82883

Пристрій захисту від перевищення напруги мережі

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Організація виробництва полягає у координації руху матеріальних і трудових ресурсів для виконання технологічних операцій з закріпленням їх за конкретними робочими місцями, завдяки чому досягається ритмічна робота виробничої дільниці і високі техніко-економічні показники.

Украинкский

2015-03-04

120.95 KB

1 чел.

 Форма № Н-6.01

                               ВИЩИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ПЕРШОГО РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

КРАСНОЛУЦЬКИЙ  ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  ТЕХНІКУМ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Предметно-циклова комісія дисциплін соціально-економічної підготовки

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВА  РОБОТА

з  предмету  „ЕКОНОМІКА    ПРОМИСЛОВОСТІ”

(назва дисципліни)

на тему:  Техніко-економічне    обґрунтування        пристрою:

____________________________________________________

Студента (ки) ___ курсу _____    групи

напряму підготовки  Радіотехніка, радіо-

електронні      апарати    та    звязок

спеціальності    5.05090101

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник __________________________________

(посада, прізвище та ініціали)   

Оцінка:  ____________ _____

       Член  комісії  ___________ ________________________

                    (підпис)             (прізвище та ініціали)

(підпис)             (прізвище та ініціали)

м. Красний  Луч   -  20 __ рік

Форма № Н-6.01

ВИЩИЙ    НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ПЕРШОГО РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

КРАСНОЛУЦЬКИЙ  ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  ТЕХНІКУМ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Предметно-циклова комісія дисциплін соціально-економічної підготовки

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВАРОБОТА

з предмету   „ЕКОНОМІКА    ПРОМИСЛОВОСТІ”

(назва дисципліни)

на тему:  Техніко-економічне    обґрунтування       пристрою:

Устройство защиты от превышения напряжения сети

Студента (ки) ___ курсу _____групи

напряму підготовки        Електроніка

спеціальності5.05080201

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник __________________________________

(посада, прізвище та ініціали)   

Оцінка:  ____________ _____

  Член  комісії  ___________ ________________________

                    (підпис)             (прізвище та ініціали)

__________ ________________________

                    (підпис)             (прізвище та ініціали)

м. Красний  Луч   -  20 __  рік

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

Зміст

Вступ                                                                                         стр

1.Розрахунок  розцінки   та   трудомісткості   

виготовлення  виробу                                             __

 1.  Розрахунок  ефективного  фонду  часу та

кількості  робочих місць      __

 1.  Розрахунок  виробничої,  допоміжної,

побутової   площі дільниці    __

 1.  Розрахунок  чисельності  працівників за

категоріями і професіями          __

 1.  Розрахунок річного фонду заробітної плати  

виробничої  дільниці                                                                  __

 1.  Розрахунок   виробничої   та  повної  собівартості,

гуртової  ціни                                                              __

 1.  Розрахунок  річного економічного ефекту   

виробництва   виробу                                  __

 1.  Розрахунок  обсягу товарної  продукції  та

  продуктивності праці                                             __

 1.  Заключна  таблиця   техніко-економічних

 показників    дільниці        __

Додаток   №1                                                                             __

Додаток  №2                                                                              __

Висновок                                  __

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ВСТУП

       ХХI століття – століття радіоелектроніки, автоматів, роботів. Електронні прилади та побутова техніка стали незамінними помічниками у повсякденному житті людей.

       Пристрій, що економічно обґрунтовується у курсовій роботі, призначений  дляпристрію захисту і має такі технічні особливості:

Напруга живлення, В      220 Максимальна напруга нагрузки, В    250  Номінальний струм нагрузки, А    2

Для галузі промисловості характерні особливості, які  впливають на процеси організації виробництва і планування: широка номенклатура виробів, їх велика складність і трудомісткість.

       Процес створення радіоелектронної  апаратури вимагає від розробника рішення ряду організаційно-технічних, планово-економічних задач. При цьому ураховується динамічність радіотехнічного виробництва: безперервно змінюються засоби виробництва, оновлюється устаткування і оснащення, удосконалюється технологія. Щоб організувати виробництво пристрою: ________________________________________________  на високому якісному рівні за мінімальних витрат ресурсів,  часу необхідне комплексне рішення економічних і соціальних проблем, прискорена реалізація науково-технічних розробок і впроваджень, раціональне використання виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, посилення режиму економії і усунення невиробничих втрат.

       Організація виробництва полягає у координації руху матеріальних і трудових ресурсів для виконання технологічних операцій з закріпленням їх за конкретними робочими місцями, завдяки чому досягається ритмічна робота виробничої дільниці і високі техніко-економічні показники.

       Виробництво радіотехнічних пристроїв передбачає виготовлення радіо компонентів, збирання, монтаж та випробування готових виробів і характеризується різноманітністю технологічних процесів, застосуванням різних інструментів, технологічного устаткування.

