83030

Формування рекламного бюджету підприємства

Курсовая

Маркетинг и реклама

Метою даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Маркетингова політика комунікацій», надбання навичок складання медіа-плану підприємства на прикладі ТОВ «Подільська незалежна оцінка» та оцінка його ефективності.

Украинкский

2015-03-06

1.57 MB

15 чел.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Факультет економіки та управління

Кафедра маркетингу та товарознавства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Маркетингові комунікації»

на тему: «Формування рекламного бюджету підприємства»

Виконала

студентка групи МР-11-1

Жирук Марія Станіславівна

Науковий керівник:

К.е.н., доцент Бойко Р.В.

 Хмельницький  2015

Зміст

С.

Вступ

     3

Загальна характеристика ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

 1.  Історія створення підприємства
  1.  Аналіз техніко-економічних показників

2 Особливості формування рекламного бюджету підприємства

      5

      5

12

18

2.1 Формування рекламного бюджету

25

2.2 Методи обчислення величини рекламного бюджету

    38

3 Прогнозування показників діяльності підприємства ТОВ «Подільська незалежна оцінка.

    31

4 Розробка медіа-плану підприємства та оцінка його ефективності.

    65

Висновки

76

Додатки

Перелік посилань

79

81

 

Вступ

У сучасних умовах перехідної економіки бурхливими темпами відбувається розвиток торгівлі та перевищення пропозиції над попитом, внаслідок чого на ринку присутня жорстка конкуренція, тому і виникла необхідність використання нових підходів до управління діяльністю підприємства. Так, важливого значення на кожному підприємстві набувають маркетингові комунікації, тобто комплексний вплив фірми на внутрішнє і зовнішнє середовище з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності на ринку. Одним із важливих компонентів маркетингової комунікації є реклама, яка сприяє розвитку підприємства, оскільки активізує його управлінську діяльність, спрямовану на врахування потреб різних суб'єктів ринку. Проте рекламна діяльність пов'язана з певними витратами з боку рекламодавця, тому проблема управління ефективністю рекламної діяльності є актуальною для багатьох підприємств, що широко застосовують рекламу у своїй діяльності.

Проблема визначення оптимального рівня рекламного бюджету є досить актуальною, тому що підприємці не лише хочуть знати наскільки виправдані витрати на реалізацію тієї чи іншої рекламної стратегії, але також це дозволить досягти сформульованих комунікаційних та економічних цілей і завдань підприємства, переважно у короткостроковий та середньостроковий період часу, та обумовлено інтенсифікацією стадій життєвого циклу продукції на ринку. Відхилення від оптимального рівня рекламного бюджету приводить до неефективності, тобто при меншому бюджеті підприємство недоотримує прибуток від продажів, у зв’язку з тим, що не всі потенційні споживачі інформовані про продукт чи послугу, а при більшому бюджеті підприємство марно витрачає частину коштів, що пов’язано з тим, що уся цільова аудиторія проінформована та додаткова реклама не потрібна.

Практика показала, що чим меншим є підприємство, тим складнішим є рішення про планування рекламного бюджету, оскільки прибуток не дозволить витрачати багато коштів на рекламу і необхідно чітко визначити цільову аудиторію та методи поширення маркетингових комунікацій.

Існує декілька підходів до визначення генерального рекламного бюджету і навіть спеціальні формули для його розрахунку. Але досвід фахівців показує, що не існує унікальної формули на всі випадки життя, тому що в реальних ситуаціях у цих формулах доводиться оперувати безліччю змінних та невідомих.

Метою даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Маркетингова політика комунікацій», надбання навичок складання медіа-плану підприємства на прикладі ТОВ «Подільська незалежна оцінка» та оцінка його ефективності.

Об’єктом дослідження є комунікаційна діяльність підприємства ТОВ «Подільська незалежна оцінка».

Предметом –  теоретичні та практичні основи проведення аналізу комунікаційної політики на підприємстві ТОВ «Подільська незалежна оцінка».

Основними завданнями курсової роботи є:

 •  дослідити способи та методи формування рекламного бюджету на підприємствах;
 •  проаналізувати показники діяльності підприємства ТОВ «Подільська незалежна оцінка»;
 •  сформувати рекламний бюджет  підприємства ТОВ «Подільська незалежна оцінка»;
 •  розробити медіа-план підприємства ТОВ «Подільська незалежна оцінка» та оцінити його ефективність.

Питанням методичного забезпечення витратної частини рекламної діяльності підприємства приділяється значна увага як і закордонних, так і вітчизняних вчених, але концептуальні теоретичні основи методики формування бюджету маркетингових комунікацій запропоновані переважно західними вченими, такими як: Ф. Котлер, Дж. Черчілль, Р. Еванс, Є. Ромат, С. Моріарті, А. Дейян, Д. Аакер, Ж.-Ж. Ламбен, У. Аренс, С. Хіл. Із вітчизняних вчених вагомий внесок в опрацювання проблем формування рекламного бюджету зробили: Е. Голубков, Г. Рифкін, Є. Савельєв, Г. Багиєва, С. Белановский, И. Белявский, М. Березина,Е. Голубкова, Є. Дмитрієва, І. Кретова, В. Маркова, О. Панкрухина, М. Перекалиной, Н. Платонова, Б. Соловйова, Л. Сульповара та інші. У їхніх працях проаналізовано сутність реклами, визначено її роль та значення, розроблено методичні підходи до планування та реалізації рекламних заходів, але залишається невирішеним коло питань.

1 Загальна характеристика ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

 1.  Історія створення підприємства

ТОВ «Подільська незалежна оцінка» створене у відповідності з Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України та іншими законами України. Засновником Товариства обмеженої відповідальності «Подільська незалежна оцінка» є Карпенко Олег Васильович 05 вересня 1972 р.н., паспорт НВ № 14405 виданий Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій області 27 вересня 2001 p., проживає: Хмельницька область, Новоушицький район, с. Пижівка, ідентифікаційний номер 1654618134. Юридична адреса Товариства: Україна, м. Хмельницький, вул. Соборна 69, оф.19.

Товариство «Подільська незалежна оцінка» має самостійний баланс, розрахункові  та інші, включаючи валютні, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, товарний знак, фірмовий бланк та інші реквізити.

Товариство обмеженої відповідальності також має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям його створення, також може від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, виконувати обов’язки, пов’язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, в т.ч. третейському суді. ТОВ самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами в порядку, визначеному законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативними актами України.

Предметом діяльності Товариства обмеженої відповідальності є: оціночна діяльність; експертна діяльність (в тому числі судова, наукова-технічна, екологічна та інші); надання послуг у сфері страхування; проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів; надання послуг аварійного комісара; проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів; інформаційно-консультативні послуги; здійснення інших видів діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

Товариство також може одержувати ліцензії на окремі види діяльності, якщо це передбачено законодавством України. Воно також має право:

– вступати у договірні відносини з юридичними та фізичними особами, або бути посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, що належать до предмету діяльності Товариства;

– винаймати персонал Товариства обмеженої відповідальності на умовах трудових договорів  чи на інших умовах, встановлених чинним законодавством;

– надавати позики працівникам Товариства та іншим юридичним та фізичним особам;

– використовувати, продавати, передавати чи одержувати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам, а також одержувати в оренду та на безоплатне користування від юридичних та фізичних осіб засоби виробництва та інші матеріальні цінності відповідно до чинного законодавства;

– створювати на території України та за її межами філії і представництва, а також дочірні підприємства;

– здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством;

– виступати учасником господарських Товариств;

– входити до складу асоціацій та інших добровільних об’єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства обмеженої відповідальності.

Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства «Подільська незалежна оцінка» є:

– надання послуг іноземним суб’єктам, що становить предмет діяльності ТОВ;

– спільна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

– лізингові операції;

– експорт та імпорт капіталу, товарів і робочої сили;

– проведення виставок, ярмарок, конференцій, аукціонів чи інших заходів, що здійснюються на комерційній основі з участю іноземних господарських суб’єктів;

– бартерні операції, інші форми зустрічної торгівлі;

– кооперація з іноземними суб’єктами, навчання, підготовка та перепідготовка спеціалістів як в країні, так і за кордоном;

– використання іноземних інвестицій для проведення господарської діяльності на території країни, так і за її межами.

