,2

39160,83

Охорона 

8 427,40

8 621,20

8 819,48

9 022,32

38212,64

41851,29

Технолог 

9092,43

9301,53

9515,45

9842,94

41688,12

45657,7

Різноробочі

35123,29

35931,12

36757,53

37602,95

159261,61

174426,8

Апаратники

9 069,23

9 277,83

9 491,23

9 709,52

41123,15

45038,93

Менеджер з закупівель 

9 087,67

9 296,68

9 510,48

9 729,22

41206,61

45130,31

Контролер якості

4 274,16

4 372,46

4 473,02

4 575,82

19380,17

21225,53

Вантажн.

4 260,27

4 358,17

4 458,40

4 560,94

19317,15

21156,53

Комірн.

3 311,42

3 387,62

3 465,53

3 545,23

15015,26

16444,95

РАЗОМ 

104077,12

106470,77

108919,52

111314,43

472381,62

517362,1

3.4. План витрат

Розрахуємо поточні витрати підприємства на виробництва морозива.

Таблиця 3.8

Сумарні прямі витрати на виробництва морозива (грн.)

Посада

1кв.

2013р.

2кв.     2013р.

3кв. 2013р.

4кв. 2013р.

2014 рік

2015 рік

Десертне

21767,44 

24122,28 

26573,73 

29124,99 

144125,97 

193828,8

З родзинками

45448,83 

49893,21 

54517,63 

59328,02 

289352,69 

382861,11 

Вершкове

11488,79 

12989,32 

14552,66 

16180,91 

82381,22 

114214,68 

Щербет

14252,49 

15794,35 

17399,47 

19069,93 

94368,20 

126911,72 

З йогуртом

9198,70 

9807,36 

10439,11 

11094,69 

51438,28 

64041,53 

Фруктовий лід

3814,71 

4012,68 

4217,74 

4430,09 

19997,90 

 24041,20 

Плодово-ягідне

8061,52 

8633,04 

9226,55 

9842,75 

46012,80 

 57886,28 

Шоколадне з наповнювачем

14410,36 

15668,71 

16977,22 

18337,53 

88049,54 

114419,6

РАЗОМ 

128442,84 

140920,94 

153904,10 

167408,92 

815726,60 

1 078 205 

У відповідності із діючою в Україні практикою встановлення розмірів загальновиробничих та інших витрат, передбачаються наступні їх розміри у ході реалізації проекту (табл.3.9).

Таблиця 3.9

Загальновиробничі, адміністративні та інші витрати за проектом (грн.)

Витрати

Посада

1кв.

2013р.

2кв.     2013р.

3кв. 2013р.

4кв. 2013р.

2014 рік

Витрати  

Утр.

цеху

15114,16

15461,00

15815,80

16178,74

68513,82

75022,63

Енергонос. 

 725,48

742,13

759,16

776,58

3 288,66

3 601,09

Трансп.

витрати

1209,13

1236,88

1265,26

1 294,30

5 481,11

6 001,81

Трансп.

витрати

 604,57

 618,44

632,63

647,15

2 740,55

3 000,91

Поточний 

Ремонт 

 302,28

 309,22

316,32

323,57

1 370,28

1 500,45

Спецодяг 

  302,28

  309,22

316,32

323,57

1 370,28

1 500,45

Посуд 

  302,28

309,22

316,32

323,57

1 370,28

1 500,45

Енергонос. 

1813,70

1855,32

1897,90

1 941,45

8 221,66

9 002,72

Тара 

302,28

309,22

316,32

323,57

1 370,28

1 500,45

Витрати

Реклама 

15114,16

15461,00

15815,80

16 178,74

68513,82

75022,63

Витрати 

маркетиг

4534,25

4638,30

4744,74

4 853,62

20554,15

22506,79

РАЗОМ 

40324,58

41249,95

42196,55

43164,87

182 794

200 160

Основною відмінністю продукції – це спрямованість на спорсментів.


3.5. План маркетингу

Морозиво є товаром постійного щоденного попиту, одним з найдешевших і популярних кондитерських виробів. Однак, попит на нього носить яскраво виражений сезонний характер: у зимовий час він складає близько 40% від літнього рівня. Тому з приводу частоти покупок можна зробити наступні спостереження:

у літню пору морозиво купується середнім споживачем практично щодня, причому найчастіше по кілька разів;

у зимовий час покупки відбуваються, у середньому, у 2,5 рази рідше.

Таким чином, тільки в літні місяці 1 середній покупець здатен споживати до 90 порцій. Однак, розрахункові дані показують, що 1 житель Київської області купує морозиво тільки 10-15 разів у рік:

Обсяг пропозиції - 4600000 кг = 46000000 порцій (100 г)

Задоволеність попиту: 46000000 : 4000000 =11,5

Це говорить про те, що тільки невелика частина населення цілком задовольняє свою потребу в морозиві. А інша частина споживачів змушена стримувати задоволення своїх потреб у силу ряду причин, які були докладно розглянуті вище.

Тому ТОВ "Круча" приклало максимум зусиль для того, щоб усунути вплив цих стримуючих факторів і спонукати споживачів збільшити частоту покупок.

Сегментація ринку. Сегментація споживачів Київської області в даному проекті зроблено за 2-ма класифікаційними ознаками: за рівнем прибутковості і за споживчими звичками (конкретно за смаковими перевагами).

