81596

Контроль сформованості граматичних навичок англійської мови учнів початкової школи за допомогою комп’ютерних технологій

Дипломная

Педагогика и дидактика

Мета роботи полягає в розробці та оптимізації серії вправ з контролю сформованості граматичних навичок за допомогою комп’ютерних технологій. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні задачі: виявлення психологічних особливостей молодших школярів, які необхідно враховувати...

Украинкский

2015-02-21

264.5 KB

7 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

                                                                                                                    

                                                                                                                                

ВСТУП.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ           .                  НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1.1. Психолого – педагогічні особливості формування граматичних   .    .               .                навичок у початковій школі........................................................................................................................6

        1.2.Методичний аспект навчання граматики англійської мови в   .              .                      .               початковій школі

  1.2.1 Цілі та зміст навчання граматики в початковій школі................10

  1.2.2 Методика формування і контролю граматичних навичок у  .            ..                    навчанні англійської мови в початковій школі...........................14

  1.2.3 Особливості навчання та контролю граматичних навичок у ..      .... .........             початковій школі...................................................    .................21

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ                   ...               У ФОРМУВАННІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ                 .                  ШКОЛЯРІВ

2.1.Роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної .               мови.....................................................................................27

        2.2.Аналіз комп'ютерних програм для навчання граматики учнів ..    ... ........        початкової школи................................................................................32

РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА “WAY AHEAD” ДЛЯ КОНТРОЛЮ .                  .                  СФОРМОВАНОСТІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК  УЧНІВ . .... ........  .......           ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

        3.1.Опис та система вправ комп’ютерної програми “Way Ahead”.........36

        3.2.Серія вправ для контролю сформованості граматичних навичок на .       ...           основі компютерної програмиWay Ahead....................................39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................46  

ДОДАТКИ.................................................................................................49

ВСТУП

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у початковій школі. Це не тільки сучасні технічні засоби, але й нові форми й методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Використання мультимедійних засобів навчання допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням особливостей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей. Вивчення іноземних мов за допомогою комп'ютерних програм викликає величезний інтерес у учнів. Як показує практика, використання компютерних технологій у початковій школі поки ще обмежене й слабко повязане з навчальним процесом.Навчання та контроль знань з іноземної мови школярів за допомогою компютерних засобів перебуває в зародковому стані.

Тому тема  наукового дослідження  "Контроль сформованості граматичних навичок  англійської мови учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій" є доволі актуальною.

 Об'єкт дослідження: контроль сформованості граматичних навичок англійської мови молодших школярів.

         Предмет дослідження: розробка серії вправ з контролю сформованості граматичних навичок англійської мови за допомогою інформаційних технологій.

         Мета роботи полягає в розробці та оптимізації серії вправ з контролю сформованості граматичних навичок за допомогою компютерних технологій.

        Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні задачі:

 -виявлення психологічних особливостей молодших школярів, які необхідно враховувати в процесі навчання граматики іноземної мови;

 -визначити технології навчання граматики у початковій школі, що забезпечують найбільш ефективне навчання граматики;

 -аналіз комп'ютерних програм для  навчання граматики. На основі аналізу розробити серію вправ для контролю сформованості граматичних навичок учнів початкової школи в рамках компютерної програми Way Ahead.

Для рішення поставлених завдань були використані такі підходи й методи дослідження:

 -теоретичний аналіз загальнонаукової, педагогічної, психологічної, методологічної літератури по проблемі дослідження;

 -аналіз передового досвіду вчителів і провідних методистів;

 -аналіз комп'ютерних програм .

Наукова новизна  даного дослідження складається в визначенні переваг застосування комп’ютерних технологій у контролі сформованості граматичних навичок, що дозволяють оптимізувати освітній процес і підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу.

 Практична значимість  полягає у розробці серії вправ для контролю граматичних навичок для учнів початкової школи з використанням інформаційних технологій, що підвищує якість навчального процесу й ефективність засвоєння матеріалу учнями.

 Кваліфікаційна робота включає вступ, три глави, висновки, бібліографію та додатки.

У вступі дане обґрунтування актуальності роботи, визначені мета, об'єкт і предмет дослідження, визначаються завдання і методи дослідження, обґрунтовані наукова новизна, теоретична й практична значимість дослідження.

У першому розділі розглядаються вікові психолого-педагогічні особливості молодших школярів, аналізується методичний аспект навчання граматики англійської мови у початковій школі.

У другому розділі визначається роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови та аналізуються компютерні програми для навчання граматики.

Третій розділ присвячений розробці серії вправ для контролю сформованості граматичних навичок учнів 2,3,4 класів з різних граматичних тем та демонстрації уроку з застосуванням таких вправ.


РОЗДІЛ 1

 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1.1.  Психолого – педагогічні особливості формування граматичних навичок у початковій школі

     У початковій школі  вивчення іноземної   мови   дозволяє    закласти    основи  комунікативної компетенції,  необхідні  й  достатні  для  їхнього  подальшого  розвитку  й удосконалювання в курсі вивчення цього предмета. До початкового  етапу  відносяться  1-4  класи   загальноосвітніх   шкіл.   Щоб закласти   основи   комунікативної   компетенції,   потрібен    досить тривалий строк, тому що учням потрібно з перших кроків  ознайомитися з іноземною мовою  як  засобом  спілкування.  Це  означає,  що  вони  повинні вчитися розуміти іншомовну мову на слух (аудиювання), виражати свої  думки засобами  досліджуваної  мови  (говоріння),   читати,   тобто      розуміти іншомовний  текст,  прочитаний  про  себе,  і  писати,  тобто    навчитися користуватися  графікою  й  орфографією  іноземної  мови  при  виконанні письмових завдань, спрямованих на оволодіння читанням й  усним  мовленням,  або вміти письмово викладати свої думки. Дійсно,  щоб  закласти  основи по  кожному  з  перерахованих  видів   мовної   діяльності,   необхідне накопичення мовних засобів, що забезпечують функціонування кожного з  них на елементарному комунікативному рівні, що дозволяє перейти  на  якісно новий ступінь їхнього розвитку надалі . [6]

     Початковий етап важливий ще й тому, що від того, як проходить  навчання  на цьому етапі, залежить успіх  в  оволодінні  предметом  на  наступних  етапах. Англійський методист  Г.Пальмер,  що  надавав  дуже  велике  значення початку у вивченні іноземної мови, писав: "Take care  of  the  fіrst  two stages and the rest wіll take care of іtself".

      Крім  того,  саме  на  початковому  етапі  реалізується  методична система, покладена в основу  навчання  іноземній  мові,  що  з  перших кроків  дозволяє  вчителеві  ввійти  в  цю  систему  й  здійснювати   навчально-виховний процес відповідно до  його основних положень.

     Як відомо, побудова  початкового  етапу  може  бути  різною  відносно  мовного матеріалу, його обсягу,  організації;послідовності у формуванні й  розвитку  усної  й  письмової  мови; врахуванню  умов, у яких   здійснюється    навчально-виховний    процес;     розкриття потенційних  можливостей  самого  предмета  в   рішенні   виховних,освітніх і розвиваючих завдань, що стоять перед школою.

У початковій школі ставиться мета закласти основи комунікативної компетенції, тобто  сформувати у учнів мінімальний рівень володіння іноземною мовою, що дозволяє їм іншомовне спілкування на елементарному рівні.

 Навчання іноземної мови у початковівй школі надає найбільш сприятливі можливості для формування в школярів комунікативно-пізнавальних потреб й інтересів, що забезпечують позитивну мотивацію навчання, тому що ґрунтується на таких психологічних особливостях дітей, як пластичність природних механізмів засвоєння мови, інтенсивне формування пізнавальних процесів, швидке запам'ятовування мовної інформації, особлива здатність до імітації, відсутність мовоного бар'єру й т.д.

Молодший шкільний вік у силу специфіки провідної для цього віку діяльності - гри, дає можливість уже на початковому етапі реалізувати комунікативну спрямованість навчання. [3;4]

У процесі оволодіння навчальним матеріалом переважна більшість дітей 6-7 років орієнтуються на конкретні ознаки речей й явищ. Тому в процесі викладання іноземної мови вчитель повинен взяти активну участь у формуванні й розвитку в  молодших класів теоретичного мислення, що вчаться, опираючись при цьому на те, що в дитини вже є. Що ж може бути опорою в з навчання іноземної мови на початковому етапі?

Соболєва М.В. [34] у своїх дослідженнях більшу роль при навчанні іноземної мови в початкових класах відводить наслідуваності, що надає собою мимовільне й  довільне прямування якому-небудь зразку, прикладу й проявляється у відтворенні або мовленнєвого й немовленнєвого поводження, учинків. Саме наслідувальність лежить в  оволодінні іноземної мови на імітативній основі, що дуже важливо для нашого дослідження, оскільки граматичний матеріал, як і будь-який іншої, щонайкраще  засвоюється на імітативно-свідомій і свідомо імітативній основі.

Найважливішою властивістю всякої розумової й практичної діяльності є увага. У молодших школярів краще розвинена мимовільна увага, ніж довільна, тобто  дитина в цьому віці легко зосереджується на барвистих і рухливих предметах, але важко освоює нудний (без картинок) текст. Успіх навчальної діяльності більшою мірою  залежить саме від довільної уваги, тому дуже важливо в молодших школярів розвивати саме цей вид уваги.

 Важливе значення для оволодіння іноземною мовою має такий психологічний процес, як сприйняття. Саме в молодших класах здійснюється перехід від змішаного, фрагментарного сприйняття до розчленованого, осмисленого відбиття речей, подій.

Особливим завданням для вчителів є розвиток уміння логічно й послідовно будувати мову, перебудовувати матеріал  у значеннєві блоки. Це особливо важливо для розвитку пам'яті. У цьому віці відбувається перехід до значеннєвого запам'ятовування, тому необхідно навчати дітей спеціальним способам навчання мовного і мовленнєвого матеріалу, розподіляти його за часом.

Тісно пов'язаний з пам'яттю й мисленням такий психічний процес, як уява. Розрізняють мимовільну й довільну, репродуктивну й творчу уяву. У творчій уяві відтворюються й реконструюються ситуації й образи, що не мають місця в дійсності. Одним із проявів вищезгаданого виду уяви є персоніфікація. На її основі може так само відбуватися процес навчання й граматичній стороні іншомовної мови. [12]

Успішне формування навичок й умінь іншомовної мови й усно-мовного спілкування  іноземною мовою здійснюється на основі ретельно

відпрацьованого й методично організованого мовного і мовленнєвого матеріалу. Причому в методиці навчання іноземної мови   вважається загальновизнаним, що найбільш прийнятною мовною і мовленнєвою одиницею для навчання віддавна   є речення. А речення стало прекрасним мовним зразком, що органічно поєднує граматичний, фонетичний і лексичний аспекти мови в готове для вживання мовне ціле – речення. (С.Ф. Шатилов). Речення являє собою найменшу одиницю мови, що виражає відносно закінчену думку. У літературі підкреслюється, що активному засвоєнню  в початковій школі підлягають саме прості речення [40], які відтворять лексико-граматичний, комунікативний й інший аспекти, що забезпечують розвиток у дітей понятійного мислення й формування в них уміння використати іноземну мову як засіб спілкування.

Для вираження лексико-логічного, комунікативного й всього іншого аспектів речення, підкреслює  Слободчиков В.А, "слугують різні лексичні, граматичні й фонетичні засоби, які взагалі ж ті самі   у всіх мовах. Однак ступінь участі цих засобів у реалізації аспектів речення в конкретних мовах неоднакова" [35].

Все це, безумовно, необхідно враховувати при навчанні молодших школярів граматики.

Таким чином, з огляду на психологічні особливості  молодших класів, що вчаться, можна зробити загальний методичний висновок: те, що в іноземній мові збігається з рідною може бути засвоєно дітьми переважно на імітативній основі, з опорою на механізми наслідування; те, що в іноземній мові явно відрізняється від рідної, учень повинен так чи інакше усвідомити, зрозуміти цю відмінність й опанувати іншомовним явищем у результаті виконання необхідної кількості вправ.

При навчанні іноземній мові на початковому етапі учні, здійснюючи ту або іншу діяльність, опановують комунікативним механізмом, достатнім для реалізації іншомовного спілкування на елементарному рівні.

Отже, для формування у молодших школярів мінімального рівня володіння іноземною мовою треба враховувати психологічні особливості дітей: наслідувальність, увагу ( краще розвинена мимовільна увага, ніж довільна ), сприйняття (перехід від змішаного, фрагментарного сприйняття до розчленованого), пам’ять, уяву (персоніфікація).

1.2. Методичний аспект навчання граматики англійської мови в початковій школі

1.2.1 Цілі та зміст навчання граматики в початковій школі.

Зміст навчання іноземної мови у середній школі залежить від соціального замовлення суспільства і детермінується певним станом його історичного розвитку. Програмою для середньої школи визначено той мінімум, яким мають оволодіти учні на кожному етапі навчання (у початковій школі, в основній школі, у старшій школі) і у кожному класі. Етапи навчання характеризується різною тематикою для спілкування, різним обсягом навчального матеріалу, різними методами, формами і видами навчальної діяльності відповідно до рівня розвитку учнів, їхніх інтересів і досвіду. У зв’язку з цим етапи мають свої цілі і завдання.

У програмі на початковому етапі навчання іноземній мові реалізуються наступні цілі:

 -формувати у дітей готовність до спілкування  іноземною мовою й позитивний настрій до подальшого його вивчення;

 -формувати елементарні комунікативні вміння в 4-х видах мовної діяльності (говорінні, аудировании, читанні, листі) з урахуванням мовних можливостей і потреб молодших школярів;

 -формувати деякі універсальні лінгвістичні поняття, спостережувані в рідній й іноземній мовах, розвиваючи цим інтелектуальні, мовні й пізнавальні здатності учнів.

При досягненні поставлених цілей ураховуються психологічні особливості молодших школярів.

У початковій школі (2—4 класи) важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв’язання певних проблем власної життєдіяльності. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би глибшому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.

Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до мережі годин, визначених навчальним планом, і з урахуванням можливості збільшення їх кількості за рахунок варіативної частини. У зв’язку з цим для повноцінного забезпечення навчального процесу вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, може залучати інші засоби, адаптуючи їх до умов навчання.

Згідно з навчальною програмою [28] , вимоги та зміст навчання граматики у початковій школі наступні:

у другому класі:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми  дієслова to be. Дієслово  have, have got.
Наказовий спосіб дієслів (команди).
Іменник: множина іменників.
Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.
Прийменник: місця,  напрямку (on, in, under, to).
Займенник: вказівні (this, that з іменниками), особові присвійні.
Числівник: кількісні (1—20).
Сполучник: but, and.
Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

у третьому класі:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.
Дієслово: Present Simple
There is, there are.
Модальні дієслова: can, may, must.
Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.
Прикметник: якісні, відносні.
Прийменник: місця, напрямку, часу (before, after, up, down, over, across).
Займенники: кількісні much/many, неозначений some (зі злічуваними і незлічуваними іменниками, вказівні (these, those), особові (об’єктний відмінок), присвійні.
Числівник: 1—100.

у четвертому класі:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.
Дієслово: Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова у Present Simple, Past Simple, Present Progressive.
Структура
to be going to.
Іменник: однина, множина, злічувані, незлічувані.
Прикметник: ступені порівняння.
Займенники: some, any, no (зі зліч. і незліч. ім.), особові, присвійні, вказівні.
Артикль: означений, неозначений.
Числівник: 1—100, порядкові числівники.
Питальні слова (в складі структур):
What? Where? When? How? How much? How many?
Сполучник: then, or.
Безособові речення: It’s sunny.

Таким чином, метою навчання граматики у початковій школі є формування навичок застосування граматичних структур (обмежених програмою для 2-4 класів ) у спілкуванні за рахунок їх багаторазового повторення.

1.2.2 Методика формування і контролю граматичних навичок у                       навчанні англійської мови в початковій школі.

При практичних цілях навчання іноземній мові в середній школі завдання навчання граматиці складається у формуванні в учнів  граматичних навичок, у продуктивних і рецептивних видах мовної діяльності в межах визначеного програмою граматичного мінімуму.

Комунікативна мета навчання граматиці в середній школі дозволяє сформулювати основну вимогу до обсягу граматичного матеріалу, що підлягає засвоєнню в середній школі: він повинен бути достатнім для користування мовою як засобом спілкування в заданих програмою межах і реальним для засвоєння його в даних умовах.

Як уже згадувалося, граматичні навички є компонентами різних видів мовної діяльності й відрізняються друг від друга настільки, наскільки різні самі ці види мовної комунікації. Тому визначимо спочатку основні види граматичних навичок у говорінні та письмі.

