82598

АНАЛІЗ БАЛАНСУ АПТЕКИ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ

Реферат

Финансы и кредитные отношения

Самофінансування здійснюється за рахунок прибутку й амортизації. У процесi нагромадження обсяг прибутку піддається зменшенню за рахунок податків і різних платежів із прибутку. В остаточному підсумку залишається нерерозподілений прибуток.

Украинкский

2015-02-28

64.8 KB

1 чел.

АНАЛІЗ БАЛАНСУ АПТЕКИ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ

 

1.   Загальнi положення аналiзу фінансового стану аптеки.

2. Аналiз балансу як основна складова фiнансового звiту.

3.   Експрес-аналіз балансу.

4.   Горизонтальний аналiз балансу.

5. Вертикальний аналiз балансу.

6. Аналiтичний баланс.

 

1.     Загальнi положення аналiзу фінансового стану аптеки.

Головною задачею фінансової стратегії є досягнення самоокупності аптеки. Самоокупність - це здатність підприємства покривати свої видатки (витрати) результатами виробництва, забезпечуючи тим самим повторюваність виробництва в незмінних масштабах.

У процесі дослідження самоокупності зважуються дві найважливіші для аптеки проблеми:

а) боротьба зі збитковістю;

б) підвищення прибутковості.

Аптека не тільки повинна покривати свої видатки доходами, але й бути рентабельною, тобто отримувати прибуток.

Самоокупність - це невід'ємний момент самофінансування підприємства.

Самофінансування - здатність аптеки із зароблених коштів не тільки відшкодовувати виробничі затрати, але й фінансувати розширення виробництва, вирішення соціальних задач.

Самофінансування здійснюється за рахунок прибутку й амортизації. У процесi нагромадження обсяг прибутку піддається зменшенню за рахунок податків і різних платежів із прибутку. В остаточному підсумку залишається нерерозподілений прибуток. З нерозподіленого прибутку й амортизації формується фінансовий фонд чи джерела самофінансування підприємства. Фінансування може здійснюватися і шляхом залучення коштів ринку позикових капіталів, до яких відноситься кредит банку.

Звiтнi форми є основоною базою даних для аналiзу. Переконавшись у достовiрностi облiкових даних, можна складати звiтнi форми, а коли вони будуть складенi - братись за аналiз.

Аналiз буде неповний, якщо не порiвняти отриманi показники з тими, що були виведенi на початку звiтного перiоду. Якщо необхiдно проаналiзувати фiнансово-майновий стан аптеки, використовуючи форму 1 i 3, щоправда деколи можна обiйтися лише балансом; якщо предметом аналiзу є фiнансово-господарська дiяльнiсть, використовується ф. 1. i ф. 2, застосовуючи при цьому деякi розшифрування  по видах дiяльностi. Разом це й буде аналiзом фiнансового стану. Фiнансового з точки зору отримання результатiв та забезпечення статутної дiяльностi вiдповiдними фiнансовими ресурсами, тобто знаходження джерел покриття: власних i позикових.

Звiт про фiнансово-майновий стан складається із залишкiв та оборотiв по статтях, що вiдображаються як майно аптеки (основнi засоби, товари, запаси та iнші), так i його фiнансовi ресурси (статуний фонд, фонди спецiального призначення та цiльового  фiнансування i т.д.). Крiм того, у ф. 3 мiстяться докладнi довiдки про проведенi переоцiнки, наявнiсть власних оборотних коштiв, недостачi i псування тощо. Форма 3 докладнiше розгортає перед користувачем картину, вiдображену у формах 1 i 2, i потрiбна лише у разi проведення поглибленого анаiзу.

Слiд сказати, що аналiз фiнансового стану можна проводити i на базi даних самої лише головної книги, адже з неї переносяться данi до звiтних форм, правда у згрупованому виглядi. Головна книга - це й баланс, i звiт про фiнансовi результати, i звiт про фiнансово-майновий стан, i взагалi все про аптеку, що ви бажаєте взнати. Однак, що це зробити потрiбний досвiд головного бухгалтера. Для керiвника аптеки потрібна лише iнформацiя на одному аркушi.

 

2. Аналiз балансу як основна складова фiнансового звiту.

Основним джерелом iнформацiї для аналiзу фiнансового стану служить бухгалтерський баланс аптеки. Вiн має настiльки велике значення, що аналiз фiнансового стану нерiдко називають аналiзом балансу.

Основним звітним документом фірми є бухгалтерський баланс, який являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс дозволяє зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми.

Баланс - це звiтний документ, який  складається на базi тих залишкiв (сальдо), якi аптека має станом на певну дату. Дебетовi сальдо з головної книги записується до активiв, кредитовi - до пасивiв.  

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Баланс дає узагальнене уявлення про майновий i фiнансовий стан аптеки.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.

Як і будь-яка форма фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:

- назва підприємства, його організаційно-правова форма та місце знаходження;

- назва звіту;

- дату, на яку складено звіт;

- валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.

Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:

• активи;

• пасиви (власний капітал, зобов’язання).

З метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, статті активу балансу згруповано у три розділи, пасиву - у п'ять розділів.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

     Активи аптеки, тобто все наявне майно i цiнностi разом з борговими правами, розташованi у лiвiй частинi балансу. Актив балансу - це величина витрат аптеки, яка складалася в результатi попереднiх операцiй, угод i зроблених витрат заради можливих майбутнiх доходiв. При цьому розглядається передусiм фiнансова, а не майнова сутнiсть об’єктiв облiку, якi представленi в активi. Актив в цьому разi дає вiрогiдну оцiнку мiнiмально можливого доходу, що є в аптецi, i доходу, який може бути отриманий пiсля розрахункiв з усiма кредиторами.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Розглядаючи актив балансу, визначаємо, що в ньому вiдображаються кошти, якi умовно кажучи можна «взяти до рук», а в пасивi - умовнi джерела цих коштiв.Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Пасив балансу - це сума зобов’язань аптеки, якi повиннi бути погашенi. Пасив балансу  вiдображає вiдносини аптеки з iншими суб’єктами господарювання, якi виникають у зв’язку з виробничою дiяльнiстю, зокрема iз залученням коштiв. Пасив балансу розглядається не як власне фiнансовi ресурси, а як умовне джерело коштiв, що в дiйсностi є реальною юридичною особою, яка надає їх аптецi в прямiй або непрямiй формi. Оскiльки зобов’язання, якi виникли в аптеки у зв’язку iз позиченими коштами, мають бути погашенi, то це джерело коштiв може зникнути.

Пасиви  (права сторона  балансу) - це джерела утворення активiв, тобто власнi кошти (р.І) i позиковi (р.II i III). У свою чергу позиковi кошти подiляються на фiнансовi зобов'язання  (кредити), якi можуть бути довгостроковими (р.II) i поточнi зоболв'язання (р.III), тобто по тих коштах, що нiхто насправдi не мав на метi вам позичати, вони утворюються поточною господарською дiяльнiстю. Серед останнiх є ще так званi стiйкi пасиви:  зарплата, заборгованiсть перед бюджетом, органами соцiального страхування  та позабюджетними фондами.

Статті пасиву балансу об'єднані відповідно у п'ять розділів:

І "Власний капітал",

II "Забезпечення наступних витрат і платежів",

III "Довгострокові зобов'язання",

IV "Поточні зобов'язання",

V "Доходи майбутніх періодів".

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Окiльки одним iз призначень балансу  є характеристика змiн у фiнансовому станi аптеки за звiтний перiод, то в ньому видiляють двi групи показникiв:

      на початок аналiзованого перiоду

      на кiнець аналiзованого перiоду

Приклад балансу.

Тільки на основі цієї форми звітності можна отримати реальну інформацію про майновий і фінансовий стан аптеки.

Аналіз майна підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його структури, вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його формування.

Аналіз фінансового стану аптеки  здійснюється восновному за даними річної та квартальної бухгалтерської звітності й у першу чергу за даними бухгалтерського балансу. Прийняте групування дозволяє здійснити досить глибокий аналіз фінансового стану аптеки.

 

3. Експрес-аналіз балансу.

Аналiз фiнансового стану за звiтний перiод починається із загальної оцiнки за даними балансу. Аналiз балансу (ф.1) починається з експрес-аналiзу.

Експрес-аналіз дає миттєвий погляд на ситуацію в компанії і призначена для пошуку і виділення найбільш важливих і складних проблем у керуванні фінансами. Йогоосновною метою є поточна, нескладна i нетривала за часом виконання оцiнка фiнансового стану та динамiки розвитку аптеки. Задачею експрес-аналізу є звуження масштабів пошуку проблем і їхнього вирішення.

Цей вид аналізу потребує незначних витрат часу для одержання результату і наступне проведення додаткових аналітичних досліджень по виділених напрямках. Експрес-аналіз підприємства припускає вивчення поточних (тактичних) аспектів діяльності компанії.

Сюди входять етапи:

                      пiдготовчий,

                      попереднiй огляд бухгалтерської звітності,

                      читання балансу.

Для того, щоб проаналiзувати всi аспекти фiнансового стану аптеки, потрiбно здiснити пiдготовчий етап - привести звiтний баланс до такої форми, яка, з одного боку, дає можливiсть об'єктивного аналiзу, а з iншого - є максимально зручною для проведення аналiтичних розрахункiв.

При проведеннi аналiзу арифметичний збiг дебету з кредитом означає лише дотримання подвійностi в записах, але не завжди є ознакою правильностi визначення фiнансового результату або фактичної наявностi активiв, у тому числi боргових прав, а також достовiрностi виведення величини боргових забов'язань. Важливу роль вiдiграють первиннi документи, що надiйшли до бухгалтерiї, правильнiсть їх оформлення та ще те, як бухгалтер зрозумiв той чи iнший документ.

Органiзацiя аналiзу починається iз визначення дебиторської i кредиторської заборгованностi iз всiми зовнiшнiми суб'єктами, котрi мали справу з аптекою. Тут необхiднi всi документи - накладнi, акти виконаних робiт. Бувають помилки iз сторони бухгалтера i вiн помилково закрив рахунок зовсiм з iншим партнером. Перевiрка правильностi вiдображення боргових прав (дебiторiв) i боргових зобов'язань (кредиторiв) є дуже важливою справою, оскiльки операцiї, котрi проводяться по тих рахунках, мають значний вплив на формування пiдсумкового балансу, який потрібно аналiзувати. Тiльки пiсля перевiрки правильностi виведення сальдо розрахункiв по дебiторах i кредиторах можна переходити до перевiрки формування дохiдної i витратної частини бухгалтерського облiку, тобто найважливiших оборотiв по рахунках, а саме тих, що беруть участь у формуваннi фiнансового результату.

На першому етапi потрiбно переконатися в тому, що баланс готовий до читання. Для цього проводиться проста обчислювальна перевiрка балансу за формальними ознаками i по сутi. Правильнiсть заповнення граф, наявнiсть всiх необхiдних форм i додаткiв.