Товариство є власником майна переданого учасником йому у власність, продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів та майна, набутого на підставах, які не заборонені законом. Також має статутний фонд (капітал) в розмірі 3000 грн, який формується за рахунок майнового вкладу учасника, а саме: комп’ютер (системний блок Intel Р4, монітор SAMSUNG, клавіатура). Внески учасника можуть проводитися також: грошовими засобами або майновим еквівалентом; основними фондами; цінними паперами; передачею інших майнових прав.

Товариство обмеженої відповідальності створює резервний фонд в розмірі 25% статутного фонду. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5% від суми чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру. Також формує інші фонди, необхідні для його діяльності, у тому числі фонд нагромадження, фонд споживання тощо. Порядок створення та використання фондів визначає учасник.

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасником до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства. Якщо учасник до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не вніс свій вклад, учасник має прийняте рішення про зменшення свого статутного фонду і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства. Зміна вартості майна, внесеного учасником у вигляді вкладу не впливає на розмір його частки у статутному фонді.

Товариство має право змінювати статутний фонд. Збільшення статутного фонду може бути здійснене тільки після внесення повністю учасником свого вкладу. Збільшення розміру статутного фонду  можливе за рахунок прибутку Товариства, за рахунок додаткових вкладів учасника, а також за рахунок вступу нових учасників до Товариства. Зменшення статутного фонду Товариства допускається після повідомлення усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків. Рішення Товариства про зміну розміру статутного фонду  набирає чинності з дня внесення змін до державного реєстру. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Учасник Товариства не відповідає за зобов’язаннями Товариства

Із доходів, одержаних Товариством, відшкодовуються матеріальні і прирівняні до них витрати на оплату праці, відсотки за кредит, страхові внески, податки, платежі в бюджет. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Товариства.

Вищим органом Товариства є учасник Товариства. Учасник Товариства має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані ним до компетенції виконавчого органу. До виключної компетенції учасника належить:

– визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

– внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного фонду;

– обрання  та відкликання директора Товариства;

– визначення форм контролю за діяльністю директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів (наприклад ревізійної комісії);

– затвердження річних наслідків діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

– створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

– винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

– затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

– прийняття рішення про вступ до Товариства нових учасників;

– встановлення розміру, форми і порядку внесення учасником додаткових вкладів;

– визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, дочірніх підприємств;

– надання виконавчому органу дозволу на укладення всіх договорів, спрямованих на відчуження основних засобів Товариства, надання майна Товариства в оренду, передачі майна Товариства в заставу, кредитних договорів, договорів поруки та видачу гарантій, а також будь-яких інших договорів, сума яких перевищує встановлену учасником;

– прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його виконавчий орган – директор Товариства. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції учасника. Учасник має право винести рішення про передачу частини належних йому прав у компетенцію директора, крім тих, що віднесені до виключної компетенції учасника. Директор не має права приймати рішення, обов’язкові для учасника. Директор підзвітний учаснику і організовує виконання його рішень. При найнятті  директора на посаду з ним може укладатися контракт, у якому визначаються строки найму, права і відповідальність директора перед учасником і персоналом Товариства, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та діючим законодавством. Учасник може прийняти рішення про покладення повноважень директора на себе.

Директор без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях та державних органах, укладає від його імені угоди, а також здійснює інші дії з оперативного керівництва роботою Товариства. Директор має право першого підпису банківських документів. Учасник не має права втручатися в оперативну діяльність директора.

Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія або незалежна аудиторська організація. Перевірку діяльності директора ревізійна комісія, або незалежна аудиторська організація, проводить за дорученням учасника і доповідає йому про результати перевірки. Ревізійна комісія утворюється учасником Товариства. Директор Товариства не може бути членом ревізійної комісії, за винятком випадку коли директором Товариства є сам учасник. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія або незалежна аудиторська організація доповідає про результати перевірок учаснику. На вимогу учасника Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасником. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника.

Персонал Товариства складають всі особи, які працюють в ньому на основі трудових договорів. Він формують з числа громадян України та іноземних громадян, котрі мають відповідну кваліфікацію для забезпечення нормальної діяльності Товариства. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму (призначення), звільнення, режиму праці та відпочинку, оплата праці, гарантії регулюються індивідуальними трудовими договорами  згідно з діючим законодавством і статутом.

Товариство вносить відрахування по державному соціальному страхуванню працівників, відрахування на пенсійне забезпечення працівників за нормами, встановленими чинним законодавством України. Учасник Товариства має право:

– брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному статутом;

– вийти у встановленому порядку з Товариства;

– здійснити відчуження частки в статутному фонді Товариства;

– мати постійне місце роботи в Товаристві;

– одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, даними бухгалтерської та іншої звітності, іншою документацією Товариства;

– брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку.

Учасник має переважне право на одержання продукції (робіт, послуг), що виробляються Товариством.

Учасник зобов’язаний: дотримуватись умов статуту Товариства;  виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку і способом, передбаченим статутом;  не розголошувати комерційну таємницю і зберігати конфіденційність інформації про діяльність Товариства (обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається самим учасником); виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання щодо Товариства; активно сприяти Товариству в його діяльності;  нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

Припинення діяльності Товариства здійснюється в результаті передавання всього майна Товариства, його прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням учасника або за рішенням суду. При злитті, приєднанні, поділу, перетворенні Товариства його права і обов’язки переходять до правонаступника. Ліквідація Товариства відбувається за підстав, передбачених чинним законодавством України. Припинення діяльності Товариства здійснюється в порядку, терміни та у способи, встановленими чинним законодавством України. Майно Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів при ліквідації Товариства, передається учаснику. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 1.  Аналіз техніко-економічних показників

Товариство обмеженої відповідальності «Подільська незалежна оцінка»  створене 1 липня 2011 року та є перспективним учасником на ринку послуг оцінки міста Хмельницького. Протягом двох років своєї діяльності ТОВ «Подільська незалежна оцінка» вдалося у декілька разів збільшити доходність власної діяльності, на це вказують дані основних техніко-економічних показників господарської діяльності Товариства, які представлено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Аналіз техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Подільська незалежна оцінка» за 2013-2014 роки 

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника за роками

Темпи зростання (падіння), %

2013

2014

2014/2013

1 Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг

грн

326300

442700

135,7

2 Собівартість реалізованої послуг

грн

98400

335600

341,1

3 Операційні витрати (в т.ч. ЄП)

грн

220100

71000

32,3

4 Чистий прибуток (збиток)

грн

7800

36100

462,8

5 Вартість ОЗ на кінець з.п.

грн

12600

7800

61,9

6 Фондовіддача

грн/грн

25,90

56,756

219,2

7 Фондомісткість

грн/грн

0,04

0,02

50

8 Сума оборотних активів

грн

46100

96900

210,2

9 Власний капітал

грн

52400

91600

174,8

10 Поточні зобов’язання

грн

6300

12800

203,2

11 Рентабельність реалізованої продукції

%

2,4

8,2

341,7

12 Витрати на комунікаційну діяльність (реклама та ін.)

грн

З таблиці 1.1 видно, що чистий дохід (виручка) від реалізації послуг  у 2014 році порівняно з 2013 роком зросла майже на 36% і склала 442700 грн (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Динаміка чистого доходу (виручки) від реалізації послуг

ТОВ «Подільська зміни незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Динаміка чистого доходу (виручки) від реалізації послуг ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, зображена на рисунку 1.1 говорить про те, що підприємство впевнено розвивається на ринку оцінки.

Зміну динаміки собівартості реалізованої продукції можна побачити на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Динаміка зміни собівартості реалізованих послуг

ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Темп зростання собівартості реалізованої продукції склав 341,1%, а саме у 2013 році даний показник дорівнював 98400 грн, а вже у 2014 – 335600 грн. Це пов’язано не лише із зростанням обсягів надання послуг, але і з тим, що вартість послуг оцінки зросла у великих масштабах у зв’язку з інфляцією та економічною кризою в країні.

