81904

Проблемы оптимизации соотношения централизации и децентрализации в структуре органов управления фирмы

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Быстрая разработка и принятие решений адекватно отражающих реальную ситуацию максимальное использование опыта и знаний персонала более простое управление менее бюрократизированное. децентрализации: узость и тактический характер решений слабый учет или даже игнорирование в принимаемых решениях интересов других участников управления и организации в целом вследствие обособленности процесса их выработки. Таким образом появляется проблема оптимизации соотношения централизации и децентрализации проблема поиска золотой...

Русский

2015-02-22

39.29 KB

1 чел.

Проблемы оптимизации соотношения централизации и децентрализации в структуре органов управления фирмы.

Как известно, полномочия на фирме не всегда распределяются равномерно и могут быть сосредоточены преимущественно на верхних или нижних ее «этажах». Тогда в первом случае имеет место их централизация, а во втором – децентрализация. Централизация и децентрализация имеют свои достоинства и недостатки. + централизации: облегчает контроль и координацию, сосредотачивает принятие решений в руках тех, кто лучше знает общую ситуацию, имеет больший кругозор, опыт, облегчает концентрацию усилий на ключевых направлениях деятельности организации. - централизации: приводит к большим затратам времени на передачу информации, приводит к ее потерям и искажениям, приводит к принятию решений лицами не представляющими полную конкретную ситуацию, в связи с этим исполнители, которым она хорошо знакома. Не могут влиять на нее. +децентрализации: быстрая разработка и принятие решений, адекватно отражающих реальную ситуацию, максимальное использование опыта и знаний персонала, более простое управление, менее бюрократизированное. - децентрализации: узость и тактический характер решений , слабый учет или даже игнорирование в принимаемых решениях интересов других участников управления и организации в целом вследствие обособленности процесса их выработки. Таким образом, появляется проблема оптимизации соотношения централизации и децентрализации, проблема поиска «золотой середины». Как правило, там, где производство тяготеет к однопродуктовому или одноотраслевому производству и велики объемы производства, обосновано применение функциональных централизованных систем управления с четким планированием произв-хоз деятельности. В многоотраслевых организациях, где разнообразные рынки сбыта и технологии производства, слабые внутрифирменные произв-технолог связи, где треб различн рыночн стратегии по каждой группе прод-ии и услуг. В этом случае целесообразна большая степень децентрализации управления. Она проявл в широкой коммерч самост-и подразделений фирмы и менее жестком контроле со стороны высшего руководства


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68232. Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web 1.67 MB
  Позиціонування ІН цей напрям охоплює дослідження повязані з визначенням формуванням та підвищенням ефективності позиції ІН вебсайтів окремих вебсторінок та дописів користувачів WWW І. Пояснюється це тим що вкрай необхідно поліпшити якість величезних обсягів користувацького інформаційного...
68233. ЗНАЧЕННЯ ЕРИТРОПОЕТИНУ В РОЗВИТКУ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ ПРИ ГОСТРІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ 224 KB
  У хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (ГМЛ) анемія розвивається у патогенезі самого захворювання та прогресує в процесі цитостатичної терапії. Уже в дебюті захворювання анемічний синдром викликає численні патологічні ефекти, асоціюється з погіршенням якості життя, зниженням професійної...
68234. УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 460 KB
  В умовах постійних змін і невизначеності торгова марка як і будь-який інший елемент системи маркетингу потребує цілеспрямованого управління метою якого є отримання стійких конкурентних переваг підтримка та збільшення кількості споживачів лояльних до торгової марки підприємства.
68235. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 325 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка науково-методичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі.
68236. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ ІЗ ХЛАМІДІЙНОЮ ТА ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 191.5 KB
  Незважаючи на досягнуті в останні десятиріччя успіхи в профілактиці та лікуванні ішемічної хвороби серця (ІХС), вона до цього часу є однією з актуальніших проблем сучасної кардіології. Це пов'язано із великою поширеністю серед осіб працездатного віку та розвитком ускладнень...
68237. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СОЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 1.21 MB
  Такого природного сполучення білка жиру вуглеводів мінеральних солей і вітамінів як у насінні сої в інших продуктах рослинного і тваринного походження не зустрічається. Зростаючий попит на цю сільськогосподарську культуру набув планетарного значення що обумовлює формування...
68238. Пoлiтична та екoнoмiчна iнтеграцiя Угoрщини дo ЄС (1989-2004 рр.) 164.5 KB
  Oтже актуальнiсть вивчення oбранoї прoблеми oбумoвлена пoперше важливiстю iнтеграцiйних прoцесiв в iстoричнoму рoзвитку пoдруге пoяснюється глoбалiзацiєю яка диктує неoбхiднiсть пoшуку iнтеграцiйних стратегiй для...
68239. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 269.5 KB
  У сучасних умовах господарювання серед низки проблем з якими зіштовхуються сільськогосподарські підприємства вагоме місце займає питання збуту власної продукції. Ще на стадії виробництва кожен товаровиробник визначає кількість та асортимент товарної продукції усвідомлює що вироблений товар повинен...
68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...