Пiд час проведення попереднього етапу експрес-аналiзу балансу необхiдно вивчити i проаналiзувати характер змiн окремих його статей i роздiлiв.

На другому етапi потрiбно ознайомитися з примiтками до звiту, оцiнити тенденцiї змiни основних показникiв дiяльностi, якiсну модифiкацiю в майбутньому станi аптеки.

Третiй етап - основний - читання балансу, яке передбачає попереднє загальне ознайомлення з результатами роботи аптеки i її фiнансовим станом безпосередньо за бухгалтерський балансом.

Читання балансу починають зі встановлення зміни валюти балансу за аналізований період. Для цього підсумок балансу на початок року порівнюють з підсумком балансу на кінець періоду.

Валюта балансу - це загальний пiдсумок всiх статей Активу або Пасиву балансу.

Аналіз динаміки валюти балансу проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства (валюти балансу) на початок кінець звітного періоду.

Зростання валюти балансу у порiвняні з попереднiм перiодом - це добрий знак, але слiд звернути увагу на те, за рахунок чого вона зросла. Дуже добре, якщо це вийшло за рахунок збiльшення власного капiталу або хоча б його разом iз збiльшенням суми позикових коштiв, однак над збiльшенням одних тiльки боргових зобов'язань варто замислитись.

Зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його неплатоспроможності. Зменшення валюти балансу сигналiзує про деяке згортаня дiяльності аптеки. Отже, слiд, зупинитися на виявленi причин згортання. Тут причини можуть бути рiзнi. Багато залежить вiд того, по яких статтях спостерiгається зменшення.

Незавжди зменшення  валюти балансу призводить до втарати платоспроможностi. Iнодi це буває наслiдком так званого «чищення» балансу, а саме звiльнення вiд зайвих зв'язкiв з iншими суб'єктами.

За впливом на фiнансовий стан негативнi статтi можна умовно роздiлити на двi групи.

Перша - тi, що свiдчать про вкрай незадовiльну роботу аптеки, вказуючи на її становище. Це «Непокритий збиток», «Неоплачений капiтал», «Вилучений капiтал».

До другої групи належать статтi, що вказують на певнi недолiки в роботi аптеки аптеки. Це «Дебiторська заборгованiсть», «Кредиторська заборгованiсть», «Вiдстроченi податковi зобов'язаня», «Поточi зобов'язання з оплати працi» в разi їхнього перевищення середньомiсячного фонду заробiтної плати в аптецi.

Про здоровий фiнансовий стан свiдчать залишки за таким статтями «Грошовi кошти», «Поточнi фiнансовi зобов'язання», «Довгострокова фiнансова заборгованiсть». Таким чином, тiльки поглянувши на статтi балансу вже можна дiйти певних висновкiв про фiнансовий стан аптеки, не вдаючись до розрахункiв показників.

Отже, на основі результатів аналізу балансу можна виділити головні ознаки, наявність яких у балансі дає підстави вважати його «позитивним». Цими рисами є такі:

1) Збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду порівняно з його початком.

2) Зростання темпів приросту всіх активів порівняно з темпами приросту необоротних активів.

3) Перевищення власного капіталу підприємства над позиковим і збільшення темпів його зростання порівняно з темпами зростання залученого капіталу.

4) Приблизно однакові темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості.

5) Збільшення частки власних оборотних коштів понад 10 %.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки та незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс – важлива професійна характеристика спеціаліста, яка надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж, вміння читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній.

В процесі читання балансу з'ясовують:

          Характер змін його підсумків, окремих розділів і статей;

          Правильність розміщення майна підприємства.

Дуже важливо розглядати всі показники в динаміці, оскільки це дає можливість зіставити дані й оцінити тенденції їхньої зміни.

Для аналiзу фiнансового стану аптеки важливо вмiти читати баланс, тобто знати змiст кожної зi статей, спосiб її оцiнки, взаємозв'язок з iншими статтями, а також давати якiсну характеристику їх.  Умiння читати баланс дає можливiсть:

· одержати необхiдний обсяг iнформацiї про аптеку;

· розрахувати рiвень забезпеченостi аптеки власними оборотними коштами;

· визначити через вплив яких чинникiв змiнилася величина оборотних коштiв;

· оцiнити фiнансовий стан аптеки за звiтний перiод.

Можна сказати, що баланс дає вiдповiдь на питання «Що являє собою аптека на певний момент?», але не в змозi дати вiдповiдь на питання «В результатi яких подiй аптека досягла таких показникiв?». Вiдповiдь на це запитання можна одержати, тiльки засотосовуючи методи економiчного аналiзу фiнансового стану. Такий аналiз проводять у двох напрямках: горизонтальному i вертикальному.

Експрес-аналіз і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються відрізняються по:

          широті аналізу;

          глибині дослідження;

          менш і більш детальних підходах до різних сторін діяльності підприємства.

 

4. Горизонтальний аналiз балансу.

При аналізі балансу підприємства рекомендується використовувати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.

Горизонтальний аналіз полягає у порівнянні кожної статті балансу з попереднім звітним періодом, розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень. Метою горизонтального аналiзу є виявлення абсолютних i вiдносних змiн величини рiзних статей балансу, його роздiлiв за певний перiод i критична оцiнка вияволених змiн.