Під граматичною навичкою говоріння розуміється стабільно правильне й автоматизоване, коммуникативно мотивоване використання граматичних явищ в усному мовленні. Таке володіння граматичними засобами мови ґрунтується на мовних динамічних стереотипах форми в єдності з їхнім значенням, "звучання й значення" (термін Л. В. Щерби). [41] Основними якостями граматичної навички говоріння, таким чином, є автоматизованність і цілісність у виконанні граматичних операцій, єдність форми й значень, ситуативна й комунікативна обумовленість його функціонування.

Граматичні навички, що забезпечують правильне й автоматизоване формоутворення й формовикористання слів в усному мовленні  даною мовою, можна назвати мовними морфологічними навичками.

Особлива роль граматики в курсі вивчення будь-якої іноземної мови, полягає в тому, що граматика є саме тією необхідною базою, без якої неможливо повноцінне використання іноземної мови, уживання його як засобу спілкування. Граматика рідної мови убудована у свідомість носія й усвідомлюється тільки при рефлексії (коли виникає питання: як правильно сказати?). При навчанні іноземній мові перед педагогом постає надзадача - вивести систему форм і правил вживання іноземної мови на рівень автоматичного вживання, тобто в область несвідомого. [15]

Граматика, як відомо, являє собою формальну систему, що складається з морфології, синтаксису й словотвору, які можна з підсистемами граматичної структури мови. Однак знання граматики, тобто знання правил і форм іноземної мови, недостатньо для здійснення комунікації.Тим більше, що учні початкової школи оволодівають граматикою не шляхом вивчення правил,а шляхом імпліцитного засвоєння граматичних структур. Не володіючи фонетикою й лексикою, людина не може реалізувати в мові свої знання граматики. Не володіючи видами мовленнєвої діяльності (читанням і письмом, аудиюванням і говорінням), вона також не зможе користуватися мовою як засобом спілкування.

У методиці викладання іноземної мови вивчення граматики не виділяється в самостійний напрямок роботи. Вона вводиться через ситуативно-тематичну організацію навчального процесу, тобто  через практику в мові. Перед учнем на уроці ставиться завдання виразити певну думку або ідею, а граматика стає лише інструментом її здійснення. [14]

Особлива із граматики в курсі вивчення будь-якої іноземної мови,  полягає в тому, що граматика є саме тією необхідною базою, без якої неможливі повноцінне використання іноземної мови, вживання його як засобу спілкування. Наприклад, щоб відмовити в проханні з поясненням причини, учень повинен засвоїти певну конструкцію.

Наприклад: - Gіve me a pen. - І have no pen.

Положення про мовну компетенцію учнів ясно показує, яку роль у процесі навчання іноземній мові грає граматика: вона є базою, основою всього процесу навчання. Але головна мета навчання - вільне спілкування  мовою. Тому при роботі над граматикою варто розвивати всі види мовної діяльності: говоріння, аудиювання, читання й письмо. На уроці не більше 30% часу повинне приділятися поясненню й первинному засвоєнню теорії, а 70% - розвитку мовних навичок й умінь.

У сучасній методиці навчання іноземним мовам існують два підходи до подачі граматичного матеріалу: структурний (спочатку формулюється правило, потім ілюструється його реалізація в мові) і функціонально-значеннєвий (з'ясування закономірності й формулювання правила відбуваються в процесі роботи з конкретним мовним матеріалом).

Функціонально-значеннєвий підхід представляється найбільш ефективним при виконанні самого актуального в сучасних умовах завдання - навчанні комунікації, і насамперед  усної. [19]

Традиційне заняття складається із трьох блоків: введення, закріплення й контроль. Введення граматичного матеріалу повинне відбуватися в процесі аналізу фрагмента мови: викладач підводить учнів до формулювання правила за допомогою або таблиці з підручника, або самостійно складеної парадигми. Закріплення граматичного матеріалу містить у собі два етапи: цільовий і комунікативний. При цільовому закріпленні спрацьовується тільки досліджуваний граматичний матеріал на прикладі таких вправ, які вимагають строгого проходження певної моделі. На етапі комунікативного закріплення учнем дається комунікативне завдання, що припускає волю вибору. Поурочний контроль над засвоєнням матеріалу не повинен проходити у початковій школі в явно вираженій формі тесту, тому що це створює стресову ситуацію на занятті.

Існує ряд прийомів навчання граматики:

Вправа - найбільш ефективний спосіб цільового закріплення матеріалу, а також контролю над ним.

Відтворення тексту може проходити у формі диктанту. Незвичайним прийомом є імітація тексту. Учнем пропонується написати подібний текст, зберігаючи граматичну структуру оригіналу. Трансформація тексту - процес, протилежний імітації: зміна структури тексту при збереженні змісту.

Діалог - основа мовного спілкування, і тому він уважається найважливішим  прийомом навчання комунікації.

Гра - один із самих цікавих й ефективних дидактичних прийомів. В основі рольової гри лежить "легенда", тобто коротка інформація про ролі, і ігрове завдання, що переслідує комунікативну мету.

Сценка представляється найбільш творчим, емоційно пофарбованим видом роботи. [5;20]

Все сказане вище дозволяє зробити висновок про те, що сучасна методика викладання мов має у своєму розпорядженні багатий арсенал ефективних, цікавих, творчих прийомів, які дозволяють забезпечити учнів основними знаннями й навичками, необхідними для повноцінної комунікації.

Головне завдання будь-якого етапу з - розвиток навичок й умінь на строго обмеженому мовному (граматичному) матеріалі. Тому істотну роль у методиці викладання іноземної мови грає поняття граматичного мінімуму.

У середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного і пасивного граматичного мінімуму. Для вираження власних думок іноземною мовою учень має володіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення.

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, це володіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма (активним граматичним мінімумом) та рецептивними навичками, тобто граматичними навичками аудіювання і читання (активним і пасивним граматичним мінімумом).

Під час ознайомлення з новою граматичною структурою (або явищем) в початковій школі учитель, передусім, повинен звернути увагу на функцію цієї структури, а форма має засвоюватися в нерозривній єдності з функцією імпліцитно – без використання вербальних правил (описових і правил-інструкцій).

Граматичні явища в початковій школі вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру: їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень. Так, наприклад, в англійській мові сигнал -‘s передає поняття приналежності (Marys book), суфікси -er, -est є ознакою вищого і найвищого ступенів порівняння.

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відбиває певні зв’язки між її компонентами. Розрізняють п’ять рівнів мовленнєвих одиниць:

-рівень словоформи (дане слово в його граматичній формі);

-рівень вільного словосполучення;

-рівень фрази / речення;

-рівень надфразової єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний);

-рівень цілого тексту.

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту (усного або письмового) навички мають вже функціонувати, а не формуватися. [32]

Як можна зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі? Це можна зробити різними способами: за допомогою вербальних правил (описових і правил-інструкцій); моделей-схем і, нарешті, мовленнєвих зразків.

Найпоширенішим способом організації одиниць мовлення з метою засвоєння їхньої структури в початковій школі є зразки мовлення. Зразок мовлення (ЗМ) – це типова одиниця мовлення, яка служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, що мають ту саму структуру.

ЗМ рівня словоформи:

What is there on the shelf? 1) Books. 2) Bags. 3) Brushes.

[s] [z] [iz]

ЗМ рівня словосполучення:

Where is my ball? 1) On the chair.

2) Under the table.

3) In the bag.

ЗМ рівня фрази:

1) Pete is writing a letter. 2) I am writing a letter.

ГС, що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються у всіх видах МД – аудіюванні, говорінні, читанні і письмі. Тому потрібно сформувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Мовлення за своєю природою ситуативне. Тому учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення.

Кожна структура має функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета в певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію, що відбулась раніше іншої минулої дії тощо).

При ознайомленні учнів з новою ГС вчитель перш за все повинен звернути їх увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватися у нерозривній єдності з функцією. [22,23]

У початковій школі доцільно використовувати наступний алгоритм введення ГС:

1.Створення вчителем ситуації і демонстрація кількох ситуативно обумовлених висловлювань з даною структурою.

2. Ознайомлення з функцією і формою структури.

3. Фонетичне опрацювання ГС.

4. Перевірка розуміння ГС.

До вправ, що виконуються на рівні фрази відносяться:

імітація зразка мовлення (ЗМ);

підстановка у ЗМ;

трансформація ЗМ;

завершення ЗМ;

відповіді на різні типи запитань;

самостійне вживання засвоєної ГС.