 


Таблиця 3.10

Сегментація ринку споживачів морозива по Київській області

Споживча перевага

За рівнем прибутковості

високий

середній

низький

Вимогливий смак

Дорога високоякісна імпортна продукція

Частково імпорт та місцева продукція

-

Невимогливий смак

Всі пропоновані сорти

Недорогі сорти імпортного морозива, частина продукції місцевого виробництва

Продукція "Рудь" та вир. дешеве морозиво

За резульататми опитування було отримано наступні дані.

Рис. 3.1. Кількість порцій морозива (100 г) яку опитувані споживають за тиждень, %

Отже, 40% респондентів споживають 2 порції морозива на тиждень, 23% - 3, 4% - 7, а 3% - 10 та більше порцій морозива.

В середньому кількість порцій морозива складає на 1 чоловіка:

(0*1+6*1+40*2+23*3+15*4+7*5+1*6+4*7+10*3)/10 = 3,14 або 3 од.

Рис. 3.2. Тип морозива, якому віддають перевагу опитувані, %

Більша чачстина опитуваних віддвють перевагу пломбіру, 20% - харчовому льду, 15% - ріжку. 10 % - мякому морозиву. Але на наш погляд споживасі пломбіру зможуть споживати мягке морозиво з солодкими топінгами.

Розглянемо, яка кількість респондентів займаються спортом.

Рис. 3.3. Сегментація аудиторії опитаних, чи є спортсменом

Згідно результатів наших досліджень доля респондентів, що займаються спортом становить 77%, в точу числі професіоналів спорту – 11 %, аматорів − 29%, осіб, що іноді займаються − 37% і не займаються спортом зовсім − 23%.

Розглянемо частоту споживання ХПС.

Серед числа опитаних ХПС не споживають зовсім 7% респондентів, а серед тих, що споживають регулярно − 54%, не регулярно − 22%, у період підготовки до змагань − 17%.

Рис. 3.4.  Сегментація опитуваних за частотою споживання.

Серед відповідей респондентів щодо мети споживання ХПС були: підвищення ефективності тренування; економія часу на приготування страви; підтримка спортивної форми; модна тенденція у харчуванні; підтримка та оздоровлення організму; відновлення організму після навантаження; нарощування м’язової маси; необхідність через високе навантаження.

Рис. 3.5. Мета споживання ХПС

За результатами досліджень встановлено, що кількість матеріальних витрат на спортивне харчування серед опитаних складає у середньому 140,6 гривень на місяць, найбільший сегмент (54%) витрачає на місяць близько 167 грн. − це неодружені чоловіки віком 22-25 років, що регулярно займаються спортом та купують найчастіше білкові концентрати. Найбільш платіжеспроможним є сегмент (7%) одружених чоловіків віком 36-45 років з рівнем доходу 2500-3000 гривень на місяць, які у середньому на придбання ХПС витрачають близько 400 гривень.

В результаті аналізу отриманих даних можна скласти типовий портрет регулярного споживача: це чоловіки (87%), що регулярно вживають ХПС (54%) переважно білково-вуглеводні спрямованості (87%) для нарощування м’язової маси (18%) та підтримки спортивної форми (21%), віком до 25 років(47%), неодружені (69%), регулярно займаються спортом (25% із них на професійному рівні), з матеріальним доходом 2500-3000 гривень на місяць (лютий, 2007р.), витрачають на ХПС у середньому 167 грн./місяць, 69% із них не задоволені існуючим асортиментом, 65% із них отримують інформацію від тренера, або доктора.

Обґрунтування ціни. Як уже згадувалося, стратегією маркетингу ТОВ "Круча" в області цін є споживчі властивості та цінова конкуренція: політика підприємства будується на принципах установлення цін реалізації готової продукції на 15-20% нижче середньо-ринкових. Це досягається шляхом зниження внутрівиробничих витрат. Розкид існуючих цін на морозиво дуже широкий від $0,21 до $1,77/шт. Точно такі ж великі якісні розходження між різними видами і сортами морозива.

Рівень роздрібних цін на продукцію, аналогічну продукцію щоб з нею конкурувати, ТОВ "Круча" планує установити наступні ціни реалізації своєї продукції в залежності від сорту, ринку збуту й інших умов (див. табл. 3.11.).

Таблиця 3.11

Вартість 1 кг морозива згідно традиційної рецептурі на 1 квартал 2013 р, грн.

Види морозива

Од.

Вим.

Вартість, грн

Десертне

Кг

8,34

З родзинками

Кг

25,19

Вершкове

Кг

3,75

Щербет

кг

5,96

З йогуртом

кг

9,95

Фруктовий лід

кг

22,76

Плодово-ягідне

кг

6,05

Шоколадне з наповнювачем

кг

12,62

3.6. Фінансовий план

Згідно з проектом та у відповідності із ціновою політикою ТОВ «Круча» плануються виробництво морозива та отримання відповідних доходів від їх продажу (табл.3.12).

Таблиця 3.12

Надходження від продажу морозива за проектом, грн.

Рядок

1кв.

2013 р.

2кв.

2013 р.

3кв.

2013 р.

4кв.

2013р.