На підприємстві також значно зменшилися операційні витрати, це в свою чергу призвело до зменшення собівартості послуг і відповідно, збільшення кількості замовлень (рисунок 1.3) .

Рисунок 1.3 – Динаміка зміни операційних витрат

ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Динаміка зміни операційних витрат показує, що вони у 2014 році, порівняно із 2013 роком, зменшилися майже на 68% і тепер складають 71000 грн, тоді як на початку року – 220100 грн. 

Підприємство за рік змогло досягнути великих та зміцнити свої конкурентні позиції, про це говорить показник чистого прибутку (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Динаміка зміни чистого прибутку

ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Як бачимо на рисунку, динаміка чистого прибутку значно зросла. Якщо у 2013 році він складав 7800 грн, то вже у 2014 році збільшився до 36100 грн, а це майже у п’ять разів.  

Вартість основних засобів на кінець звітного періоду 2014 року зменшилася майже на 40%, в порівнянні з 2013 роком. Вартість основних фондів у 2013 році становила 12600 грн, а у 2014 році даний показник склав 7800 грн, що обумовлено моральним старінням основних засобів (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Динаміка зміни вартості основних засобів ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Збільшення вартості основних засобів та обсягу реалізації послуг вплинуло на показник фондовіддачі (рисунок 1.6), і це в свою чергу свідчить про зростання ефективності використання основних засобів на підприємстві.

Рисунок 1.6 – Динаміка зміни фондовіддачі ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, %

Фондовіддача у 2014 році, порівняно з 2013 роком, має зростаючий характер і збільшилася з 26%  до 57%. Оберненим їй показником є фондомісткість, який зменшився вдвічі, а саме у 2013 році складав 0,04%, а у 2014 – 0,02% ( рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Динаміка зміни фондомісткості ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, %

Зниження фондомісткості, аналогічно збільшенні фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Сума оборотних активів зросла на 110,2 % і склала у 2014 році 96900 грн, тоді як, у 2013 році вона дорівнювала 46100 грн (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Динаміка зміни суми оборотних активів ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Причиною збільшення суми оборотних активів є збільшення обсягу реалізації послуг і тому динаміка є позитивною.

На ТОВ «Подільська незалежна оцінка» зросла сума власного капіталу з 52400 грн до 91600 грн, що зображено на рисунку 1.9.

Рисунок 1.9 – Динаміка зміни власного капіталу ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Збільшення частки власного капіталу означає ріст рівня фінансової незалежності і підвищення його резервного позикового потенціалу. Хоча поточні зобов’язання на період 2014 року також зросли вдвічі, це пов’язано із зростанням надання послуг (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 – Динаміка зміни поточних зобов’язань ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, грн.

Поточні зобов’язання у 2013 році складали 6300 грн, а у 2014 – 12800 грн, тобто протягом дванадцяти місяців цю суму підприємство повинно погасити. Поточні зобов’язання включають себе: користування програмою аутдатикс, заборгованість по податкам, аванси, заборгованість по заробітній платі та оренда приміщення.

Аналіз рентабельності наданих послуг можна простежити на рисунку 1.11.

Рисунок 1.11 – Динаміка рентабельності

ТОВ «Подільська незалежна оцінка» у 2013-2014 роках, %

Рівень рентабельності підприємства зріс в тричі, а саме, у 2013 році рентабельність склала 2,4%, а у 2014 – 8,2%, тобто абсолютний ефект діяльності підприємства впевнено крокує вгору.

Витрати на комунікаційну діяльність підприємство не здійснює, що є негативним у його роботі, оскільки воно втрачає багатьох потенційних клієнтів.

Отже, з аналізу техніко-економічних показників діяльності Товариства обмеженої відповідальності «Подільська незалежна оцінка», можна зробити висновок, що господарська діяльність фірми має позитивну динаміку. Підприємство за рік досягло великих успіхів, а саме збільшився чистий прибуток, фондовіддача, сума оборотних активів, власний капітал та рентабельність і відповідно зменшилися операційні витрати, вартість ОЗ, фондомісткість. ТОВ «Подільська незалежна оцінка» впевнено себе почуває на ринку надання послуг оцінки та є конкурентоспроможним.

 1.  Особливості формування рекламного бюджету підприємства

 1.  Формування рекламного бюджету та фактори, які впливають на його розмір

Велику роль у збереженні та зміцненні позицій фірми на ринку відіграє реклама. Реклама є найважливішою складовою частиною комплексу маркетингових заходів та своєрідним інформаційним вихідом на споживача. При правильній організації та формування рекламного бюджету, реклама стає ефективно і сприяє швидкій реалізації продукції чи послуг.

Формування бюджету сприяє більше чіткому визначенню цілей рекламної діяльності й розробці програм по їхньому досягненню. Розроблений бюджет дозволяє більш ефективно розподіляти ресурси в процесі практичної реалізації планів, допомагає забезпечити контроль не тільки за витратою засобів на рекламу, але й за ефективністю рекламної діяльності в цілому.

Процес формування бюджету на рекламу є трудомістким і складним, тому що його зміст залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів.

До перших відносяться ситуації на національному та регіональному ринках реклами за минулий рік і прогнози на майбутній, міжнародні інвестиції в економіку, внутрішні економічні показники, споживчі витрати і багато інших чинників.

До внутрішніх відносять фактори, які впливають на формування маркетингового бюджету, пов'язаного з внутрішнім функціонуванням компанії, до якого можна віднести стан власне підприємства на ринку і прийдешні зміни всередині організації. Рекламний бюджет в середньому за один рік зростає в півтора рази, що викликано двома факторами: ростом компанії (кількості магазинів і філій) і зростанням цін на рекламу.

Основними факторами, що визначають обсяг рекламних витрат є: об'єм і розміри ринку, роль реклами в комплексі маркетингу, етап життєвого циклу товару, диференціація товару, розмір прибутку і об'єм збуту, затрати конкурентів і фінансові ресурси. Всі ці фактори взаємозалежні, взаємопов'язані, постійно міняються, і при розробці бюджету їх необхідно розглядати в сукупності.

Такий фактор, як об'єм і розміри ринку передбачає обсяг бюджету, що визначається в залежності від того, яку кількість людей необхідно охопити. Охоплення великих, широко розкиданих загальнонаціональних ринків обходиться дорожче, ніж охоплення сильно сконцентрованих дрібних місцевих ринків.

На різнорідних, шмрокоохоплених ринках задля залучення потенційних клієнтів, потрібно використовувати дороге телебачення, журнали загального напряму і газети. На менших за обсягом ринках, а саме чітко визначених сегментах можна обійтися більш дешевими спеціалізованими журналами і місцевим радіо, що відрізняються меншим ступенем марного охоплення. Ті підприємства, які витрачають більше засобів на рекламу, зазвичай є перевага у вигляді більш низького показника витрат у розрахунку на тисячу. Проте використання місцевих засобів реклами з підвищеною вибірковістю дозволяє досягати конкретних сегментів ринку з мінімальним марним охопленням.

Роль реклами в комплексі маркетингу є також дуже важливим чинником. Наприклад, для впровадження того самого товару на ринок фірма може скористатися безліччю стратегій, чи то, стратегією вибіркового проникнення, чи стратегією агресивного маркетингу. У першому випадку роль реклами і відповідно витрати на неї будуть значно нижчими, ніж у другому.

На ринку товарів широкого споживання виробники незалежно від того, чи продається їхній товар методом самообслуговування чи ні, вважають необхідним попередньо реалізувати свої вироби, створюючи обізнаність про марку і формуючи попит на неї ще до того, як покупець увійде в магазин. Залежність підсумків попереднього продажу від реклами призводить до більш затратного рекламному бюджету.

При маркетингу товарів промислового призначення, коли число споживачів набагато менше і з ними легше вступити в прямий контакт, реклама відіграє допоміжну роль при прямому продажі, а рекламний бюджет скорочується.

Важливим фактором комплексу маркетингу, що безпосередньо позначається на розмірі майбутніх витрат на рекламу, є сума коштів, яку необхідно виділити для заходів по стимулюванню збуту, націлених як на споживача, так і на сферу роздрібної торгівлі. Через розсилки зразків, розповсюдження купонів, надання знижок роздрібним торговцям тощо, тому нерідко на стимулювання збуту новинок витрачають набагато більше, ніж на рекламу.

