82940

СТАТИСТИКА ВИТРАТ І ЦІН ВИРОБНИЦТВА

Курсовая

Социология, социальная работа и статистика

Висока ціна означає, що річ дорога і її купівля вимагає великих грошових витрат, низька ціна — дешевизну і менше навантаження на кишеню покупця. Однак ціна, а точніше, ціни, вся їх сукупність являють собою не тільки індивідуальну, особисту, а й суспільну, соціальну категорію.

Украинкский

2015-03-05

76.9 KB

7 чел.

15

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Соціально-психологічний факультет

Кафедра менеджменту і адміністрування

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Статистика” на тему:

________________________________________________________

________________________________________________________

Виконав                                              студент(ка)___ курсу _____ групи

спеціальності  

6.030601 „Менеджмент” _____________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий керівник                         _____________________________________

науковий ступінь, вчене звання,  П.І.П.

Житомир – 201_ р.

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ЦІН

1.1 Економічне поняття ціни і витрат та співвідношення між ними

1.2 Системи показників статистики цін і витрат та джерела їх отримання


РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ЦІН

2.1 Статистичне вивчення динаміки цін продукції промисловості

2.2 Структура витрат виробництва в Україні за останні 3 роки

2.3 Статистичне вивчення динаміки витрат виробництва

2.4. Прогнозування цінової політики в Україні

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1. СТАТИСТИКА ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ

  1.  Економічне поняття ціни і витрат та співвідношення між ними

Ціна - це економічне поняття, існування і важливість якого не треба пояснювати і доводити. З дитячих років, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у купівлі, вона на побутовому рівні сприймає, що таке ціна і яку роль вона відіграє у житті в цілому.

Висока ціна означає, що річ дорога і її купівля вимагає великих грошових витрат, низька ціна — дешевизну і менше навантаження на кишеню покупця. Однак ціна, а точніше, ціни, вся їх сукупність являють собою не тільки індивідуальну, особисту, а й суспільну, соціальну категорію. Вони регулюють як окрему купівлю і продаж товарів споживачам, так і економічні процеси загалом, включаючи виробництво, розподіл товарів, обмін або споживання благ, надання послуг.

В економіці застосовуються десятки мільйонів цін. Під єдиним поняттям "ціна" розуміється безліч різновидів цін, включаючи оптові, роздрібні, регульовані, договірні, вільні, ринкові, державні, контрактні, прогнозні, проектні, лімітні, світові і ряд інших. Будучи широко вживаними в економіці будь-якого типу (централізованій, ринковій, змішаній), ціни формуються і діють у різних економіках по-різному.

Ціни, безсумнівно, являють собою тонкий, гнучкий інструмент і в той же час досить могутній важіль управління економікою, хоча їхні реальні можливості впливу на економіку взагалі і на рівень життя зокрема набагато менші, ніж надії, що покладаються на ціни та на ціновий механізм людьми.

У ціновому механізмі потрібно розрізняти і виділяти дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура, величина, динаміка зміни, з іншого — ціноутворення як спосіб, правила встановлення, формування нових цін і зміни діючих. Ціноутворення, з яким люди знайомі набагато менше, ніж з цінами, є активно

задачою частиною всього цінового механізму. Воно, власне, і зумовлює величину ціни. Проте найчастіше ціноутворення від нас приховане, а ціни ми бачимо наочно. Ціни і ціноутворення складають у своїй єдності ціновий механізм.

Під загальною поширеною назвою "ціна" розуміється комплекс економічних понять, що входять в єдину синтетичну категорію. Реально під одним найменуванням "ціна" існує, як згадувалася вище, безліч її видів, що різняться між собою призначенням, галуззю застосування, способом формування, тому дати загальне, єдине визначення поняттю "ціна" складно. Ми будемо вважати, що ціна — це грошовий вираз вартості товару.

Ціна, як і гроші, є історичною категорією, що виникла і сформувалася в процесі зародження і розвитку обміну. Вже в ході найпростішого натурального обміну доводиться, по суті, використовувати ціни як обмінні пропорції, що забезпечують еквівалентність обміну. Про ціни стали говорити і писати не стільки з позицій їх суті і призначення, скільки з точки зору способів їх формування, визначення. Сприйняття ціни все більш асоціювалося з епітетами, що супроводжували це поняття: "державна", "ринкова", "тверда", "договірна" тощо. Значення ціни так чи інакше пов'язується з ціноутворюючими чинниками, що впливають на її величину.