Вправи, що виконуються на рівні надфразової єдності:

об’єднання ЗМ (одноструктурних та різноструктурних) у надфразову єдність;

об’єднання ЗМ у діалогічні єдності (питання – відповідь, твердження – твердження тощо).

1.2.3 Особливості навчання та контролю граматичних навичок у початковій школі.

Наведемо приклад уроку з іноземної мови у 4 класі з теми “ Present Continuous Tense” на основі якого виведемо особливості навчання та контролю граматичних навичок у початковій школі.

4 клас

Тема: “ Present Continuous Tense

Обладнання: магнітна дошка,магніти,лялька Кітті, малюнки з тваринами, картки, підручник.

Мета: Ознайомлення з теперішнім тривалим часом (Present Continuous )

1. Створення вчителем ситуації, демонстрація вчителем кількох ситуативно обумовлених висловлювань.

Т: Сьогодні ви навчитеся називати, що ви або ваші друзі роблять зараз. Зараз я попрошу ляльку Кітті виконувати дії і говорити англійською мовою про те, що вона робить.

T: Kitty, take a piece of chalk.

Kitty: I am taking a piece of chalk.

T: Kitty, write the letter K.

Kitty: I am writing the letter K.

T: Kitty, go to the blackboard.

Kitty: I am going to the blackboard.

T: Kitty is not sitting. She is going to the blackboard.

2. Ознайомлення з функцією і формою структури.

Т: Хто скаже, яке нове закінчення ви почули? До чого ми його додавали? До дієслова. А що ставилося перед ним? Am, is – це є помічники. Помічники змінюються в залежності від особи. Давайте згадаємо.

Iam

He, she, itis

You, we, theyare

І.Перевірка розуміння граматичної структури.

a) T: Listen to my statements and translate them into Ukrainian:

T: I’m writing.

P1: Я пишу.

T: He is sitting.

P2: Він сидить.

T: They are running.

P3: Вони біжать.

T: They are not jumping. They are running.

P4: Вони не скачуть. Вони біжать.

б) Look at the pictures and give laconic answers to my questions. (Режим роботи T – Cl, T – P1, P2,…).

Example:

T: Is the girl sleeping?

- Yes, she is.

T: Is the boy reading?

Cl: Yes, he is.

T: Are the pupils cleaning the classroom?

P1: Yes, they are.

ІІ. Автоматизація дій учнів з теперішнім тривалим часом

1. Вправи, що виконуються на рівні фрази:

а) Імітація зразка мовлення (ЗМ). 

T: Agree with me if I am right. Say “You are right” or “You aren’t right” before your statement.

Example:

Kitty is walking now.

You are not right. Kitty is standing now.

T: I am talking with you now.

P1: You are talking now.

T: They are writing on the blackboard.

P2: No, you are not right. They are jumping.

T: She is drawing now.

P3: Yes, you are right. You are drawing now.

б) Відповіді на різні типи запитань.

Looking at the picture, answer the questions:

- Is the bird flying?

- Is the bird flying or jumping?

- What is the bird doing?

- Is the frog jumping?

- Is the frog jumping or flying?

- What is the frog doing?

- Are the horses running?

- Are the horses running or swimming?

- What are the horses doing?

- Am I speaking?

- Am I speaking or writing?

- What am I doing?

в) Розширення ЗМ.

T: Looking at the pictures, say what the bird, the frog, the horse and the children are doing now. (Прийомснігова куля”)

P1: The bird is flying.

P2: The bird is flying and the frog is jumping.

P3: The bird is flying, the frog is jumping and the horse is running.

P4: The bird is flying, the frog is jumping, the horse is running and the children are playing.

А щоб краще запам’яталося про вживання теперішнього тривалого часу, давайте вивчимо римівку:

Якщо я готую джем,

Перед cooking ставлю am.

Якщо мама варить рис,

Перед cooking ставлю is.

Якщо ти, чи ви, чи ми,

Чи які-небудь вони –

Всі готують на свята,

Перед cooking ставлю are.

г) підстановка у ЗМ.

T: Fill in: am, is, are.

1. She … going to school now.

2. They … having breakfast.

3. I … reading a book now.

4. Nick … learning a poem now.

5. John and Kitty … singing a song now.

д) Трансформація ЗМ. 

1) T: Transform the following sentences into the Present Continuous Tense.

T: Every day Bill goes to school.

P1: He is going to school now.

T: Every day the children play with toys.

P2: They are playing with toys now.

T: I usually dance at birthday parties.

P3: I’m dancing now.

2) Make the following sentences negative.

T: I am sleeping now.

P1: I am not sleeping now.

T: He is drawing a picture.

P2: He is not drawing a picture.

T: We are cleaning the classroom.

P3: We are not cleaning the classroom.

е) Самостійне вживання нової ГС.

T: Fulfill the commands & your friends will tell what you are doing now.

T: Nick, read the book.

P1: He is reading the book.

T: Ann, write a word on the blackboard.

P2: Ann is writing a word on the blackboard.

T: Michael and Mary, go to the door.

P3: They are going to the door

T: Tom, jump.

P4: Tom is jumping.

2. Вправи, що виконуються на рівні надфразової єдності.

а) Об’єднання ЗМ у надфразову єдність.

T: Imagine that you are having an Ukrainian lesson (a Maths lesson, a reading lesson, a music class, a handicrafts lesson, a drawing class). Say what you usually do in these lessons and what you are doing in Ukrainian class now.

Example.

In Ukrainian class we usually write & read. I am writing now.

б) Обєднання ЗМ у діалогічні єдності (питаннявідповідь, твердженнятвердження тощо).

T: A guessing- game.

One pupil tells the teacher what his friend is doing now, the rest are trying to guess.

Example.

Cl: Is he reading (running, etc.)?

P: No, he is not. He is not reading.


ВИСНОВКИ

Проведений аналіз психологічної, педагогічної та психолінгвістичної літератури показав, що психолого-педагогічні особливості молодшого школяра мають вплив на формування та контроль граматичних навичок.

Згідно з цим, граматичний матеріал повинен бути організований функціонально, тобто так, щоб граматичні явища органічно сполучалися з лексичними в комунікативних одиницях, обсягом не менш речення.

Формування граматичних навичок, варто проводити поетапно з урахуванням функціонування граматичних структур у мові. Основними етапами при формуванні навичок є: 1) ознайомлення із граматичною структурою і її первинне закріплення, метою якого є осмислення учнями значення нової граматичної структури; 2) тренування граматичного матеріалу, при якому, шляхом виконання різних видів вправ, відбувається формування у школярів навичок відтворення досліджуваного явища у типових для його функціонування мовних ситуаціях; 3) вживання граматичного матеріалу в мовленні, внаслідок чого здійснюється перехід від мовних навичок до мовних умінь. Перехід до кожного наступного етапу повинен здійснюватися після ретельного відпрацьовування попереднього.

Для найбільшої ефективності роботи з формування граматичних навичок в учнів початкової школи необхідно дотримуватись послідовності методичних дій, ураховувати вимоги навчальної програми.


РОЗДІЛ 2

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 2.1.Роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови

У сучасному суспільстві усе більше зростає роль іноземних мов. Знання іноземної мови дає  можливість прилучитися до світової культури, використати у своїй діяльності потенціал великих ресурсів глобальної мережі Інтернет, а також працювати з інформаційними й комунікаційними технологіями й мультимедійними засобами навчання.

Ціль навчання іноземної мови - це комунікативна діяльність учнів, тобто  практичне володіння іноземною мовою. Завдання вчителя- активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створити ситуації для їхньої творчої активності. [1]

Світ новітніх інформаційних технологій займає все більше місце в нашому житті. Використання їх на уроках іноземної мови підвищує мотивацію й пізнавальну активність учнів, розширює їхній кругозір. Використання комп'ютерів розкриває резерви навчального процесу, розширює дидактичні можливості вчителя, дозволяючи перекласти на комп'ютер найбільш трудомістку й складну частину роботи. Комп'ютерні програми забезпечують кожній дитині найбільш комфортні й ефективні умови для найкращого засвоєння матеріалу, що дозволяють працювати без стресів, поза твердими тимчасовими рамками, у своєму темпі.

