82518

Структура романо-германской правовой семьи

Доклад

Мировая экономика и международное право

Основным источником является нормативный правовой акт. Правоприменительные органы также построены по иерархическому принципу. Правовое регулирование строится на принципе строго разделения публично и частноправовой сфер в зависимости от принадлежности правоотношения к той или иной сфере определяются права и обязанности субъектов права.

Русский

2015-02-27

26.68 KB

0 чел.

Структура романо-германской правовой семьи

Для стран-романо-германской правовой семьи, соответственно, характерны следующие признаки:

1. Основным источником является нормативный правовой акт.

2. Юридическая терминология носит абстрактный характер, юридическая техника с высокой степенью развития, характерна формализация.

3. Связана с прямой или косвенной рецепцией римского права.

4. В системе права превалирующую роль играют нормы материального права, система законодательства строго организована, присутствует четкая иерархия. Правоприменительные органы также построены по иерархическому принципу.

5. Правовое регулирование строится на принципе строго разделения публично- и частноправовой сфер, в зависимости от принадлежности правоотношения к той или иной сфере определяются права и обязанности субъектов права.

Таким образом, основу системы романо-германской правовой семьи составляет дуализм системы права, связанный с достаточно четким разделением права частного (направленного на защиту интересов отдельного лица) и права публичного (направленного на защиту общего интереса).

Считается, что наиболее четко это деление выражено в романской группе, в которой выделяют следующие публичного права: - конституционное (или государственное право); - административное право; - финансовое право; - международное публичное право.

К частно-правовым отраслям, соответственно, относятся: - гражданское право; - торговое право; - морское право; - гражданское процессуальное право; - уголовное право (поскольку оно предназначено для защиты интересов потерпевшего).

Иные отрасли права относят к так называемым «смешанным».

В германской группе принята несколько отличающаяся классификация отраслей права.

Так, к публично-правовым отраслям принято относить: - конституционное право; - административное право; - налоговое право; - уголовное право; - уголовно-процессуальное право; - гражданское процессуальное право; - церковное право; - международное публичное право.

К частному праву относятся: - гражданское право; - торговое право и законодательство о конкуренции;

- авторское право; - трудовое право; - международное частное право.

Остальные отрасли права также принято относить к «смешанным».

Наименее четко правовой дуализм выражен в скандинавской группе. Здесь в большинстве случаев проводят разграничение между отраслевым делением системы права и выделением в ней публично- и частно-правовой сфер, связывая последнее с использованием при создании норм права соответственно императивного и диспозитивного методов правового регулирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22965. Поняття про світогляд 53 KB
  Особливості ставлення людини до світу 2. А ми пристосовуємось до світу іншим способом ми активно перетворюємо його прагення пристосувати світ до себе змінюючи його своєю діяльністю олюднення світу тобто робити світ більш придатним до людини. Все це означає пізнання людини пізнання світу пізнання одночасно. Висновок: людині щоб існувати треба перетворювати дійність але для цього це перетворювання відбувається в голові людини.
22966. Історичні типи світогляду: світоглядні погляди або уявлення певної епохи 52 KB
  Будьте уважні термін філософія змінювався. Вперше в первинному розумінні терміном філософія позначалась уся сукупність зань про все в перекладі любов до мудрості. Філософія – це любов до мудрості це людська справа мудрими можуть будити лише боги а люди можуть тільки любити мудрість. Те що для буденної свідомості для релігії здається безсумнівною істиною те для філософії є вихідним пунктом роздуму над цим філософія думає.
22967. Форми філософського знання 51 KB
  Онтологія – теорія буття теорія дійсності розглядаються основні принципи що визначають устрій світу. Ми робимо такий висновок що Філософія – це найбільш пізній зрілий тип світогляду це система найбільш загальних теоретичних уявлень про взаємодію людини і світу. В людини є виначальні орієнтації визначаються особливостями її життєдіяльності і духовного світу. Ми змушені рахуватися з закономірностями зовнішнього світу.
22968. Найважливіші філософські питання 42 KB
  Теоретичний раціональний філософія наука. Духовний емоційноціннісний філософія релігія. Але філософія не є ні наукою ні релігією філософія це тип світогляду який повязаний з наукою і релігією не більше.
22969. Структура і архітектура мікропроцесора КР580ВМ80 (8080) 2.99 MB
  Найважливішим елементом у схемі мікропроцесора є мабуть арифметикологічний пристрій АЛП який здійснює обробку інформації. Інформація яка підлягає обробці операнди потрапляє до АЛП з внутрішньої шини даних розрядність якої складає у даного мікропроцесора вісім розрядів. Його можна записати до одного з робочих регістрів РР мікропроцесора: регістрів BCDE.
22970. Як працює мікропроцесор 1.86 MB
  Машинний цикл є процедура звернення процесора до пам’яті чи зовнішнього пристрою для запису читання або обробки інформації. Так наприклад двобайтова команда MVI B A9 тобто записати число А9 у регістр В виконується за два машинні цикли: Звернення до пам’яті за адресою що міститься у лічильнику команд. Пам’ять виставляє на ШД код команди MVI B = 06 H = 0000 0110 B. У другому машинному циклі цей другий байт видобувається з пам’яті і заноситься до робочого регістру В.
22971. Системний контролер.Керуючий пристрій. Мікропрогамування 2.88 MB
  Мікропрогамування Як вже йшлося вище слово стану видається мікропроцесором у першому такті кожного машинного циклу і триває тільки один такт. Тому слово стану повинно десь зберігатися напротязі усього циклу. Роль такого хранителя слова стану виконує спеціальний пристрій що є обов’язковою частиною мікропроцесорної системи і має назву системного контролера. Другою функцією системного контролера є перетворення коду слова стану в керуючі сигнали котрі безпосередньо подаються вже на основну пам’ять або зовнішні пристрої і керують їх роботою.
22972. Системи числення, які застосовуються у мікропроцесорній техніці 713.5 KB
  Так наприклад число 371 може бути розкладено по степенях числа 10 таким чином: 371=3х1027х1011х100 = 300701 Двійкова система числення У електроннообчислювальній техніці зручніше користуватися двійковою системою числення в основі якої лежить число 2. Так наприклад число 1001 є 4 бітовим числом а розглянутий нами вище двійковий еквівалент числа 37110 тобто 101110011 дев’ятибітовим числом. Для цього багаторозрядне двійкове число розбивається на тетради кожна з яких містить по чотири розряди двійкового числа.
22973. Мікропрцесори та малі електронно-обчислювальнні машини (ЕОМ) 1.85 MB
  Будова і принцип дії центральної частини малої ЕОМ Кожна мала електронно обчислювальна машина ЕОМ містить два блоки процесор і основну пам’ять рис. У блоці основної пам’яті зберігається оброблювана інформація і програми за якими вона обробляється. Процес розв’язання будь якої задачі на ЕОМ складається з послідовності елементарних дій котрі може виконувати процесор а саме операції вибірки інформації з пам’яті або запису до неї арифметичні та логічні операції операції порівняння тощо. На кожному кроці обробки інформації процесор...