2014 рік

2015рік

Десертне

30879,34 

33575,80 

36379,75 

39294,72 

188677,60 

245185,03 

З родзинками

123951,36 

136072,39 

148684,45 

161803,69 

789143,6

1044166,6 

Вершкове

12817,42 

13482,62 

14171,59 

14885,09 

67192,93 

 80778,43 

Щербет

20237,14 

21576,19 

22966,04 

24408,32 

113164,26

140891,37 

З йогуртом

54729,56 

60650,30 

66813,95 

73228,55 

362373,88

487340,99 

Фруктовий лід

41359,66 

46761,55 

52389,58 

58251,29 

296572,3 

411172,84 

Плодово-ягідне

16583,70 

17759,40 

18980,32 

20247,93 

94654,91 

119080,35 

Шоколадне з наповнювачем

52241,86 

57893,47 

63776,95 

69899,98 

345902,34 

465189,13 

РАЗОМ 

352800,04 

387771,71 

424162,64 

462019,57 

2257681,95 

2993804,8 

На підставі проведених розрахунків складемо план з формування прибутку підприємства, отримання та витрачання грошових коштів за проектом цеху з виробництва морозива (табл.3.13).

Таблиця 3.13

План доходів та витрат за проектом цеху з виробництва морозива (грн.)

Рядок

1кв.

2013 р.

2кв.

2013 р.

3кв.

2013 р.

4кв.

2013р.

2014 рік

2015рік

Валовий 

обсяг 

продажу 

294000,03

323143,09

353468,87

385016,31

1881401,62

2494837,34

Втрати 

Податки з 

Продаж 

1470,00

1615,72

1767,34

1925,08

9407,01

12474,19

Чистий обсяг 

продажу 

292530,03

321527,37

351701,52

383091,23

1871994,62

2482363,15

Матеріали і 

комплект. 

128442,84

140920,94

153904,10

167408,92

815726,60

1078205,00

Відрядна 

зарплата 

Сумарні 

прямі 

витрати 

128442,84

140920,94

153904,10

167408,92

815726,60

1078205,00

Валовий 

прибуток 

164087,19

180606,43

197797,43

215682,31

1056268,01

1404158,15

Адмін.

витрати 

14207,31

14533,34

14866,85

15208,01

64402,99

70521,27

Виробничі 

витрати 

3022,83

3092,20

3163,16

3235,75

13702,76

15004,53

Маркетинг. 

витрати 

16373,67

16749,42

17133,78

17526,97

74223,30

81274,52

Зарплата 

адмін. 

персоналу 

28407,37

29059,26

29726,11

30408,26

128773,09

141006,54

Зарплата вир.

персоналу 

40082,76

41002,57

41943,50

42906,01

181698,65

198960,02

Зарплата 

марк. 

персоналу 

9126,54

9335,97

9550,21

9769,37

41371,38

45301,67

Сумарні 

постійні витр. 

111220,48

113772,76

116383,61

119054,37

504172,18

552068,53

Амортизація 

10180,00

15270,00

15270,00

15270,00

68156,44

68799,75

Сумарні 

невир.

витрати 

10180,00

15270,00

15270,00

15270,00

68156,44

68799,75

Інші витрати 

22500,00

Прибуток до 

виплати 

податку

20186,71

51563,67

66143,82

81357,94

483939,40

783289,86

Прибуток до 

оподаткув. 

20186,71

51563,67

66143,82

81357,94

483939,40

783289,86

Податок на 

прибуток 

5046,68

12890,92

16535,95

20339,48

120984,85

195822,47

Чистий приб. 

15140,03

38672,75

49607,86

61018,45

362954,55

587467,40

Як свідчать розрахунки, протягом 1 року свого існування планується отримати 164 439,09 грн. чистого прибутку.

3.7. Оцінка ефективності бізнес-плану

Метою проведення техніко-економічного розрахунку є визначення економічної доцільності створення на базі діючого підприємства ТОВ «Круча» цеху з вироблення морозива.

У відповідності з наведеними нижче розрахунками визначимо грошові потоки за проектом (табл.3.14).

Таблиця 3.14

Cash-Flow проекту цеху з виробництва морозива (грн.)

 Рядок  

1кв.

2013 р.

2кв.

2013 р.

3кв.

2013 р.

4кв.

2013р.

2014 рік

2015рік

Надходж.

від продаж 

352800,04

387771,71

424162,64

462019,57

2257681,95

2993804,80

Видатки 

на 

матеріали і

комплект. 

154131,41

169105,13

184684,92

200890,70

978871,92

1293846,00

Сумарні 

прямі 

видатки 

154131,41

169105,13

184684,92

200890,70

978871,92

1293846,00

Загальні 

Видатки 

40324,58

41249,95

42196,55

43164,87

182794,87

200160,38

Витрати 

на 

персонал 

104077,12

106470,77

108919,52

111314,43

472 381,62

517 362,10

Сумарні 

постійні 

видатки 

97395,65

99630,68

101917,00

104255,79

441503,04

483445,83

Податки 

35789,73

62789,18

70280,76

78081,10

395259,05

547234,82

Кеш- Фло 

від 

операційної 

діяльності 

65483,24

56246,71

67279,96

78791,98

442047,93

669278,14

Видатки на 

придбання 

активів 

269990,00

15439,50

Інші видатки підготовчого періоду 

27000,00

Кеш-Фло 

від 

Інвест.