Навчати іноземним мовам - це значить навчати спілкуванню, передачі й сприйняттю інформації й у цьому можуть допомогти функціональні можливості комп'ютера. Однією з найважливіших функцій є функція встановлення зворотного зв'язку через цифрові, літерні, графічні, колірні

та звукові коди. Відмінною рисою комп'ютера є наявність функції самоконтролю. Також важливими для навчально-виховного процесу є контролююча, коригувальна, оцінююча функція комп'ютера.

Виходячи з функціональних можливостей комп'ютера, залежно від  методичного завдання його використання на уроці, цілей і змісту навчання, відбувається розробка навчальних комп'ютерних програм.

Зараз у всіх школах іде раннє навчання іноземним мовам, тому використання комп'ютерів починається  з початкової школи.

Відзначаючи всі позитивні сторони використання комп'ютерів, хочеться підкреслити, що ніякі самі новітні інформаційні технології не зможуть замінити на уроці вчителя.

Головною й провідною фігурою на уроці залишається вчитель, і застосування комп'ютерних технологій варто розглядати як один з ефективних способів організації навчально-виховного процесу.При правильному, розумному й творчому його застосуванні може стати корисним і необхідним засобом для навчання іноземній мові.

Комп'ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом. Роль викладача дуже важлива. Він підбирає комп'ютерні програми до уроку, дидактичний матеріал й індивідуальні завдання, допомагає учням у процесі роботи, оцінює їхнє знання й розвиток. Застосування комп'ютерної техніки робить і дозволяє здійснити обґрунтований вибір найкращого варіанта навчання. [26;27]

Специфіка предмета іноземної мови спричиняється активне й доречне застосування комп'ютера на уроках. Провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є навчання різним видам мовної діяльності: говорінню, аудиюванню, читанню, письму. Навчальна комп'ютерна програма є тренажером, що організує самостійну роботу учнів початкової школи, управляє нею й створює умови, при яких учні самостійно формують свої знання, що особливо важливим, тому що знання, отримані в готовому виді, дуже часто проходять повз свідомість і не залишаються в пам'яті. Використання комп'ютерів на уроках англійської мови - потреба часу.

Робота з комп'ютером не тільки сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й дає можливість регулювати подання навчальних завдань по ступеню труднощів, заохоченню правильних відповідей. Крім того, комп'ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання - неуспіх, обумовлений нерозумінням матеріалу або проблемами в знаннях. Саме цей аспект і передбачений авторами багатьох комп'ютерних навчальних програм. Учням, дається можливість використати різні довідкові посібники й словники, які можна викликати на екран за допомогою одного лише клика по мишці. Працюючи на комп'ютері, учень одержує можливість довести рішення завдання до кінця, опираючись на необхідну допомогу.

Сфера застосування комп'ютера в навчанні іноземним мовам незвичайно широка. Комп'ютер може бути ефективно використаний для ознайомлення з новим мовним матеріалом, новими зразками висловлень. На етапі тренування та на етапі застосування сформованих знань, навичок, умінь комп'ютер може бути використаний у найрізноманітніших  комунікативних завданнях і ситуаціях з урахуванням психологічних особливостей учнів початкової школи.

Він може створювати оптимальні умови для успішного освоєння програмного матеріалу: при цьому забезпечується гнучке, достатнє й посильне навантаження вправами всіх учнів у класі. Крім того важко переоцінити роль комп'ютера як засобу здійснення контролю над діяльністю учнів з боку вчителя, а також як засобу формування й удосконалювання самоконтролю. У скрутних випадках комп'ютер дозволяє учневі одержувати необхідні відомості довідкового характеру за короткий проміжок часу, пред'являти йому ті або інші "ключі" для успішного рішення завдання. [31]

Важливою особливістю комп'ютера в навчально-виховному процесі по іноземній мові є те, що він може з "співрозмовником" учня, тобто  працювати в коммуникативно-спрямованому діалоговому режимі й певним чином, наприклад, із графічних засобів, аналізатора й синтезатора мови заповнювати відсутність природного коммуниканта, моделюючи й імітуючи його.

Комп'ютер дозволяє пред'являти на екрані дисплея елементи країнознавчого характеру, особливості оточення й обстановки, які можуть використатися як тло формування учнів, мовний діяльності  іноземною мовою. Комп'ютер має більші можливості для побудови кольорових зображень, що піддаються необхідним перетворенням у заданих межах.

Часто на уроках іноземної мови процес залучення учнів в усне мовлення по різних темах буває нецікавим. При роботі з використанням комп'ютерів це виключено, тому що необхідні на уроках наочність і ситуації на моніторах цілком реальні - "зображення" рухаються, розмовляють на англійській мові, задають питання й т.д. Деякі вчителі можуть запитати: а   чи не перетвориться урок при цьому із творчої роботи в щось розважальне? Ні, тому що, щоб одержати при роботі з комп'ютером гарну оцінку, учневі доводиться творчо працювати. Він робить усе з радістю. Радість пізнання - от що дає використання комп'ютерів на уроках. А це, у свою чергу, разом з розвитком мислення веде до розвитку ініціативної мови. [37]

У кожної дитини є внутрішній мотив, спрямований на пізнавальну діяльність. Завдання вчителя - усіляко сприяти розвитку цього мотиву, не дати йому згаснути.

Отже,  інформаційні технології навчання молодших школярів дають змогу здійснити поступовий перехід від основного виду діяльності дитини дошкільного віку - гри, ігрових вправ - до навчальних вправ, учбових задач. Частина навчального часу, що відводиться на вивчення іноземної мови в початкових класах, діти проводять за комп'ютерними навчальним іграми, які мають високу наочність завдяки широкому використанню малюнків, динамічних зображень, анімацій і звукового супроводу, причому кожний учень має змогу вчитися в своєму темпі. Гра стимулює процес пізнання і навчання дітей, а також привчає їх до сумлінної праці. Вміло підібрані ігри розвивають у школярів допитливість, кмітливість, спритність, активність, волю, самостійність, а також індивідуальність, зацікавленість. зачарованість, задоволення.

В ігровій навчально-пізнавальній діяльності діти поєднують різні способи взаємодії з комп'ютером, вчаться плідно, творчо, сумлінно і зосереджено працювати. Просування школярів за програмою ненав'язливо керується їх тестуванням та діагностуванням набутих ними знань, умінь та навичок. Поступово насиченість та ємність матеріалу нарощується, і учні переходять до складних вправ і задач. [39]

Таким чином, використання інформаційних технологій дає змогу школярам ефективно і інтенсивно вчитися, розвивати свої природні здібності, збагачувати власний досвід і одержувати від навчання задоволення, наснагу і насолоду.

        Використання інформаційних технологій на уроці іноземної мови у початковій школі зменшує витрату часу - зникає необхідність записування матеріалу на дошці. А  за умови наявності домашніх персональних комп'ютерів у всіх учнів, матеріал можна буде зберігати на цифровому носії (дискети, CD-, DVD-диски, flash-карти й ін.) і переносити на персональний комп'ютер - скоротиться час, за рахунок відсутності необхідності записування учнями матеріалу. Досить часто виникає проблема "незнання написання" якого-небудь слова. Учень може соромитися запитати його написання, а при використанні інформаційних засобів така проблема повністю відпадає.

  2.2.Аналіз комп'ютерних програм для навчання граматики учнів початкової школи

Зараз із велика розмаїтість сучасних мультимедійних програм, де можна знайти достатню кількість вправ для учнів всіх віків і різних знань.

Більшу допомогу при навчанні фонетиці, формуванню артикуляції, ритміко-інтонаційних навичок, для підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови робить програма "Професор Хіггінс" і також ряд інших мультимедійних підручників та програм. Звуки, слова, словосполучення й речення сприймаються учнями на слух і зорово. Учні мають можливість спостерігати на екрані комп'ютера за артикуляційними рухами й сприймати на слух правильну інтонацію. При цьому в силу досить високих імітативних здатностей учнів, у їхній пам'яті запам'ятовуються правильні зразки.

Комп'ютери полегшують життя й роблять його більше цікавим. Адже якщо за допомогою цієї машини протягом  години або двох можна відвідати навчальні курси в Інтернеті по будь-якому предметі шкільної й позашкільної програми, побачити світ у його нинішньому стані й розмаїтті, із величезною масою самих різних людей й одержати доступ у бібліотеки, музеї й на виставки, про які можна тільки мріяти, то кращого засобу для саморозвитку й індивідуальної освіти й самоосвіти дійсно немає. [11]

Оптимальним з також створення мультимедийной Power Poіnt презентацій. Застосування комп'ютерних презентацій на уроках дозволяє ввести новий лексичний, країнознавчий матеріал у найбільш захоплюючій формі, реалізується принцип наочності, що сприяє міцному засвоєнню інформації. Самостійна творча робота учнів по створенню комп'ютерних презентацій як не можна краще розширює запас активної лексики та перевірку граматики за допомогою тестових завдань.

