81956

Значення й методи аналізу майна підприємства. Основні показники оцінки майнового стану підприємства

Контрольная

Финансы и кредитные отношения

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів субєктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття.

Украинкский

2015-02-23

40.13 KB

2 чел.

2

ЗМІСТ

ВСТУП 2

1. Значення й методи аналізу майна підприємства 5

1.2 Види активів підприємства 6

1.4 Основні показники оцінки майнового стану підприємства 12

ВИСНОВКИ 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

ВСТУП

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів субєктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень

Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції.

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі.

Метою аналізу підприємства, є оцінка його майнового і фінансового стану з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення чинників, які вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства, його реструктуризації або ін.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу майнового стану підприємства.

Завданням цієї роботи є не лише суто теоретичний опис, але й практичне застосування методів аналізу майнового стану підприємства.

 1.  Значення й методи аналізу майна підприємства

Інформаційними джерелами для аналізу майна підприємства є баланс підприємства, ф.1, примітки до фінансової звітності, ф.5, а також звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), ф.11-ОФ. При аналізі діяльності підприємства до 1999 р. можна використовувати також Звіт про фінансово-майновий стан, ф.3 (згідно з НСБУ такий звіт не складається). При аналізі відкритих акціонерних товариств можна також використовувати примітки до фінансової звітності, яка подається до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку згідно з Положенням про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій.

Аналіз майна підприємства здійснюється на основі агрегованого балансу підприємства та Структури і динаміки оборотних активів.

Аналіз майна підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його структури, вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його формування.

Основними методами аналізу майна є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.

Основні питання, які необхідно з’ясувати при аналізі майна підприємства:

1. Загальна оцінка структури майна.

2. Аналіз виробничого потенціалу, перш за все, основних засобів.

3. Аналіз складу і динаміки оборотних коштів.

4. Аналіз джерел майна і наявності власних оборотних коштів.

5. Аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують майновий стан підприємства [1, с.57]. 


1.2 Види активів підприємства

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є :

 1.  Грошові та матеріальні внески засновників;
 2.  Доходи одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 3.  Доходи від цінних паперів;
 4.  Кредити банків і інших кредиторів;
 5.  Капітальні вкладення та дотації з бюджету;
 6.  Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленим законодавством порядку;
 7.  Інші джерела, не заборонені законодавством України.

Активи підприємства - економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку. Це: власність юридичної особи і притягнуті засоби; цінні папери; товарно-матеріальні цінності; основні засоби; фінансові інвестиції, вкладені в господарство інших суб'єктів; власні патенти; винаходи; «ноу-хау»; права користування землею і природними ресурсами; будь-яка інша власність, суб'єкта, що хазяює, (підприємство, фірма, компанія і т. п), що може використовувати для здійснення підприємницької діяльності.

Розрізняють активи матеріальні й активи нематеріальні, а також активи фінансові. Крім того, активи бувають короткострокові — наявні і передбачувані перевести в наявні, а також, які можна чи продати використовувати протягом одного чи року оперативного виробничо-збутового циклу, якщо його тривалість більш року; довгострокові — не передбачувані перетворити в наявні, продати чи використовувати протягом року чи оперативного циклу; оперативні — довгострокові активи, використовувані в процесі виробництва, такі, як земля, будинки, устаткування й інші основні фонди; ліквідні — легко реалізовані засоби (короткострокові державні цінні папери, акції й облігації великих компаній, поточні рахунки, готівка), що не приносять доходу у вигляді відсотків і які дозволяють їхнім власникам робити платежі за своїми обов'язками.

Активи матеріальні – власність юридичних чи фізичних осіб, що має речовинну форму і грошову вартість. Це:

 1.  земля, що знаходиться у власності;
 2.   будинки і спорудження виробничого і невиробничого призначення;
 3.   адміністративні будинки;
 4.   житлові, навчальні, дитячі, лікувальні, оздоровчі, спортивні й інші будинки, приміщення, що знаходяться на балансі підприємства;
 5.  встановлене і невстановлене виробниче устаткування;
 6.   рухоме майно невиробничого призначення;
 7.   запаси сировини, палива, напівфабрикатів (на складах, у цехах і в дорозі), готової продукції;
 8.   майно, основні засоби, земельні ділянки, здані в оренду, що належать підприємству філії, дочірні компанії, якщо вони не мають статусу юридичної особи, а їхні баланси не розділені з балансом головного підприємства.

Матеріальні активи підрозділяються на відтворені (запаси матеріальних оборотних коштів, основні фонди, матеріальні і художні цінності) і невідтворні (земля, надра). Активи нематеріальні - умовна вартість об'єктів промислової й інтелектуальної власності, інших аналогічних майнових прав, визнаних об'єктом права власністю конкретної фізичної чи юридичної особи, що приносять йому дохід.

Підрозділяються на активи фінансові (валюта, депозити, векселі, цінні папери і т. п.) і інші нематеріальні активи (патенти, торгові марки, авторські права, франшизи і т. п.) [2, с.34].