       Застосування нових, сучасних високотехнологічних процесів  передбачає високі вимоги до підвищення наукової організації праці, до оснащення робочих місць, створення виробничих умов. Суттєве значення при цьому приділяється плануванню процесу  виробництва.

       Основні задачі планування технічної підготовки виробництва нових виробів: визначення складу, обсягу виконуваних робіт; розподілення робіт між підрозділами; установлення оптимальної послідовності і раціонального здійснення робіт із технічної пі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

дготовки з метою досягнення мінімальної тривалості циклу виробництва.

Планування процесів створення і освоєння виробів повинно забезпечити  максимальне суміщення виконуваних робіт. При плануванні слід ураховувати рівень механізації, програму випуску,

складність виробу, забезпечення виробництва устаткуванням, оснащенням, інструментами, рівень автоматизації, тип виробництва.

     Під типом  виробництва розуміється організаційно-технічна характеристика виробничого процесу, основана на його спеціалізації, повторюваності і ритмічності на одному робочому місці і в масштабі дільниці, цеху  і підприємства  в цілому. В  залежності від ступеня спеціалізації розрізняють три типи виробництва: масове, одиничне і серійне.  Пристрій, що проектується може бути освоєний та впроваджений у серійному виробництві.

 Для серійного виробництва властивим є виготовлення виробів партіями, які періодично повторюються; застосування універсального і спеціалізованого устаткування, пристроїв, обробного і мірильного інструменту; групування робочих місць за технологічним і предметним принципами; детальна розробка технологічних процесів  вузлів і деталей виробу.

    Серійний тип виробництва розповсюджений на підприємствах, які випускають складні вироби і системи спеціального  призначення, які швидко змінюються за конструкцією.

    Організовувати виробничий процес необхідно з урахуванням обов’язкового розподілення складних процесів на прості, щоб потім звести їх у єдиний комплекс у часі і просторі так, щоб забезпечити випуск готової продукції у необхідному асортименті і номенклатурі у потрібні строки при максимально ефективному використанні матеріально-технічних і трудових ресурсів.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1. Визначення розцінки і трудомісткості виробу

1.1. На підставі технологічного процесу  складемо планово-операційну карту виготовлення виробу. Розрахуємо відрядну розцінку,
Р від, грн, по кожній операції, використовуючи формулу  (1.1)

   ,                                       (1.1)      

де  Т ст – тарифна ставка, грн;

       t     -  норма часу на виконання операції, н/годин.

Результати розрахунку представимо в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Операція

Устаткування, робочемісце

Роз-ряд

Тарифна ставка, грн

Норма часу, н/годин

Розцінка, грн.

1.Розмітка заготівки

(радіомонтажник)

Стіл монтажника

(1,25х0,75)

3

8,24

0,14

1,154

2. Отримання заготівки

(радіомонтажник)

Прес автомат ГП-3453

(2,1х1,2)

3

8,24

0,05

0,412

3. Свердління отворів

(радіомонтажник)

Станок універсальний Mark 4

(0,88х0,75)

3

8,24

0,07

0,577

4. Чистова обробка

(радіомонтажник)

Прес автомат ГП-3453

(2,1х1,2)

3

8,24

0,09

0,742

5. Хімічна обробка

(радіомонтажник)

Автоматизована лінія АЛ-301

(4,5х0,87)

4

9,04

0,13

1,175

6. Нанесення рисунка

(оператор)

Шаблонна трафаретна машина ПТ-2

(1,5х0,95)

4

9,04

0,1

0,904

7. Травлення

(оператор)

Автоматизована лінія гальванічна

(4,0х1,5)

4

9,04

0,15

1,356

8. Нанесення сплаву

(маркувальник)

Стіл маркувальника

(1,25х0,75)

4

9,04

0,23

2,079

Усього

-

-

-

0,96

8,399

Р від1 = 8,24·0,14=1,154

Відрядна розцінка  виконання технологічного процесу складає  8,399 грн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1.2. Визначимо річну трудомісткість, Q, н/годин, використовуючи формулу (1.2)

    Q = ,     (1.2)

де  N– річна програма випуску виробу, шт;

К вн – коефіцієнт виконання норм.

Дані розрахунку представимо в таблиці 1.2

Таблиця 1.2

Операція

Річна програма, шт

Норма часу, н/годин

Коефіцієнт виконання норм

Трудомісткість, н/годин

1. Розмітка заготівки

(радіомонтажник)

59300

0,14

1,07

7758,88

2. Отримання заготівки

(радіомонтажник)

59300

0,05

1,07

2771,03

3. Свердління отворів

(радіомонтажник)

59300

0,07

1,07

3879,44

4. Чистова обробка

(радіомонтажник)

59300

0,09

1,07

4987,85

5. Хімічна обробка

(радіомонтажник)

59300

0,13

1,07

7204,67

6. Нанесення рисунка

(оператор)

59300

0,1

1,07

5542,05

7. Травлення

(оператор)

59300

0,15

1,07

8313,08

8. Нанесіння сплаву

(маркувальник)

59300

0,23

1,07

12746,73

Усього

59300

0,96

-

53203,73

Q 1 =(59300·0,14)/1,07=7758,88

Річна трудомісткість виготовлення  річної програми виробу складає 53203,73 н/год.