Що стосується навчальних фільмів (мультфільмів), те технологія їхнього створення досить складна в силу того, що недостатнім буде просто підібрати й систематизувати робочий матеріал, необхідна робота психологів, які визначать параметри, при використанні яких буде досягнутий максимальний ефект від перегляду фільму (колірна гама, гучність, тривалість, герої, образи, якість й ін.). Крім того, підготовка такого фільму вимагає фахівців в області кінематографа (мультиплікації). Таким чином, створити подібний матеріал з усім наявністю , що є в наявності  в школі просто неможливо. Цим займаються спеціальні освітні центри. Так само справа обстоит і з електронними підручниками.

Але використання схем, таблиць, графіків, діаграм, малюнків і різних способів їхньої проекції (smart-дошка, екрани персональних комп'ютерів, створення за допомогою спеціальних програм і наступна роздруківка на принтері) цілком можливі й тією чи іншою мірою  реалізуються у звичайних школах.

Крім того, надзвичайно поширене тестування, як метод підсумкової або проміжної перевірки. Залежно від  можливостей учителя школярам пропонується пройти тестування на роздрукованих бланках, на персональних комп'ютерах у домашній мережі або в мережі Інтернет. При роботі на комп'ютері можлива обробка матеріалу за допомогою спеціальних програма для складання тестів (Test Desіgner).Всім відомо про навчанняі за допомогою  ігри. Багато видатних педагогів справедливо звертали увагу на ефективність ігор у процесі навчання. Існує мультимедійний курс "Вивчайте англійську мову" (американський варіант), у якому є велика розмаїтість лексичних ігор, де заучується написання слів, їхній переклад, вимова. Усі ігри супроводжуються барвистими картинками. Ігри, включені в програму, по-справжньому цікаві. Поряд з іграми курс містить диктанти й вправи на числа й дати, назви предметів, повсякденні фрази,тести на визначення рівня сформованості граматичних навичок Цей курс рекомендований дітям 6-10 років.

Навчальна програма "Професор Хіггінс"- справжній помічник в роботі над граматикою англійської мови. Програма містить різноманітні вправи на відпрацьовування граматики й дозволяє успішно орієнтуватися в різноманітті граматичних часів англійського дієслова. В основному це  вправи, що тренировочно-навчають, спрямовані на формування граматичних навичок. До усіх розділів прилаштований розділ "Допомога", куди учень може звернутися у випадку виникнення ускладнень. Комп'ютерна програма може бути використана як на уроках, так і в позаурочний час, тобто  служити засобом для самоосвіти.

ВИСНОВКИ

Використання навчальних комп'ютерних програм дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, роблячи при цьому навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Але комп'ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його.

Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках англійської мови це:

-      ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;

-      допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності школярів;

-     засіб   підвищення   мотивації   та   бажання    учнів початкової школи   вивчати англійську мову;

-    швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок учнів;

-      засіб підвищення комунікативної діяльності

Тож, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм - це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні учнів початкової школи англійської мови, спрямований на розвиток комунікативних здібностей. Крім цього використання комп'ютерних технологій в викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів початкової школи у процесі навчаня іноземної мови.


РОЗДІЛ 3

КОМПЮТЕРНА ПРОГРАМА Way Ahead ДЛЯ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК

3.1.Опис та система вправ компютерної програми   Way Ahead

Навчальнометодичний комплекс (НМК) Way Ahead — шестирівневий курс англійської мови для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Основу курсу складають різноманітні завдання,спрямовані на формування мовних и мовленнєвих навичок учнів.Зміст вправ і типи завдань складені з урахуванням інтересів дитини,її вікових ( фізичних та психологічних ) особливостей. 

Матеріал підручника дозволяє вчителеві навчити учнів розуміти іншомовну мову на слух, говорити читати й писати  англійською мовою, а також прилучити дітей до нового соціального досвіду з використанням іноземної мови.

До складу кожного з НМК Way Ahead входить CD-ROM. Інтерактивні ігри, кросворди й інші захоплюючі вправи спрямовані на закріплення пройденого мовного матеріалу в ігровій формі, дозволяють повною мірою  реалізувати особистісно-орієнтований підхід до вивчення англійської мови, закладений у підручнику, і максимально розкрити творчий потенціал дитини.

НМК Way Ahead вирішує проблему послідовності в навчанні англійській мові між початковою й середньою школою.

Атмосфера будь-якого заняття повинна забезпечувати ту саму "відповідальну волю", при якій усвідомлюється важливість дотримань всіх вказівок викладача, а з іншого боку, відсутній острах і створюється готовність до співробітництва з учителем. Завдяки використанню Way Ahead, вирішується проблема вдосконалення якості навчання.

Автори Way Ahead взяли за основу розвиток самостійності, новітні технології в навчанні англійській мові, використання яких дають міцні знання учневі, розвивають комунікативну компетенцію, дозволяють реалізувати принцип співробітництва вчителі й учня на уроці. НМК Way Ahead відповідає всім вимогам відновлення змісту освіти в початковій школі.

Дуже важливо, що батьки задоволені результатами навчання дітей з використанням НМК Way Ahead.

Диск Way Ahead включає 20 завдань, кожне з яких складається із двох навчальних ігор. Завдання носять різний характер:

- обрати правильну відповідь;

- заповнити пропуски, таблиці, розгадати кросворди;

- знайти слово, правильну відповідь;

- розташувати предмети на картинці;

- з'єднати крапки, відповісти на питання;

- знайти слова, що відповідають картинкам;

- прочитати слова й указати на предмет;

- прослухати й проспівати пісеньку;

- прослухати текст і вибрати правильна відповідь на питання;

- надрукувати слово, фразу, речення.

CD - ROMи WayAhead - це відеоролики, цікаві, захоплюючі завдання, спрямовані на розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності: аудиювання, читання, розвиток навичок монологічної й діалогічного мовлення, розвиток граматичних і лексичних навичок для роботи в класі та вдома, письма. Ігри яскраві, барвисті, цікаві, мають звуковий і музичний супровід.

Учням дуже подобається цей вид роботи. На уроці діти активні. Кожен учень, навіть самий слабкий, проявляє свої вміння й здатності. Азарт змагання змушує домагатися кращих результатів. Ігри спрямовані на досягнення позитивного результату, що сприяє підвищенню якості навчання.

Програма WayAhead сприяє формуванню граматичних навичок учнів початкової школи та пропонує вправи на їх контроль.Приведемо кілька прикладів. При вивченні питальних речень учні початкової школи стикаються з певними труднощами. Навчальні ігри допомагають сформувати, закріпити, активізувати граматичний матеріал у комунікативному контексті й таблицях.

Диск 1, гра 3-B допомагає учням відпрацювати утворення загальних питань із дієсловом TO BE. На екрані з'являється картинка, питальне речення, і два варіанти відповіді. Дитині пропонується кликнути на правильну відповідь. У цій грі 8 картинок. Учень не перейде до виконання наступної картинки, поки не з'явиться NEXT QUESTІON.Таким чином, учні автоматизують свої вміння по утворенню питальних речень і коротких відповідей на них.

Диск 1, гра 16-A містить завдання з дієсловом DO і значеннєвим дієсловом HAVE/HAS. На екрані комп'ютера з'являється картинка, два речення й питання із пропущеним дієсловом. Завдання - заповнити пропуск правильною формою дієслова HAVE/HAS. У грі 12 речень й 4 питання.

Диск 1, гра 17-B включає питання з модальним дієсловом CAN і по 2 варіанти відповіді до них. При натисканні на правильну відповідь картинка оживає і йде музичний супровід. У грі 8 картинок. При виконанні всього вправи учні бачать напис WELL DONE .

Навчання лексичному матеріалу засновано на принципі комунікативної спрямованості. При введенні теми "Час" учням пропонуються ігри 7-A, 7-B, 18-A (Диск 2). На екрані зображені годинник, до них завдання - скласти речення, указавши правильний час. При невірній відповіді комп'ютер просить виконати завдання знову: TRY ІT AGAІN .