Ринок і ціна - категорії, обумовлені товарним виробництвом. При цьому первинним є ринок. Це пояснюється тим, що при товарному виробництві економічні відносини проявляються головним чином через ринок. Саме ринок є основною формою виявлення товарно-грошових відносин і вартісних категорій.

У ринковому господарстві важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через механізми ціноутворення, збалансованості попиту і пропозиції. Він є одним із регуляторів суспільного виробництва, який допомагає „переливу" ресурсів з одного сектора економіки до іншого і всередині окремих секторів під дією товарно-грошових відносин.

В умовах ринкових відносин трудові, матеріальні і фінансові ресурси підприємства є частиною сукупних ресурсів суспільства і включаються в загальний процес відтворення самим підприємством як господарюючим суб'єктом. Регулювання відтворення здійснюється поряд з іншими економічними і законами законом вартості, який діє через механізм цін і ціноутворення.

Витрати в економіці — зменшення економічних вигод в результаті вибуття грошових коштів або іншого майна.

Економічними витратами називаються витрати виробництва, які включають в себе середню або ж нормальний прибуток.

У сучасній економічній теорії економічними витратами називаються витрати підприємства, які спрямовані на поліпшення господарського виробництва або ресурсів, використовуваних у виробництві.

За своїм значенням головним елементом ціни є витрати, які виступають у формі собівартості. Собівартість — це виражені в грошовій формі витрати підприємства, які пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, товарів та послуг.

Собівартість, як обов’язковий елемент ціни, відіграє різну роль у її формуванні. Якщо на продукцію встановлюються фіксовані або регульовані ціни, то в цьому разі собівартість — вихідна база ціни і є основою для визначення в її складі прибутку та інших елементів. При формуванні вільних цін собівартість продукції безпосередньо їхній рівень не визначає. Роль собівартості зводиться до того, що вона показує нижню межу, мінімальну ціну товару і є одним із чинників її визначення. Незважаючи на такі розбіжності, облік собівартості продукції має особливе значення в ціноутворенні. Правильне визначення витрат необхідне для встановлення ціни пропозиції і, найголовніше, для вироблення ефективної цінової стратегії підприємства.

  1.  Системи показників статистики цін і витрат та джерела їх отримання

Система показників статистики цін включає показники рівня, структури та динаміки цін. В економіці існує наступна система цін і тарифів: роздрібні ціни, тарифи на послуги, оптові (оптово-від-випускним) ціни підприємства, закупівельні, кошторисні ціни (ціни настрій-тільні об'єкти), ціни зовнішньої торгівлі.

В умовах ринкової економіки статистика цін має важливе значення. Конкуренція веде до диференціації цін, тому об'єктом вивчення стають не тільки ціни, а й покупки з урахуванням коригування цін на можливі знижки або надбавки (наприклад, знижка за кількість покупок, постійним клієнтам, за покупки поза сезону або надбавки за розстрочку платежу, за упаковку, тару, додаткові послуги і т. п.).

Завдання статистики цін різноманітні.

1. Характеристика стану ринку. Для цього слід відстежувати поведінку цін як відповідну реакцію на зміну економічної ситуації (емісія грошей, зміна доходів населення і т. д.).

2. Вивчення ціни та її динаміки як фактора рівня життя, какінді-катор інфляційних процесів.

3. Вивчення ціни з позиції виробника і продавця для виявлення рентабельності, визначення структури ціни і частки в ній податків.

4. Міжнародні та міжрегіональні зіставлення.

У даній главі будуть розглянуті індекси цін, які обчислюються на певних ринках, та зведені індекси, розраховані на їх основі, а також індекси, використовувані для дефлятірованія агрегатів національного рахівництва.