діяльності 

-296990,0

-15439,50

Власний

(акціон.) 

Капітал 

401000,00

Виплати 

дивідендів 

41109,78

115404,50

216109,55

Кеш-Фло

 від 

фінансової 

діяльності 

401000,00

-41109,78

-115404,50

-216109,55

Баланс 

готівки на 

поч. періоду 

169493,24

225739,95

293019,90

330702,11

641906,03

Баланс 

готівки на 

кін.періоду 

169493,24

225739,95

293019,90

330702,11

641906,03

1095074,63

Як свідчать дані табл.3.14 протягом усього періоду реалізації проекту передбачається формування позитивного грошового потоку, сукупний розмір якого за весь період складатиме  1 095 074,63 грн.

Показники, що характеризують ефективність інвестицій наведено у табл.3.15


Таблиця 3.15

Інтегральні показники оцінки інвестиційної привабливості проекту цеху з виробництва морозива

 Показник

Значення

 Період окупності 

 14 міс 

 Середняя норма рентабельності 

 164,08 % 

 Чистий приведений дохід 

 1 066 698 

 Індекс прибутковості 

 4,92  

 Внутрішння норма рентабельності 

 199,60 % 

 Модифікована внутрішня норма рентабельності 

 70,11 % 

 Тривалість періоду окупності

 1,82 років

Як свідчать розрахунки, початкові інвестиційні витрати, повязані із придбанням основних засобів для забезпечення функціонування цеху у межах планових завдань, мають термін окупності 1,82 року. При цьому чистий приведений дохід буде дорівнювати 1 066 698 грн. за 3 роки.

Отримані показники ефективності дозволяють стверджувати високий рівень інвестиційної привабливості проекту, що розробляється.

У цілому, головним результатом проекту має бути створення цеху із відповідним технологічним оснащенням, підготовленим персоналом, наявними дозволами на здійснення статутної діяльності, укладеними договорами на постачання сировини та матеріалів, що забезпечить у подальшому ефективне функціонування.

Під час реалізації проекту створення цеху планується отримувати наступні грошові надходження, пов’язані із основною діяльністю (табл.3.16).


Таблиця 3.16.

План грошових надходжень та витрат за проектом створення цеху  (грн.)

Рядок

1кв.

2013 р.

2кв.

2013 р.

3кв.

2013 р.

4кв.

2013р.

2014 рік

2015рік

  Валовий обсяг продажу 

294000,03

323143,09

353468,87

385016,31

1881401,62

2494837,34

  Втрати 

  Податки з продаж 

1470,00

1615,72

1767,34

1925,08

9407,01

12474,19

 Чистий обсяг продажу 

292530,03

321527,37

351701,52

383091,23

1871994,62

2482363,15

  Матеріали і комплектуючі 

128442,84

140920,94

153904,10

167408,92

815726,60

1078205,00

  Відрядна зарплата 

 Сумарні прямі витрати 

128442,84

140920,94

153904,10

167408,92

815726,60

1078205,00

 Валовий прибуток 

164087,19

180606,43

197797,43

215682,31

1056268,01

1404158,15

  Адміністративні витрати 

14207,31

14533,34

14866,85

15208,01

64402,99

70521,27

  Виробничі витрати 

3022,83

3092,20

3163,16

3235,75

13702,76

15004,53

  Маркетінгові витрати 

16373,67

16749,42

17133,78

17526,97

74223,30

81274,52

  Зарплата адміністративного персоналу 

28407,37

29059,26

29726,11

30408,26

128773,09

141006,54

  Зарплата виробничого персоналу 

40082,76

41002,57

41943,50

42906,01

181698,65

198960,02

  Зарплата маркетингового персоналу 

9126,54

9335,97

9550,21

9769,37

41371,38

45301,67

 Сумарні постійні витрати 

111220,48

113772,76

116383,61

119054,37

504172,18

552068,53

  Амортизація 

10180,00

15270,00

15270,00

15270,00

68156,44

68799,75

 Сумарні невиробничі витрати 

10180,00

15270,00

15270,00

15270,00

68156,44

68799,75

  Інші витрати 

22500,00

 Прибуток до виплати податку 

20186,71

51563,67

66143,82

81357,94

483939,40

783289,86

 Прибуток до оподаткування 

20186,71

51563,67

66143,82

81357,94

483939,40

783289,86

  Податок на прибуток 

5046,68

12890,92

16535,95

20339,48

120984,85

195822,47

 Чистий прибуток 

15140,03

38672,75

49607,86

61018,45

362954,55

587467,40

Як свідчать розрахунки, результатом створення цеху є отримання чистого прибутку у розмірі 362 954,55 тис.грн. у перший рік його функціонування (2013 р.).


Таблиця 3.17

Грошові потоки за проектом створення цеху та основні показники ефективності використання грошових коштів на фінансування робіт за проектом

Рядок

1кв.

2013 р.

2кв.

2013 р.

3кв.

2013 р.

4кв.

2013р.