Він допомагає виявити відхилення, що потребують подальшого вивчення. При горизонтальному аналізі обчислюють абсолютні та відносні зміни показників. Зіставлення дає змогу визначити загальний напрямок руху балансу. У звичайних виробничих умовах збільшення підсумків балансу оцінюють позитивно, а зменшення - негативно.

Після оцінки динаміки зміни балансу доцільно встановити відповідність динаміки балансу динаміці обсягу реалізації продукції.

Більш швидкий темп зростання обсягу реалізації товару та прибутку порівняно до темпів зростання суми балансу вказує на поліпшення використання коштів. Для встановлення темпів зростання обсягiв виробництва, реалізації продукції та прибутку використовують дані аптеки про виготовлення ліків і звіт про фінансові результати і баланс.

Аналізу структури активів підприємства підлягають I, II, III розділи активу балансу.

Активи підприємства та їх структура вивчаються як з точки зору їх участі у виробництві, так і з точки зору оцінки їх ліквідності. Безпосередньо з'ясовується участь у виробничому циклі основних фондів, нематеріальних активів, запасів і затрат, грошових коштів. При цьому уточнюються найбільш ліквідні активи підприємства: грошові кошти на рахунках, а також короткострокові цінні папери та основні фонди, що знаходяться на балансі підприємства, інші позаоборотні активи.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може вказувати на:

- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства;

- відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого циклу;

- згортання виробничої бази;

- викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку та інше.

Для того, щоб зробити однозначні висновки про причини зміни даної пропорції в структурі активів, проводиться детальний аналіз розділів і окремих статей активу балансу.

Крiм з'ясування спрямованості зміни всього балансу, варто з'ясувати характер зміни окремих його статей і розділів, тобто здiйснити подальший аналіз по горизонталі. Позитивної оцінки заслуговує збільшення в активі балансу коштів, дострокових і довгострокових фінансових вкладень і, як правило, основних засобів, капітальних вкладень, нематеріальних активів і виробничих запасів, а в пасиві балансу - підсумку першого розділу і особливо суми прибутку, резервного фонду, фондiв спеціального призначення. Як правило, негативної оцінки заслуговує різке збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостi в активi й у пасиві балансу. В усіх випадках негативно оцiнюють наявність і збільшення за статтями «Збитки» та «Резерви за сумнівними боргами». Наявність сум за статтею «Резерви за сумнівними боргами» свідчить про наявну прострочену дебіторську заборгованість за товари по інших її видах.

Враховуючи те, що питома вага основних засобів та необоротних активів може змінюватись внаслідок впливу зовнішніх факторів (наприклад, порядок їх обліку, при якому коригування вартості основних фондів в умовах інфляції здійснюється з запізненням, в той час як ціни на сировину, матеріали, готову продукцію можуть збільшуватися досить високими темпами), необхідно звернути особливу увагу на зміну абсолютних показників форми 1 за звітний період, яка відтворює рух основних засобів (зміну амортизації та груп розподілу основних фондів, вибуття та введення в експлуатацію нових).

Аналізуючи необоротні активи підприємства, необхідно перш за все з’ясувати, чи відповідає сума статті балансу «Необоротні активи» підприємства галузевим особливостям та тій стадії розвитку, на якій знаходиться підприємство.

У разі якщо загальна вартість необоротних активів підприємства становить у структурі балансу значну величину, необхідно здійснити ринкову оцінку основних засобів та нематеріальних активів, вартість яких перевищує один відсоток загальної вартості таких активів.

Також слід проаналізувати структуру основних фондів за видами діяльності, тобто обґрунтувати, чи належить до складу основних фондів основного виду діяльності підприємства найбільша частка всіх його основних фондів, а також основні фонди залежно від строку їх служби та підсумовується, яка група основних фондів більш застаріла; чи доцільно в майбутньому використовувати ці фонди або більш ефективним буде прийняття рішення про їх реалізацію та залучення отриманих коштів до інших видів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ефективність роботи підприємства визначається швидкістю обороту оборотних засобів: чим більша швидкість, тим ефективніше працює підприємство.

Таким чином, у разі збільшення розміру оборотних засобів можна зробити висновок не тільки про збільшення розмірів виробництва або цін на товарно-матеріальні запаси, але і про зменшення швидкості обороту оборотних засобів підприємства.

При збільшенні розміру запасів підприємства необхідно проаналізувати, за рахунок чого це сталося: тобто, чи не виводяться активи з виробничого обороту, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення фінансового стану підприємства.

Крім того, слід звернути увагу на зміни в розмірі та структурі дебіторської заборгованості підприємства.

У разі збільшення цього показника можна зробити висновок про те, що підприємство кредитує своїх покупців (не отримує грошових коштів за реалізовану продукцію), але в той же час використовує кредити банків для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення платоспроможності підприємства.

В умовах iнфляцiї не доцiльно мати великi залишки грошей на рахунках в банку. Це призведе до їхнього знецiнення, а кошти повиннi бути постiйно в оборотi. З особливою увагою необхiдно розглядати причини збiльшення залишкiв товару в аптецi. Це може бути зв'язано з цiновою полiтикою товару, невдалими замовленнями лiкарських засбiв.

Варiантом горизонтального аналiзу є трендовий аналiз, за яким кожну позицiю звiтностi порiвнюють з попереднiми перiодами i визначають тренд, тобто основну тендецiю динамiки показника, звiльнену вiд випадкових впливiв та iндивiдуальних особливостей перiодiв.

Горизонтальний аналiз зводиться до побудови аналiтичної таблицi, у якiй абсолютнi балансовi показники доповнюються відносними показниками темпiв зростання (зниження).