Проходження товаром чи послугою різних етапів свого життєвого циклу супроводжується зміною ролі реклами в його підтримці. На перших етапах життєвого циклу використається реклама, метою якої є інформування споживачів про новий товар. На етапах росту та на початку етапу зрілості використаються прийоми стверджуючої реклами. На останніх етапах використається реклама, що нагадує про товар чи послугу. Послідовне використання стверджуючої та нагадувальної реклами становить поняття «рекламної спіралі». У переважній більшості випадків реклама, що вводить на ринок товар чи послугу, вимагає більше половини загальної суми, що витрачається на його підтримку протягом усього життєвого циклу.

Такий фактор впливу на бюджет реклами, як диференціація товару чи послуги характеризується тим, що реклама на товар чи послугу з унікальною перевагою є менш бюджетнозатратною і відповідно рекламне звернення буде коротким, чітким та дешевим.

Показники розміру прибутку на одиницю товару і показники обсягу збуту невіддільні одне від одного. При істотному розмірі прибутку, навіть якщо обсяг збуту невеликий, підприємець має досить велику свободу при визначені розмірів рекламного бюджету. Невеликий розмір прибутку в розрахунку на товарну одиницю може компенсований великим обсягом збуту. 

У боротьбі з конкурентами за певну частку ринку підприємець часто виходить із припущення, що рівень уваги споживача до його товару й аналогічного товару конкурента співвідноситься з обсягами витрат на рекламу обох фірм, незважаючи на те, що більший обсяг витрат на рекламу не завжди означає її більшу ефективність. Тому, розробляючи свій рекламний бюджет, орієнтуватись тільки на витрати конкурентів не є доцільним.

Найбільш очевидним обмежуючим фактором розміру бюджету являється наявність фондів фінансування. Рекламні витрати при виході на загальнонаціональний ринок під силу лише фірмам, котрі володіють величезними фінансовими ресурсами. Невеликі фірми, здебільшого починають свою рекламну діяльність з незначних фінансових затрат, які збільшуються відносно зростання розміру збуту.

Власне визначення розміру бюджету вимагає, щоб прибуток, продажі або частка ринку розглядалися як конкретні завдання реклами чи стимулювання. Підприємець повинен зіставити витрати на майбутні заходи, величина яких визначається на початку року, із прибутком, продажами або часткою ринку, що очікуються наприкінці року. Досить важко в точності визначити розмір рекламного бюджету. Весь комплекс рішень із розроблення рекламного бюджету можна умовно розподілити на два етапи, а саме визначення загального обсягу коштів, що асигнуються на рекламу та розподіл коштів рекламного бюджету за статтями його витрат.

При складанні бюджету варто зазначати,  начебто він складається тільки із загальних витрат на рекламу. Виняток становлять лише фірми, що продають свою продукцію через продовольчі магазини і традиційно надають перевагу стимулюванню збуту. Асигнування на стимулювання збуту повинні бути приблизно пропорційними плановій частці ринку, а саме, плановій частці в каналах розподілу. Після цього підприємець може додержуватися процедур визначення витрат на рекламу, оскільки, простіше передбачити, як на збут вплине реклама, ніж будь-які інші засоби стимулювання. Наступним етапом буде розподіл суми витрат на рекламу за різними статтями, де враховується використання конкретних рекламоносіїв, строки й місце проведення рекламної кампанії, можливість залучення фахівців рекламного агентства тощо.

При визначенні розміру загального рекламного бюджету, рідко вдається одержати точну й достовірну цифру витрат, тому що немає повної картини взаємозв'язку між контактами споживача з рекламою і його відповідними діями. І оскільки майбутній стан підприємства важко передбачити на тривалий період, необхідно розраховувати розмір загального рекламного бюджету за допомогою хоча б двох методів: якщо один виявиться недосконалим, то можна буде покластися на інший.

Варто виділити два індивідуальних підходи до встановлення рекламного бюджету: аналітичний і неаналітичний.

Аналітичний підхід базується на пошуку функціональної залежності між рекламним бюджетом і рівнем досягнення мети організації, він вимагає, щоб діячі ринку формували свої бюджети реклами за такими стадіями:

- вироблення конкретних цілей;

- визначення завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей;

- оцінити витрати на вирішення завдань.

Модель Вайнберга дозволяє за допомогою регресійного аналізу досліджувати залежність величини рекламного бюджету від зміни частки ринку організації, в даному випадку рекламний бюджет, необхідний для досягнення частки ринку, можна розрахувати за наступною формулою:

,

Де, W - рекламний бюджет організації;

t - відношення частки витрат на рекламу в обсязі збуту підприємства до відповідного показника конкурента;

U - частка ринку організації;

Wk - рекламний бюджет конкурента;

Uk - частка ринку конкурента.

Неаналітичний підхід заснований на досвіді або спрощених правилах прийняття рішень, він значно спрощує планування, однак не має практично ніякого зв'язку із цілями маркетингу. Цього недоліку позбавлені аналітичні методи й моделі.

 1.  Методи обчислення величини рекламного бюджету

Метою формування рекламного бюджету є отримання максимальної віддачі від витрачених коштів. Перед підприємцями стоїть завдання вибрати із різноманіття той бюджет, який найкраще відповідатиме ефективній реалізації поставлених цілей. Часто використовують декілька методів, внаслідок чого обирають компромісне рішення про розмір асигнувань на рекламу. Перш ніж прийняти рішення на користь того чи іншого методу визначення рекламних витрат, необхідно проаналізувати його переваги та недоліки, задля прийняття правильного рішення.

У малому бізнесі та в компаніях, які ставлять перед собою короткострокові цілі (наприклад, стрімке зростання рівня продажів або інформування про надавані компанією послуги), часто застосовують залишковий метод, відповідно до якого підприємство виділяє на рекламний бюджет засоби, які залишаються після покриття всіх витрат. Перевагою даного методу є те, що він найбільш простий у використанні. Як правило, цей метод використовують підприємства, діяльність яких базується на виробничій концепції маркетингу. Описаний метод має суттєві недоліки: ігнорується вплив реклами на збут; немає зв’язку витрат на рекламу із загальною стратегією фірми, а також існує небезпека того, що взагалі не залишиться коштів на рекламу. Використання даного методу виправдане лише при незначній ролі реклами у комплексі маркетингу, за відсутності чітких завдань щодо реклами або при відсутності ринкової інформації для використання складніших методик.

При методі відрахувань від продажів, до фонду рекламного бюджету нараховується відсоток від продажів за попередній період. Метод добре підходить для стабільно ринку, який стрімко розвивається, якщо ж продажі стрімко падають, відрахування на рекламу також стрімко зменшуються, хоча маркетингова активність саме в цей момент потребує більших витрат. Даний метод також не враховує маркетингових цілей компанії.

Використовуючи метод фіксованого бюджету встановлюється певний рівень витрат на рекламу, який залишається незмінним з року в рік незважаючи на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. Розмір фіксованого бюджету встановлюється рішенням керівництва або акціонерів, дане рішення може прийматись із фінансових міркувань (тобто визначається безболісна для ведення бізнесу сума на його розвиток). А в транснаціональних компаніях бюджет може залежати від досвіду маркетингової активності на інших ринках. Недоліком є те, що цей метод не враховує потреби бренду.

Вищеперераховані методи вважаються неефективними та рідко використовуються, оскільки вони не відображають зміни, які відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищах.

У технічному методі, технічний бюджет визначається за формулою:

S = Q ×(Д - С)

Де, S – бюджет на рекламування;

Q – додатковий обсяг продажу на покриття рекламного бюджету;

Д – валовий дохід від реалізації продукції;

С – валові витрати підприємства.

Перевагою даного методу є те, що він вимагає розгляду витрат на рекламування не як поточних, як це прийнято у вітчизняній практиці, а як інвестиційних, оскільки значні суми на рекламу товару на перших етапах його життєвого циклу можуть сприяти отриманню прибутку від рекламованого товару чи послуги через значний проміжок часу. До недоліків можна віднести суто арифметичний підхід, який не враховує того, що не завжди мета реклами полягає в отриманні негайного економічного ефекту, а ще й у формуванні іміджу підприємства, обізнаності та лояльності споживачів.

