80773

Мониторинг окружающей среды: правовое регулирование и содержание

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Государственный экологический мониторинг мониторинг окружающей среды осуществляемый органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Цели экологического мониторинга: 1 наблюдение за состоянием окружающей среды в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия; 2 наблюдение за воздействием антропогенных источников на окружающую среду; 3 обеспечение потребностей государства юридических и физических лиц в достоверной информации необходимой для предотвращения и или уменьшения...

Русский

2015-02-18

29.5 KB

15 чел.

Мониторинг окружающей среды: правовое регулирование и содержание

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Государственный экологический мониторинг – мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.

Цели экологического мониторинга:

1) наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия;

2) наблюдение за воздействием антропогенных источников на окружающую среду;

3) обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды.

Информация, полученная в результате проведения государственного экологического мониторинга, может предоставляться для использования:

1) органам государственной власти РФ;

2) органам государственной власти субъектов РФ;

3) органам местного самоуправления.

Сведения, полученные при проведении государственного экологического мониторинга, предназначены для разработки:

1) прогнозов социально—экономического развития

2) федеральных программ в области экологического развития РФ;

3) целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ и мероприятий по охране окружающей среды.

Информация о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении и информационная продукция являются открытыми и общедоступными, за исключением информации, отнесенной к категории ограниченного доступа, и могут распространяться двумя способами:

1) бесплатно в виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по сетям электрической и почтовой связи через СМИ в режиме регулярных сообщений или по запросам пользователей;

2) по договорам.

На современном этапе в РФ проводится государственный экологический мониторинг:

1) водных объектов;

2) водных биоресурсов;

3) качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения;

4) атмосферного воздуха;

5) состояния внутренних морских вод и территориальных морей;

6) объектов животного мира;

7) уникальной экологической системы озера Байкал;

8) социально—гигиенический.

С этой целью создана ведомственная наблюдательная сеть.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...
68273. СУБСТАНТИВНІ КОМПОЗИТИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 190.5 KB
  Мета дослідження полягає в системному описі формальної та ономасіологічної структури іменниківкомпозитів зі значенням процесуальності в російській мові. Для досягнення зазначеної мети необхідним є вирішення наступних завдань: визначити можливі структурні типи композитопобудови іменників...
68274. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 186 KB
  Ринок цінних паперів будучи важливим і специфічним елементом фінансового ринку здійснює вагомий вплив на економічний розвиток країни. На цьому ринку держава органи місцевого самоврядування субєкти господарювання мають можливість акумулювати фінансові ресурси за допомогою цінних...
68275. ТВОРЧІСТЬ Я. П. ДЕ БАЛЬМЕНА ТА РОСІЙСЬКА РОМАНТИЧНА ПРОЗА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 143 KB
  Мета роботи – проаналізувати із сучасних наукових засад літературну спадщину Я. П. де Бальмена та визначити її ідейно-художню значущість. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань: узагальнити окремі біографічні відомості про Я. П. де Бальмена й систематизувати інформацію...
68276. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ: СОЦІАЛЬНО–ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 156 KB
  Аналіз еволюції світоглядних орієнтацій засвідчує мінливість рухливість змінюваність світогляду людини виявляє його сумарний вектор у різні соціокультурні епохи допомагає зясувати тенденції розвитку сучасного світоглядного комплексу і запропонувати механізм його формування.
68277. ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 144.5 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті наголошується на необхідності посилення уваги на освіті дітей з відхиленнями психофізичного розвитку забезпечення їхнього повноцінного життя соціального захисту створення умов для належної реабілітації.