Важливою частиною статистичного вивчення ціноутворення є аналіз структури цін певних товарів. Аналіз окремих елементів ціни дозволяє виявити сформовані умови виробництва та обігу конкретного товару, економічні зв'язки між галузями економіки. Особливе значення має аналіз структури роздрібних цін. Схему розробки структури цін розглянемо на прикладі таких продуктів, як молоко, масло тваринне та яловичина.

Як відомо, в статистиці цін застосовуються індекси Ласпейреса і Пааше, агрегатні і середні з індивідуальних, індекс Фішера.

Індекси цін, розраховані за формулою Ласпейреса, особливо широко застосовуються при розрахунку індексів споживчих цін (ІСЦ), індексів цін виробників на промислову продукцію за даними про ціни на товари-представники. Однак даний індекс не включає інвестиційні товари, але при цьому враховуються ціни на імпортну продукцію.

Індекси цін, розраховані за формулою Пааше, як правило, охоплюють більш широке коло товарів і послуг. Як терезів використовується не структура споживчих витрат, а структура товарообігу, або доданої вартості, або виробленої продукції в поточному періоді, тому вони можуть бути визначені лише після закінчення звітного періоду. Індекс цін Пааше використовується при вимірі динаміки цін компонентів ВВП, закупівельних цін в сільському господарстві, кошторисних цін в будівництві, експортних цін.

Індекс Ласпейреса, як правило, більше, ніж індекс Пааше. Ця систематична залежність двох індексів відома як ефект Гершенкрона.

У структурі витрат сучасних підприємств, орієнтованих на формування ефективної системи відтворення, використання та розвитку людського потенціалу, однією з найбільш динамічних складових є витрати на оплату праці.

Основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень викладено в Інструкції зі статистики заробітної плати, розробленій з урахуванням міжнародних рекомендацій і стандартів СНР та відповідно до чинного законодавства України.

Поняття "заробітна плата" Закон України "Про оплату праці" визначає як винагороду, обчислену, як правило, у грошовій формі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Цей закон регламентує також складові заробітної плати:

1) основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

2) додаткова заробітна плата - винагорода за працю, понад установлену норму, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці;

3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати - винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені ЗУ "Про оплату праці" або які провадяться понад встановлені зазначеним законом норми.

РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ЦІН

2.1 Статистичне вивчення динаміки цін продукції промисловості

2.2 Структура витрат виробництва в Україні за останні 5 років

Повне і достовірне відображення витрат на виробництво є основою для аналізу

господарської діяльності й ефективності виробництва. За

економічним змістом витрати групують за такими елементами:

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на

соціальні заходи, амортизація основних засобів та нематеріальних

активів, інші витрати. Таке групування єдине для всіх галузей

народного господарства і визначене багатьма нормативними

документами щодо організації та здійснення бухгалтерського

обліку. Але витрати не однорідні і тому для планування та обліку за

способом включення в собівартість продукції їх групують по

статтям. Це дає змогу знати складові собівартості з метою впливу

на формування її величини. Нами були здійсненні дослідження

структури витрат виробництва продукції тваринництва в

сільськогосподарських підприємствах України за 1990–2009 рр

(табл. 1).

По-перше, відмітимо, що за обраний період дослідження

найбільш суттєві зміни відбулися по затратам на оплату праці

працівників сільськогосподарських підприємств та, відповідно по

сумам щодо відрахування на соціальні заходи. Так, якщо в 1990

році їх питома вага дорівнювала 27,0 %, то в 2009 році вона

зменшилась до 10,7 %. Слід сказати, що це негативне явище,

оскільки воно пов’язане із зменшенням розміру оплати праці, що

одночасно впливає на зниження рівня соціального захисту

населення селян. Темпи росту витрат на оплату праці

зменшуються, в той же час, коли загальна сума витрат на

виробництво зростає.

Розгляд структурних зрушень витрат за обраний нами

період продовжимо по найбільш вагомій статті – матеріальні

витрати. Їх загальна питома вага в структурі витрат за обраний

період зросла, вона дорівнювала у 1990р. – 56,2 % у 2000 – 73,2 % а

у 2009 – 76,6 %.