2014 рік

2015рік

Надходження від продаж

352800,04

387771,71

424162,64

462019,57

2257681,95

2993804,80

  Видатки на матеріали і комплектуючі 

154131,41

169105,13

184684,92

200890,70

978871,92

1293846,00

 Сумарні прямі видатки 

154131,41

169105,13

184684,92

200890,70

978871,92

1293846,00

  Загальні видатки 

40324,58

41249,95

42196,55

43164,87

182794,87

200160,38

  Витрати на персонал 

57071,07

58380,74

59720,45

61090,91

258708,18

283285,45

 Сумарні постійні видатки 

97395,65

99630,68

101917,00

104255,79

441503,04

483445,83

  Податки 

35789,73

62789,18

70280,76

78081,10

395259,05

547234,82

 Кеш-Фло від операційної діяльності 

65483,24

56246,71

67279,96

78791,98

442047,93

669278,14

  Видатки на придбання активів 

269990,00

15439,50

  Інші видатки підготовчого періоду 

27000,00

 Кеш-Фло від інвестиційної діяльності 

-296990,00

-15439,50

  Власний (акціонерний) капітал 

401000,00

  Виплати дивідендів 

41109,78

115404,50

216109,55

 Кеш-Фло від фінансової діяльності 

401000,00

-41109,78

-115404,50

-216109,55

  Баланс готівки на почало періоду 

169493,24

225739,95

293019,90

330702,11

641906,03

 Баланс готівки на кінець періоду 

169493,24

225739,95

293019,90

330702,11

641906,03

1095074,63

Чистий обіговий капітал (NWC), UAH 

140548,8

191499,1

252697,2

311443,1

501582,8

927908,5

Коеф. рентабельності валового  прибутку (GPM), % 

56,09

56,17

56,24

56,30

56,42

56,57

Коеф. рентабельності чистого прибутку (NPM), % 

2,99

12,03

14,11

15,93

19,39

23,67

Рентабельність оборотних активів  (RCA), % 

23,32

75,02

73,56

73,74

68,78

60,81

Рентабельність позаоборотних активів  (RFA), % 

13,21

61,97

84,67

111,40

188,24

473,70

Рентабельність інвестицій (ROI), % 

8,43

33,94

39,36

44,37

50,38

53,89

Рентабельність власного капіталу  (ROE), % 

8,63

35,07

40,74

46,01

52,27

55,85

Виходячи із загальної вартості робіт за проектом створення цеху з виробництва морозива  можна спланувати потік грошових коштів за проектом та визначити результати управління ним на підставі розрахунку показників ефективності використання грошових коштів (табл.3.17).

Прибутки, які отримуються протягом реалізації проекту (у 2013 р.) спрямовуються на рефінансування витрат за проектними завданнями у відповідності із витратами ресурсів, які були передбачені раніше.

Таким чином, можна стверджувати, що створення цеху з виробництва морозива для спортсменів є результативним та ефективним, призводить до досягнення поставлених проектних завдань та цілей, сприяє отриманню прибутків від подальшої експлуатації створеного у ході реалізації проекту об’єкту.


ВИСНОВКИ

В ході даної дипломної роботи було визначено основну мету та завдання. Проведено аналіз ринку  морозива на Україні та в світі.

Морозиво  є високопоживним продуктом харчування з солодким або солодкуватим смаком. Споживання морозива в Україні не перевищує 1—1,5 кг на людину в рік; у Швеції, Норвегії, Фінляндії та інших країнах світу воно складає 12—13 кг. В Україні виробництвом морозива займаються молокопереробні магазини та заводи.

Відповідно проведеного аналізу галузі виробництва морозива в Україні (розділ 2) розроблені – виробничий, організаційний, маркетинговий , фінансовий плани, а також плані капіталовкладень та витрат. У цьому розділі також проведен розрахунок оцінки ефективності бізнес-плану ТОВ «Круча».

Головними цілями проекту є:

- розробка та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та технологічної документації з перебудови приміщння для цеху, підбору персоналу;

- забезпечення високої якості виробництва морозива підприємством та його конкурентоспроможності;

- створення передумов для отримання власниками підприємства прибутку.

Очікуваними результатами реалізації проекту будуть: перебудова приміщення під цех, його технічне й технологічне оснащення;  підготовка та комплектація персоналу цеху; отримання дозволів на виробництво морозива  й експлуатацію будівлі й устаткування згідно з цілями проекту;  введення цех у дію.

На хід реалізації проекту можуть впливати наступні фактори, обставини, дії, суб’єкти: державні органи реєстрації суб’єктів господарювання; державні органи санітарно-епідемічного, пожежного, технічного та іншого видів контролю; державні органи сертифікації та ліцензування в галузі виробництва продуктів харчування й торгівлі; державні податкові органи; постачальники сировини, матеріалів, обладнання, меблів; виконавці робіт – сторонні організації (підрядники тощо); законодавче поле та зміни у нормативно-правовому регулюванні в галузі виробництва продуктів харчування та підприємницької діяльності; зміни вимог щодо проведення будівельно-монтажних робіт; зміни у податковому законодавстві, законодавстві  з оплати праці, охорони праці, соціального страхування; прояви негативних дій з боку потенційних конкурентів; прояви негативних дій з боку мешканців території розміщення цеху, інших осіб, кримінальних структур та окремих громадян; прояви корупції з боку державних посадовців щодо узгодження окремих елементів проектної документації, надання дозволів тощо.

Повний життєвий цикл проекту складає 198 днів (з 10.01.13 по 01.09.13)

За результатами розрахунків, бюджет проекту складатиме  994 449,14 грн.

