82481

Инфляция: сущность, виды, последствия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Сопровождается скачкообразным повышением цен от 1020 до 200300 в месяц. Рост цен не регулируется инфляция охватывает все сферы хозяйственной жизни. Поледствия инфляции: страдают больше всего те кто имеет фиксированные доходы; обесцениваются сбережение населения; падение реальной заработной платы по сравнению с номинальной; влияние на народное хозяйство: усиливается диспропорциональность развития производства; капиталы из сферы производства отвлекаются в спекулятивную торговлю; искажается нормальная структура потребительского...

Русский

2015-02-27

34.04 KB

0 чел.

Инфляция: сущность, виды, последствия

Виды инфляции:

 1.  Ползучая (умеренная) – достигает ежегодно менее 10%, проявляется в постоянном росте цен. Поддается контролю, регулируется, а в рыночной экономике может быть важным рычагом балансирования спроса и предложения, фактором технического перевооружения, балансирования денежно-финансовых и материально-вещественных ресурсов.
 2.  Галопирующая – темп инфляции 10% – 100% ежегодно, отражает экономическую нестабильность. Сопровождается скачкообразным повышением цен от 10%-20% до 200%-300% в месяц. Рост цен не регулируется, инфляция охватывает все сферы хозяйственной жизни.
 3.  Гиперинфляция –. Ведет к экономическому параличу, провоцирует острые социальные конфликты. Увеличение количества денег в обращении в 4-5 раз по сравнению с товарной массой означает, что государство исчерпало себя и на очереди социальные потрясения.

Поледствия инфляции:

 1.  страдают больше всего те, кто имеет фиксированные доходы;
 2.  обесцениваются сбережение населения;
 3.  падение реальной заработной платы по сравнению с номинальной;
 4.  влияние на народное хозяйство:
 5.  усиливается диспропорциональность развития производства;
 6.  капиталы из сферы производства отвлекаются в спекулятивную торговлю;
 7.  искажается нормальная структура потребительского спроса;
 8.  расстраиваетсяся торговля вследствие разницы цен на различных рынках.
 9.  расстройство кредитной системы – невыгодно давать кредиты;
 10.  расстройство денежной системы – отказ от бумажных денег, мелкой монеты;
 11.  расстройство всего процесса воспроизводства. Государство использует инфляцию, когда налогов не хватает на покрытие расходов. Это позволяет изымать в государственный бюджет часть доходов населения в замаскированной форме. Инфляция действует как скрытый налог;
 12.  кризис государственных финансов вследствие обесценения поступлений и возрастания расходов;
 13.  натурализация обмена. Деньги не выполняют функцию меры стоимости и средства накопления;
 14.  обострение социальных конфликтов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.