2. Визначення ефективного фонду ча

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

су, кількості робочих місць і устаткування

2.1. Розрахуємо річний ефективний фонд часу робочих місць, Fеф.р.м., годин, по формулі (2.1)

   (2.1)

де    F ном – номінальний фонд часу, днів;

Т зм – тривалість зміни, годин;

F ск – скорочення робочого часу в передсвяткові дні, годин;

S зм – кількість робочих змін.

Fеф.р.м. =(251*2*8)-6=4010

2.2.Розрахуємо річний ефективний фонд часу устаткування,

F еф.у., годин, по формулі (2.2)

 

   (2.2)

де К – витрати часу на ремонт устаткування, %

F еф.у. =4010*0.96=3850

2.3. Визначимо кількість робочих місць і устаткування, С р, од., по формулі (2.3)

   Ср = ,   (2.3)

де Q – трудомісткість, н/годин;

F еф. – ефективний фонд часу робочих місць(устаткування), годин

2.4. Визначимо коефіцієнт завантаження устаткування і робочих місць, К з, по формулі (2.4)

К з =  С р / С пр,     (2.4)

де С р – розрахункова кількість устаткування і робочих місць;

С пр – прийнята кількість устаткування і робочих місць.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Результати розрахунку представимо в таблиці 2.1

Таблиця2.1

Устатку-вання, робочемісце

Трудомі-сткість,

н/годин

Ефективний фонд часу робочогомісця, устаткування, годин

Розрахунковакількість роб. місця,устаткування,

   С р,од.

Прийнятакількістьроб.місць,

устаткування

С пр,од.

Коефіці-єнтзаванта-женняробочогомісця, устатку-вання

Стіл монтажника

7758,88

3850

2,02

3

0,67

Прес атомат ГП-3453

2771,03

3850

0,72

1

0,72

Станок універсальний Mark 4

3879,44

3850

1,01

2

0,505

Прес

Автомат

ГП-3453

4987,85

3850

1,3

2

0,65

Автоматизована лінія АЛ-301

7204,67

3850

1,87

2

0,935

Шаблонна трафаретна машина ПТ-2

5542,05

3850

1,44

2

0,72

Автоматизована лінія гальванічна

8313,08

3850

2,16

3

0,72

Стіл маркувальника

12746,73

3850

3,31

4

0,8275

Усього

53203,73

-

13,83

18

К з. с =

С р 1=7758,88/3850=2,02                                 К з 1=2,02/3=0,67

Розрахункову кількість округляємо до цілого числа у більшу сторону. Якщо в розрахунковій кількості устаткування і робочих місць дріб вийшла мала (0,2 - 0,3), то цей дріб (тобто частину устаткування і робочого місця) варто додати до розрахункової кількості устаткування чи робочого місця аналогічного типу.

Кількість робочих місць: 7 од., устаткування: 11 од.

Розрахуємо середній коефіцієнт завантаження устаткування і робочих місць,

К з сер., по формулі (2.5)

Кз.сер. = ,     (2.5)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Кз.сер. = 13,83/18=0,77

Розрахунок коефіцієнта завантаження представимо на графіку виду:

3. Розрахунок виробничої площі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

3.1.Загальна площа цеху Sзаг.,м2, визначається по формулі (3.1)

S заг = S осн + S доп + S поб + S прох + 6м2,           (3.1)    

де  S осн – площа цеху зайнята під основним устаткуванням, м2 ;

S доп – допоміжна площа, м2;

S поб – площа побутових і службових приміщень, м2;

S прох – площа проходів, м2;

6м² – площа воріт.

3.2. Площа, займана під основним устаткуванням, S осн, м2 визначається по формулі (3.2)

S осн = S пит ∙ С пр,    (3.2)

де  S пит – питома площа, що включає габарити одного верстата   плюс 4 м2

Результати  розрахунків представимо у  таблиці 3.1

Таблиця3.1

Найменуваннняустаткування, робочихмісць

Кількістьустаткування, робочихмісць, од.

Габаритнірозміриустаткування, робочихмісць,        м х м

Питомаплоща одного робочогомісця, м2

Основнаплоща, м2

Стіл монтажника

3

(1,25х0,75)

4,94

14,82

Прес атомат ГП-3453

1

(2,1х1,2)

6,52

6,52

Станок універсальний Mark 4

1

(0,88х0,75)

4,66

4,66

Прес

Автомат

ГП-3453

2

(2,1х1,2)

6,52

13,04

Автоматизована лінія АЛ-301

2

(4,5х0,87)

7,92

15,84

Шаблонна трафаретна машина ПТ-2

2

(1,5х0,95)

5,425

10,85

Автоматизована лінія гальванічна

3

(4,0х1,5)

10

30

Стіл маркувальника

4

(1,25х0,75)

4,94

19,75

Усього:

18

-

-

115,48

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

Sпит 1 = 1,25*0,75+4=4,94

Sосн 1 =4,94*3=14,82

Основна площа виробничої дільниці складає кв. м.