При використанні методу інерції величина рекламних витрат в поточному році залишається на рівні попереднього року, а витрати на закупівлю рекламного простору в засобах масової інформації можуть відкореговуватися на величину зміни розцінок на рекламу.

Такий метод, як встановлення рекламних витрат на одну товарну одиницю, передбачає визначення певної суми витрат на одиницю продукції минулого, поточного чи майбутнього року. При його використанні рекламний бюджет можна корегувати більш оперативно, залежно від коливань попиту і пропозиції. Головним недоліком залишається складність визначення витрат на одиницю продукції, хоча при цьому існує вихідна точка для розрахунку, що значно його спрощує.

Метод витрат з розрахунку на споживачів подібний до методу обчислення витрат на товарну одиницю, відмінністю є те, що в основі для розрахунків в даному випадку - кількості споживачів чи торгових точок по регіонах. Ефективним метод буде за умови врахування особливостей ситуації в різних регіонах.

Метод відсотка від прибутку схожий з методом відсотка від обсягу продаж, але за основу для обчислень беруть минулорічний чи прогнозований обсяг прибутку, це дає можливість об’єктивніше враховувати особливості окремих товарів, а також забезпечити наявність коштів для реклами.

Методу конкурентного паритету передбачає залежність бюджету рекламування від дій конкурентів та їхнього рекламного бюджету. Підприємство оцінює частку товарного ринку, яку вона займає та загальний розмір рекламного ринку, також розраховує бюджет, необхідний для покриття такого ж відсотку рекламного ринку, який фірма займає на товарному ринку. Застосування методу обмежується правильним визначенням витрат конкурента на рекламу. В реальних ринкових умовах рідко буває однакова з конкурентом цінова політика, виробничі умови, етап життєвого циклу товарів тощо, тому підприємство має корегувати свої витрати з урахуванням цих особливостей.

Метод Шроєра використовується для розробки стратегії рекламних бюджетів стійких марок, що продаються в декількох регіонах. В його основі лежить припущення, що рекламована товарна категорія досягла стадії зрілості в своєму життєвому циклі, тому сукупний попит на неї не збільшується, отже зростання продаж можливо лише за умови збільшення частки ринку шляхом витіснення основного конкурента. Після цього досліджується частка ринку рекламодавця та його конкурента і частка в загальному обсязі реклами по категорії тих же підприємств. Наслідком таких розрахунків є вибір стратегії визначення розміру рекламного бюджету: атакуючої, оборонної, збереження переваг та ринкової ніші.

Цільовий метод формування рекламного бюджету починається з чіткого формулювання цілі рекламної діяльності та стратегії їх досягнення, після цього визначаються і деталізуються необхідні для досягнення цілей рекламні заходи й обчислюється їх вартість. Такий підхід передбачає наявність причинно - наслідкового зв’язку між рекламою та обсягом реалізації, разом з тим існує ряд перешкод, які не дозволяють досить точно оцінити взаємозв’язок між рівнем рекламного впливу на цільову аудиторію і головною метою рекламної кампанії. Реакція збуту на рекламу залежить від таких чинників як ринкова сила торгової марки, характер тексту рекламного повідомлення та адекватність його цільовій аудиторії, вид рекламного носія, час виходу реклами, використання інших маркетингових заходів (стимулювання збуту, персональний продаж, зв’язки з громадськістю, директ-маркетинг тощо).

При використанні методу експериментів обирають кілька тестових ринків, які мають певні спільні характеристики, розмір витрачених на них коштів, пов’язаних з рекламуванням товарів, неоднакова і результат визначають на основі приросту збуту. Недоліком методу є те, що враховуються лише короткотермінові ефекти реклами, адже час проведення експерименту не дає можливості простежити довготермінові та в ході експерименту доцільно вивчати вплив не тільки реклами на зміну обсягів продаж, а й інших складових комплексу маркетингу.

Метод Дорфмана-Стеймана, спираючись загальний обсяг продаж компанії, еластичність попиту за ціною і еластичність попиту за рекламою, наголошує на тому, що відношення рекламного бюджету до загального обсягу продаж дорівнює відношенню еластичності попиту по рекламі до еластичності попиту по ціні. Розрахунок величини рекламного бюджету здійснюється за наступною формулою:

Де, Р – рекламний бюджет фірми;

П – загальний обсяг продаж фірми;

Ер – еластичність попиту по рекламі;

Ец – еластичність попиту по ціні.

Еластичність попиту за ціною підприємство визначає самостійно, а ось еластичність попиту по рекламі визначити досить складно, тому цей показник краще брати із маркетингових досліджень. Більшість дослідників підтверджують, що еластичність попиту по рекламі не виходить за межі 0,1 – 0,2. Одним із обмежень даного методу є те, що його можна застосовувати тільки відносно товарів з еластичним попитом по ціні, складність також полягає в тому, що точність розрахунку двох показників еластичності викликає певні ускладнення.

Розробка рекламного бюджету на основі планування витрат реалізується через складання кошторису витрат на різні заплановані рекламні заходи, направлені на досягнення поставлених цілей. Основними статтями рекламного бюджету залежно від функціонального призначення є: адміністративні витрати (заробітна плата працівників рекламної служби, накладні витрати тощо); витрати на придбання рекламного простору; матеріальні витрати на виробництво рекламних носіїв (відеороликів, плакатів тощо); гонорари рекламним агентствам; інші рекламні витрати (витрати на закупівлю інформаційних баз, поштові витрати, транспортні тощо).

Метод регресивного аналізу полягає у вивченні взаємозв’язку між обсягами реалізаціями та витратами на рекламу. Оскільки при проведенні цього аналізу використовується вторинна інформація, метод не потребує значних фінансових коштів. Регресивний аналіз дає можливість передбачити обсяг збуту на певний період часу за допомогою таких змінних як: обсяг продаж за минулий період, витрати на рекламу в поточному періоді, попередньому періоді, ціна товару та інші складові маркетингу, які мають відношення до рекламованої торгової марки та конкурентних марок тощо. Недоліком проведення такого аналізу є пошук способів кількісного визначення величини перехідних ефектів реклами, які вносять внесок у формування довгострокової репутації чи цінності торгової марки.

На великих підприємствах із системним підходом до маркетингу часто застосовують комбіновані схеми, які поєднують переваги двох або більше методів, перелічених нижче.

Метод обчислення співвідношення реклами та продажів передбачає побудову економетричної моделі й дозволяє спрогнозувати, як витрати на рекламу збільшать продажі. Відповідно, бюджет формується на основі бажаного рівня продажів у наступному році або кварталі. Якщо компанія володіє кількома брендами, то додаткове фінансування отримує та торгова марка, яка продається краще, за рахунок бюджету тих торгових марок, продажі яких у стагнації. Метод дає змогу автоматично узгоджувати об'єми продажів із кількістю потрібної медіаактивності. Недоліком є те, що його часто доводиться переглядати і доповнювати з врахуванням різноманітних факторів та він не враховує відкладений у часі ефект реклами на підвищення продажів, а в умовах нестабільного ринку економетричні моделі можуть виявитись занадто складними й неправдоподібними.

Якщо підприємство має успішний досвід рекламування через певні канали, і її цілі не змінились, то бюджет можна скласти на основі його об'єму за попередній період. Звичайно ж, в даному методі ще враховуються корективи з огляду на зміни умов на рекламному ринку та ринку товарів чи послуг, які, власне, й рекламуються.