Нематеріальні активи — це невловимі (не сприймані дотиком) активи, нова категорія в складі майна підприємства, що числиться в активі балансу бухгалтерського. Основні характерні риси нематеріальних активів:

 1.  відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;
 2.  використання протягом тривалого часу;
 3.   здатність приносити користь підприємству;
 4.   високий ступінь невизначеності щодо розмірів можливого в майбутньому прибутку від використання.

Їхнім об'єктами можуть бути: права на об'єкти промислової власності — права на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, «ноу-хау», авторські права — виключне право на видання, публічне чи інше використання добутків науки, літератури чи мистецтва; права користування землею й іншими природними ресурсами, що відносяться до виключного права власника на відповідне їхнє господарське чи інше використання; програмне забезпечення обчислювальної техніки — програми на носіях даних з технічної (у т. ч. програмної й експлуатаційної) документації, а також автоматизовані системи обробки інформації; організаційні витрати, понесені в зв'язку зі створенням спільних підприємств чи акціонерних товариств, якщо вони зазначені в установчих документах як частина вкладу в статутний фонд.

У світовій практиці як об'єкт нематеріальних активів розглядається і така категорія, як гудвіл — ціна фірми, що включає сукупність факторів переваги даної фірми над іншими (рівень професіоналізму управлінської команди, ділові зв'язки, репутація, ін.), чи маловідомий у нашій економіці вид нематеріальних активів — франшиза.

Активи фінансові — кошти фізичних чи юридичних осіб; об'єкти, від яких у майбутньому очікується одержання прибутку. Це: касова готівка; депозити в банках; внески; чеки; страхові поліси; вкладення в цінні папери; споживчий кредит; акції інших підприємств, що дають право контролю; паї; специфічні активи (монетарне золото і спеціальні права запозичення[3, с.67].

1.3 Аналіз структури майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства

Аналіз динаміки валюти балансу та його структури проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства (валюти балансу) на початок ікінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його неплатоспроможності.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки та незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан.

Аналіз структури активів підприємства. Аналізу підлягають I, II, III розділи активу балансу.

Активи підприємства та їх структура вивчаються як з точки зору їх участі ввиробництві, так і з точки зору оцінки їх ліквідності. Безпосередньо з'ясовується участь у виробничому циклі основних фондів, нематеріальнихактивів, запасів і затрат, грошових коштів. При цьому уточнюютьсянайбільшліквідніактиви підприємства: грошові кошти на рахунках, а також короткострокові цінні папери та найменш ліквідні активи - основні фонди, що знаходяться на балансі підприємства та інші позаоборотні активи.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може вказувати на:

- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства;

-відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого циклу;

- згортання виробничої бази;

- викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідок

існуючого порядку їх бухгалтерського обліку та інше.

Для того, щоб зробити однозначні висновки про причини зміни даної пропорції в структурі активів, проводиться детальнийаналіз розділів і окремих статей активу балансу.

Аналіз основних засобів та інших необоротних активів. Враховуючи те, що питома вага основних засобів та необоротних активів може змінюватись внаслідок впливу зовнішніх факторів (наприклад, порядок їх обліку, при якому коригування вартості основних фондів в умовах інфляції здійснюється з запізненням, в той час як ціни на сировину, матеріали, готову продукцію можуть збільшуватися досить високими темпами), необхідно звернути особливу увагу на зміну абсолютних показників форми 1 за звітний період, яка відтворює рух основних засобів (зміну норм амортизації та груп розподілу основних фондів, вибуття та введення в експлуатацію нових).

Аналізується рух основних фондів та амортизаційних відрахувань за попередній та поточний роки (форма 11-ОФ (річна), дані аналітичного бухгалтерського обліку за звітний період). Звертається увага на основні фонди підприємства, які придбані, реалізовані, ліквідовані або здані в оренду протягом поточного року.

Аналіз структури оборотних засобів. Оборотні засоби підприємства складаються із запасів ізатрат тагрошових коштів, розрахунків та інших активів.

Швидкість обороту оборотних засобів підприємства є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство.

Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних засобів може свідчити не тільки про розширення виробництва, або дію факторів інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їх маси.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити про:

- зростання виробничого потенціалу підприємства;

- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;

- нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною.

При значному збільшенні запасів і затрат необхідно проаналізувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів звиробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості і погіршення фінансового стану підприємства.

При аналізі розділу "Грошові кошти, розрахунки та інші активи" активу балансу необхідно звернутиувагу на темпи росту дебіторської заборгованості, в тому числі безнадійної. Зростання цих статей балансу свідчить про надання підприємством товарних позиків для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, підприємство фактично ділиться з ними частиною свого прибутку. В тойже час підприємство може брати кредити для забезпечення своєї господарської діяльності, що призводить до збільшення власної кредиторської заборгованості[4, с.123].

 1.  Основні показники оцінки майнового стану підприємства

 Основні показники оцінки майнового стану підприємства
До показників оцінки майнового стану можна віднести:

 1.   Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах:
                                                                                               (1.1)

О в.ф – обігові виробничі фонди , тис.грн..
А о.– обігові активи тис.грн.