3.3. Допоміжна площа,  Sдоп, м2 розраховується  по формулі (3.3)

S доп = 0,5 ∙ Sосн  (3.3)

Sдоп =0,5*115,48=57,74

3.4. Площа, займана побутовими  і службовими  приміщеннями

S поб, м2 розраховується по формулі (3.4)

S поб = 0,2 ∙ (Sосн + Sдоп)                  ( 3.4 )

S  поб =0,2*(115,48+57,74)=34,644

 

3.5. Площа займана проходами, Sпрох, м2, визначається по формулі (3.5)

                                           S прох= ∙ Sосн  (3.5)

                                           S прох =115,48/3=38,5

3.6. Загальнаплощадільниці ,Sзаг2,визначається за формулою

( 3.1)

Sзаг =115,48+57,74+34,644+38,5+6=252,4

Ураховуючи довжину плит перекриття , площа дільниці  повинна бути кратна 6 -  258

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

4. Розрахунок чисельності робітників по професіях

4.1.Для розрахунку чисельності основних робітників визначимо ефективний фонд часу одного робітника у 2014 році. Дані розрахунку представимо в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Категорії  часу

План

1 Календарний   фонд, днів

365

2 Вихіднідні

104

3 Святковідні

10

4 Номінальний фонд часу, днів

251

5 Щорічнавідпустка, днів

24

6 Фонд часу, можливий для використання, днів

227

7 Втрати часу з поважних причин, днів( 227 ∙ % неявок : 100)

14

8 Явковий фонд часу, днів( рядок 6 - рядок 7)

213

9 Втрати часу на протязізмін, днів ( рядок 8 ∙ 2% :100)

5

10 Тривалістьробочого дня, годин

8

11 Ефективний фонд часу ( за мінусом 6 годин у передсвяткові  дні )                         [ ( рядок 8 – рядок 9) ∙ 8] - 6

1658

4.2. Розрахунок кількості основних робітників, Ч осн, чол. по професіях і розрядам зробимо по формулі (4.1)

Ч осн = ,   (4.1)

де F еф.ч = ефективний фонд часу одного робітника на протязі року, годин.

Дані розрахунку представимо в таблиці 4.2

Таблиця 4.2

Професія

Трудомісткість, нормо-годин

Ефективний фонд часу одного робітника, годин

Чисельністьробітників, чоловік

Радіомонтажник

19397,2

1658

12

Оператор

15517,75

1658

10

Маркувальник

18288,78

1658

8

Усього

53203.73

-

Ч осн1 =

Чисельністьосновнихробітниківскладає _____ чол. ( робочих місць для   контролерівВТК– 6 % від чисельності  основнихробітників- ___    один.)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

4.3.Розподілимчисельністьосновнихробітників по разрядам и занесемоутаблицю4.3

Таблиця4.3

Професія

Чисельність, чол

Чисельність по разрядам

II

ІІІ

ІV

8

Усього

Розрахунок середнього тарифного розряду основних робітників,

Р сер., зробимо по формулі (4.2)

   Р сер =   (4.2)

Рсер =

4.4. Для розрахунку чисельності допоміжних робітників використовуються норми обслуговування.

Чисельність допоміжних робітників не повинна перевищувати 10 – 15% від основних  робітників. Розрахунок чисельності  допоміжних  робітників  здійснюється шляхом  відношенням кількості  одиниць, що обслуговуються, до норми обслуговування.

Результати  розрахунку  представимо в таблиці 4.4

Таблиця 4.4

    Професія

Розряд

Норма  обслуго-вування

Кількість од.,чол

що обслуго-

вуються

Чисель-

ність,

чоловік

Наладчик устаткування

4

7

Комірник

        -

50

Підсобний  робітник

        -

20

Усього

        -

-

-

Чисельність  допоміжних  робітників  складає    _____  чол.

4.5.Складемоштатнийрозкладдля спеціалістів виробничої  

дільниці.Даннірозрахунківпредставимо в таблиці4.5

Таблиця4.5

Посада

Чисельність,

чоловік

Посадовий оклад

на місяць, грн.

Майстер

( 1,8 мін. з. пл. *)

Технолог

( 1,7 мін. з. пл.)

Нормувальник

( 1,6 мін. з. пл.)

Усього

-

*Мінімальна заробітна плата на 01.12.13 р. – _________ грн.

Чисельність  спеціалістів складає ____ чол.

Загальна чисельністьспеціалістів та службовців не повинна   перевищувати 15% від чисельностіосновнихрабітників.