Відповідно  до цього розрахунку визначено - розрахований чистий приведений дохід – величина позитивна і складає 1066698 грн.

Індекс  доходності складає 4,92. Це означає, що віддача від впровадження проекту в 4,92 рази перевищує інвестиційні вкладання.

Рентабельність (прибутковість) проекту становить 164,08%.

Період  повернення інвестицій – в межах  життєвого циклу проекту і складає 1,82 року.

Таким чином, порівняння розрахованих показників з нормативними значеннями та аналіз їх дає змогу зробити висновок про доцільність сворення цеху з виробництва морозива для сопртсменів на базі діючого підприємства ТОВ «Круча». При залученні додаткових сировинних і матеріальних ресурсів і доведенні потужності до проектних значень ці показники можуть покращитися. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Belanger, Thomas C., “Choosing a Project Life Cycle,” Field Guide to Project Management, pp 61-73. David I. Cleland, Ed. New York: Wiley. 1998.
 2.  Burnett, Nicholas R., and Robert Youker, “Analyzing the Project Environment,” CN-848, July 1980. The World Bank Institute Course Note Series. Washington, DC: The World Bank Institute.
 3.  Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations/
 4.  Азарян О.М., Баширов І. Х., Воробйов Б.З., Жаболенко М.В., Криковцева Н.О. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. - 2. вид., перероб. і доп. - К.: НМЦВО МОіН України, 2001. - 319 с.
 5.  Андрушків В.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : методологічні положення та прикладні механізми. – Т.:ЛІЛЕЯ, 1997. - 292 с.
 6.  Балабанова Л.Б. Маркетинг: підручник. - 2-ге видання перероблене і доповнене. Знання-Прес, 2004. - 645 с.
 7.  Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
 8.  Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. – М-ИНТЕГГЕО, 1997.
 9.  Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. - К.: Атіка, 2007. - 300 с.
 10.  Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 140 с.
 11.  Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с.
 12.  Бушуев С.Д., Морозов В.В. Управление закупками в проектах. К.: Укр. ИНТЭИ, 1999. Т.1,2– 188с., 195с.
 13.  Бушуєв С.Д. Практика проектного менеджменту “крок за кроком” ч 1,2. Методичні вказівки до практичних занять. КНУБА 1999 57с.,41с.
 14.  В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. Как управлять проектами. М.: СИНЕРГ-ГЕО. 1997. – 187 с.
 15.  Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики. Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.
 16.  Виленський П.Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів : теорія і практика – М.: Дело , 2001 – 832 с.
 17.  Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації :Навч. Посібник для студ. екон. вузів. – К.: «Кондор»
 18.  Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посіб. - К.: КНЕУ, 2003.
 19.  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підр. - К.: КНЕУ, 2007. - 268 с.
 20.  Войчак А.В., Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник - К.: КНЕУ, 2006.
 21.  Воропаев В.И. Управление проектами в России / РАУП СОВНЕТ. -М.: Аланс -1995. - 225 с.
 22.  Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра, 2006. - 720 с.
 23.  Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч посібник. - К.: Вища школа, 2007. - 327 с
 24.  Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основи маркетингу. - К.-Рівне. 2007
 25.  Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управління проектами. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с.
 26.  Данилюк М.О., Дзьоба О.Г., Петренко В.П. Як розробити бізнес-план інвестиційного проекту. Практичний посібник для підприємців. – Івано-Франківськ: Факел. – 2003.
 27.  Диксон Питер P. Управление маркетингом / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Изд-во БИНОМ". 1998.
 28.  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 393 с.
 29.  Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.
 30.  Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ , 2001. - 528с.
 31.  Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.
 32.  Кардаш В.Я. «Маркетингова товарна політика» К.: КНЕУ, 2007
 33.  Карсекін В.І., Манов М.А., Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування. К.: Вища школа, 1994, - 272 с.
 34.  Керівництво з питань проектного менеджменту. – Довідник. Українська асоціація управління проектами. К.:ВІПОЛ, 1999.-198с.
 35.  Клайэм Р., Лудін І. Ноєв проект: Секрети практичного проектного менеджменту. – СПб: Весь, 2002. – 320 с.
 36.  Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг Серия: Маркетинг для профессионалов. Антология Издательство: Питер, 2001 г. 752 стр.
 37.  Коршунов В.І., Курбітов К.Е. «маркетингові дослідження ринку», Харків, 2007
 38.  Котлер Ф., Армстронг Г.. Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ.; 2-е европ. изд. - К.; М.; СПб.: Издат. Дом "Вильяме", 1998.
 39.  Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростинтєр, 2007. - 698 с.
 40.  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 152 с.
 41.  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. В 3-х частях. — М., 1992.
 42.  Леонард Берри, Валери Зайтамль, А. ПарасураманКонцептуальная модель качества сервиса и ее значение для будущих исследований /Valarie A.
 43.  Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, засновані на ринковій економіці. – Ужгород: Карпати, 1994. – 254 с.
 44.  Мазур І.І., Шапіро В.Д. і інш. Управління проектами: Довідник для професіоналів. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.
 45.  Маркетинг: Навч.-метод. посібник, Павленко А.Ф., Войчак А.В.-, 2005 
 46.  Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П.С. Редько. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. - 648 с.
 47.  Маркетинговий менеджмент. Підручник. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. - К.: Видавництво «Хімджест» 2008 - 720 с.
 48.  Маудер У. Вибір проекту. Планування робіт по проектам та керівництво проектами. –М.: Мир, 1991.
 49.  Менеджмент персоналу: Навч. практ. Посібник. – К.:Т-во «Знання», КОО , 2002. – 311с.
 50.  Мескон, М.; Альберт, М.; Хедоури, Ф. Основы менеджмента, Москва: Дело, 1994. с.423
 51.  Пинто Дж.К. Управление проектами. – СПб: Питер, 2004. – 464 с.
 52.  Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.
 53.  Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2006. - 256 с.
 54.  Примак Т. О Маркетинг. Підручник - МАУП ISBN: 966-608-405-8 - 2004.
 55.  Проектний аналіз . Навч. посібн. / За ред. Москвіна С.О. – К. 1999 – 368с.
 56.  Світ  управління проектами: основи, методи, організація, використання/За ред. X. Решке, X. Шелле, – М.: Аланс, 1994.
 57.  Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник . – К.: ЦНЛ, 2006. – 312с.
 58.  Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг»/Уклад.М.Г. Гребньов.-К.:КНЕУ, 2006
 59.  Старостіна А.О. «Маркетингові дослідження». Практичний аспект, Н, м, С. Петербург, 2008
 60.  Турчин С.А., Программный инструментарий менеджера проекта, Киев, Компьютерное обозрение №34/2000 - с. 15-20
 61.  Управление — это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тэйлор, Г.Форд: Пер. с англ.—М. .: Республика, 1992. - 351 с.
 62.  Управление программами и проектами / М.Л.Разу и др. – М: ИНФРА, 1999.
 63.  Управление проектами / Под ред. В.Д.Шапиро -  М., 1996 –      610 с.
 64.  Управление проектами: зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др. – СПб.: Два-Три, 1993.
 65.  Устинов А.В. Экономика материально-технического снабжения. – М.: Высшая школа – 1994 – 315 с
 66.  Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Учебное пособие. – СПб: Издательство «ДиаСофтЮП», 2000. – 368с.
 67.  Федоренко В.С. Маркетинг. Навч. посібник. - Черкаси, 2004. - 162 с.
 68.  Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.:Академвидав, 2003. – 608с.
 69.  Циба Т.Є Маркетингове планування: Підручник - Видавництво: Центр учбової літератури - 2007. - 125 с.
 70.  Чорна А.В., Метошоп І.М. Планування діяльності підприємства. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. – Івано-Франківськ: “Факел”, 2001.
 71.  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. В 2-х томах. — К., 1993.
 72.  Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб. пособие; 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем"; Изд-во "ГНОМ-ПРЕСС", 1998.
 73.  http://kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/9/1420042316.html
 74.  http://www.ridnamarka.com.ua/ukr/
 75.  http://www.souz-inform.com.ua
 76.  www.abcdef.com/articles/article1.html - Г.Керзнер. „Моделі і методи управління проектами”