Таблиця 1

Динаміка структури витрат на виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України за 1990-2009 рр., %

ТАБЛИЦЯ

У структурі витрат значну частку займають витрати на

корми. Характерно, що щорічно збільшується питома вага

покупних кормів, вартість яких значно вище, ніж кормів власного

виробництва. В результаті при зменшенні витрат кормів в

натуральному вигляді протягом 1990-2009 рр. на 11,6 % питома

вага витрат на корми підвищилася з 48,6 % до 53,9 %. Також

відмітимо, що витрати на амортизацію основних засобів мають

тенденцію до зниження і в порівнянні з 1990 роком у 2009 році

зменшилися в два рази. На нашу думку подібну ситуацію

викликали різні причини. Насамперед, це зміни у складі

виробничих фондів. Сільськогосподарські підприємства в

обмеженій кількості купують нову техніку та обладнання. Основні

засоби вибувають з виробничого потенціалу господарств, а заміни

їм сучасною, більш прогресивною технікою відбувається дуже

повільно. Також постійно зменшується поголів’я продуктивної худоби. Також причиною цього може бути причина, пов’язана з

процесом реформування, що відбувався в аграрному секторі. Так,

підприємства обліковують основні засоби на позабалансовому

рахунку, як взяті в оренду, і амортизацію на них не нараховують,

тобто не створюється фонд для їх відтворення.

Аналіз структури витрат на виробництво окремих видів

продукції показує, що питома вага витрат на оплату праці має

значні коливання від 21,3 % при виробництві молока до 4,7 % при

виробництві м’яса птиці. Звичайно, це залежить від технології

виробництва та механізації виробничих процесів. Відстежується

також коливання і у витратах на корми, але вони незначні (від 46,2

% у виробництві молока, до 65,9 % у виробництві яєць), у зв’язку з

тим, що вони залежать від типів годування тварин (табл. 2).

Таблиця 2

Структура витрат на виробництво основних видів продукції тваринництва за елементами у 2009 р., %

ТАБЛИЦЯ 2

Підвищення урожайності залежить від багатьох факторів, але найбільша частка у прирості врожаю належить саме мінеральним добривам. Ще Д.М. Прянішніков [6] доводив, що у сучасному землеробстві урожай все більше стає залежним від удобрення. Цей висновок вченого-агрохіміка підтверджується багаторічним досвідом вітчизняного і зарубіжного сільськогосподарського виробництва. Також і сучасні автори звертають увагу на необхідність підвищення витрат саме по

мінеральним добривам [7,8]. Так, проаналізуємо динаміку внесення

мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах

України за період з 1990-2009 рр. (табл. 3). Таблиця 3

Динаміка внесення мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах України

ТАБЛИЦЯ 3

Окремо слід наголосити на тому, що рівень витрат на

мінеральні добрива в структурі витрат в Україні явно недостатній і

потребує подальшого збільшення. Так, відмітимо, що реальна

інтенсифікація виробництва через натуральні фактори впливу на

урожайність культур катастрофічно скоротилася, а за рахунок

здорожчання (цінового фактора) – вона зросла. Створилася

оманлива ситуація, в грошовому виразі витрати ростуть, а віддачі

немає. Крім того, безумовно необхідно нарощувати кількість

внесених добрив на 1 га посівної площі, враховуючи той факт, що

в провідних країнах Європи їх величина становить 400-500 кг/га діючої речовини.

2.3 Статистичне вивчення динаміки витрат виробництва

Статистичну оцінку динаміки виробництва та реалізації продукції здійснюють за допомогою низки індивідуальних і зведених індексів.

Динаміку виробництва промислової продукції оцінюють насамперед за допомогою щомісячних індексів виробництва. Методика розрахунку індексів промислового виробництва ланцюговим методом передбачає таку послідовність розрахунків (алгоритм):

1. Щомісячні ланцюгові індекси промислового виробництва обчислюються за формулою

  де:

qn - фізичний обсяг випуску кожного виду продукції у звітному і попередньому місяцях;

р - порівняльна ціна кожного виду продукції (як правило, на 1.01. звітного року).

2. Щоб обчислити індекс обсягу виробництва у звітному місяці до будь-якого базового місяця, слід перемножити відповідну кількість ланцюгових індексів, які характеризують досліджуваний період:

 де:

П - кількість ланцюгових індексів, які збігаються з кількістю місяців, що минули після базового місяця до звітного.

