80849

ОРГАНЫ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Государственный орган – организационно оформленная группа должностных лиц наделенная компетенцией и необходимыми средствами для осуществления управления. По виду компетенции выделяют: общая компетенция общие функции управления – Правительство РФ правительства и администрации субъектов РФ отраслевая компетенция по отрасли и сфере деятельности – министерства главные управления управления межотраслевая компетенция выполняют как правило общие функции государственного управления и на основе их реализации осуществляют межотраслевую...

Русский

2015-02-18

46.13 KB

1 чел.

ОРГАНЫ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ.

Государственный орган – организационно оформленная группа должностных лиц, наделенная компетенцией и необходимыми средствами для осуществления управления. Одним из критериев формирования органов государственной власти является вид компетенции. По виду компетенции выделяют: общая компетенция (общие функции управления) – Правительство РФ, правительства и администрации субъектов РФ отраслевая компетенция (по отрасли и сфере деятельности) – министерства, главные управления, управления межотраслевая компетенция (выполняют, как правило, общие функции государственного управления и на основе их реализации осуществляют межотраслевую координацию) - комитеты специальная компетенция (органы осуществляют контрольные, регулирующие и другие функции в установленных сферах ведения) - комиссии, федеральные службы, агентства, инспекции, федеральные надзоры России. Органы общей компетенции – Президент, Правительства, администрации СРФ, Губернатор. Руководство большинством отраслей управления, обеспечивая сэр. Планирование, прогноз, организация, контроль. Органы государственного управления общей компетенции выполняют основные функции социального управления (планирование, организация, координация, контроль, регулирование и мотивация) и на основе их реализации осуществляют руководство органами отраслевой и межотраслевой компетенции, а также непосредственно руководят экономическим и социально-культурным развитием соответствующего территориального образования. Такими органами являются правительства и администрации. Правительство РФ – федеральный исполнительный орган власти общей компетенции, т.к. в процессе его деятельности воплощаются все основные функции государства. Функции Правительства РФ: исполнительно-распорядительная контроль (над исполнением законов) финансовая (бюджетная) представительская Конституция РФ определяет круг полномочий Правительства РФ: -разработка и предоставление Государственной Думе федерального бюджета, обеспечение его исполнения обеспечение проведения в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики;

-обеспечение проведения единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; -осуществление управления федеральной собственностью;

-обеспечение мер по обеспечению обороны, государственной безопасности и реализации внешней политики страны Свои полномочия Правительство реализует посредством принятия постановлений и распоряжений, а также используя право законодательной инициативы путем разработки и внесения в Государственную Думу проектов законов, формирующих необходимую правовую базу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65677. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 181.5 KB
  Стрімкий розвиток українського суспільства його науковотехнічної та гуманітарної сфер ставить нові завдання перед системою вищої освіти передусім щодо зміни орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців з формування професійних знань та вмінь на забезпечення комфортних умов...
65678. ПОРУШЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ НЕФРОГЕННОМУ ОСТЕОПОРОЗІ 761 KB
  Діагностика та лікування розладів слуху залишається важливою проблемою сучасної оториноларингології. У зв’язку із великою частотою розладів слуху заходи по боротьбі із приглухуватістю Всесвітньою організацією охорони здоров'я ВООЗ включено до спеціальної програми яка направлена...
65679. ЗАКОНОМІРНОСТІ АДСОРБЦІЇ І ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ КАТІОНОАКТИВНИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ І ЇХ АСОЦІАТІВ З АЛКІЛСУЛЬФОНАТАМИ НАТРІЮ 1.93 MB
  Рішенням цієї проблеми може бути кероване конструювання безпосередньо в розчині асоціатів водорозчинних полімерів з іоногенними поверхневоактивними речовинами ПАР так званих поліелектролітних комплексів ПЕК. Утворення ПЕК може призвести до зростання...
65680. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У КОМПЛЕКСІ З ОБ’ЄКТАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НА ТЕРИТОРІЯХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО АЕРОПОРТІВ) 5.24 MB
  У найбільших містах України особливо у таких як Київ Харків Львів Одеса Донецьк Дніпропетровськ та інші організація територій залежить від багатьох містобудівних чинників серед яких суттєвим є розташування аеропортів. Тому актуальним є використання територій наближених до аеропортів для житла в комплексі з об’єктами обслуговування.
65681. ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І АКВАТОРІЙ УКРАЇНИ 159.5 KB
  Актуальність теми обумовлена наростаючою потребою народногосподарського освоєння прибережноморських геосистем ПМГ України. Уперше на регіональному рівні виділені прибережноморські території і акваторії України як ПМГ які включають орогідрографічні системи суші системи шельфу з похованими палеорічковими долинами...
65682. МІФОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ МУСУЛЬМАНСЬКИХ ЕЛІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ 137 KB
  Внаслідок цього виникає необхідність філософського осмислення найважливіших суспільних процесів що відбуваються в сучасному мусульманському світі зокрема соціальної міфотворчості. За подібних обставин стає можливим підштовхування народних мас мобілізованих за допомогою міфотворчості до конфронтації...
65683. Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції 394.5 KB
  У цьому контексті надзвичайно важливим слід вважати наукове обґрунтування підходів до збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді що засвоюють медичні спеціальності в умовах навчання у ВНЗ визначення закономірностей формування соціально і професійнозначущих особливостей особистості студентів...
65684. НАУКОВІ ОСНОВИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 18.14 MB
  Для виробництва обладнання і апаратури нафтопереробної та хімічної промисловості використовують низку сталей які експлуатуються у різних технологічних середовищах за різних температур тисків що часто змінюються навіть на різних ділянках одного апарата.
65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.