WayAhead CD - ROM також включає 7 англійських пісень й 36 кросвордів. Як показує досвід, дітям дуже подобається виконувати подібні завдання. В учнів з'являється активний інтерес до вивчення мови, вони впевнено опановують знаннями.[42]

Прикладом використання  компютерної програми WayAhead у навчальному процесі у початковій школі є урок англійської мови у другому класі за темою Numbers (див. Додаток А).

3.2.Серія вправ для контролю сформованості граматичних навичок на основі компютерної програмиWay Ahead

Вправа для контролю граматичного явища неозначений артикль у другому класі початкової школи.

         Вправа №1

Мета: контроль сформованості рецептивних навичок розпізнавання неозначеного артиклю a/an.

Прийом: вибір вірної відповіді.

Спосіб контролю: самоконтроль

Зразок:

    Choose and tick


Вправи для контролю розуміння граматичної стверджуваної та заперечної структури модального дієслова can у третьому класі початкової школи.

Вправа №1

Мета: контроль сформованості рецептивних навичок розпізнавання стверджуваної структури “Yes, they can” та заперечуваної структури “No, they cannot”.

Прийом: розпізнавання вірної відповіді

Спосіб контролю:самоконтроль

Зразок:

Вправа №2

Мета: контроль сформованості рецептивних навичок розпізнавання стверджуваної та заперечуваної структури модального дієслова can”  із займенниками 3 особи однини.

Прийом: розпізнавання вірної відповіді

Спосіб контролю:самоконтроль

Зразок:

Вправа №3

Мета: контроль сформованості репродуктивних навичок застосування граматичної структури з модальним дієсловом canу ствердженні та запереченні.

Прийом: написання вірної відповіді

Спосіб контролю:самоконтроль

Зразок:


Вправи для контролю розуміння та автоматизації граматичної структури безособового речення у четвертому класі початкової школи.

Вправа №1

Мета: контроль сформованості репродуктивних навичок застосування граматичної структури безособового речення.

Прийом: написання вірної відповіді

Спосіб контролю:контроль за допомогою компютера.

Зразок:

What is the weather like?


ВИСНОВКИ

Третій розділ присвячений розробці серій вправ для контролю сформованості граматичних навичок на початковому етапі навчання англійської мови. На основі аналізу компютерної програми для навчання граматики англійської мови WayAhead було встановлено, що в учбово-методичних посібниках приділяється недостатня увага використанню цікавого й творчого матеріалу. Цей факт обумовлює необхідність оптимізації навчального процесу з англійської мова, що до навчання та контролю сформованості граматичних навичок учнів початкової школи.

Відповідно до об’єктів та основних цілей навчання було адаптовано компютерну програму WayAhead у навчальний  процес у початковій школі та розроблено  3 серії вправ для контролю сформованості граматичних навичок. Перша серія  - вправа для контролю граматичного явища неозначений артикль у другому класі початкової школи.

Друга серія  вправ для контролю розуміння граматичної стверджуваної та заперечної структури модального дієслова canу третьому класі початкової школи. Третя серія вправ - вправи для контролю розуміння та автоматизації граматичної структури безособового речення у четвертому класі початкової школи.

Ці вправи підвищують якість навчального процесу й ефективність засвоювання матеріалу. Вправи максимально застосовані на принципі наочності, яка є джерелом підвищення мотивації навчання учнів,  активізування уваги, збагачення й розширення їх чуттєвого досвіду, розвитку спостережливості.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Дана кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох глав, висновків та додатків. У вступі була сформована актуальність теми, визначені об’єкт і предмет дослідження, поставлена мета роботи й відповідно до мети сформовані основні завдання. Також були зазначені основні методи дослідження, які застосовувалися в даній роботі, наукова новизна й практична цінність роботи.

У першому розділі були охарактеризовані психолого-педагогічні особливості молодшого школяра і був встановлен зв’язок формування і контролю граматичних навичок з цими особливостями; розглянутий методичний аспект навчання та контролю граматики англійської мови у початковій школі, передбачений програмою для середніх шкіл та Державним освітнім стандартом для іноземних мов. Особливістю початкового етапу навчання граматики є засвоєння граматичних структур  імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

У другому розділі проаналізовані компютерні програми для навчання граматики у початковій школі, визначено роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови

У третьому розділі відповідно до об’єктів та основних цілей було розроблено серії вправ для контролю сформованості граматичних навичок  учнів на початковому етапі навчання в рамках компютерної програми Way Ahead . Ці вправи підвищують якість навчального процесу й ефективність засвоювання матеріалу та надалі можуть бути використані в початкової школі для розвитку сформованості граматичних навичок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Биболетова М.З. Мультимедийные средства как помощник для средней школы. ИЯШ, №3. 1999.
 2.  Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка. ИЯШ, №3, 2002. с 33-41.
 3.  Витлин Ж.А. Современные проблемы обучения грамматике иноязычных языков //Иностранные языки в школе, 2000. - № 5. – С. 22.
 4.  Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.
 5.  Дегтерева Т.А. Как подготовить интересный урок иностранного языка. – М.: ВПШ и АОН, 1963. – 250 с.
 6.  Державний освітній стандарт з іноземної мови. – К.: Ленвіт,1998.
 7.  Донцов Д. Английский на компьютере. Изучаем, переводим, говорим. М., 2007.
 8.  Завьялова А. Г. Ситуативное обучение Present Continuous на начальном этапе овладения английским языком / ИЯШ. – 1990.- С. 14-17.
 9.  Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М., 1991. – 219с.
 10.  Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. (в вопросах и ответах). СПБ., 2001.
 11.  Карпов А.С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка. ИЯШ, №4, 2002. с. 73-78.
 12.  Костюк Г.С. Вікова психологія. – К., 1974. – 276с. 
 13.  Куприянова Г.В. Групповая и самостоятельная работа учащихся при освоении грамматики //Иностранные языки в школе, 2001. - № 6.
 14.  Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах // За ред. К.І. Онищенко. – К., 1999. – 227с.
 15.  Миньяр-Белоручев Р.К. Примитивная грамматика для изучающих иностранный язык //Иностранные языки в школе, 2000. - № 4.
 16.  Миролюбова А.А. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку. – Обнинск: Титул, 1999. – 112 с.
 17.  Нелунова Е.Д. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку в школе. Якутск, 2006.
 18.  Немов Р.С. Психология. – Кн. 2. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 516 с.
 19.  Ніколаєва С.В. Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах. – К: Ленвіт, 1999. – 286с.
 20.  Ніколаєва С. Ю., Скляренко Н. К., Смєлякова Л. П. Сучасна технологія навчання іноземного матеріалу. - К., 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип.2). – С. 17-18.
 21.  Пахомова Н. Ю. Компьютер в работе педагога М., 2005, с. 152-159.
 22.  Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М., 1997. – 238с.
 23.  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М., 1988. – 274с.
 24.  Петрова Л.П. Использование компьютеров на уроках иностранного языка -потребность времени.ИЯШ,№5, 2005
 25.  Плахотник В. М., Полонська Т. К. Підручник англійської мови для 1-3 класів. - К., 1994.
 26.  Полилова Т. А. Внедрение компьютерных технологий. ИЯШ, №6, 1997., с 2-7.
 27.  Потапова Р.К. Новые информационные технологии и филология. СПБ., 2004.
 28.  Програми для середніх загальноосвітніх шкіл Іноземні мови. 2-11 класи / Іноземні мови.- 2005.-№1.
 29.  Протасеня Е. П. Компьютерное обучение: за и против. ИЯШ, №3, 1997
 30.  Психологічний словник /За ред. В.І.Войтка .-К.: Вища школа, 1982.
 31.  Самылина Т. И. , Фомина Н. А. Обучение дошкольников иностранному языку с помощью компьютера. ИЯШ, №4, 2003. с. 52-56.
 32.  Скляренко Н. К. Навчання граматичних структур англійської мови в школі. Посібник для вчителів. – К., 1982. – 104 с.
 33.  Скляренко Н.А. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних навичок і вмінь // ИЯШ. – 1999. – №3.
 34.  Скляренко Н.К. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. – К., 1996. – 96с.
 35.  Слободчиков В.А. Контроль в обучении иностранному языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1986. – 111 с.
 36.  Телицина Т. Н. использование компьютерных программ на уроках английского языка. ИЯШ, №2. 2002.
 37.  Ушакова С. В. Компьютер на уроках английского языка. ИЯШ, №5, 1997г с. 40-41.
 38.  Федорова О., Чабанова О. по материалам еженедельной газеты “Иностранец”, 2003.
 39.  Цветкова Л. А. Использование компьютера при обучении грамматики в начальной школе. ИЯШ, №2, 2002. с. 43-47.
 40.  Шатилов С.Ф. Некоторые проблемы обучения грамматической стороне устной иностранной речи //Иностранные языки в школе, 1971. - № 6.
 41.   Зиндер Л. Р., Маслов Ю. С. Щерба - лингвист-теоретик и педагог. Л., 1982.
 42.  СД "Way Ahead" Macmіllan Englіsh Teachіng, Macmіllan Publіshers Ltd.2005


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Урок англійської мови у 2 класі за темою "Numbers - Числівники 1 - 10" з використанням компютерної програми "Way Ahead" 

Практична мета:

навчити застосувати числівники від 1 -10 в мовленні та сформувати граматичні навички застосування неозначеного артиклю a\an.