3. Якщо необхідно розрахувати темп зростання за декілька місяців (квартал, півріччя) порівняно з аналогічним періодом поточного чи минулого року, слід обчислити базові темпи зростання на основі щомісячних ланцюгових, прийнявши для всіх місяців, що порівнюються, спільну базу.

Одержані базові щомісячні темпи зростання у кожному періоді підсумовуються і результати ділять один на одного

У табл. 1.1 наведені ланцюгові індекси виробництва продукції харчової промисловості (% до попереднього місяця).

Таблиця 1.1

Індекси виробництва продукції підприємств, % до попереднього місяця

Рік

Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

108

105

104

103

105

102

102

100

100

101

98

95

2011

98

97

96

95

95

96

98

99

98

96

97

95

Якщо необхідно обчислити обсяг виробництва продукції харчової промисловості у червні 2011 року у порівнянні з груднем 2010 року, то, згідно з формулою (9.2), індекс обсягу виробництва за шість місяців (січень - червень) становитиме '""ним = °> 98-0,97-0,96- 095-0, 95x0,96=0,791=79,1%.

За шість місяців 2011 року обсяг виробництва промислової продукції зменшився порівняно з груднем 2010 року на 20,9%.

Щоб, наприклад, визначити, як змінився обсяг виробництва у харчовій промисловості за перше півріччя 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року, необхідно спочатку всі ланцюгові індекси звести до спільної бази порівняння. Для цього визначимо за формулою (9.2) для кожного місяця 2010 і 2011 років відповідні базові індекси. Результати обчислення подано у табл. 9.5.

Таблиця 9.5.

Обчислення базових індексів виробництва харчової промисловості (база порівняння - грудень 2009 р.)

Оскільки всі індекси розраховані по відносно однієї бази порівняння - грудня 2009 року, то за формулою (9.3) можна обчислити індекс обсягу виробництва у першому півріччі 2011 року у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року

Отже, за перше півріччя 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, обсяг виробництва продукції харчової промисловості зменшився на 7,5%. На підставі результатів усіх обчислень, наведених у таблиці, доходимо висновку, що обсяг виробництва продукції харчової промисловості:

за 12 місяців 2010 року зріс у 1,248 рази, або на 24,8% порівняно з груднем 2009 р.

- за два роки - 2010 і 2011 рр., тобто за 24 місяці, - зменшився на 17,0% порівняно з груднем 2009 р.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Єлисєєва І. І.Юзбашев М. М. Загальна теорія статистики. – М.: Фінанси і статистика, 2005.

2. Керімов В.Е Сучасні системи та методи обліку, і аналізу витрат у комерційних організаціях. – М.:Эксмо – Пресс, 2005.

3.Минашкин В. Г. Статистика: Підручник. – М.: ТКВелби, Видавництво «Проспекта», 2006.

4.Переяслова І. Р.Колбачев Є. Б. Основи статистики. –Ростов-на –Дону: Фенікс, 2001.

5. Попова Л. В., ГоловінаТ.А. Основні концепції аналізу витрат за промислове підприємство/ Журнал «Управлінська облік» №1, 2005.

6. Сизова Т. М. Статистика: Навчальний посібник. - СПб.: СПбГУИТМО, 2005.

7.Стражев В.І Аналіз господарської діяльності промисловості. – М.: Вищу школу, 2005.

8. ЧерноваТ.В. Економічна статистика. Навчальний посібник. – Таганрог: Вид-воТРТУ, 1999.

9. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Підручник / М.Л. Лапішко – Львів: Світ, 1995. – 260 с.

10. Офіційні статистичні видання:  Статистичний щорічник України - Статистичний збірник “Україна в цифрах”, Статистичний щорічник Житомирської  області.

11. Електронні адреси органів державної статистики в Україні: - www.ukrstat.gov.ua (Держкомстат України)

12.  Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики. - М.: Финансы и статистика, 1989 - 412 с.

13.  Зинченко А.П. и др. Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной. статистике. М.: Финансы и статистика, 1988. - 328 с.