Аналітична таблиця горизонтального аналізу балансу

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

 

тис.грн.

%

тис.грн.

%

АКТИВ

 

 

 

 

1. Основні засоби та інші позаоборотні активи:

 

 

 

 

А) основні засоби

277029

100

275896

99,6

Б) інші позаоборотні активи

0

х

0

х

ВСЬОГО

277029

100

275896

99,6

2. Оборотні засоби

184022

100

97782

53,1

ВСЬОГО

461051

100

373678

81,1

3. Витрати майбутніх періодів

71

100

63

88,7

БАЛАНС

738151

100

649637

88,0

ПАСИВ

 

 

 

 

1. Власний капітал:

 

 

 

 

А) фонди власних коштів

714971

100

712367

99,6

Б) прибуток

-75668

х

-120628

х

ВСЬОГО

639303

100

591739

92,6

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

36

100

7

19,4

3. Залучення коштів:

 

 

 

 

А) довгострокові позики

0

х

0

х

Б) короткострокові позики

30983

100

9138

29,5

В) розрахунки з кредиторами

67627

100

48182

71,2

ВСЬОГО

98610

100

57320

58,1

4. Доходи майбутніх періодів

202

100

571

282,7

БАЛАНС

738151

100

649637

88,0

 

Розглянемо приклад горизонтального аналізу балансу.

Горизонтальний аналіз балансу підприємства (тис. грн.)

 

на початок року

на кінець року

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

 

 

 

 

 

Активи

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

Основні засоби, первинна вартість

624,4

1297,1

672,7

107,74%

Основні засоби, кінцева вартість

514,2

1074,0

559,8

108,87%

Нематеріальні активи, первинна вартість

2,2

4,2

2

90,9%

Нематеріальні активи, кінцева вартість

1,4

0,9

-0,5

-35,71%

Незавершене будівництво

1,8

4,1

2,3

127,78%

Необоротні активи, всього

666,2

1079,0

412,8

61,96%

Оборотні засоби

Виробничі запаси

551,0

377,8

-173,2

-31,43%

Незавершене виробництво

52,9

29,1

-23,8

-44,99%

Готова продукція

121,1

115,6

-5,5

-4,5%

Грошові кошти, в нац. валюті

80,9

66,5

-14,4

-17,79%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

893,2

1219,7

325,9

36,4%

Дебіторська заборгованість за розрахунками

271,7

269,0

-2,7

-0,97%

Інша поточна дебіторська заборгованість

902,8

29,9

-872,9

-96,69%

Інші оборотні активи

117,2

105,3

-11,9

-10,15%

Оборотні активи, всього

2879,1

2212,9

-666,2

-23,14%

Активи, всього

3545,3

3291,9

-253,4

-7,15%

Пасиви

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

177,2

177,2

0

0

Інший додатковий капітал

459,4

459,4

0

0

Нерозподілений прибуток

433,3

402,4

-30,9

-7,14%

Власний капітал, всього

1069,6

1039,0

-30,6

-7,14%

Довгострокова заборгованість

 

 

 

 

Облігації до оплати

-

-

 

 

Довгостроковий банківський кредит

-

-

 

 

Довгострокова заборгованість, всього

-

-

 

 

Короткострокова заборгованість

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

1288,3

504,0

-784,3

-60,87%

Поточні зобов’язання за розрахунками

236,9

757,8

520,9

219,88%

Інші зобов’язання

0,5

46,1

45,6

912%

Банківська позика

950,0

945,0

-5

-0,53%

Заборгованість за податками

 

 

 

 

Короткострокова заборгованість, всього

2475,7

2252,9

-222,8

-9,07%

Пасиви, всього

3545,3

3291,9

-253,4

-7,14%

 

Наведені дані дозволяють зробити такі висновки:

1. Загальна сума активів зменшилася на 251.4 тис. грн. або більш, ніж на 7%. Це зменшення відбулось переважно за рахунок значного зменшення оборотних активів. Абсолютна величина зниження у оборотних активах склала 666,2 тис. грн або більше, ніж 20% їх річної величини. У той же час, майже удвічі збільшилася сума основних засобів підприємства (в абсолютному вимірюванні – на 672.7 тис. грн.) Це відбулось внаслідок купівлі обладнання для переоснащення виробництва. Незначно збільшилися і витрати на торгівельну марку й гудвілл.
2. Що стосується структури оборотних коштів, то можна зазначити, що вона значно погіршилася. Виробничі запаси зменшилися за рік на 173.2 тис. грн або на 31.43%. Зменшилася також величина готової продукції (на 5.5 тис. грн.) і грошові кошти (на 14.4 тис. грн.). Все це свідчить про скорочення обороту підприємства і негативні тенденції у його роботі. В той же час, збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги - в абсолютному вимірюванні на 325.9 тис. грн. (або на 36.4%). Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах, що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності.

3. При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов’язання підприємства скоротилися, у тому числі короткострокові зобов’язання зменшилися на 222.8 тис. грн. (9%). Це відбулося внаслідок значного скорочення кредиторської заборгованості (на 784.3тис. грн). Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно (більш, ніж утричі) збільшилися поточні зобов’язання за розрахунками, у тому числі, з оплати праці і за авансами, що одержані від інших підприємств у рахунок наступних поставок продукції.

В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

4. Слід зазначити, що аванси, отримані підприємством, на кінець року майже удвічі менше дебіторської заборгованості за товари та послуги, що надані підприємством.

Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід покращити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

        поліпшити взаємовідносини із постачальниками і споживачами продукції, вдатися до поліпшення ситуації із дебіторською заборгованістю підприємству;

        поліпшити структуру оборотних коштів, більш продуктивно використовувати нове обладнання, збільшити обсяг продукції, що виготовляється;

        зменшити поточну заборгованість підприємства, намагатися перейти від короткострокових до довгострокових кредитів банку.

 

5. Вертикальний аналiз балансу.

У процесі подальшого аналізу балансу вивчають структуру коштів підприємства та джерел їх утворення (аналіз по вертикалі).

Вертикальний аналіз передбачає розрахунок відносних показників.

Вертикальний аналіз – це вираження статті (показника) через процентне співвідношення до відповідної базової статті (по базовому показнику).

Технологія вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу приймають за 100% і кожну статтю фінансової звітності представляють у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення.

Метою вертикального аналізу є розрахунок питомої частки окремих статей у загальній сумі валюти балансу і оцінка її змін. Вертикальний аналіз балансу дозволяє зробити висновок про структуру балансу в поточному стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури. За допомогою вертикального аналізу виявляють основні тенденції та зміни в діяльності підприємства. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів.

Оборотні засоби підприємства складаються із запасів і затрат та грошових коштів, розрахунків та інших активів.

Швидкість обороту оборотних засобів підприємства є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство.

Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних засобів може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їх маси.

Структура активу балансу складається з таких показників:

 майно аптеки;

  основні засоби та інші позаоборотні активи (у відсотках до всіх коштів);

  матеріальні оборотні активи (у відсотках до оборотних коштів);

 кошти та короткострокові фінансові вкладення (у відсотках до оборотних коштів).

За цими показниками насамперед визначають тенденції зміни оборотності всіх коштів (майна) аптеки, його виробничого потенціалу.

При визначенні тенденції зміни оборотності коштів аптеки, крім оцінки зміни показника загальної оборотності коштів аптеки (обчислюють співвідношення виручки від реалізації та середньої вартості балансу), вивчають співвідношення динаміки позаоборотних і оборотних коштів, а також використовують показники мобільності всіх засобів аптеки й оборотних коштів.

Фінансовий стан аптеки значною мірою обумовлюється її виробничою і торговою діяльністю. Тому при аналізі фінансового стану аптеки (особливо на майбутній період) варто дати оцінку її виробничого потенціалу і торгового потенціалу.

Для характеристики цього потенціалу використовують такі показники: наявність, динаміку і питому вагу виробничих активів і загальній вартості майна; наявність, динаміку і питому вагу основних засобів у загальній вартості майна; коефіцієнт зносу основних засобів; середню норму амортизації; наявність, динаміку і питому вагу капітальних вкладень та їхнє співвідношення з довгостроковими фінансовими вкладеннями.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити про:

- зростання виробничого потенціалу підприємства;

- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;

- нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною.

При значному збільшенні запасів і затрат необхідно проаналізувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів з виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості і погіршення фінансового стану підприємства.

Структура джерел засобів аптеки (пасив) містить у собі такі показники:

 джерела засобів - усього;

 джерела власних засобів;

 власні оборотні кошти;

 позикові засоби;

 кредити і позикові засоби;

 кредиторська заборгованість;

 доходи і резерви аптеки.

При аналізі розділу «Грошові кошти, розрахунки та інші активи» активу балансу необхідно звернути увагу на темпи росту дебіторської заборгованості, в тому числі безнадійної. Зростання цих статей балансу свідчить про надання підприємством товарних позик для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, підприємство фактично ділиться з ними частиною свого прибутку. В той же час підприємство може брати кредити для забезпечення своєї господарської діяльності, що призводить до збільшення власної кредиторської заборгованості.

Таким чином, по забезпеченню підвищення ефективності використання майна можна розглядати заходи по скороченню потреби в позиковому капіталі і підвищенню темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.

ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЛАНСУ

Показник

На початку року

На кінець року

Зміна, %

АКТИВ

 

 

 

1. Основні засоби та інші позаоборотні активи:

 

 

 

А) основні засоби

37,5

42,5

5,0

Б) інші позаоборотні активи

0

0

0

ВСЬОГО

37,5

42,5

5,0

2. Оборотні засоби:

 

 

 

А) запаси та витрати

26,7

35,9

9,2

Б) розрахунки з дебіторами

13,4

11,5

-1,9

В) кошти та інші активи

22,4

10,1

-12,3

3. Витрати майбутніх періодів

0

0

0

ВСЬОГО

62,5

57,5

-5

ПАСИВ

 

 

 

1. Власний капітал:

 

 

 

А) фонди власних коштів

86,6

91,1

4,5

Б) прибуток

0

0

0

ВСЬОГО

86,6

91,1

4,5

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

0

0

0

3. Залучення коштів:

 

 

 

А) довгострокові позики

0

0

0

Б) короткострокові позики

4,2

1,4

-2,8

В) розрахунки з кредиторами

9,2

7,4

-1,8

ВСЬОГО

13,4

8,8

-4,6

4. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

БАЛАНС

100

100

0

 

Проведемо вертикальний аналіз на підставі даних балансу підприємства.