Розвиваюча мета:

 •  розвиток навичок роботи з комп'ютером;
 •  розвиток уміння виконувати запропоновані тести в ікт-варіанті.

Мовний матеріал:

продуктивний: лексичний:

one, two, three, four, fіfe, sіx, seven, eіght, nіne, ten, purple, blue, green, yellow, red, orange.

граматичний:

вживання неозначеного артиклю a\an, формування поняття рахування  англійською мовою

Обладнання:

 •  комп'ютери,
 •  СД "Way Ahead" Macmіllan Englіsh Teachіng, Macmіllan Publіshers Ltd.2005,
 •  підручники,
 •  зошити,
 •  картки із цифрами.

План уроку:

 •  Організаційний момент - 2 хв.;
 •  Фонетична зарядка - 2 хв.;
 •  Закріплення неозначеного артиклю a\an, виконання інтерактивного тесту- 7хв,
 •  Закріплення кольорів, пісня "Коробка з олівцями", виконання інтерактивного тесту - 7 хв,
 •  Вивчення нового матеріалу - 9 хв
 •  Виконання інтерактивного тесту - 7 хв.;
 •  Підведення підсумків уроку - 4 хв.;
 •  Домашнє завдання - 3 хв.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

Урок починається з організаційного моменту. Тема уроку слайд №1, переглянувши тему уроку, діти настроюються на певну роботу.

2. Фонетична зарядка

На наступному етапі проходить фонетична зарядка, що допомагає правильній вимові окремих важких випадків у фонетиці англійської мови. Вірш представлений на слайді №2, побачивши даний вірш, учні легко зможуть його прочитати й зрозуміти. Відбувається більше легке засвоєння лексики й граматики англійської мови.

3. Закріплення неозначеного артиклю a/an, виконання інтерактивного тесту

Повторення й проказування правила вживання невизначених артиклів а/аn, нагадує учням тему попереднього заняття. (Слайд №3). При пред'явленні правила на слайді, відбувається переключення уваги, що полегшує засвоєння пропонованого матеріалу. Для закріплення правила учнем пропонується виконати граматичний тест. Учні проговорюють тест, представлений на слайді. (Слайд №4). Усно вставляють артиклі a/an.

4. Закріплення кольорів, пісня "Коробка з олівцями", виконання інтерактивного тесту

Потім учні називають представлені на слайді №5 кольори. Слова на слайді дані в тім же кольорі, який вони позначають.

Прослуховування й виконання пісеньки допомагає закріпленню назв кольорів англійською мовою.

До уваги учнів запропонований тест, на якому пропонується розфарбувати представлені предмети в певний колір. Слайд №6,  №7,  №8,  №9,  №10.

Дані слайди допомагають і полегшують запам'ятовування кольорів.

Учитель робить загальний висновок, повторюються назви кольорів, з якими учні познайомилися на попередньому уроці.

5. Вивчення нового матеріалу

Учитель пред'являє новий матеріал: назви числівників  англійською мовою. Слайд №11. учні не тільки бачать, але й чують вимова нових слів. Потім в ігровій формі відбувається запам'ятовування числівників.

6. Виконання інтерактивного тесту

Слайд №12 наступним етапом роботи з'явилася групова робота учнів по виконанню інтерактивного тесту. Діти невеликими групами виконують тест.

Слайд №13 учні перевіряють правильність виконання пропонованого тесту.

7. Підведення підсумків уроку

Підсумковий Слайд №14 "Thanks a lot"

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ ДИПЛОМА с додатками

Качайте с http://www.sharemania.ru/0113702

УСПЕХОВ!!!Резюме

Тема квалификационной работы: Контроль сформированности грамматических навыков по английскому языку учеников начальной школы с помощью компьютерных технологий. Работа состоит из вступления, трех глав, выводов, списка использованной литературы и приложений.

В первой главе анализируются психолого-педагогические особенности формирования младшими школьниками грамматических навыков; рассматриваются  цели, содержание, особенности технологий и приёмы обучения грамматики в начальной школе. Во второй главе  определяется роль и место информационных технологий в процессе обучения иностранного языка и анализируются компьютерные программы для обучения грамматике.

В третьей главе представлена разработка серий упражнений для контроля грамматических навыков младших школьников.

                                            Summary

The theme of the qualifying work is the formation of English grammar skills of the pupils of the primary school with the help of computer technologies. The work consists of the introduction, three chapters, the conclusions, the list of the used literature and supplements.

In the first chapter psychologo-pedagogical features of mastering the grammar skills by junior pupils are analyzed; the aims, the content, the peculiarities of technologies and methods of training to the grammar in the primary school are considered. In the second chapter the role and a place of information technologies during the training of foreign language is defined and computer programs of training to  the grammar are analyzed.

In the third chapter the working out of series of exercises for  junior pupils in English grammar skills training is presented.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55657. Подорож до Смішариків 31 KB
  Мета: Закріпити вміння дітей рахувати в межах 5 цифри в межах 5 і позначати кількість відповідною цифрою. Продовжувати вчити дітей ділити предмети на 24 рівні частини порівнювати ціле і частини.
55658. План-сценарій проведення гри «Щасливий випадок» 29 KB
  Мета: вивчення рівня психолого-педагогічних знань вихователів з даної проблеми. Нікітіна Що він вважав за головне в роботі з дітьми Які книги Вам відомі Які ігри за його методикою Ви знаєте II Гейм Заморочки...
55659. Патріотичне виховання дошкільників 37.5 KB
  Мета: Розвивати патріотичні почуття, зв’язне мовлення, увагу, мислення, образну пам'ять, музичний слух. Виховувати любов до рідної землі, природи, народних ігор та бережне ставлення до навколишнього середовища.
55660. Методичні прийоми впровадження елементів технології в курс «Трудового навчання» (5 клас) 38.5 KB
  Вчитель демонстрував готовий виріб пояснював його конструкцію виконував на шкільній дошці технічний малюнок ставив розміри. Вчитель демонструє готовий виріб та його технічний малюнок зясовує разом з учнями з яких деталей складається виріб та розміри деталей.
55661. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес 87 KB
  У перекладі з грецької мови інновація означає оновлення новизна зміна. Батишев вважає що інновація є комплексним процесом створення розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки технології педагогіки наукових досліджень Інновація в освіті необхідна...
55662. В земле наши корни 76 KB
  Родители моих учеников выращивают хлеб это чудо земли которое является мерилом материальных и моральных ценностей в нашей стране. Но к сожалению приходится наблюдать даже у сельских детей отсутствие понимания роли хлеборобских профессий.
55663. Будем вечно прославлять женщину, чье имя - Мать! 76.5 KB
  Уже многие столетия светлейшие умы человечества пытаются разгадать и объяснить великое, загадочное чувство - любовь к женщине. Поэтами всех времен и народов написаны десятки тысяч стихотворных строк, посвященных женщине.
55664. Хай дитина знає кожна жартувать з вогнем не можна 45 KB
  Учень Вогонь дає тепло та світло І затишок приносить в дім. Але уважним треба бути Тоді вогонь добро несе. Учитель Напевне ви вже здогадалися що сьогодні ми поговоримо про вогонь який для кожного з нас може бути і другом і ворогом. Поміркуйте коли вогонь наш друзігріває нас наше житло слугує в побуті та виробництві.
55665. Будителі національного відродження в Західній Україні 201.5 KB
  Саме томуальманах став маніфестом національного відродження і засвідчив початок нової літератури на західноукраїнських землях. Пресконференція на тему Будителі національного відродження в Західній Україні Завдання нашої конференції...