14. "Статистика ринку товарів і послуг". Під редакцією І. К. Біляївського. Москва, "Фінанси і статистика", 1997 рік.

15."Загальна теорія статистики". Четверте видання. Під редакцією А. А. Спіріна, О. Е. Башин. Москва, "Фінанси і статистика", 1997 рік.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34599. Мария Тюдор 20.58 KB
  Известна как Мария Кровавая Мария Католичка. Мария была единственным выжившим ребенком Генриха от его первой жены Екатерины Арагонской. Франциск I король Франции стремился укрепить свои позиции через свадьбу Марии и французского дофина решение принято осенью 1518 Мария должна выйти замуж по достижении дофином 14летнего возраста если у Генриха не появится наследник мужского пола то корону наследует Мария.
34600. Война с Испанией. «Непобедимая Армада» 33.5 KB
  Непобедимая Армада. Однако в том же 1587 году английская эскадра адмирала Френсиса Дрейка совершила налет на Кадис где базировалась Непобедимая Армада и уничтожила около 100 кораблей. 20 мая 1588 года Непобедимая Армада в составе шести эскадр вышла в море из устья реки Тахо. Армада подвергалась постоянным нападениям более легких и маневренных английских судов адмирала Дрейка.
34601. Культура Англии в XIV –XV в. 20.06 KB
  В конце 14 века оформился единый английский язык. Однако в 14 15 веках среди английской знати особенно при дворе была широко распространена литература на французском языке. Огромную роль в развитии английской литературы сыграли Кентерберийские рассказы Джеффри Чосера вторая половина 14 века. В 70е годы 15 века в Англии появилось книгопечатание.
34602. Династия Стюартов: Яков I 20.19 KB
  Династия Стюартов: Яков I Яков VI Шотландский Яков I Английский; 19 июня 1566 1625 король Шотландии Англии первый государь правивший Шотл. Шотландия 24 июля 1567 восстание отец Якова умер убийцей считали Марию. 29 июля 1567 Стерлинг Яков коронован Ш. Яков правил при регентском совете с 29 июля 1567 самостоятельно с 12 марта 1578.
34603. Долгий парламент. Гражданская война (XVII в.) 40.5 KB
  Долгого парламента 16401653 гг. В состав Долгого парламента входило 516 членов Палаты общин и 150 Палаты лордов. Немало было депутатов бывших членами памятного парламента 1628 г. Положение англиканской церкви стало первым объектом политической атаки парламента и вынужденных уступок короны.
34604. Британия в эпоху Просвещения 19.89 KB
  Поскольку мир по Беркли не есть нечто объективное существующее реально вне нас и независимо от нас не материя поскольку все вещи теперь предстают как комплексы ощущений причем наших ощущений постольку философские идеи Д. Беркли объявлялось ими противоестественным на согласующимся с истинами здравого смысла.
34605. Революционные настроения в Британии в 1830 – 1840-е 16.85 KB
  Разделение чартистов: правое крыло Аттвут депутат Ловет секретарь лондонской ассоциации рабочих; союз буржуазии с рабочим классом; борьба исключительно духовными средствами митинги процессии петиции агитация за отмену хлебных законов снижение цены хлеба разрушение рабочих домов восстановление бумажной валюты левое крыло: ОКоннор Стефенс; борьба путем насилия полагались на решения парламента по вопросам армии и церкви так как именно на них народ приносит непосильные и бесполезные жертвы май 1838 митинг в...
34606. Британия во второй мировой войне 31.5 KB
  Германия вела ожесточенные бомбардировки британских городов, был полностью разбомблен город Ковентри; Великобритании срочно пришлось налаживать эффективную противовоздушную оборону
34607. Великобритания после Второй мировой войны 33 KB
  Великобритания после Второй мировой войны Триумф и трагедия так охарактеризовал положение Великобритании У. Сразу после Второй Мировой Войны 26 июля 1945 года в Великобритании прошли парламентские выборы на которых одержала победу лейбористская партия Великобритании. Но в то время стране было нужно не это и народ выбрал более подходящую задачу задачу создания в Великобритании государства благоденствия выдвинутую лейбористами. Внешняя политика в послевоенное время: В области внешней политики у Великобритании было два основных...