80786

Экологическое страхование

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Для экологического страхования главным образом имеют значения положения ПС содержащиеся в статьях 927929931966 которые прямо закрепляют некоторые аспекты относящиеся к страхованию ответственности а именно: Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение экологического вреда осуществляется в силу прямого указания закона Данный вид страхования может осуществляться хозяйствующими субъектами как за свой счет так и за счет заинтересованных лиц. Однако обязательное страхование ответственности за счет бюджета не...

Русский

2015-02-18

30.07 KB

0 чел.

Экологическое страхование

Правовое регулирование экологического страхования осуществляется рядом нормативных актов, в первую очередь, Гражданским кодексом Российской Федерации, глава 48 которого специально посвящена страхованию как отдельному виду обязательств. Для экологического страхования главным образом имеют значения положения ПС, содержащиеся в статьях 927,929,931,966, которые прямо закрепляют некоторые аспекты, относящиеся к страхованию ответственности, а именно:

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение экологического вреда осуществляется в силу прямого указания закона

Данный вид страхования может осуществляться хозяйствующими субъектами как за свой счет, так и за счет заинтересованных лиц. Однако обязательное страхование ответственности за счет бюджета не предусмотрено;

Риск гражданской ответственности рассматривается как имущественный интерес, страхуемый по договору имущественного страхования;

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда (и в том числе экологического) считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред. Эти лица в праве предъявить требование о возмещении вреда непосредственно страховщику;

Иск по требованиям, вытекающим из договора данного вида, может быть предъявлен в течение двух лет'.

Правовое регулирование отношений по экологическому страхованию представлено и в Федеральном законе РФ от 10 января 2002 "Об охране окружающей среды": "В Российской Федерации может осуществляться обязательное государственное экологическое страхование".

Закон определяет, что предприятия, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей природной среды, обязаны возместить причиненный ими вред в полном объеме. И в этом же Законе предусмотрено добровольное и обязательное экологическое страхование на случай экологических бедствии, аварий и катастроф.

Экологическое страхование -страхование ответственности объектов - источников повышенного экологического риска - за причинения ущерба третьим лицам вследствие внезапного, непреднамеренного (аварийного) загрязнения окружающей среды и экономическое стимулирование, таким образом, предотвращения данного загрязнения.

Оно обеспечивает:

  1.  Защиту имущественных интересов страхователя в случае аварийного загрязнения окружающей природной среды;
  2.  Компенсацию части убытков, причиненных третьим лицам, в результате загрязнения окружающей природной среды;
  3.  Формирование дополнительных источников финансирования природоохранных мероприятий за счет средств страховых компаний;
  4.  Повышение финансовой устойчивости функционирования предприятий - источников повышенной экологической опасности.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31710. Основні види діяльності 59 KB
  У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра у шкільному навчання а в зрілому праця. Гра та навчання властиві і людям і тваринам. Але вона відрізняється від навчання та праці.
31711. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 52.5 KB
  Емоціональний рівень ввзаємодії в колективі відображає домінуючі емоціональні стани дітей їх спільні переживання стосунки симпатій чи антипатій між членами колективу гуманістичні та суспільно значимі мотиви. Ініціатива творча позиція особистості зростання самостійності і самоуправління дітей ціннісний зміст їх спільної діяльності є індикаторами виховного потенціалу дитячого колективу. Підходи до розробки колективу та індивідуальності. Погляди на проблеми колективу відобразили сутність суспільних культурноісторичних процесів розвитку...
31712. Двіжущіе сили та умови розвитку особистості 99 KB
  Двіжущіе сили та умови розвитку особистості Розвиток особистості слід розуміти як процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації та виховання. Володіючи природними анатомофізіологічними передумовами до становлення особистості в процесі соціалізації дитина вступає у взаємодію з навколишнім світом опановуючи досягненнями людства. Створювані в ході цього процесу здібності і функції відтворюють в особистості історично сформувалися людські якості. Оволодіння дійсністю у дитини здійснюється в його...
31713. Соціалізація особистості 95.5 KB
  socilis суспільний характеристика це процес входження індивіда в суспільство соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду соціальних ролей норм цінностей необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості знання вміння відповідні навички що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Отже основа соціальнопсихологічного розуміння соціалізації особистості грунтується на характеристиці соціальнопсихологічного типу...
31714. Загальні поняття про особистість 49 KB
  В особистості немовби концентруються особливості суспільства основні його риси. Тому зрозуміти життя особистості можна тільки розглядаючи її у конкретних суспільних умовах в діяльності та стосунках з іншими людьми аналізуючи її соціальний статус та місце в суспільних відносинах. Усі особистості індивіди але не кожен індивід особистість. Паригіна модель особистості котра повинна зайняти місце в системі психології припускає поєднання двох підходів: соціологічного й загальнопсихолоігчного.
31715. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 105 KB
  Метод спостереження може використатися як один із центральних самостійних методів дослідження. Метод спостереження здійснюється також з метою збору первинного матеріалу дослідження а також для контролю отриманих емпіричних даних. Класифікація спостереження виконується на різних підставах.
31716. Соціалізація старшокласників у школі 89.5 KB
  Ціннісні орієнтації референтної групи істотною мірою визначають соціальнопсихологічне обличчя підлітка. Оскільки група єдина площина соціальнопсихологічного досвіду в якій може проявити себе підліток яку він може засвоїти й через яку пізнати сукупність суспільних відносин то саме група стає формівною силою в соціалізації підлітка. Тут надзвичайно суттєвим є питання про те що визначає референтну значущість тієї чи іншої групи в очах підлітка або навпаки сприяє її зниженню.
31717. Структура педагогічної психології 35.5 KB
  До кожної теми подано список літератури щоб читач міг поперше більш докладно вивчити певний аспект теми яка його зацікавила подруге мав уявлення та добре орієнтувався у працях авторів які займаються проблемами та дослідженнями в галузі психології навчання та виховання. Предмет і задачі педагогічної психології Предметом педагогічної психології є психологія навчання психологія виховання психологія вчителя та педагогічної діяльності. Основний зміст педагогічної психології складають психологічні закономірності процесів навчання та...