4.6.Складемозведенутаблицю4.6чисельностіпрацівниківвиробничоїдільниці

Таблиця4.6

Категоріїпрацівників

Чисельність, чол.

Основні робітники

Допоміжні робітники

Спеціалісти

Усього

5. Розрахунок фонду заробітної плати працівників

5.1. Розрахунок заробітної плати працівників дільниці складається з  річного фонду заробітної плати основних, допоміжних робітників та спеціалістів.

Річний ФЗП розраховується по формулі (5.1)

ФЗП заг=ФЗП осн+ ФЗП доп+ ФЗП сп (5.1)

де ФЗП осн – фонд заробітної плати основних робітників, грн.;

ФЗП доп– фонд заробітної плати допоміжних робітників, грн.;

ФЗП сп– фонд заробітної плати   спеціалістів, грн.

5.2.Загальний фонд заробітної плати основних робітників ФЗП осн, грн. визначається по формулі (5.2)

ФЗП осн=(Q ∙ Tст) +   (5.2)

де Пi– премія, 30% від (Q ∙ Tст).

Результатирозрахункузаробітної плати основнихрабітників представимо в таблиці5.1

Таблиця5.1

Професія

Чисе-ль-ність, чол.

Тарифна ставка,

грн.

Трудо-

місткість н/годин

Фонд зарабітної плати основнихробітників,  грн.

Преміаль-ний фонд, грн.

Фонд заробіт-ної

плати з урахуван-нямпремій, грн.

Усього

-

ФЗПо1 =        ПФ1 =        ФЗПзаг1 =

Середньомісячну заробітну плату основних   робітників, ЗП сер, грн., визначаємо по формулі (5.3)

   (5.3)

ЗП сер =

Середньомісячназаробітна плата одного основного робітникаскладає ____   грн.

5.3.Розрахуємо фонд заробітної плати допоміжних робітників – відрядників, ФЗП  д.в., грн, по формулі (5.4)

  

ФЗПд.в = (Тст. ∙ Fеф ∙ Ч) + П,  (5.4)

   

де П – сума премії всіх допоміжних робітників ( 20% від ФЗП д.в.), грн.

Фонд заробітної плати допоміжних  робітників по  окладу, ФЗПд.о, розрахуємо по формулі   (5.5)

ФЗПд.о = (Окл ∙ 12 ∙Ч )  + П , (5.5)

Результати розрахунку представимо в таблиці 5.2  

Таблиця 5.2

Професія

Чи-сель-ність, чол.

Розряд

Тарифна ставка, грн.

Посадо-вийоклад, грн.

Фонд заро-

бітної плати допо-міжнобіт-ників,

грн.

Преміаль-

ний фонд, грн.

Фонд заробітн. плати з урахуван-нямпремій, грн.

Наладчик

4

8,59

-

Комірник

-

-

Підсобний

робітник

-

-

Усього

-

-

-

ФЗП доп1 =                                ПФ1 =                            ФЗПзаг 1=

Загальний фонд заробітної плати допоміжних робітників,
ФЗП доп, грн, визначається по формулі (5.6)

ФЗП доп = ФЗП д.в. +  ФЗП д.о.   (5.6)

    Розрахунок середньомісячної заробітної плати допоміжних робітників, ЗП сер, грн зробимо по формулі (5.7)

ЗП сер доп = ФЗП доп /12 ∙ Ч  (5.7)

 ЗП сер =

Середньомісячна  заробітна плата одного допоміжного робітника складає _____  грн.

5.4.Розрахуємо фонд заробітної плати спеціалістів , ФЗП сп, грн, по формулі (5.8)

 ФЗП сп = [(Оклад ∙ 12) + П] ∙ Ч,   (5.8)

где П- премія, 40%

Результатирозрахунку  представимо у таблиці5.3    

Таблиця 5.3

Посада

Чисель-ність, чол

Посадовий оклад, грн.

Фонд

заробітноїплати, грн.

Премі-

альний

фонд, грн.

Фондзаробітної плати з урахуванням премій, грн.

Майстер

Технолог

Нормувальник

Усього

-

Розрахуноксередньомісячноїзаробітноїплатиспеціалістів,

ЗП ср.сп.,грнзробимо по формулі (5.9)

ЗП ср сп=ФЗП / 12 · Ч,  (5.9)

 ЗП срсп=

Середнязаробітна плата одного спеціалістаскладає_______ грн.

Фонд заробітної плати виробничоїдільниці  представимо у таблиці  5.4   

Таблиця 5.4

Категоріяпрацівників

Фонд заробітної плати з урахуванням

премій,   грн.

Основніробітники

Підсумоктаблиці  5.1

Допоміжніробітники

Підсумоктаблиці  5.2

Спеціалісти

Підсумоктаблиці  5.3

Усього

6. Розрахунок собівартості  і ціни  виробу

Розрахуємо собівартість і відпускну ціну впроваджуваного виробу, виконуючи розрахунки в наступній послідовності.