Метод завдань також застосовують комбінуючи, в даному методі для реклами визначаються чіткі ринкові цілі, після чого створюються рекламна стратегія та медіа-план. Для цього проводять збір інформації про конкурентів, визначають ефективність медіа носіїв, тобто проводять маркетингові дослідження.
У комбінації з іншими методами при підготовці бюджету можна використовувати оцінку медіаактивності конкурентів. Метод допомагає реагувати на зміни у конкурентному середовищі, і на появу на ринку нових товарів чи послуг. За допомогою маркетингових досліджень збирається інформація про витрати конкурентів на рекламу та її ефективність, звичайно ж вона лише приблизна, оскільки точну роздобути важко, або взагалі неможливо.
 Додатковим може бути метод експерименту і тесту, тобто коли рекламна кампанія, апробується на меншій кількості цільової аудиторії. Якщо кампанія виявляється успішною, формується бюджет для її запуску у глобальніших масштабах. На сьогодні такий метод привабливий для тих, хто виводить новий продукт на національному рівні поступово. Таким чином, бюджети регіональних кампаній формуються на основі реального досвіду просування продукту. Втім, недоліком даного методу є те, що результати рекламної кампаніїї можуть використати конкуренти.

Отже, аналіз методів формування розміру витрат на рекламу показує, що проблема визначення оптимального рекламного бюджету не має абсолютного рішення, оскільки жоден метод не гарантує єдину можливу розрахункову величину витрат на рекламу. Саме тому у кожному конкретному випадку необхідно проводити ретельний аналіз ситуації та існуючих методів визначення рекламних витрат. Формування розміру витрат на рекламу, сприятиме попередженню значних фінансових втрат та значно підвищить ефективність рекламної кампанії.

3. Прогнозування показників діяльності підприємства ТОВ «Подільська незалежна оцінка.

У системі управління підприємствами прогнозування посідає значне місце, оскільки надає можливість отримання не лише майбутнього стану підприємства, але й терміни досягнення бажаного стану.  Прогнозована інформація є дуже важливою, тому що дає можливість планувати майбутні витрати, які сприятимуть розвитку підприємства.  

Для ТОВ «Подільська незалежна оцінка» необхідно здійснити прогнозування на 2015 рік таких показників як: чистий дохід від реалізації послуг, операційний прибуток, витрати на рекламу та виставкову діяльність (таблиця 3.1). Це дасть змогу сформувати рекламний бюджет підприємства на 2015 рік.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для прогнозування показників діяльності ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Показник

Рік

2013

2014

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1. Чистий дохід від реалізації послуг, грн

81575

81000

75100

88625

110100

105200

108400

119000

2.Прибуток операційний, грн

2300

1500

1900

2100

8100

8000

9900

10100

3.Витрати на рекламу, грн.

1000

0

0

0

0

0

0

0

4.Витрати на виставкову діяльність, грн.

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Частка витрат на рекламу, %

100

0

0

0

0

0

0

0

6.Частка витрат на виставкову діяльність, %

0

0

0

0

0

0

0

0

У таблиці 3.1 наведені вихідні дані для прогнозування, яке буде здійснюватися на основі трендових моделей.  Останнє відноситься до одновимірних методів прогнозування, що базуються на екстраполяції, тобто продовження на майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому. При такому підході передбачається, що прогнозований показник формується під впливом великої кількості факторів, виділити які або неможливо, або щодо яких відсутня інформація. В даному випадку хід зміни  показника пов'язують не з чинниками, а з плином часу, що проявляється в утворенні одновимірних часових рядів. Для оцінки точності моделі використовують коефіцієнт детермінації, побудований на основі оцінок дисперсії емпіричних даних і значень трендової моделі. Якщо коефіцієнт детермінації прямує до 1 то трендова модель показує тенденцію розвитку процесу. В нашому випадку явища, що спостерігаються у часі, розвиваються за функцією експоненціального зростання, тобто час появи чергової події є випадковим.

За допомогою вбудованої програми Microsoft Excel , можна побудувати трендові моделі графічним способом. На рисунку 3.1 можна побачити прогноз чистого доходу від реалізації послуг.

Рисунок 3.1 – Прогнозування за допомогою лінії тренду чистого доходу від реалізації послуг ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік поквартально

В даному випадку з графіка видно, що якісна оцінка ступеня точності прогнозу на основі оцінки коефіцієнта детермінації за шкалою Чеддона є високою, тому що коефіцієнт детермінації знаходиться в межах від 0,7 до 0,9 і  дорівнює 0,8. Прогнозовані дані чистого доходу від реалізації послуг наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Прогнозовані дані чистого доходу від реалізації послуг ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік поквартально

Показник

Рік

2013

2014

2015

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Чистий дохід від реалізації послуг, грн

81575

81000

75100

88625

110100

105200

108400

119000

123000

126000

140000

146000

Ми бачимо, що чистий дохід від реалізації у 2015 році має тенденцію до подальшого розвитку. Порівнюючи дані першого прогнозованого кварталу із першим кварталом 2014 року, він зріз на 12%, другий – на 20%, третій – 29%, четвертий – 23%.

Операційний прибуток також прогнозується за допомогою експоненціальної лінії тренду ( рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Прогнозування за допомогою операційного прибутку ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік поквартально

Оскільки коефіцієнт детермінації дорівнює 0,78, оцінка ступеня точності, як і в першому випадку є високою. Прогноз на 2015 рік по даному показнику наведений у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Прогнозовані дані операційного прибутку ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік поквартально

Показник

Рік

2013

2014

2015

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Прибуток операційний, грн

2300

1500

1900

2100

8100

8000

9900

10100

15050

21000

28000

39000

Чистий прибуток поквартально у 2015 році, порівняно з 2014 роком зріс наступним чином: у першому кварталі – на 85%, у другому – на 163%, у третьому – на 183%, у четвертому – 286%.

Негативним в управлінні підприємства є те, що воно зовсім не використовує коштів на комунікаційну діяльність та маркетинг. ТОВ «Подільська незалежна оцінка» протягом свого існування витрачала кошти одноразово лише на рекламу в першому кварталі 2013 року в розмірі 1000 грн. Тому даний показник прогнозувати неможливо, оскільки він дорівнює нулю.

Короткострокове прогнозування динаміки також здійснюється за допомогою встроєнних функцій у програмі Excel, а саме використовуючи статистичні функції «Тенденція» (лінійна залежність) та «Рост» (Зростання – експоненціальна залежність).  

Прогностичні дані для чистого доходу від реалізації послуг за допомогою функції «Тенденція» наведені у таблиці 3.4

Таблиця 3.4 – Прогнозовані дані за допомогою функції «Тенденція» ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік поквартально

Показник

Рік

2013

2014

2015

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Чистий дохід від реалізації послуг, грн

81575

81000

75100

88625

110100

105200

108400

119000

123486

129567

135647

141727

Прибуток операційний, грн

2300

1500

1900

2100

8100

8000

9900

10100

11964

13403

14842

16242

Перевіряючи точність прогнозування за допомогою коефіцієнта детермінації (функція КВПИРСОН) ми отримали значення, яке для чистого доходу від реалізації послуг дорівнює 0,82, а для операційного доходу – 0,83,  що говорить про високу точність результатів.

Прогнозування допомогою функції «Рост» наведені у таблиці 3.5

Таблиця 3.5 – Прогнозовані дані за допомогою функції «Рост» ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік поквартально

Показник

Рік

2013

2014

2015

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Чистий дохід від реалізації послуг, грн

81575

81000

75100

88625

110100

105200

108400

119000

126231

134496

143305

152689

Прибуток операційний, грн

2300

1500

1900

2100

8100

8000

9900

10100

16256

22010

29802

40351

Коефіцієнт детермінації в даному випадку для чистого доходу від реалізації послуг дорівнює 0,8, а для операційного прибутку 0,78. Порівнюючи результати прогнозів обсягу продажу послуг ТОВ «Подільська незалежна оцінка» за двома методами, можна сказати, що прогнози частково відрізняються і тому необхідно обов’язково враховувати всі фактори, які можуть впливати безпосередньо чи опосередковано на обсяги продажу в майбутньому. На мою думку метод прогнозування за допомогою функції «Рост» краще використовувати, оскільки він несе в собі експоненціальну залежність, а в даному випадку лінійна залежність буде менш ефективною. Знову ж таки прогнозувати на рекламу немає можливості, оскільки витрат на комунікацію підприємство не несе.

Прогнозуючи різними методами техніко-економічні показники господарської діяльності підприємства необхідно враховувати їх плюси та мінуси, задля точності планування бюджету витрат в майбутньому.

