81894

Уровни менеджмента в организационной иерархии

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Менеджеры высшего звена президент вицепрезидент генерал ректор университет. Менеджеры среднего звена главный бухгалтер главный инженер директор предприятия капитан. Менеджеры низшего звена начальник цеха мастер начальник отдела по маркетингу сержант Три основных уровня менеджеров. Менеджеры низшего звена Функции: осуществление контроля за выполнением производственных заданий; непосредственное руководство рабочими и сотрудниками; обеспечение информацией руководителей высших уровней о выполнении производственных заданий.

Русский

2015-02-22

40.53 KB

9 чел.

Уровни менеджмента в организационной иерархии 

 1.  Иерархия управления – это организационная структура, имеющая форму пирамиды и состоящая из высшего, среднего и низшего уровней управления. Три основных уровня менеджмента (по Талкотту Парсонсу): 1. Технический – это ежедневные текущие операции и действия, необходимые для обеспечения производственной работы без срывов в производстве продукции и оказании услуг. 2. Управленческий – это координация и согласование внутри организации разнообразных действий и форм деятельности разных подразделений, также разработка производственных программ и бюджета. 3. Институционный – разработка долгосрочных планов, формулировка целей, адаптация организации к разным переменам и регулирование взаимоотношений с окружающей средой. 3. Менеджеры высшего звена (президент, вице-президент, генерал, ректор университет) 2. Менеджеры среднего звена (главный бухгалтер, главный инженер, директор предприятия, капитан) 1. Менеджеры низшего звена (начальник цеха, мастер, начальник отдела по маркетингу, сержант) Три основных уровня менеджеров. Менеджеры низшего звена Функции:
 2.  осуществление контроля за выполнением производственных заданий;
 3.  непосредственное руководство рабочими и сотрудниками;
 4.  обеспечение информацией руководителей высших уровней о выполнении
 5.  производственных заданий. Ответственность:
 6.  за непосредственное использование выделенных ресурсов: сырья, оборудования,
 7.  материалов.

Особенности:

 1.  напряженность;
 2.  разнообразие действий;
 3.  частые перерывы;
 4.  переход от одного задания к другому;
 5.  короткое время для принятия и выполнения решений;
 6.  много общения с руководством и коллегами. Менеджеры среднего звена Функции:
 7.  координация и контроль деятельности менеджеров низшего звена;
 8.  разработка производственных программ и планов;
 9.  подготовка информации для принятия решения высшим звеном;
 10.  обеспечение связи между высшими и низшими менеджерами. Ответственность:
 11.   за эффективность использования ресурсов соответствующего подразделения. Особенности:
 12.  участие в принятии решения высшим звеном;
 13.  работа с документами;
 14.  ведение бесед;
 15.  участие в заседаниях;
 16.  устное общение. Менеджеры высшего звена Функции:
 17.  стратегическое управление организацией;
 18.  формирование корпоративной культуры;
 19.  общее руководство всей организацией. Ответственность:
 20.  за конкурентные позиции организации;
 21.  за достижение организацией своих целей;
 22.  за выплату дивидендов акционерам. Особенности:
 23.  деятельность не имеет четкого завершения;
 24.  напряженный и длинный рабочий день;
 25.  общение с правительственными организациями, поставщиками, потребителями, банками.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.
80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від пятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.
80958. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу 35.82 KB
  Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень обєкта, що пізнається. На емпіричному рівні школярі працюють з фактами, представленими в підручниках
80959. Методика написання плану-конспекту з історії 36.2 KB
  Молоді вчителі у конспекті зазначають: способи прийоми актуалізації опорних знаньосновних понять визначень висновків формул які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності необхідних для сприймання учнями нового змісту; Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів: виділяють логічно повязані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів; зазначають нові факти положення уміння та навички якими повинні оволодіти школярі;...
80960. Поняття про вміння в методиці навчання історії 36.44 KB
  Пізнавальні вміння в методиці навчання історії визначають як підготовленість до свідомих і точних дій розумових і практичних і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій. Ознакою сформованого вміння є здатність учнів переносити відомі їм навчальні або розумові дії прийом в нову ситуацію вибирати і використовувати адекватні прийоми для розвязання оригінальних задач. У будьякому випадку вміння завжди буде свідомою дією адекватною цілям її застосування і змісту навчального історичного матеріалу.
80961. Складіть календарний план з історії України (Вступ до історії України, 5 клас) 36.37 KB
  Вступ до історії у 5 класі Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу...