83086

Розвиток прогресивних технологій у торгівлі в умовах перехідної економіки

Курсовая

Маркетинг и реклама

Інновації в оптовій торгівлі в основному обумовлені тенденціями розвитку оптового ринку такими як: глобалізація міжнародного бізнесу і ресурсні обмеження; висока швидкість матеріальних фінансових і інформаційних потоків; великі обсяги операцій; асортимент товарів що розширюється...

Русский

2015-03-07

72.88 KB

4 чел.

30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

ЛЬВІВСЬКА  КОМЕРЦІЙНА  АКАДЕМІЯ

Товарознавчо-комерційний факультет

            Кафедра комерційної діяльності та підприємництва

                                                      КУРСОВА РОБОТА

з «Торговельного підприємництва»

на тему № 7: Розвиток прогресивних технологій у торгівлі в умовах перехідної економіки

Студента 2 курсу напряму підготовки  6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (стн) ФЗО

Шмулик Андрій Іванович

Керівник: к.е.н., доц.

Міщук І.П.

Національна шкала:_____________    

Кількість балів: __________

Оцінка:  ECTS _____

                             Члени комісії:    ___________________________                                                                                                                                                            (підпис)     (прізвище та ініціали)

      ___________________________

(підпис)     (прізвище та ініціали)

                                                                       ___________________________

    (підпис)      (прізвище та ініціали)

м. Івано-Франківськ -2014р.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………3

1.Суть і завдання інноваційного розвитку торгівлі в умовах ринкової економіки……………………………………………………………………………5

2.Коротка характеристика суб’єкта господарсько-торговельної діяльності…………………………………………………………………………..16

3. Передумови, стан і проблеми впровадження прогресивних технологій в торговельній системі……………………………………………...........................21

4. Напрямки активізації прогресивних технологій в торгівлі та підвищення їх ефективності…….………………….…………………………….26

Висновки та пропозиції….………………………………………………...29

Список використаної літератури та матеріалів………………………….30

 


Вступ

Європейський вибір України й необхідність її інтеграції у високотехнологічне конкурентне середовище обумовили необхідність формування інноваційної моделі розвитку, у якій роль головного джерела довгострокового економічного зростання мають наукові розробки і їх технологічне використання. Проведений у США аналіз впливу трьох головних факторів – капіталу, робочої сили й науково-технічного прогресу показав, що внесок НТП в економічне зростання США досягає 70%.

Інноваційна модель розвитку прийнята в якості безальтернативної для економіки України, що дає можливість підвищити її конкурентоспроможність, гарантувати економічну безпеку й достатнє місце у світовій економіці. Реалізація інноваційної стратегії економічного росту вимагає прискореного розвитку високотехнологічних виробництв, здатність виробляти наукомістку продукцію, формувати експортний потенціал, підвищувати технологічний рівень підприємств завдяки прогресивним вітчизняним і світовим науково-технічним досягненням.

В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку зростає, тому що своєчасна зміна технологій відповідно до  вимог ринку забезпечує конкурентоздатність фірми, її процвітання. Особливістю сучасного розвитку технологій є перехід до цілісних технолого - економічних систем високої ефективності, що охоплює виробничий процес від першої до останньої операції й оснащеним прогресивними технічними засобами. Рівень технологій будь-якого виробництва впливає на його економічні показники, тому необхідно достатнє знання сучасних технологічних процесів.

Слід зазначити, що торгівля є в більшій мірі суб'єктом, що реалізує продукцію, у тому числі й інноваційну, ніж об’єктом впровадження новацій. Але існує ряд нововведень, що зробили революцію в торговельному бізнесі. Це штрих-код, кредитні карти, нові формати торговельних підприємств (супермаркети, гіпермаркети), нові форми здійснення торгівлі (електронна торгівля, торгівля по телефону, по каталогах і т. д.) та ін.

Інновації в оптовій торгівлі в основному обумовлені тенденціями розвитку оптового ринку, такими як: глобалізація міжнародного бізнесу і ресурсні обмеження; висока швидкість матеріальних, фінансових і інформаційних потоків; великі обсяги операцій; асортимент товарів, що розширюється; складна, територіально розгалужена структура філій, складів і керуючих центрів; скорочення життєвих циклів товарів; прагнення роздрібну до зниження обсягів.

Тому в умовах модернізації економіки особливу значимість набувають прогресивні технології, які повинні охоплювати всі сфери життєдіяльності людини від освіти до бізнесу.

Метою курсової роботи є бути дослідження теоретичних засад та фактичного стану застосування в торгівлі прогресивних торговельних технологій, виявлення існуючих проблем їх запровадження та пошук шляхів підвищення їх ефективності .

Дослідження обраної проблеми здійснювалося на прикладі торговельного підприємства - супермаркету «Вопак», що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 34.

Інформаційною базою роботи є вітчизняна і зарубіжна література з досліджуваної проблеми; законодавчі та нормативно-правові акти України з питань регулювання комерційної та маркетингової діяльності підприємницьких структур; наукові статті, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях.

Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел.


1. Суть і завдання інноваційного розвитку торгівлі в умовах ринкової економіки

Перехід України до змішаної економіки призвів до зміни розуміння місця і основної мети інноваційної політики на підприємстві. Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.

Кінцевою метою існування будь-якого підприємства є одержання прибутку, який в умовах конкуренції товаровиробників безпосередньо пов'язаний з конкурентоспроможністю пропозиції підприємства. Остання є конкурентоспроможною в разі, якщо вона задовольняє потреби ринку. Динаміка ринкового середовища породжує зміни або виникнення нових потреб, тому пропозиція підприємства повинна постійно удосконалюватись, а інноваційна політика проводитись свідомо.

Якщо узагальнити ці визначення, то під інноваціями в економіці можна розуміти новий чи удосконалений продукт, практична реалізація якого дозволить отримати економічний, соціальний, екологічний та інші види ефекту. Досвід більшості країн з розвиненою економікою свідчить, що впровадження інновацій дозволяє:

– Підвищувати конкурентоспроможність виробництва, торгівлі та інших видів бізнесу;

– Робити підприємства найбільш інвестиційно-привабливими, що особливо важливо для більшості галузей української економіки;

– Підвищити імідж підприємства серед споживачів, партнерів, кредиторів;

– Скоротити витрати обігу підприємства;

– Розширювати асортимент, освоювати нові ринки збуту, в тому числі і міжнародні та ін..