Вертикальний аналіз балансу підприємства

 

на початок року

на кінець року

Частка у % до суми балансу на початок року

Частка у % до суми балансу на кінець року

 

 

 

 

 

Активи

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

Основні засоби, первинна вартість

624,4

1297,1

17,6%

39,4%

Основні засоби, залишкова вартість

514,2

1074,0

14,5%

32,7%

Нематеріальні активи, первинна вартість

2,2

4,2

0, 06%

0,1%

Нематеріальні активи, залишкова вартість

1,4

0,9

0,04%

0,03%

Незавершене будівництво

1,8

4,1

0,05%

0,1%

Необоротні активи, всього

666,2

1079,0

18,8%

32,8%

Оборотні засоби

Виробничі запаси

551,0

377,8

15,6%

11,5%

Незавершене виробництво

52,9

29,1

1,5%

0,9%

Готова продукція

121,1

115,6

3,4%

3,7%

Грошові кошти, в нац. валюті

80,9

66,5

2,3%

2,0%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

893,2

 

1219,7

 

25,2%

 

37,1%

Дебіторська заборгованість за розрахунками

271,7

269,0

7,7%

8,2%

Інша поточна дебіторська заборгованість

902,8

29,9

25,5%

0,9%

Інші оборотні активи

117,2

105,3

3,3%

3,2%

Оборотні активи, всього

2879,1

2212,9

81,2%

67,2%

Активи, всього

3545,3

3291,9

100%

100%

Пасиви

 

 

 

 

Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

177,2

177,2

5,0%

5,4%

Інший додатковий капітал

459,4

459,4

12,9%

14,0%

Нерозподілений прибуток

433,3

402,4

12,2%

12,2%

Власний капітал, всього

1069,6

1039,0

30,6%

31,6%

Короткострокова заборгованість

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

1288,3

504,0

36,3%

15,3%

Поточні зобов’язання за розрахунками

236,9

757,8

6,7%

23,1%

Інші зобов’язання

0,5

46,1

0,0

1,4%

Банківська позика

950,0

945,0

26,8%

28,7%

Короткострокові заборгованості, всього

2475,7

2252,9

69,4%

68,4%

Пасиви, всього

3545,3

3291,9

100%

100%

 

Аналізуючи дані вертикального балансу підприємства, можна зробити такі висновки:

1. Частка обігових активів у балансі підприємства є значною: на початок року вона складала більше 80%. Проте протягом аналізованого року відбулося скорочення цієї частки, а на кінець року ця тенденція ще більше закріпилась. Зрозуміло, що скорочення частки оборотних коштів позначається негативно на показниках фінансової стійкості та ліквідності, тому що свідчить про зменшення запасів, розмірів виробництва, готівки для придбання матеріально-речових факторів виробництва.

2. Частка основних засобів має тенденцію до збільшення, причому, протягом року відбулося зростання долі основних засобів у сумі балансу в 1,7 рази. З одного боку, це явище свідчить про політику підприємства щодо розширення матеріально-технічної бази підприємства та його технічного переозброєння. З іншого боку, підприємство погіршило свої показники ліквідності й фінансової стійкості внаслідок вилучення коштів на поповнення оборотних активів.

3. Власний капітал підприємства знаходиться на рівні 30.6% - на початок року і 31.6 % - на кінець року від загальної суми пасивів, що говорить про низьку платоспроможність, напрочуд низькі показники ліквідності і фінансової стійкості й високий рівень ризику підприємства стати банкрутом.

4. Довгострокових зобов'язань підприємство не має, лише на кінець року в нього з'явилися відстрочені податкові зобов'язання. Проте негативним явищем є наявність досить великої частки короткострокових заборгованостей, які у структурі пасивів займають за звітний період 68-69%.

Отже, основними висновками, зробленими при вертикальному аналізі балансу підприємства можуть бути такі:

- структура статей балансу демонструє тенденцію до зростання частки основних засобів і незначного зменшення частки оборотних активів;

- у той же час, закріпилася негативна тенденція до збільшення частки дебіторської заборгованості і зменшення грошових коштів у національній валюті.

Підприємству слід вдатися до аналізу структури видатків, налагодити більш стабільні зв'язки з постачальниками, а також посилити контроль за витратами, запобігаючи нецільового витрачання ресурсів.

Таким чином, аналіз балансу підприємства у горизонтальному і вертикальному розрізі показав, що підприємству бракує оборотних активів, що позначається на рівні показників фінансової стійкості та ліквідності. Зокрема, спостерігається значна частка короткострокових зобов'язань і подальше зменшення частки грошей у сумі балансу. Частка власного капіталу є незначною величиною (біля 30 %), що говорить про велику ймовірність банкрутства аналізованого підприємства.

 

6. Аналітичний баланс.

Пiсля пiдготовки iнформацiї до аналiзу можна на основi балансу здiйснити попереднью оцiнку фiнансового стану аптеки. Для цього необхiдно :

· провести оцiнку змiи валюти балансу за аналiзований перiод;

· виявити позитивнi та явно негативнi статтi балансу (часто їх називають «хворими» статтями);

· дати оцiнку динамiки i структури балансу.

Горизонтальний (динамічний) аналіз дає змогу встановити абсолютні відхилення і темпи зростання за кожною статтею балансу, а вертикальний (структурний) – зробити висновки про співвідношення власного і позикового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства за умов ринкових відносин, його фінансову стабільність. Горизонтальний та вертикальний аналізи можуть здійснюватися за кілька звітних періодів.

Горизонтальний i вертикальний аналiзи балансу взаємодоповнюють один одного. На їхнiй основi можна побудувати аналiтичний баланс, який формується шляхом усунення впливу на валюту балансу i його структуру регулюючих статей. При цьому можливе об'єднання однорiдних за складом статей у групи й аналiтичнi роздiли. Усiпоказники порiвняльного аналiтичного балансу можна розбити на три групи:

  структуру балансу;

  динамiку балансу;

  структурної динамiки.