 1.  Частка основних засобів в активах
                                                                                                (1.2)
  де О с.з. - основні засоби (по залишковій вартості) тис.грн.
  А - загальна величина активів.
 2.   Коефіцієнт зносу основних засобів
                                                                                (1.3)
  де Знос.о.з. – величина зносу основних засобів. тис.грн
  Оз. перв – величина основних засобів по первісній вартості, тис.грн.
 3.    Коефіціент відновлення основних засобів 
                                                                              (1.4)
  де ∆Оз.перв. – приріст первісної вартості основних засобів, тис.грн.
  ∆Оз.перв - тис.грн.
 4.  Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства
                                                                                           (1.5)
  де Ов.ф – обігові виробничі фонди, тис. грн.
  А – загальні активи
 5.  Коефіцент мобільності активів
                                                                                       (1.6)
  де Анеоб. – необігові активи, тис.грн.
  Ао – обігові активи підприємства. [1, с.56].

ВИСНОВКИ

Зростання ефективності використання майна підприємства дозволяє скоротити потребу в ньому, так як між цими показниками існує зворотній взаємозв’язок.

Таким чином, по забезпеченню підвищення ефективності використання майна можна розглядати як заходи по скороченню потреби в позиковому капіталі і підвищенню темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Формування оптимальної структури джерел фінансування майна підприємства полягає в тому, що основним джерелом фінансування повинен буьти лише власний капітал і в деякій мірі довгостроковий позиковий капітал. Не є оптимальним фінансування майна (необоротних активів) за рахунок короткострокового позикового капіталу.

 Показники оцінки майнового стану:

1.Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

2.Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3.Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності. 

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять мові основні засоби.

5.Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частин;і основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Економіка підприємства: Підручник.- В 2т. / За ред. С.Ф.Покропивного.-К.: Видавництво “Хвиля-Прес”, Донецьк: Мале підприємство “Поиск”. Т-во книголюбів, 2009, С.57
 2.  Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 200 с.34
 3.  Нагашев Е. Б. Анализ финансов предприятия в условиях рынка
 4.   Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. -М., 2010 С.123
 5.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия.- М., 2012 С.67 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44842. Экологические риски. Экологическое страхование 36.5 KB
  Категории риска: приемлемый риск уровень риска с которым общество в целом готово мириться ради получения определенных благ или выгод в результате своей деятельность. Экологический риск – это возможность возникновения неблагоприятных экологических последствий вызванных опасными природными или антропогенными в том числе техногенными факторами – факторами риска. Факторы экологического риска – это природные и антропогенные воздействия которые способны вызвать нежелательные опасные изменения состояния окружающей среды и здоровья человека:...
44843. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 41 KB
  Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для выявления характера интенсивности и степени опасности влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения. В процедуре ОВОС участвуют заказчик исполнитель работ по оценке воздействия и общественность. Исполнитель физ или юр лицо осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду которому заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на ОС.
44844. Охраняемые природные территории 38 KB
  Общая площадь ООПТ федго и регго значения состт свыше 56 млн. ООПТ регго значения зант площадь равную 3 млн. га 536 от площади ООПТ в нашем регионе.В РФ создано более 13 тысяч ООПТ федго регго и месго значения.
44845. Характерные особенности метода и методики экономического анализа. Классификация методов и приемов экономического анализа 41 KB
  Характерные особенности метода и методики экономического анализа. Классификация методов и приемов экономического анализа Метод – это способ подхода к изучению познанию и преобразованию реальной действительности. Методология – это учение о принципах построения и формах научного познания. Методология ЭА – более общее чем метод понятие; вбирающее в себя помимо метода знание о формировании экономических явлений их структурных связях и путях дальнейшего развития.
44847. Оболочка bash 39.55 KB
  Если в командной строке стоит commnd1 commnd2 то commnd2 выполняется в том и только в том случае если статус выхода из команды commnd1 равен нулю что говорит об успешном ее завершении. Аналогично если командная строка имеет вид commnd1 commnd2 то команда commnd2 выполняется тогда и только тогда когда статус выхода из команды commnd1 отличен от нуля. Итак первый этап поиск кода команды. Команды бывают встроенные те код которых включен в код самой оболочки и внешние код которых расположен в отдельном файле на диске.
44848. Цели обучения РЯ в школе. Формирования лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции в процессе обучения РЯ 14.38 KB
  Цели того или иного школьного предмета в том числе русского языка определяются следующими факторами: социальным заказом; уровнем развития соответствующей науки в данном случае лингвистики; уровнем развития педагогики детской психологии и самой методики преподавания русского языка. Лингвистическая наука достаточно полно описала все уровни русского языка и все функциональностилистические разновидности русской речи. Это позволило поставить задачу изучения языка во всех его основных проявлениях. Методика преподавания русского языка...
44849. Культура речи как качество 15.93 KB
  Центральным понятием нормативного аспекта является понятие языковой нормы. Нормы литературного языка включают единнообразную систему образцов общепринятые элементы языка обусловленные правилами исполнения речевых средств исторически принятые в языковом коллективе. Нормы отражают процесс. Признаки языковой нормы.