8193

Принципы обучения

Доклад

Педагогика и дидактика

Принципы обучения По-латыни principium - основа, первоначало. В педагогике под принципами понимают систему базовых идей педагогического процесса.. Дидактические принципы можно рассматривать с трех сторон: Во-первых, это система требований к орг...

Русский

2013-02-06

14.75 KB

1 чел.

Принципы обучения

По-латыни principium – основа, первоначало. В педагогике под принципами понимают систему базовых идей педагогического процесса.. Дидактические принципы можно рассматривать с трех сторон:

Во-первых, это система требований к организации учебного процесса, обеспечивающая его продуктивность.

Во-вторых, эта система возникла не волюнтаристски, а в результате долгих наблюдений и отражает объективные закономерности процессов усвоения, запоминания, забывания и иных психических реалий учения.

В-третьих, знание принципов построения учебного процесса позволяет конструировать и анализировать преподавательскую деятельность, а также давать ей оценку и вносить необходимые коррективы.

Дидактические принципы разрабатывались на протяжении столетий. В их вычленение и формулирование внесли свой вклад такие выдающиеся педагоги, как Я.А.Коменский, А.Дистервег, К.Д.Ушинский и др.

К числу принципов, наиболее актуальных для системы художественного образования можно отнести:

НАУЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – требует опоры на современный уровень научных достижений в области содержания предмета и методики его преподавания

ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ – требует интеграции учебной и практической деятельности.

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ – (на практике разработан и внедрен Коменским)

Для преподавания точных и естественных наук характерен линейный вариант реализации этого принципа.

В преподавании предметов эстетического цикла этот принцип реализуется циклично.

ДОСТУПНОСТЬ – следует различать доступность на интеллектуальном и эмоциональном уровне: материал изучаемых ( а в особенности исполняемых) произведений искусства должен соответствовать уровню эмоционального опыта.

НАГЛЯДНОСТЬ. Можно выделить виды наглядности в соответствии с каналами поступления информации: аудиальная, визуальная, аудио-визуальная, тактильная, обонятельная, вкусовая и др.

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ. Уже Коменский пытался выделить типологию учеников. Ныне наука предлагает нам множество типологических рядов, которые в сумме обеспечивают индивидуальный подход.

ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ обеспечивает целостность развития личности учащихся. Термин введен И.Ф.Гербартом.

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ. данный принцип тесно связан с мотивацией учения. У процесса учения всего два ведущих мотива: интерес и ответственность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65425. Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика в розсаднику і саду в умовах Криму 214 KB
  За комплексом господарсько-біологічних та економічних ознак виділено і рекомендовано для впровадження у виробництво перспективні комбінування сорт Ветеран з насіннєвою підщепою GF305 та клоновою Кубань 86.
65426. ПІДВИЩЕННЯ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ 622 KB
  Дисертаційна робота містить постановку та вирішення наступних задач: аналіз існуючих методів та процедур оцінки гальмівної ефективності пасажирських вагонів; опис процесів несталого гальмування пасажирського вагона математичною моделлю...
65427. Удосконалення трьохстадійної технологічної схеми і розробка інноваційних процесів виплавки марганцевих феросплавів силікотермічним способом 182 KB
  Провести експериментальні дослідження складу шлаку по ходу процесу виплавки силікотермічних марганцевих феросплавів. Виконати термодинамічний аналіз реакцій відновлення марганцю з ШМП78 при динамічній зміні основності шлаку...
65428. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 300 KB
  Однією із головних передумов сталого розвитку національної економіки є підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств.
65429. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови 328 KB
  Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів є одним з основних завдань систем штучного інтелекту – галузі науки, яка займається теоретичними дослідженнями...
65430. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ І КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 318.5 KB
  За останні 30 років трансплантація ембріонів великої рогатої худоби перетворилася на міжнародну індустрію в якій щорічно одержують пересаджують і кріоконсервують понад 500 тисяч ембріонів Thibier M. Незважаючи на велике прикладне значення трансплантації ембріонів потенційні можливості...
65431. Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві 190.5 KB
  Актуальність полягає у систематизації поповненні та висвітленні історичного досвіду з механізації подрібнення кормів який був би корисним для розвитку тваринницької галузі аграрного виробництва в майбутньому.
65432. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного забезпечення планування розвитку міста 362 KB
  Проблема місцевих бюджетів до цього дня залишається відкритою відсутня чітка стратегія підвищення якості регіонального фінансового менеджменту не створений механізм підвищення взаємної відповідальності окремих ланок бюджетної системи і звичайно ж не враховуються регіональні особливості.
65433. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 167 KB
  Аналіз сучасної професійної підготовки вчителя музики дав змогу виявити ряд суперечностей: між традиційним змістом мистецької освіти та потребами часу учні значну кількість інформації у т. музичної одержують з медіапростору...