Таким чином, роль інновацій, як в економіці країни, так і діяльності фірми. Відповідно, актуальними сьогодні стають всі напрямки досліджень, що стосуються інноваційного розвитку, і в першу чергу інноваційний потенціал.

Термін «інновація» на сучасному етапі займає важливу позицію, оскільки інноваціям стали приділяти увагу на національному рівні. Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації – «…це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [1].

Аналізуючи праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо сутності терміна «інновація», можна відзначити неоднозначність та багато варіантність його інтерпретації. З одного боку, інновацію трактують як певну діяльність. Термін «новація» від латинського «novatio» означає «оновлення», тобто процес. З іншого боку, інновацію розглядають не як дію, спрямовану на досягнення певного результату, а як сам результат – нововведення. Разом з тим, новому недостатньо з’явитися. - Воно повинно опинитися у «вікні можливостей» та бути репрезентативним у середовищі. Відповідно, до інновацій не відносяться нові перспективні результати, які не продаються, або не запроваджені у практику на цей момент часу [2].

У науковій літературі існують різні підходи до диференціації як у цілому інновацій, так і інновацій у роздрібній торгівлі. Відповідні класифікації здійснюються за різними схемами на основі широкого спектра класифікаційних ознак.

Найбільш узагальнена класифікація видів інновацій суб’єктів торговельної діяльності передбачає їх поділ залежно від виду діяльності суб’єкта господарювання; технології впровадження; джерел фінансування; типу новизни. У працях, присвячених інноваційним процесам у роздрібних торговельних мережах, най цитованішою є типізація інновацій, запропонована Е. Блондо, в якій він виділяє:

- радикальні інновації, які пов’язані з суттєвими змінами у сфері технологій, які призводять до серйозних змін, що можна назвати радикальними;

- покрокові інновації, які характеризуються послідовним покращенням умов для споживачів та незначною технологічною еволюцією;

- соціальні інновації, які являють собою «…незначительные изменения технологии при весьма чувствительной эволюции покупательских привычек» [6, с. 13];

- технічні інновації, які дозволяють організаціям досягти позиції лідера на товарному ринку, але споживачі можуть навіть не концентрувати свою увагу на таких інноваціях;

- революційні інновації, які замінюють старі технології новими, що здатні вдосконалювати наявні відносини між учасниками на товарному ринку;

- локальні інновації, які являють собою нововведення, що утворюються всередині конкретного торгового сегменту;

- архітектурні інновації, які поєднують у собі як комерційні відносини, так і технології, що змінюються в процесі взаємодії виробника/постачальника та роздрібного підприємства.

Таким чином, застосовуючи різні підходи до диференціації інновацій у торговельній сфері, дослідники мають можливість визначати передумови, специфічні риси, напрями, механізми та наслідки їх впровадження у практичну діяльність суб’єктів торговельної діяльності.

Інновації у сфері роздрібної торгівлі прийшли в країни СНД порівняно недавно. Тільки в останні десятиліття магазини стали розвиватися і перетворилися в сегмент, який має чималу частку у валовому внутрішньому продукті країни.

Це підтверджують дослідження (соціологічні опитування), проведені у Франції. У їх ході опитувані, яким було запропоновано перерахувати останні інновації, головним чином говорили про гіпермаркети, в яких з'явилися вдосконалені стелажні системи, і про нові незвичайні реклами.

Всі інновації можна розділити на кілька типів. Одними з найважливіших є радикальні нововведення, які істотно змінюють уявлення про всю сфері. Вони найчастіше пов'язані зі змінами технологій, і тому як приклад можна назвати створення інтернет - магазинів, які змінили загальне уявлення про торгівлю. Соціальні інновації являють собою не настільки істотні зміни, однак, що потягли за собою активну реакцію споживачів. Такі нововведення спрямовані, в першу чергу, на комфорт населення. Прикладом можуть послужити створені свого часу цілодобові супермаркети, а також можливість доставки продуктів прямо додому. Їх характерна особливість у тому, що вони не вимагають значних технологічних змін, а просто більше підлаштовуються під ритм життя сучасної людини.

Дуже важливими є інновації, які включають в себе зміни як в області технологій, так і в комерційній стороні торгівлі. Це стосується і складування товарів, але головне - представлення товару потенційному покупцеві. Сучасне устаткування торговельних підприємства змінюється щодня. Це дозволяє, використовуючи різноманітні ноу-хау, мінімізувати витрати магазину, збільшуючи в той же час його прибуток і рентабельність.

Однак, для успішного функціонування магазину недостатньо запровадити нову технологію. Необхідно постійно оновлювати і поєднувати їх всілякі види. Частина нововведень у сфері торгівлі повинна бути прихована від покупця, а інша повинна безпосередньо стосуватися спілкування з потенційним клієнтом, враховувати і навіть передбачати його потреби і бажання.

Інновації в торгівлі – це нові або вдосконалені товари або послуги, впровадження яких дозволяє отримати економічний, соціальний та інші види ефекту. Часто інновації у цій сфері приходять із інших країн, які відкривають дилерські центри на вітчизняних просторах. Чудовим прикладом може стати активна кампанія Мазда СХ5, яка проходила у регіональних центрах і відрізнялася особливою креативністю.

Актуальність запровадження інновацій торговельними підприємствами обумовлюється тенденціями, що проявляються в розвитку роздрібної торгівлі, в тому числі – мережевої.

Стосовно сфери товарного обігу, економічна і соціальна значимість інновацій в торгівлі повинна виражатися в ефективній організації матеріального розподілу, у виборі більш раціональних, високотехнологічних способів доведення товарів зі сфери виробництва до кінцевого споживача, а так само в максимальному задоволенні зростаючих потреб суспільства в товарах і послугах.