6.1. Транспортні витрати по доставці основних матеріалів, Т р.м., і комплектуючих елементів, Тр.ком., грн., розрахуємо пропорційно їхньої вартості, відповідно:

Тр.м.= 10 · 10% /100%;          Т р.м. =

Т р.ком. = 50 · 2% / 100% ; Т р.ком. = (6.1)

(Т р.комдля плати не рахуються)                           

6.2. Визначимо повернені відходи, П в, грн по формулі (6.2)  

  П в = ,      (6.2)

де М – вартість основних матеріалів, грн.

П в =

6.3. Основну заробітну плату, ЗП ор, грн виробничих робітників, що приходиться на одиницю виробу визначимо по формулі (6.3)

 ЗП ор = , (6.3)

де ФЗП осн – підсумок ФЗП з урахуванням премій,  таблиця  5.1

ЗП ор=

  6.4.Додаткову заробітну плату основних робітників, З дод.,грн, визначимо по формулі (6.4)

ЗП дод = ,    (6.4)

ЗП дод =

6.5.Відрахування в соціальні фонди, ПФУ, грн, визначаються пропорційно сумі основної  і додаткової  заробітної  плати ( 37,9 % ):

 ПФУ =      (6.5)

6.6.Загальвиробничі витрати, ВВ, грн, визначаються пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників:

 ВВ =

6.7. Виробнича собівартість, ВС, грн, включає наступні статті витрат: основні матеріали, повернені відходи (враховуються зі знаком мінус), покупні елементи, транспортні витрати,  основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників, відрахування в соціальні фонди(ПФУ), загальвиробничі витрати:

ВС =

6.8. Комерційні витрати , ВЗ, грн, визначаються по формулі (6.6):  

 ВЗ =    (6.6)

ВЗ =

6.9. Адміністративні витрати, АВ, грн, визначаються пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників:

 АВ =

6.10. Повна собівартість, С пов, грн, визначається по формулі   (6.7)

 С пов = ВС + ВЗ + АВ;   (6.7)

   

С пов=

 6.11. Розмір прибутку, П, грн, визначається пропорційно виробничої собівартості по формулі (6.8)

П = ,    (6.8)

  П =

 6.12. Оптова ціна одиниці виробу, Ц опт, грн, визначається по формулі (6.9)

Ц опт = Спов + П,      (6.9)

 Ц опт =

6.13.  Податок на додаткову вартість, ПДВ, грн, визначається по формулі (6.10)

ПДВ = ,     (6.10)

ПДВ =

6.14.Відпускна ціна, Ц від, грн, визначається по формулі (6.11)

Ц від = Цопт + ПДВ    (6.1

Ц від =

Відпускна ціна одиниці виробу складає______ грн.

 6.15.Представимо відпускну ціну у виді кругової діаграми, кожен сектор якої повинен показати питому вагу кожної статті калькуляції, а також прибутку і ПДВ у відпускній ціні одиниці виробу.  ( Додаток №2 )

Дані розрахунку представимо в таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Статтівитрат

Сума, грн

Градусний сектор

1

2

3

Основніматеріали( замінусомвідходів)

Комплектуючіелементи

Транспортнівитрати

Основназарабітна плата

Додатковазарабітна плата

Відрахування в соціальніфондиПФУ

Загальновиробничівитрати

1

2

3

Виробнича собівартість

----

Комерційні  витрати  

Адмістративні  витрати

Повнасобівартість

–––

Прибуток

Оптоваціна

–––

Податок на доданувартість

Відпускнаціна

360°

7. Розрахунок економічного ефекту від впровадження  виробу у виробництво

7.1. Річний економічний ефект, Е, грн, знаходиться по формулі (7.1)

   Е = ( П – 0,15 ·К ) ∙ N,  (7.1)

де  П – прибуток, грн.;

К – капітальні  вкладення ( 15 % від прибутку)

Е =

        Економічний ефект складає ______ грн.

8. Визначення обсягу товарної продукції і продуктивності праці

  8.1.До основних показників виробничої діяльності підприємства відносяться показники продуктивності праці та  товарної продукції. Визначимо обсяг товарної продукції. Обсяг товарної продукції,    V тп, грн., визначається по формулі 8.1

(8.1)

V тп=

        Обсяг товарної продукції   складає ______ грн.

 8.2.Для встановлення ефективності використання трудових ресурсів у плановому році розраховується  показник продуктивності праці без урахування матеріальних витрат.

Продуктивність праці, ПП, н/годин., визначається по формулі 8.2

ПП = Q :  Ч осн.;   (8.2)

ПП =

Продуктивність праці одного основного робітника складає ____ н/годин.

Продуктивність праці, ПП, грн., визначається по формулі 8.3

ПП =  Vтп / Ч заг.,  (8.3)

де з  Vтп   віднімається вартість матеріалів інших підприємств:

(Ц – М)∙N 

 

Продуктивність праці одного працівника підприємства складає ____ грн.