/index.php?language=ukr&menu=schedule/2105000000_morogenoe_


ДОДАТКИ

Опитувальний лист

Добрий день! З метою визначення запитів споживачів при виборі такого товару як морозиво для спортсменів ми проводимо опитування. Анкета є анонімною. Просимо Вас висловити свою точку зору щодо зазначених питань. Обведіть варіант відповіді, який є для Вас найбільш прийнятним або напишіть власний варіант відповіді.

1. Скільки разів на тиждень Ви купуєте морозиво?

1. Щодня

2. Декілька раз на тиджень

3. Декілька раз на місяць

4. Раз на місяць

5. Не купую

2. Кількість порцій морозива, яку споживаєте за тиждень:

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5

7. 6

8. 7

9. 10 і більше 10

3. Яким видам морозива Ви віддаєте перевагу?

1. пломбір

2. харчоий лід

3. ескімо

4. мяке морозиво

5. ріжок

4. Чи є Ви спортсменом?

1. Так, професійним

2. Так, аматором

3. Ні, займаюся спортом для себе в вільну годину

4. Ні, зовсім не займаючя спортом

5. Чи споживаєте Ви харчові продукти для спортсменів?

1. регулярно

2. нерегулярно

3. у період тренувань

4. ні

6. Чим Ви користуєтесь при виборі харчових продуктів для спортсменів?

1. Ціна

2. ефективність

3. Поради друзів, тренера

4. довіра торговій марці

7. При виборі ХПС чим Ви користуєтесь?

1. порада тренера

2. інформація із спеціалізованих журналів та web-сайтів

3. порада друзів

4. порада продавця

5. самостійно за інформацією з етикетки продукту

8. Мета споживання ХПС?

1. Підвищення ефективності тренування

2. Економія часу на пригоування страви

3. Підтримка спортивної форми

4. Модна тенденція у харчування

5. Підтримка оздоровлення організму

6. Відновлення організму після навантаження

7. Нарощування мязової маси.

8. Необхідність через високе навантаження

9. Інше

9. Якщо Ви не споживаєте ХПС, з чим це повязано

1. Висока вартість

2. Незвичні смакові властивості

3.неоднозначність рекоменлацій щодо дозування

4. Багато фільсифікованих продуктів та підробок

5. Невідомий фактичний склад

6. Не відчували ефективності

7. Небезпечність

8. Вважаю достатнім традиційне харчування

10. Яким ХПС Ви віддаєте перевагу (можливо декілька варітантів відповідей)

1.  білковим

2. вітаміно-мінеральним концентратам та напоям

3. високовуглеводним  енергетичним продуктам

11. Скільки грошей на місяць у середньому Ви витрачаєте на споживання ХПС?