Характерними ознаками розвитку внутрішньої торгівлі України є поширення проявів недобросовісної конкуренції, низький рівень розвитку економічної конкуренції та розбалансованість товарної пропозиції, посилення впливу імпортерів на формування товарної пропозиції, відсутність виваженої цінової політики, перевантаженість посередницькими структурами. Висока схильність населення до споживання поки що не відіграє необхідної ролі у стимулюванні економічного розвитку в Україні через повільну реакцію пропозиції на імпульси споживчого ринку. Разом з тим, за підсумком 2012 р. зростання обороту роздрібної торгівлі становило 15,9 % (у 2011 р. зростання становило 14,8 %). Але роздрібна торгівля зростала переважно за рахунок імпорту (наприклад, імпорт одягу зріс у 2,8 рази, взуття – в 4,1 рази, продовольчої групи на 16 %)[12,с.45].

Основні тенденції розвитку мережевої роздрібної торгівлі як найбільш сприйнятливого до інновацій сегмента роздрібної торгівлі  в Україні полягають у такому:

- ринок роздрібної торгівлі протягом 2012-2013 рр. став більш консолідованим, у результаті чого поступово зросла питома вага великих роздрібних мереж, але вона залишається ще доволі низькою як у кожному сегменті ринку, так і в цілому в обороті роздрібної торгівлі;

- переважна більшість торговельних мереж провели оптимізаційні заходи, пов’язані з реорганізацією їх організаційної структури (в першу чергу - усунення надлишкових рівнів управління), реструктуризацією боргових зобов’язань, корегуванням бізнес-стратегій, оптимізацією власної торговельної мережі (в тому числі, як за рахунок закриття низько рентабельних магазин, так і за рахунок розвитку мультиформатності каналів пропозиції товарів покупцям), зорієнтувалися на продаж товарів низького і середнього цінових сегментів та товарів «privatelabel» та ін.;

- вдосконалення процесів взаємодії торговельних мереж зі споживачами через запровадження нових та покращення існуючих програм лояльності, рівня сервісу, розширення переліку послуг, орієнтованих на потреби споживачів[19,с.80].

До основних факторів, який стримує розвиток інновацій, в тому числі і в торгівлі, відносять:

– Недостатнє фінансування науки та НДДКР;

– Низький технологічний рівень виробництва, слабо розвинена інфраструктура;

– Нерозуміння більшості керівників у владі та бізнесі значення інновацій;

– Високий рівень конкуренції у багатьох галузях, через що основний упор робиться на капіталізацію поточної діяльності;

– Відсутність державної підтримки;

– Багато хто вважає, що корупція є серйозним стримуючим фактором та ін.[5,с.107]

Соціальне значення науково-технічного прогресу знаходить вираження у поліпшенні умов праці працівників торгівлі, полегшення важких і трудомістких робіт, скороченні виробничого травматизму, підвищення привабливості торгової професії та її перспективності.

До найважливіших напрямків науково-технічного прогресу в торгівлі можуть бути віднесені:

- вдосконалення діючої торгової мережі та будівництво сучасних підприємств торгівлі;

-  індустріалізація  будівництва підприємств торгівлі;

- механізація  і автоматизація трудомістких робіт;

-  широке застосування пакетних і контейнерних систем вантажний переробки товарних потоків;

- електронізація торгових операцій;

-  впровадження прогресивних технологій торговельного обслуговування;

-  автоматизація контрольно-касових операцій та впровадження магазинних пластикових карток при розрахункових операціях;

- автоматизація процесів продажу товарів;

- автоматизація процесів холодильної обробки продуктів.

Децентралізація оптового ринку призвела до зростання кількості торгових агентів, є сполучною ланкою між підприємствами-виробниками і споживачами. Різко збільшилася кількість оптових підприємств, суттєво змінилася їх структура. Абсолютна більшість оптових підприємств відносяться до недержавної форми власності та є, в основному, дрібними як за кількістю працюючих, так і за розміром складської площі. Природно, що більшість цих підприємств не пристосовані для застосування прогресивної технології складської переробки вантажів і не можуть забезпечити високу ефективність товаропостачання роздрібної торгової мережі.

Істотні зміни відбулися у складі роздрібної торгової мережі. За роки становлення ринкової економіки загальна чисельність роздрібних торгових підприємств суттєво скоротилася. Більшість з них відносяться до недержавної форми власності і є переважно дрібними підприємствами. Намітився різкий спад поновлення роздрібної торговельної мережі за рахунок нового будівництва. Удосконалення роздрібній торговельній мережі має відбуватися за рахунок реконструкції діючих, так і за рахунок будівництва нових сучасних підприємств (супермаркетів, гіпермаркетів і т.д.).

Істотне значення має впровадження прогресивних технологій торговельного обслуговування, які повинні бути засновані на широкому застосуванні сучасних, зручних для покупців методів продажу товарів. Це, в першу чергу, відноситься до продажу товарів методом самообслуговування, за зразками, каталогами, на замовлення і вдома у покупців, авто магазинного продажу і т.д. Застосування прогресивних технологій торговельного обслуговування населення має важливе соціально-економічне значення.

Одним з важливих чинників прискорення процесу реалізації товарів та обслуговування покупців є автоматизація контрольно-касових операцій на основі сучасних високопродуктивних електронних контрольно-касових машин. Для оснащення магазинів повинні використовуватися контрольно-касові машини, що дозволяють вести не тільки розрахунки з покупцями, вивчати купівельний попит, враховувати число покупців, але й обробляти магнітні та мікропроцесорні картки, а також власні дисконтні карти магазину. Цим вимогам найбільше відповідають спеціальні POS-термінали, а також контрольно-касові машини, які підключаються до комп'ютера, сканера штрих-кодів, зчитувача магнітних карток. Впровадження магазинних пластикових карт не тільки спрощує розрахункові операції, але і дозволяє систематично проводити роботу по вдосконаленню маркетингової діяльності. Використання таких карток сприяє зростанню товарообігу магазину, і дозволяє йому отримати додаткові позикові кошти. Впровадження магазином автоматизованої системи роботи з пластиковими картами дозволяє вести постійну базу клієнтів і відстежувати динаміку їхніх покупок.

Одним з напрямків науково-технічного прогресу у роздрібній торгівлі є автоматизація процесу продажу товарів на основі торгових автоматів, а також створення автоматизованих магазинів.