або  _____ шт. виробів  в  середньому  на одного працівника ( N/ Ч заг )

9. Зведенатаблицятехніко-економічнихпоказників

Складемозведенутаблицю9.1 техніко-економічнихпоказниківпідприємства.

Таблиця 9.1

Показники

Одиницівиміру

Сума

1

2

3

Річнапрограма

шт

Загальнаплоща

м2

Кількістьустаткування і робочихмісць

од

Середнійкоефіцієнтзавантаження

к

Чисельність,  всього,  у тому  числі:

а/ основніробітники

б/ допоміжніробітники

в/ спеціалісти

чол.

чол.

чол.

Середньомісячназаробітна плата:

а/ 1-го основного рабітника

б/ 1-го допоміжногоробітника

в/ 1-го спеціаліста

грн.

грн.

грн.

Повнасобівартість одного виробу

грн.

Оптовацінавиробу

грн.

Відпускнаціна одного виробу

грн.

Річнийекономічнийефект

грн.

Обсягтоварноїпродукції

грн.

Продуктивністьпраці

н/год

ВИСНОВОК

Післявиконанихрозрахунківзробимовисновки. При цьомузвернемоувагу на взаємозалежністьтехніко-економічнихпоказників, їхвплив на ефективневикористанняресурсівпідприємства при освоєніновоїрозробки і зробимоузагальнюючийвисновокщододоцільністівпровадженняданоговиробуувиробництво.

У даннійкурсовійроботі по розробленомутехнологічномупроцесі, нормі часу на йоговиконання ___н/г,  заданійрічнійпрограмі ___шт., булавизначенарічнатрудомісткість ___н/г. З  урахуваннямефективного  фонду часу робочихмісць та устаткування при  2-зміннійроботі та  річноїтрудомісткостівиробубуловизначенокількістьробочихмісць- ____ та  устаткування-___ . Середній коефіцієнт завантаження  робочих місць та устаткування склав ___%. З побудованого графіку видно що недостаньозавантажене робоче місце (устаткування):_____________________________, яке можна використати для виготовлення іншого виробу, подібного за конструкторсько-технологічними  властивостями.

Організаціявиробництвапередбачаєйогорозміщеннянапевнійплощі. З урахуваннямкількостіробочихмісць і устаткування та їхгабаритнихрозмірівбуловизначеноосновнуплощу- ____ м², допоміжнуплощу- ____м² , побутовуплощу -___ м². Загальнаплоща виробничого структурного підрозділусклала ____м².

Розрахувавшиефективний час 1 –го робітникаможнабуловизначитичисельністьосновнихробітників, яка складає - ____чол. Чисельністьдопоміжнихробітниківзалежить від норм обслуговування, ураховуючиїхбуловизначено  __чол. Допоміжних робітників.  Із спеціалістів заплановано ___ чол.  Загальна чисельність працівників складає ___чол.

Фонд заробітної  плати з урахуванням премії залежить від річної трудомісткості, годинних тарифних ставок робітників відповідного розряду і %  преміальних заохочень. Виготовленняпроектуємоговиробупередбачаєзастосуваннявисокопродуктивногоустаткування, щовпливає на норму часу виконаннятехнологічногопроцесу, а значить і на трудомісткість. Фонд заробітної плати основнихробітниківскладає - __________грн.. Фонд заробітної плати допоміжнихробітниківскладає  - __________, фонд заробітної  плати  спеціалістів складає -____________ грн.  

Витратипідприємства на виробництво і реалізаціюпродукціївідзначаються на їїсобівартості.  Всівитрати, пов’язані з виробництвом, ураховує виробнича собівартість, яка включає  такістатті:__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________.Виробнича собівартість одиниці виробу  склала- _______ грн. Повна собівартість  залежить від виробничої собівартості, комерційних витрат   та адміністративних витрат і складає - _________ грн.  У  оптовій ціні ураховується прибуток. Оптова ціна виробу -  _________грн.

У разі впровадження виробу у виробництво слід передбачити подальше зниження собівартості за рахунок науково-технічних та організаційних заходів. Відпускна ціна виробу  містить податок на додану вартість і вона  складає -  _________ грн. Побудована кругова діаграма, з якої видно, що___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Економічнаефективністьвиробництваполягає у результативностівиробничоїдіяльності. Економічнийефектприпускаєякий-бокорисний  результат, виражений у вартіснійоцінці. Річнийекономічнийефект від впровадження  пристрою ________________________________________ у виробництво складає_______ грн.

Обсягтоварноїпродукціїуоптовихцінахскладає - ______ _____  грн.

Продуктивність праці одного працівника складає - ______ шт. та  ______ н/г. На цей  показник слід звернути особливу увагу, так як він  характеризує людський фактор у виробництві і від  нього залежить  з якою ефективнистю використовуються технічні і матеріальні ресурси.

Підвищення якості нових виробів, їх надійності, зниження собівартості виготовлення радіоапаратури відкриває перспективи ефективності впровадження їх у виробництво.