1. 0-100

2. 100-500

3. 500-100

4. більше 1000

12. Скільки років Ви замаєтесь спортом:

1.

2.

3.

4.

5.

13. Скільки коштів на Ваш погляд слід витратчати на ХПС на місцяь?

1. 0-100

2. 100-500

3. 500-100

4. більше 1000

14. Якщо буде випущене ХПС у вигляді морозива, який смак на Ваш погляд воно повинно мати:

1. апельсиновий

2. полуниці

3. шоколад

4 лимон

5. вишні

6. яблука

7. дюшес

8. горіховий

9. ванільний

10. абрикосовий

15. Скільки Вам років?

1. до 18 років

2.18-25 років

3.26-40 років

4.41-55 років

5. більше 55 років

16. Ваші доходи:

1. до 2500 грн

2.2500-5000 грн

3.5000-8000 грн

4. більше 8000 грн.

17. Сімейний стан:

1. Одружений

2. Не одружений

PAGE   \* MERGEFORMAT3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33188. Сущность аудита и его задачи. Постулаты аудита. Классификация видов аудита 15.83 KB
  Постулаты аудита. Классификация видов аудита.68 Аудит предпринимательская деятельность аудиторов аудиторских организаций по осуществлению независимых проверок бухгалтерской отчетности платежнорасчетной документации налоговых декларации и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов с целью установления достоверности их бухгалтерской отчетности и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам действующим в Российской Федерации.
33189. Финансовая аренда (лизинг). Виды лизинга. Преимущества лизинга. Схемы расчета лизинговых платежей 15.32 KB
  Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контракта от 5 до 10 лет и амортизацией всей или большей части стоимости оборудования. Возвратный лизинг заключается в продаже собственником промышленным предприятием оборудования лизинговой компании с одновременным заключением договора лизинга на это оборудование в качестве пользователя. В результате первоначальный собственник получает от лизинговой компании полную стоимость оборудования сохраняет за собой право владения и периодически платит за пользование оборудованием. Лизинг это...
33190. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования, стратегия управления 14.84 KB
  90 Инвестиционный портфель совокупность ценных бумаг приобретенных инвесторами. Существует три типа портфеля ценных бумаг: рискованный портфель консервативный портфель и комбинированный портфель. Рискованный портфель формируется из рискованных ценных бумаг доля которых в портфеле составляет 70. Комбинированный портфель формируется из надежных ценных бумаг приобретаемых на отностительно большой период времени и из рискованных с повышенным доходом состав которых все время обновляется.
33191. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 790.1 KB
  Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом производительных сил созданием мирового рынка углублением международного разделения труда МРТ формированием мировой системы хозяйства интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей. Различаются национальная мировая международная региональная валютные системы. Исторически вначале возникли национальные валютные системы закрепленные национальным законодательством с учетом норм международного права. Национальная валютная система является составной частью денежной...
33192. Сущность страхования. Классификация видов страхования. Формы страхования 13.43 KB
  41 Страхование это отношение по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий страховых случаев за счет денежных фондов формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов страховых премий. К таким имущественным интересам относятся интересы связанные: с жизнью здоровьем трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица личное страхование; с владением пользованием распоряжением имуществом имущественное страхование;...
33193. Рынок ценных бумаг и его роль в современной экономике. Виды рынков ценных бумаг и их функции 15.34 KB
  Виды рынков ценных бумаг и их функции.47 В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. Однако товары продаваемые на рынке ценных бумаг являются товаром особого рода поскольку ценные бумаги это лишь титул собственности документы дающие право на доход но не реальный капитал.
33194. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, фондовые посредники 12.95 KB
  48 Участники рынка ценных бумаг это физические лица или организации которые продают или покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот и расчеты по ним; это те кто вступает между собой в определенные экономические отношения по поводу обращения ценных бумаг. Существуют следующие основные группы участников рынка ценных бумаг в зависимости от их функционального назначения: эмитенты; инвесторы; фондовые посредники; организации обслуживающие рынок ценных бумаг; государственные органы регулирование и контроля. Эмитент это...
33195. Медицинская классификация Л.В.Неймана 13.88 KB
  Важное значение для правильного понимания особенностей психического развития детей с нарушениями слуха для своевременной диагностики и организации их обучения и воспитания в частности для определения типа учреждения в котором должен учиться ребенок имеет классификация таких детей. Проблема дифференциации лиц имеющих нарушения слуха интересовала как врачей так и сурдопедагогов. В нашей стране наибольшее распространение получила медицинская классификация нарушений слуха у детей предложенная Л. Если нарушение слуха распространяется на...
33196. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 14.42 KB
  Отсутствие речи влечет за собой различные отклонения психического развития. Словесноречевую систему глухого в основном формируют экспрессивные и импрессивные виды письменной речи. Потребность в общении реализуется с помощью предметов действий рисунков и жестовой речи. Наиболее трудной задачей учебновоспитательного процесса является формирование словесной речи и речевого мышления.