Підсумовуючи результати проведеного аналізу господарської діяльності Товариства обмеженої відповідальності «Подільська незалежна оцінка», можна зробити висновок, що підприємство протягом періоду свого існування певною мірою наростило обсяги реалізації послуг й закінчило 2015 рік з прибутком значно більшим ніж у 2013 році. Також варто відмітити, що ТОВ «Подільська незалежна оцінка» під час реалізації послуг не застосовувала маркетингових інструментів, концентруючи увагу на власних зв’язках та знайомствах, що, звичайно, є негативною тенденцією у діяльності фірми. Враховуючи збільшення прибутку підприємства за останній рік та успішні прогнози на 2015 рік, воно має можливість та перспективи створити бюджет на маркетингову та комунікаційну діяльність, що в свою чергу дозволить випередити конкурентів на ринку оцінки послуг не лише міста Хмельницький, але й усього регіону.

4. Розробка медіа-плану підприємства та оцінка його ефективності

В сучасних економічних умовах інформація набуває все більшого значення для ефективного функціонування підприємств, це повязано з тим, що в умовах жорстокої конкуренції будь якому підприємству для досягнення поставлених цілей замало  лише прийняти цінову політику та вдало підібрати канали збуту. Створюючи та реалізовуючи товар чи послугу, підприємству необхідно налагодити зв'язок із своїм ринковим сегментом, забезпечити ефективну систему обміну інформацією із покупцями, посередниками, партнерами та іншими контактними аудиторіями. З цією метою використовується комплекс маркетингових комунікацій, який забезпечує зв'язок підприємства із зовнішнім та внутрішнім середовищем.

Ефективний маркетинг неможливий без існування системи комунікацій. Маркетингові комунікації – це цілеспрямована діяльність підприємства з регулювання руху інформаційних повідомлень і потоків, яка здійснює планування і взаємодію з усіма суб'єктами маркетингової системи на основі обґрунтованої стратегії використання комплексу комунікативних засобів. Комунікаційна діяльність підприємства є важливою умовою досягнення успіху на ринку товарів та послуг, оскільки цільова орієнтація та комплексність сприяють створенню системи оперативного обліку запитів споживачів, тим самим підвищуючи рівень ділової активності підприємства

Проаналізувавши діяльність ТОВ «Подільська незалежна оцінка», видно, що воно не займається комунікаційною діяльністю  та за рахунок цього може втратити конкурентні позиції  на ринку. Тому, керівництву фірми необхідно більше уваги приділяти маркетинговим комунікаціям та сформувати рекламний бюджет на 2015 рік. Приклад рекламної листівки представлений на рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 – Рекламна листівка та візитка з логотипом

ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Далі необхідно визначитися з тим, де буде розміщуватися реклама. Такі листівки та візитки, наприклад, можна розповсюджувати як серед населення, чи в різноманітних установах і партнерах фірми, тобто в тих організаціях, де спостерігається великий наплив населення, яким, можливо, терміново знадобиться оцінка, це буде дешево та ефективно.

Спираючись на попередні дослідження, можна проаналізувати графік розміщення реклами (рисунок 4.2).

Назва показника

Рівень показника

Місяці року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рівень витрат на рекламу

Середній рівень показника

Графік сезонності попиту

 

 

Рівень витрат на рекламу

Середній рівень показника

Графік розміщення реклами

Рисунок 4.2 – Графік розміщення реклами ТОВ «Подільська

незалежна оцінка»

З рисунку 4.2 видно, що послуги, які надає ТОВ «Подільська незалежна оцінка» є сезонними і тому розміщення реклами не в усіх місяцях співпадає. Найбільше відрахувань на рекламу припадає на: січень, лютий, березень, жовтень, листопад та грудень.

У таблиці 4.1 передбачено використання декількох засобів реклами із врахуванням сезонності попиту на послуги.  

Таблиця 4.1 – Частота виходу реклами ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Засоби розміщення

реклами

Дні виходу

Час для виходу

Кількість разів на місяць

Всього разів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Газета «Подільські вісті»

П’ятниця

4

4

4

4

4

4

24

Банерна реклама (інтернет реклама)

Щодня

Цілодобово

Завжди

Реклама на телебаченні:

 •  Поділля центр

Щодня

Погодинно з 9.00 до 20.00

11

11

11

11

44

Рекламна листівка

Цілодобово

Необмежено

У таблиці наведено частоту виходу реклами у газеті, банері, на телебаченні та на рекламних листівках. Звісно, підприємство, яке тільки починає рекламну діяльність відразу не буде використовувати всі вищеперераховані рекламні засоби, але для того щоб сформувати бюджет на рекламу, необхідно підрахувати витрати на кожен із видів.

Публікуючи рекламу у газеті, краще обрати «Подільські вісті», тому що саме цю газету найчастіше виписують жителі міста Хмельницький та області. Публікувати рекламу найефективніше по чотири рази на місяць, в перші та останні три місяці року через те, що саме в цей період найбільший попит на послуги оцінки. Витрати на рекламу в газеті розраховується наступним чином: 

                (4.1)

де, ЗГ.Р. – витрати на газетну рекламу;

S – площа (кількість рядків) рекламного повідомлення

Цs – тариф розміщення реклами в газеті за площу і місце розміщення або за кількість рядків оголошення, грн;

KПДВ – коефіцієнт, який враховує ПДВ

ЗГ.Р. = (5  9 · 1,17) = 52,65 (грн)

Як бачимо, одноразовий вихід реклами в газети буде складати 52,65 грн, а на рік – 1263,6 грн.

Інтернет реклама (банерна) на сьогодні є однією із найбільш популярних видів інтернет-реклами. Банерна реклама вважається ефективним методом просування бренду, оповіщення потенційних клієнтів про акції, в даному випадку в перший та останній квартал вона буде розміщена в позиціх А1, тобто над першим блоком, розміром 234x60 пікселя, на сайті міста Хмельницький, в другому та третьому кварталі в позиціях В1(над нижнім меню) таким же розміром. Обрахуємо витрати на банерну рекламу (інтернет-реклама):

ЗБ.Р. =( 6· Цs 1+6· Цs2 )·KПДВ                         (3.2)

де, ЗБ.Р. – витрати на банерну рекламу;

Цs1, Цs2– тариф розміщення реклами на банері за площу 234x60 грн на місяць відповідно за позицію А1 і В1;

KПДВ – коефіцієнт, який враховує ПДВ.

ЗБ.Р. =( 6 · 450+6· 50 )·1,17= 3600 (грн)

Розрахуємо витрати на рекламу на телебаченні, краще використовувати рекламу на телеканалі Хмельниччині «Поділля центр»:

    (3.3)

де, ВTV – час TV ефіру реклами, сек.;

ЦTV – тариф за розміщення реклами на TV, грн

КПДВ – коефіцієнт, який враховує ПДВ (1,2).

ЗТ.Р. = (20 сек. · 2,5 грн · 1,2) · 44  = 2640 (грн)

Також буде ефективним розповсюджувати рекламу на листівках та візитки,як серед населення, так і, в різноманітних установах і партнерах фірми, тобто в тих організаціях, де спостерігається великий наплив населення, яким, можливо, терміново знадобиться оцінка. В даному випадку кошти потрібно були використати лиш на роздруківку таких листівок.

Також хочу відмітити, що одним із важливих чинників успіху та конкурентоспроможності підприємства на ринку є його імідж. Імідж підприємства – це цілісне сприйняття або сформоване представлення цільовій аудиторії інформації про діяльність та успіхи підприємства, яка постійно та динамічно впливає на взаємини   підприємства з його потенційними та фактичними покупцями, на його конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з іншими державними або приватними підприємствами, установами та організаціями. У наш час, щоб досягнути підвищення ефективності фірми, необхідно досліджувати імідж.

Позитивний імідж стає необхідною умовою для досягнення тривалого успіху, це пояснюється тим, що він: забезпечує ефект придбання підприємством додаткової ринкової сили, тобто зменшує чутливість ринку до цін на його продукцію; зменшує кількість переключень споживачів на інші товари та послуги, або на товари і послуги інших виробників, і це в свою чергу поліпшує конкурентні позиції; полегшує доступ підприємства до необхідних ресурсів.