З метою  використання резервів підвищення продуктивності праці в сучасному виробництві  слід застосовувати наукову організацію праці, впроваджувати новітню сучасну технологію,  здійснювати раціональну організацію робочих місць і їх обслуговування. Так, у данній  курсовій роботі  слід  зазначити, що на таких робочих місцях як ______________________________________________________ треба ______________________________________________________________.

У ході виконання даної  курсової роботи було визначено, що при заданній річній програмі випуску виробу:________________________________________ на підприємстві  буде отримано  економічний ефект, отже  впровадження його  у  виробництво доцільно.

Список  літератури:

1.  Закон  "Про підприємства в Україні”

 1.  Бойчик І.М., Економіка підприємства, видавництво АТІКА,

2002р.

 1.  3.  Кейлер В.А., Економіка підприємства, видавництво НГАЕіУ, 1999р.

4.  Ликов А.І., Карти організації праці монтажника радіоапаратури, 1999р.

 1.  5. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К., Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві, видавництво “Світ”, 1996р.

 1.  Покропивний С.Ф., Економіка підприємства, видавництво КНЕУ,

2008р.  

 1.  
 2.  7.   Шегда  А. В.  Економіка   підприємства, видавництво “Знання”,  
 3.  2005 р.

РЕЦЕНЗІЯ

 1.  Оформлення _______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 1.  Зміст ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 1.  Захист _____________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Результат захисту_______________  Керівник_________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49228. Проектирование транзисторных широкодиапазонных передатчиков 348.61 KB
  В данном варианте курсовой работы применяется схема автогенератора с кварцевым резонатором в цепи обратной связи. В такой схеме кварцевый резонатор используется как высокодобротный последовательный контур.
49229. Проектирование транзисторных широкодиапазонных передатчиков 347.5 KB
  Автогенераторы являются первичными источниками колебаний, амплитуда и частота которых определяются только собственными параметрами схемы и должны в очень малой степени зависеть от внешних условий. В составе автогенератора обязательно должны быть генераторный прибор и колебательная система.
49230. Механические часы, показывающие текущее время 160.41 KB
  Целью работы также является проведение сравнительного анализа языков программирования. Сравнить языки потребуется как в общем, так и применительно поставленной задаче. Одной из подзадач является создание описание алгоритма программы и составление математической модели.
49231. Разработка программы ускоренных эквивалентных испытаний для подтверждения назначенного ресурса газотурбинных установок 70.86 KB
  Обоснование применения выбранного метода испытаний ГТУ. Расчет коэффициентов ускорения испытаний и времени испытаний. Программа испытаний на малоцикловую усталость.
49232. Гидравлический расчёт трубопровода 226.48 KB
  АЛЕКСЕЕВА НАЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Кафедра ЯРиЭУ Гидравлический расчёт трубопровода наименование проекта ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе КОНСУЛЬТАНТЫ: РУКОВОДИТЕЛЬ Содержание курсовой работы Теоретическая часть Заданная схема трубопровода 6 Исходные значения Выбор и...
49233. Игра “Зенитная установка” 191.25 KB
  Цель выполнения курсовой работы формирование представления о взаимосвязи различных стадий единого процесса проектирования сложных систем. В результате выполнения работы необходимо получить практические навыки реализации основных стадий разработки: системного анализа проектирования программирования и тестирования. В результате выполнения работы были реализованы основные стадии разработки программного средства имеющего признаки сложной системы : системный анализ ;...
49234. 20 разрядный аналого-цифровой преобразователь, изготовленный по технологии КМОП 0,9 пм 873.5 KB
  Традиционные конструкции аналого-цифровых преобразователей АЦП использовали параллельную архитектуру и биполярные технологии для получения 8битного разрешения для преобразования с частотой 20 выборок с. Для более чем 8битной конструкции АЦП параллельной архитектуры требуют больших запрещенных районов и большей потребляемой мощности. Несмотря на то что биполярные технологии используются для самых быстрых преобразований для создания многоступенчатого АЦП были так же использованы БиКМОП технологии которые обеспечивают...
49235. Застосування комп’ютерних технологій в управлінні кадрами підприємства для організації ефективної роботи служби управління персоналом 437.33 KB
  Отже питання продуманого управління персоналом повинні займати одне з ключових місць у загальній стратегії розвитку підприємства. Важлива роль в оптимізації управління співробітниками підприємства належить автоматизованим системам управління персоналом так званим Humn Resource systems. Розвиток ринкових відносин у країнах світового економічного співтовариства свідчить що успіх роботи підприємств визначається розробкою всіх компонентів їх систем управління одним з яких є управління персоналом. Одним із найбільш складних але й...
49236. Обход Шахматной Доски Конем 206.97 KB
  Для решения этой задачи на компьютере необходимо разработать правила, в соответствии с которыми компьютер будет выбирать ход. В принципе, очередной ход можно выбирать случайным образом