Організація і технологія оптового і роздрібного продажу товарів є найважливішим об'єктом комерційної і маркетингової діяльності торгового підприємства.

Організація  збору, обробки та аналізу інформації про внутрішньо групову структуру продажу і запасів товарів за внутрішньо групової структурі товарного асортименту - складна задача. Це обумовлено тим, що під внутрішньо груповим асортименті товарів кожного магазину нараховуються тисячі і десятки тисяч різновидів. Облік руху такого величезного асортименту можливий лише з використанням сучасної комп'ютерної техніки. По непродовольчих товарах використовуються спеціальні етикетки, пристосовані для автоматизації зчитування. За допомогою касових терміналів в магазині забезпечується автоматичне зчитування шифру і запис повної характеристики товарів.

Продаж товарів на основі самообслуговування - один з найбільш зручних для покупців методів продажу товарів. Самообслуговування дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну здатність магазинів, розширити обсяг реалізації товарів. Цей метод передбачає вільний доступ покупців до викладеним в торговому залі товарах, можливість самостійно оглядати і відбирати їх без допомоги продавця, що дозволяє більш раціонально розподіляти функції між працівниками магазину. Відібрані товари оплачуються у вузлах розрахунку, що обслуговуються контролерами-касирами. При самообслуговуванні змінюються технологічне планування торгового залу та інших приміщень магазину, організація матеріальної відповідальності, товаропостачання, а також функції працівників магазину.

Цей  метод застосовується при продажу більшості продовольчих і непродовольчих товарів. Виняток становлять побутові електроприлади і машини, холодильники, килими та килимові вироби, сервізи та кришталь, велосипеди, мотоцикли, мотори, човни, намети, радіо-і телевізійна апаратура, радіодеталі, ювелірні вироби, годинники, сувеніри та деякі інші товари, що вимагають інших методів продажу, оскільки при виборі зазначених товарів покупцям, як правило, необхідні індивідуальна допомога і консультація продавців. Товари, що вимагають нарізки, упакування і т.д., продають у магазинах самообслуговування через прилавок індивідуального обслуговування.

У магазинах самообслуговування функції працівників торгового залу зводяться в основному до консультування покупців, викладки товарів і контролю за їх збереженням, виконання розрахункових операцій. Процес продажу тут складається з наступних основних операцій:

- зустріч покупця і надання йому необхідної інформації про реалізовані товари, послуги, що надаються і т.д.;

- отримання покупцем інвентарній кошика або візка для відбору товарів;

- самостійний відбір товарів покупцем і доставка їх у вузол розрахунку;

- підрахунок вартості відібраних товарів та отримання чека;

- оплата куплених товарів;

- упаковка придбаних товарів і укладання їх у сумку покупця;

- повернення інвентарній кошика або візка для відбору товарів на місце їх концентрації.

Перелік цих операцій може бути розширений при продажу технічно складних товарів, коли потрібна допомога продавця-консультанта (його консультація, перевірка справності товарів тощо). Торговий персонал має забезпечити суворе дотримання встановлених правил торгівлі. Так, не дозволяється вимагати від покупців, що входять у торговий зал магазину самообслуговування, пред'явлення придбаних ними в інших магазинах товарів, ставити на них штампи або будь-які позначки, а також зобов'язувати залишати особисті речі. При бажанні покупець може залишити біля входу в торговий зал господарську сумку, портфель і т.д.; при цьому магазин зобов'язаний забезпечити схоронність. Відібрані товари покупцем укладають в інвентарний кошик або візок і доставляють у вузол розрахунку. Тут відбувається розрахунок як за товари, відібрані покупцем, так і за товари, відпущені йому через прилавок обслуговування (у магазинах, де не всі товари продають за методом самообслуговування). У вузлі розрахунку покупцеві вручають касові чеки, службовці підтвердженням правильності розрахунків, а в разі необхідності - підставою для обміну товарів. Заборонено влаштовувати подвійний контроль при розрахунках з покупцями. Адміністрація магазину має право проводити лише вибіркову перевірку правильності оплати та контролювати роботу касира.

Прискоренню розрахунків з покупцями сприяє також застосування швидкодіючих і автоматизованих касових машин, а також механізованих розрахункових вузлів з механізмом для автоматичної видачі здачі, конвеєром для переміщення товарів та іншими пристроями, що полегшують і прискорюють розрахункові операції з покупцями.

Новий метод продажу - продаж через Інтернет.

У чому полягають переваги цього виду торгівлі? По-перше, великі Інтернет - магазини зазвичай пропонують найрізноманітніші способи оплати:

- оплата готівкою кур'єру;

- безготівковий розрахунок (для юридичних осіб);

- оплата по кредитній карті;

- оплата через спеціальні платіжні системи: Web Money, Яндекс, Гроші і т.п. За допомогою цих систем користувачі Інтернету можуть здійснювати безпечні готівкові розрахунки в реальному часі: переводити кошти іншим користувачам, оплачувати товари і послуги в Мережі:

- банківський переказ через Ощадбанк або інший банк;

- поштовим чи іншим переказом;

- накладений платіж електронний накладений платіж.

Покупець може вибрати той спосіб, який йому найбільше підходить. По-друге, доставка здійснюється кур'єрською службою (в основному безкоштовно) або поштою. Покупець також може забрати замовлення самостійно. По-третє, слід згадати також і про те, що замовлення можна скасувати або доповнити вже після оформлення, досить просто написати електронного листа на сайт.


2. Коротка характеристика суб’єкта господарсько-торговельної діяльності

«ПАККО Холдинг» (раніше - "Корпорація ПАККО") заснований в 1996 році. Це один з найбільших операторів на ринку українського рітейлу, працює в 9 регіонах Західної та Північної України.

Основні види діяльності: роздрібна та оптова торгівля продуктами харчування і товарами для дому. Кількість працівників: близько 5000 чоловік.

До складу компанії входять:

- мережа супермаркетів "Вопак"

- мережа cash&carry "ПАККО".

У 2001 році в Луцьку було відкрито перший супермаркет "Вопак". Сьогодні загальна площа магазинів становить 80 000 кв. м.