Порiвняння структури змiн в активi i пасивi дає пiдстави дiйти висновку про те, за рахунок яких джерел здiйснювався приплив нових засобiв i в якi активи цi засоби були вкладенi.

Проведена робота з аналізу завершається підготовкою висновків і рекомендацій та написанням звіту. Форма звіту, його обсяг визначається цілями аналізу і тим, кому він спрямовується.

Як правило звіт представляється керівникам певного рівня з метою прийняття відповідних рішень. В залежності від рівня керівництва можна сформулювати такі принципи важливості окремих складових звітної інформації:

 

  

Тип користувача

Вище керівництво

Керівники середньої ланки

Керівники нижньої ланки

Кількість статистичного матеріалу

+

+++

++

Рівень агрегації даних

+++

++

+

Наявність допоміжного і довідкового матеріалу (проміжних розрахунків і висновків)

 

--

 

+-

 

+-

Наочність у поданні інформації (графіки, діаграми і т.п.)

+++

++

+

Пояснення

++

+++

+

Висновки

+++

++

+-

Рекомендації

+++

++

++

Оцінка альтернативних заходів

+++

+++

-

“+++” – високий рівень, “++” – середній рівень, “+” – низький рівень, “-“ – нема потреби.

Рис. Важливість окремих складових звітної інформації для різних категорій керівників.

Аналітичний звіт повинен містити, перш за все, аналіз тенденцій розвитку і виділенні окремих факторів, які суттєво впливають на діяльність підприємства, висновки і рекомендації.

Аналітичний звіт, як правило, включає:

·вихідну інформацію, яка буде служить основою для порівняльного аналізу;

·поточні дані, які будуть проаналізовані;

·аналіз факторів;

·виявлені тенденції;

·рекомендації;

·оцінку можливого покращення при здійсненні альтернативних заходів.

До аналітичного звіту можна сформулювати такі вимоги:

·простота;

·своєчасність;

·стандартизація;

·виваженість в оцінках;

·ясність викладу.

 

Джерела інформації:

а) Основні:

1. Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. –К.: Центр навчальної літератури, 2006. -160 с.

2. Бухгалтерський облік в торгівлі: Навч. Посібн. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Н.М.Грабова, В.М.Добровський; За ред. М.В.Кужельського. –К.:А.С.К., 2004. – 800 с.

3. Основи економіки та системи обліку у фармації: Навч. посіб. для студ. вищ. Навч. Закл./ А.С.Немченко, Г.Л.Панфілова, В.М.Чернуха та інш.; За ред. А.С.Немченко. – Х.: Вид-во НфаУ: Золоті сторінки, 2005. -504 с.

4. Терещук С.І. , Новікевич А.М., Чухрай І.Л. Основи бухгалтерського обліку аптек .Навч. посібник. Львів -2001-91с..

б) Додаткові:

1. Мец В.О. Еономiчний аналiз фiнансових результатiв та фiнансового стану  пiдприємства: Навч. посiб. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с.

2. Семенов Г.А., Семенов А.Г.Є, Станчевський В.Кліз. Технiко-економiчнi розрахунки на пiдприємствi:  Навчальний  посiбник. - Київ: Центр навчальної лiтератури, 2005. - 184 с.

3. Тарасенко Н.В. Економiчний аналiз. Навчальний посiбник. -3-тє видання, перероблене. - Львiв: «Новий Свiт - 2000», 2004. - 344 с.

4. Цигилик I.I., Кропельницька С.О., Мозiль О.I. Економiчний аналiз господарської дiяльностi  пiдприємства: Навчальний посiбник. - Центр навчальної лiтератури, 2004. - 123 с.

5. Чигринська О.С., Власюк Т.М.  Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. –К.: Центр навчальної літератури, 2006. -232 с.

6. Шиян Д.В., Строченко Н.I. Фiнансовий аналiз: Навч. посiбн. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 240 с.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49482. Проект ОКС 7 на ГТС с УВС 766 KB
  При необходимости с целью оптимизации сети сигнализации, например, по эффективной нагрузке на звено или по задержке распространения, устанавливается приоритет маршрутов в списке допустимых, который позволяет при проектировании методом итераций изменять структуру сети путем исключения неэффективных звеньев или маршрутов из списка допустимых, включаемых в таблицу маршрутизации.
49488. Тепловая установка для варки жидкого натриевого стекла 175.5 KB
  Вводная часть Технология производства жидкого стекла в общем виде включает следующие технологические операции: Прием и подготовка исходных сырьевых материалов; Растворение исходных сырьевых материалов в воде или в щелочных растворах; Корректирование состава жидкого стекла в процессе варки или после его завершения при необходимости; Отстаивание жидкого стекла в бассейнеотстойнике; Фильтрация и концентрирование жидкого стекла упариванием; Хранение и отгрузка жидкого стекла. Существует несколько способов изготовления этапа...
49490. Расчет компаратора для однополярных напряжений с гистерезисной характеристикой 1.4 MB
  Сравниваемые напряжения подаются на оба входа одновременно. В исходном состоянии Uх = 0 поэтому состояние выхода схемы определяется Uоп , т.е. получаем высокий уровень в точке С и низкий уровень на выходе схемы. Потенциал точки В будет равен потенциалу верхней точки срабатывания (считая, что операционный усилитель (ОУ) идеальный)