Основою ідентифікації іміджу є фірмовий стиль, також це частина фундаменту, що формує бренд. Фірмовий стиль є відображенням суті компанії та говорить про її солідність.

В умовах загострення конкурентного середовища для кожного підприємства постало питання про формування ефективного фірмового стилю. Всі функції фірмового стилю, пов'язані зі створенням позитивного образу підприємства, який повинен запам'ятовуватися і бути привабливим для його споживачів. У цілому фірмовий стиль дозволяє підприємству:

 •  виділитися серед конкурентів;
 •   запам'ятовується і впізнається;
 •  демонструвати спадкоємність діяльності;
 •  підтримувати довіру у споживачів та партнерів.

У ТОВ «Подільська незалежна оцінка» фірмового стилю немає, а отже фірма погано запам’ятовується та не формує позитивний імідж. Я вважаю, що для позиціювання на ринку своїх послуг підприємству також необхідно створити власний фірмовий стиль, по якому його будуть впізнавати потенційні споживачі.

На рисунку 4.3 зображено створений логотип для підприємства «Подільська незалежна оцінка». При створені логотипу були використані темні кольори, які виглядають більш серйозніше та цим кидаються в очі .

Рисунок 4.3 – Логотип ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Розроблений логотип своєю простотою та серйозністю не «нав’язується» і, ніби «примушує» на себе звертати увагу, він  дозволить ТОВ «Подільська незалежна оцінка» стати більш впізнаванішою фірмою на конкурентному ринку послуг оцінки.

Створивши логотип, щоб він відразу увійшов в пам'ять клієнтів та потенційних споживачів, потрібно його розповсюджувати не лише на рекламних матеріалах. Його можна також використовувати для випуску різної сувенірної продукції, які можна дарувати потенційним клієнтам, або розповсюджувати в підприємствах-партенрах: агентствах нерухомості, страхових компаніях, нотаріусів, державних та приватних підприємствах.

Оскільки на кожному офісі в працівників є чашка, щоб попити чаю чи кави, логотип можна розмістити на ній (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Фірмова чашка з логотипом

ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Сувенірну фірмову чашку доцільно розповсюджувати серед співробітників банків, страхових організацій, агенцій нерухомості чи інших фірм, оскільки клієнти саме цих установ можуть бути потенційними клієнтами ТОВ «Подільська незалежна оцінка» і також можна дарувати такі сувеніри на свята.  

На рисунку 4.5 можна побачити приклад фірмової сорочки з логотипом підприємства.

Рисунок 4.5 – Фірмова сорочка з логотипом

ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Фірмову сорочку можна також дарувати на свята як подарунок чи в якості додаткового бонусу постійним клієнтам, або одягатися в неї співробітникам фірми.

Фірмовий блокнот та ручка наведена на рисунку 4.6

Рисунок 4.6 – Фірмовий блокнот та ручка з логотипом

ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Фірмовий блокнот та ручка найпотрібніша річ в багатьох установах та організаціях, оскільки такий набір використовують в своїй діяльності щодня, це також хороша реклама фірми.

Вищеперераховані пропозиції вимагають коштів, тому у таблиці 4.2 наведені розрахунки витрат на створення позитивного іміджу ТОВ «Подільська незалежна оцінка».

Таблиця 5.2 – Розрахунок витрат виготовлення фірмової продукції на формування іміджу ТОВ «Подільська незалежна оцінка»

Назва продукції

Кількість штук

Вартість за одиницю, грн

Ціна, грн

Рекламні листівки

1000

1

1000

Фірмові ручки

1000

1

1000

Фірмові блокноти 

1000

2

2000

Сувенірна фірмова продукція

100

25

2500

Разом

3100

29

6500

Оскільки зразки фірмового стилю вже створені, можна скористатися ними, тому кошти витрачатися не будуть і в таблицю це не занесено.

Аналіз вартості рекламної кампанії наведений на рисунку 4.7

Рисунок 4.3 – Вартість реклами за засобами її розміщення для

ТОВ “Подільська незалежна оцінка”

У таблиці 4.7 наведений розрахунок загальної суми річних витрат на рекламу для ТОВ «Подільська незалежна оцінка».

Таблиця 4.7 – Бюджет на рекламу ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на 2015 рік

Засоби розміщення реклами

Вартість одного розміщення реклами,  грн

Кількість розміщень реклами в рік

Загальні витрати на розміщення реклами, грн

Реклама в газеті «Подільські вісті»

52,65

24

1263,6

Банерна реклама (в інтернеті)

Від 50 до 450

Цілодобово

3600

Реклама на телеканалі «Поділля центр»

50

44

2640

Створення фірмового стилю та рекламних листівок

3100

29

6500

Разом

14003,6

У таблиці 4.8 наведений розподіл асигнувань на рекламу ТОВ «Подільська незалежна оцінка» на поточний 2014 рік.

Таблиця 4.8 – Розподіл асигнувань на рекламу підприємства

Напрямки реклами

Структура асигнувань на рекламу, %

Сума асигнувань за напрямками реклами, грн

Реклама в газеті

9

1263,6

Банерна реклама

25,7

3600

Реклама на телебаченні

18,9

2640

Створення фірмового стилю та рекламних листівок

46,4

6500

Разом

100

14003,6

Графічно розподіл асигнувань представлено на рисунку 4.5.

Рисунок 3.5 – Асигнування ТОВ “Подільська незалежна оцінка”

на рекламну кампанію у 2014 році

Отже, ми бачимо, що найбільше асигнувань припадає на розробку фірмового стилю виготовлення рекламних листівок і сувенірної продукції, що складає 46,4% від усіх асигнувань рекламного бюджету та на банерну рекламу на сайті міста Хмельницький – 25,7%, асигнування на телебаченні складає 18,9%, в газеті – 9%.

Створений бюджет на рекламу ТОВ «Подільська незалежна оцінка» може сміливо використовувати, оскільки за прогнозами на 2015 рік, підприємство може це собі дозволити. Враховуючи те, що раніше реклама майже не використовувалася, можна порадити на 2015 рік формувати рекламний бюджет лише із витрат на створення фірмового стилю та на поширення рекламних листівок та сувенірної продукції, що складатиме лише 6500 грн на рік.

Для розрахунку ефективності понесених витрат на формування іміджу можна скористатися у сфері бізнесових послуг яка зазначає, що еластичність рекламних витрат становить від 1:3,9, а саме 1% витрат на рекламу призводить до збільшення валового доходу підприємства на 3,9%.

Отже, можна визначити частку у валовому доході ТОВ «Подільська незалежна оцінка»:

Далі розрахуємо зростання валового доходу ТОВ «Подільська незалежна оцінка»:

Таким чином, валовий дохід фірми збільшиться майже на 5,7%, а чистий додатковий дохід складе 25379,99 грн.

Якщо врахувати вже прогнозований прибуток на 2015 рік ( до прикладу використано прогноз за допомогою лінії тренду), та його зміну за рахунок створення фірмового стилю і розповсюдження реклами, то він зміниться наступним чином:

Далі розрахуємо зростання валового доходу ТОВ «Подільська незалежна оцінка»:

Отже, валовий дохід збільшиться на 4,7%, а чистий додатковий дохід дорівнюватиме 25038 грн.

Із розрахунків можна зробити висновок, що робота над іміджем компанії та розробка фірмового стилю дасть змогу підприємству виділитися серед компаній з аналогічною діяльністю та залучити нових клієнтів. Постійні клієнти ж переконаються у надійності обраної фірми.

Як висновок можна сказати, що реклама відіграє для будь-якого підприємства велику роль, оскільки вона інформує потенційних клієнтів про діяльність фірми. Сформувавши бюджет витрат на рекламу для ТОВ «Подільська незалежна оцінка», доведено, що за рахунок реклами в майбутньому з’являться не лише нові клієнти, але й значно зросте прибуток.


Витрати
підприємства на рекламу

Вартість банерної реклами (інтернет-реклами)3600 грн

Вартість реклами в газеті «Подільські вісті»1263,6 грн

Вартість реклами на телеканалі «Поділля центр»2640 грн

Вартість витрат на створення фірмового стилю та рекламних листівок – 6500 грн