У 2005 році "ПАККО" відкриває перший в Західній Україні гіпермаркет "Там Там".

Слід зазначити також, що кілька магазинів мережі "Вопак" (в Ужгороді та Сарнах) працюють за договором франчайзингу.

Компанія розвиває у своїх магазинах privatelabel під назвою "А-Я".

Компанія "ПАККО Холдинг" є одним із найдосвідченіших гравців українського продовольчого ринку в плані реалізації угод злиття і поглинань. Так, у квітні 2006 компанія поглинула житомирську мережу магазинів "Миро - Маркет", що складається з 3 діючих супермаркетів у Житомирі (вул. Київська, 87 - торгова площа 665 м. кв.; вул. Вокзальна, 16 - 300 м. кв.; вул. Короленка, 3 - 300 м. кв.). Так само "Вопаку" перейшли два супермаркети у Житомирській області - в Коростені та Черняхові торговою площею 500 і 400 кв. м відповідно.

У тому ж 2007 році "ПАККО Холдинг" були придбані 23 торгові об’єкти роздрібної торговельної мережі компанії "П'ятий елемент", 14 з яких розташовуються в Харкові, а решта - в Харківській області. Протягом 2008 року більшість торговельних об'єктів мережі «П'ятий елемент» були переформатовані в супермаркети «Вопак», а ще кілька були закриті через свою збитковість. Згодом (з 2010 року) більшість цих об’єктів роздрібної торговельної мережі перейшли в управління донецької мережі "Брусниця".

У 2009 році головне увага "ПАККО Холдингу" було приділено регіону Західної України, де компанія планує зберегти лідерство на ринку рітейлу. Зокрема, в 2009 році в р. Луцьк магазини "Вопак" і "Пакко" займали 32% ринку організованої роздрібної торгівлі, в м. Рівне - 12%, у м. Львові - 6%, у Хмельницькому - 29% (за даними компанії GT Partners Ukraine).

Сумарна торгова площа магазинів мережі "Пакко" і "Вопак" за підсумками 2009 року склала 43 000 кв. м.

У 2009 році торговельні мережі холдингу "Пакко" ("Вопак" і "Пакко") зафіксували товарообіг на рівні 998 млн грн, в цьому ж році було відкрито 3 нових магазину "Вопак".

За підсумками 2013 року загальний товарообіг магазинів компанії "Пакко" склав 1,6 млрд. грн.

Комерційна діяльність ТОВ «Пакко» регулюється такими нормативно-законодавчими актами: закони України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції», «Про рекламу», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та ін.

Об'єктом дослідження є універсальний магазин мережі ТОВ «Вопак-Трейд», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 34, що являє собою супер-маркет, який спеціалізується  на продажі продовольчих і непродовольчих товарів.

Предметом діяльності магазину є роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, їх зберігання, надання споживачам додаткових послуг. Саме тому магазин працює від 8:30 до 23:00.

В магазині використовуються такі методи продажу:

– метод самообслуговування,

– метод часткового самообслуговування, лише в деяких відділах, але розрахунок відбувається в касі магазину.

Управління персоналом здійснює директор магазину. Йому підпорядковуються комерційний, торговий та технічний персонал. В магазині працюють працівники, серед яких: фахівці комерційного (адміністративного) відділу – адміністратори, головний товарознавець, товарознавці; фахівці торгового відділу – продавці, касири; технічні працівники – комірники, охорона, техпрацівниці, вантажники. Майже всі працівники мають вищу освіту, а ті,що не мають, то навчаються у вищих навчальних закладах. Отже, можна зробити висновок, що рівень кваліфікації персоналу в магазині «Вопак - Трейд» є досить високий.

Матеріально-технічна база виконує дуже важливу роль в діяльності магазину, адже як недостатня її кількість, так і захаращення призводить до зниження прибутку магазину. Магазин «Вопак - Трейд» оснащений таким торговельним обладнанням:

– прилавки;

– столи;

– холодильні шафи;

– холодильні прилавки і вітрини;

  1.  касові апарати;

– товарні ваги (використовуються на рампі та в складських приміщеннях);

– камери схову;

– кошики та візки для покупок.

Асортимент товарів в магазині «Вопак - Трейд» складає приблизно 7000 найменувань, серед яких є товари продовольчої і непродовольчої групи, які згруповані за товарно – галузевою ознакою:

1.Бакалія (крупи, борошно, консерви, макаронні вироби)

2.Смакові товари (приправи, алкогольні напої, вина, коньяки, слабоалкогольні напої, безалкогольні напої, чай, кава і кавові напої)

3.Хліб та хлібобулочні вироби (хліб, булочні, бубличні вироби,)

4. Кондитерські вироби (печиво, цукерки, торти)

5.Молоко та молочні товари (сир, морозиво, масло, молочні продукти, молоко)

6.Свіжіфрукти і овочі (тропічні, субтропічні плоди, горіхоподібні, капустяні, зелені)

7.М'ясо та м'ясна гастрономія (ковбасні вироби, фарш, шинка, м'ясні консерви, напівкопченості)

8.Риба та рибна гастрономія (рибні консерви, пресерви, жива риба, риба холодильної обробки)

9.Товари побутової хімії (порошки, різні миючі засоби)

10.Засоби особистої гігієни (засоби догляду за волоссям, за шкірою)

11.Тютюнові вироби (сигарети, сигари)

12.Товари для дитячого харчування (різні сухі суміші, вітамінізовані добавки, різні напої)

13.Товари для діабетичного харчування (замінники цукру та різні продукти із цукрозамінниками,  дієтичні добавки).

Якість торговельного обслуговування значною мірою визначається кількістю і якістю додаткових торговельних послуг, що надаються покупцям.

До послуг, пов'язаних з купівлею, відносяться послуги:

– прояв особистої уваги до покупця;

– демонстрування товару покупцям;

– дегустація товарів-новинок, що дозволяє показати товар покупцеві товар «обличчям», продемонструвати всі його якості;

– нарізання та зважування товарів. – Ця послуга виконуються за бажанням покупця. Для цього в магазинів становленні спеціальні пристрої для  товарів МРТУ-370 та електроні ваги з видачею чека;

– за бажанням покупців у відділі «Кулінарія» здійснюється розігрівання «гарячих страв» та упакування;

Магазин «Вопак»,окрім безкоштовних послуг, надає і декілька видів види платних послуг, які несуть прямий економічний ефект, тобто призводять до збільшення товарообороту за рахунок їх надавання.

До платних послуг, які  надаються в магазині,відносять:

1. Відділ «курей-гриль» – це відділ, у якому реалізують і продають за замовленням такий вид товару, як «кури-гриль». Для цього в магазині встановлено спеціальне обладнання – електронні грилі модельного ряду FRB, призначені для зажарювання курей. FRB являє собою гриль «карусельного» типу. Кури поміщають у висувні корзинки, які повертають по кругу. Обладнання виготовлене з нержавіючого металу, всередині панелі обладнання – емальовані. Регулюють ступінь нагрівання за допомогою термостата. В магазині «Вопак» встановлено гриль марки FRB4, кількістю корзинок 4 штуки та масою 112 кг.

«Курку-Гриль» реалізують також і за попереднім замовленням. Для цього потрібно лише залишити замовлення в продавця відділу, який приймає замовлення і вказує час, через який можна забрати замовлення.

2. «Кулінарія» – вид платних послуг в якому реалізуються товари, власного приготування, а саме це гарячі і холодні страви та закуски. Ціни в цьому відділі вказані за 100 грам продукту.

3. «Власна випічка» – відділ в якому реалізується власна випічка товарів, а сааме товари хлібобулочних виробів.

До послуг, пов'язаних з створенням сприятливої обстановки, відносять наявність кабінок для зберігання речей покупця та наявність кошиків і візків.


3. Передумови, стан і проблеми впровадження прогресивних технологій в торговельній системі

Розглянемо сучасні технології, які застосовуються в супермаркеті «Вопак», який знаходиться по вулиці Вовчинецька, 34.

Даний супермаркет займається продажем товарів на основі самообслуговування - один з найбільш зручних для покупців методів продажу товарів. Самообслуговування в «Вопаку» дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну здатність магазину, розширити обсяг реалізації товарів. Цей метод передбачає вільний доступ покупців до викладеним в торговому залі товарах, можливість самостійно оглядати і відбирати їх без допомоги продавця, що дозволяє більш раціонально розподіляти функції між працівниками магазину. Відібрані товари оплачуються у вузлах розрахунку, що обслуговуються контролерами-касирами. При самообслуговуванні в нас змінюються технологічне планування торгового залу та інших приміщень магазину, організація матеріальної відповідальності, а також функції працівників  магазину.

Особливість інноваційної діяльності супермаркету «Вопак» полягає передусім в його орієнтації на запити споживача, адже сьогодні ідею нового технічного вирішення або шлях до нього вказують потреби ринку, умови виробництва та аналіз технічних можливостей.

Особливої актуальності сьогодні набуває питання впровадження інновацій у сфері торгівлі. Торгівля – це одна з галузей народного господарства в якій за коштами, купівлі продажу товарів і матеріального перерозподілу здійснюється доведення товарів від виробника до споживача. Так, наприклад, у роздрібній торгівлі нашого супермаркету «Вопак» важливим показником розвитку стає не тільки оборот, але наявність якісних торгових площ на тисячу жителів регіону, наявність сучасних форматів, сучасних методів і технологій обслуговування з урахуванням високого рівня конкуренції в сфері обігу, тому вона повинна бути одним з найбільших розробників, або хоча б споживачем інновацій.

Центральне  місце в складі приміщень супермаркету " Вопак" мають торговельні приміщення. До них належать торгівельна зала, приміщення для приймання і видачі попередніх замовлень. Вони несуть основне функціональне навантаження в супермаркеті.

Площу торгового залу поділено на відділи: кулінарія, риба, бакалія, гастрономія, хлібобулочні вироби, молочна продукція, кондитерські вироби, плоди і овочі, алкогольні та безалкогольні напої.

У супермаркеті " Вопак" є приміщення для  приймання товарів, комори для їх зберігання та підготовки до продажу, а також холодильні камери.

Адміністративно-побутові приміщення супермаркету включають  кабінет управляючого, бухгалтерія, кабінети менеджерів, кімнати для  відпочинку і прийому їжі, душова, гардероби та кімнати особистої  гігієни з туалетами (чоловічі та жіночі).

До технічних  приміщень супермаркету " Вопак" входять: камери кондиціонування повітря, машинне відділення холодильних  установок та електрощитова.

Окрім вищезазначених в супермаркеті "Вопак" також є підсобні приміщення для  зберігання господарчого інвентарю. 

Торгово-технологічний  процес в супермаркеті "Вопак" являє собою комплекс взаємопов’язаних операцій, які виконуються в певній послідовності і мають за мету реалізацію товарів кінцевому споживачу в широкому асортименті, належній якості, з урахуванням оптимальних затрат праці і часу, в умовах максимально високого рівня сервісного обслуговування. Цей процес, завдяки методу самообслуговування, створює умови, за яких потенційний покупець перестає бути пасивним спостерігачем і самостійно виконує огляд товару без нав’язування сторонньої думки.

В результаті багаторічних досліджень і аналізу  потоків споживачів в супермаркеті " Вопак", завдяки методам  відео спостережень за допомогою  відеокамер і працівників відповідної кваліфікації, підприємці помітили певну закономірність, яка полягає в залежності маршруту покупців та розміщення товарів в торгівельній залі від вірогідності їх придбання. Виявилось, що товари, які складають основні інгредієнти сніданку, потрібно розміщувати біля входу в супермаркет. Цей тонкий психологічний хід, використаний в політиці супермаркету  " Вопак ", дозволяє організовувати викладку товарів таким чином, щоб істотно збільшити обсяги продажів товарів даного типу. Крім того у супермаркеті продукція з низьким попитом розташована на рівні очей споживача, в той час, як товари широкого вжитку розташовані в зонах, частково віддалених від входу.

Власник супермаркету "Вопак" спрямовує  всі сили і кошти на стимулювання збуту, звичайно в межах законодавства, а тому в супермаркеті значну роль відіграє викладка товару. Відповідальність за цей процес частково лежить на керуючому супермаркетом.

Окрім продажу товарів і надання  послуг супермаркет «Вопак» здійснює:

·               попередню підготовку товарів до продажу, яка являє собою сукупність операцій фасування, підсортування тощо;

·               приготування страв з харчових продуктів. Цим займається кулінарний відділ супермаркету, який реалізує вироблену продукцію одразу по закінченні процесу приготування.

В процесі  організації технологічного процесу  беруть участь керівники відділів, в той час як виконанням торгівельно-технологічних  операцій займаються рядові працівники. 

Не кожний покупець має достатню кількість  часу і бажання для вивчення змісту текстового повідомлення упаковки окремих  видів товару. В такому випадку  він потребує допомоги. З цією метою  в супермаркеті " Вопак" працюють продавці-консультанти, кожен з яких закріплений за окремим відділом або секцією.

Перелік додаткових послуг супермаркету «Вопак»  включає:

·                    послуги по зважуванню, нарізці та пакуванні товарів, придбаних в магазині;

·                    продаж паперових видань – газет і журналів;

·                    зберігання власних речей покупців в спеціально обладнаних камерах схову;

·                    організацію аптечного кіоску та відділу банку в приміщенні супермаркету.

Торгівельні послуги, які надаються працівниками супермаркету, виконуються одночасно з продажем товарів і є безкоштовними – покупець сплачує лише додаткову вартість пакувальних засобів.

Забезпечення  збереженості особистих речей покупців під час їх перебування в магазині є неторговою послугою, оскільки вона не відноситься безпосередньо до торгівельного процесу супермаркету. 

До технічного оснащення супермаркету відносять: вагове обладнання; холодильне обладнання; апарати для нарізування гастрономічних виробів; контрольно-касове обладнання; камери відео спостереження.

В торгівельній залі супермаркету «Вопак» використовуються ваги настільні електронні циферблатні  з візуальним місцевим відліком показань та друком етикеток для фасування  продукції (друк штрих-коду, маси, ціни та вартості, дати пакування та кінцевої реалізації). Також у пункті приймання товару в супермаркеті є електронні товарні ваги, які використовуються для зважування та контролю продукції, щойно отриманої від постачальника.

У торгівельній залі супермаркету «Вопак» розташовані середньо температурні холодильні вітрини відкритого і закритого типу (для охолодження продуктів з коротким терміном зберігання), а також низькотемпературні холодильники і вітрини відкритого і закритого типу (для заморожених продуктів). У складському приміщенні є середньо температурні і низькотемпературні холодильні камери (по одній на кожний відділ: м’ясо, риба, гастрономія, овочі) для зберігання продукції.

На відділі  гастрономії встановлений апарат для  нарізання гастрономічної продукції і являє собою автоматизований прилад з загостреним металевим диском.

У вузлах розрахунку супермаркету «Вопак»  розташовані POS-термінали, які включають: конвеєрну смугу, сканер для зчитування штрих-кодів, комп’ютер, крім того на деяких касах встановлені апарати з ультрафіолетовими лампами для перевірки грошових купюр.

В супермаркеті «Вопак» здійснюється відео спостереження за покупцями та робочим персоналом. Торгівельна зала обладнана відеокамерами  по всьому периметру. Охоронці за їх допомогою здійснюють контроль за порядком в супермаркеті. 

Основною проблемою використання прогресивних торговельних технологій в супермаркеті «Вопак» є : певні збої роботи  в касових апаратах, і обладнання,  яке знаходиться у торговельному залі супермаркету, а також не правильне виконання своєї роботи працівниками з товарами при їх розвантаженні, прийманні, переміщенні і зберіганні, товарній обробці і продажу.

Ці всі проблеми приносять супермаркету «Вопак» значні збитки, тому власник значною мірою старається виправити такі проблеми, щоб в подальшому застосування прогресивних технологій використовувались тільки задля отримання прибутку, задоволення потреб і отримання постійних покупців.


4. Напрямки активізації прогресивних технологій в торгівлі та підвищення їх ефективності

Найважливішим процесом  активізації прогресивних технологій у супермаркеті «Вопак» є операції, пов'язані з товарною обробкою і підготовкою товарів до продажу.

Торговельно-технологічний процес (ТТП) в супермаркеті представляє собою сукупність взаємопов'язаних і послідовно виконуваних операцій з товарами  при  їх  розвантаженні,   прийманні,  переміщенні  і  зберіганні, товарній обробці і продажу.
        Операція являє собою
 частину ТТП,  виконаних на одному робочому місці одним або декількома  робітниками  вручну чи  за допомогою  машин та механізмів, керованих людиною. При частковій механізації  виконується окремо,  а  при  комплексній  механізації,  за допомогою машин  та механізмів, — всі операції.

В основу організації ТТП в супермаркеті «Вопак» є закладені товарні потоки, під якими розуміють рух товарів з моменту надходження їх в магазин до реалізації покупцям.

ТТП в магазині починається з находження товарів і закінчується продажем їх покупцям та поверненням вивільненої тари, тари-обладнання. Він включає ряд взаємопов'язаних послідовно виконуваних операцій по розвантаженню, прийомом, переміщенням, зберіганням товарною обробкою, підготовкою до продажу.

При існуючій технології доставки товарів у супермаркет здійснюється в ящиках, мішках, бочках, вроздріб. Практика такої технології базується на переміщенні дрібних вантажних одиниць від 2,5 до З0 кг показує, що на цій основі неможливо здійснити комплексну механізацію навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Це потребує великих витрат ручної, низькопродуктивної важкої фізичної праці.
         Для виконання багато чисельних і різноманітних технологічних операцій, що включають продаж товарів, необхідно мати розвинену матеріально-технічну базу, складовою частиною якої є роздрібна торгова мережа. У цьому зв'язку вирішення проблеми розвитку матеріально-технічної бази торгівлі в умовах ринкової економіки є однією з першочергових у вдосконаленні ТТП.
        Технічне переобладнання матеріально-технічної бази торгівлі це напрямок розвитку, перш за все на вдосконалення активної частини основного фонду, під час якого відбувається заміна застарілого обладнання новим, більш прогресивним. Заходи з технічного переобладнання дозволяють скоротити застосування важкої фізичної праці, механізувати і автоматизувати технологічні процеси у супермаркеті «Вопак».
        Застосування  прогресивної  технології, що базується  на застосуванні тари-обладнання вимагає, щоб:
• підлога  у  всіх  приміщеннях,  призначених для  транспортування  товарів, була рівною, без перепадів, висот і порогів;
• рампи  і розвантажувальні  приміщення  повинні знаходитися на одному рівні з підлогою магазину і підлогою кузова автомашини;
• ширина і висота пройомів, через які переміщується тара - обладнання, забезпечували можливість проїзду засобів механізації із зазорами не менше 200 мм;
• коридори, що ведуть у торговельну залу і кладові, мали ширину необхідну для проїзду і повороту транспортних засобів на 90°, але не менше 2 м, дверні пройоми не менше 1,3 — 1,4 м і висота не менше 2,3 м.
         До числа невирішених проблем удосконалення у супермаркеті «Вопак» також слід віднести недостатню кількість засобів малої механізації малогабаритних електронавантажувачів, автомашин з вантажопідйомними бортами.
        У міру розширення масштабів запровадження нової технології все гостріше постає питання нестачі контейнерів та їх технічна недосконалість.
         У результаті перекладання товарів з транспортної тари у тару - обладнання виникають нові витрати.
        Не  вирішено повністю питання  уніфікації розмірів  тари - обладнання система  розміру повинна  бути  встановлена  на  основні  модуля  міжнародного стандарту 800x1200мм.
        Не вистачає у магазинах контейнерів збірно - розбірних,  полегшених, багатосекційних, на стоїчній основі.
        Розвиток прогресивної технології руху товарів на основі застосування тари-обладнання, як і раніше, значно стримує повільний зріст обсягу виробництва фасованої продукції. У сферу послуг
надходить лише 40% фасованих товарів, із них лише 20% фасує промисловість. Це змушує працівників торгівлі фасувати товари. Так, у галузі фасується цукру-піску в 7 разів, масла у 2,4 раза, крупи — в 1,9 раза, муки — в 1,3 раза більше ніж у промисловості. Витрати на фасування в супермаркеті у 4 рази більші, ніж на спеціалізованих підприємствах промисловості, витрати на папір більші у 2 рази, а продуктивність нижча у 5 разів.
Таким чином, практика підтверджує, що прогресивну технологію, засновану на тарі-обладнанні слід застосувати у супермаркеті «Вопак», де здійснюється:
— механізація  навантажувально - розвантажувальних робіт для переміщення та складування товарів;    
— переважна доставка товарів у тарі-обладнанні і реалізація з неї за формою самообслуговування;
— розрахунок за куплений товар у єдиному вузлі розрахунку.

Вирішення вказаних проблем багато у чому буде сприяти вдосконаленню торговельно-технологічних процесів на основі запровадження сучасної технології руху товарів.


Висновки та пропозиції

Важливим завданням в сучасних умовах є застосування сучасних технологій у торговельній діяльності. Яка перш за все,  пов'язана з діяльністю комп'ютера,  для забезпечення у супермаркеті «Вопак» безперервний контроль за ходом реалізації товарів і видачею замовлень на поповнення і підтримання торговельного асортименту в оптимальних розмірах. 

Комп'ютеризація даної операції дозволяє створювати  інформаційну  систему обробки та передачі інформації, що становить технічну основу ринкової, маркетингової діяльності в сфері товарного обігу. 

Даний супермаркет займається продажем товарів на основі самообслуговування - один з найбільш зручних для покупців методів продажу товарів. Самообслуговування в «Вопаку» дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну здатність магазину, розширити обсяг реалізації товарів. Відібрані товари оплачуються у вузлах розрахунку, що обслуговуються контролерами-касирами. При самообслуговуванні в нас змінюються технологічне планування торгового залу та інших приміщень магазину, організація матеріальної відповідальності, а також функції працівників  магазину.

Тому, супермаркет «Вопак», що знаходиться в м. Івано-Франківськ по вул. Вовчинецька 34, старається правильно застосовувати свої нові прогресивні технології  за  для подальшої діяльності і заманювання старих і нових клієнтів.


Список використаної літератури та матеріалів

1.Закон України “Про Інноваційну діяльність”: із змінами, внесеними згідно із Законом  № 3715-VI від від 08.09.2013 р. – ВВР: 2011. - № 36, - 16 с.

2.Бозуленко О.Я. Запровадження сучасних інноваційних технологій у діяльність роздрібних торговельних підприємств / О.Я. Бозуленко, О.Ю. Бозуленко // Сталий розвиток економіки. – 2013. -  №1. - C. 141-144.

5.Леонов Д. И. История и прогноз развития розничных торгових сетей в России / Д. И. Леонов, М. Б. Бурмистров // Управление каналами дистрибуции. – 2012. – № 1 (29). – С. 18-38.

6.Манфред Краффт. Роздрібна торгівля у ХХІ столітті. Теперішні і майбутні тренди : пер. з англ. / Манфред Краффт, МураліМантрала ; під ред. Л. Савицької.– К. : Видавництво Олексія Капусти, 2008.– 462 с.

7.Нестеров А. В. Инновации: системный подход / А. В. Нестеров // Компетентность. – 2007. – № 6. – С. 3-13.

8.Никулин В. В. Инновации как экономическая категория / В. В. Никулин // Вестник ТГУ. – 2007. – № 5. – С. 245-247.

9.Онищенко О. С. Економічна сутність інноваційної діяльності торговельних підприємств / О. С. Онищенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України, 2012. – Вип. 17.5. – С. 167-171.

10.Статистичний збірник за 2013 рік /Державна служба статистики України - К.: “ Інформаційно - видавничий центр Держ стату України”, 2013. - 305 с.

11. Bell D. TheComingof Post-Industrial Society. A VentureinSocialForecasting. N.Y., 1973.

12. IТ - инструмент для бизнеса, он стоитденег, нодает результат // www.korusconsulting.ru.

13.The newretailplaygrounds // GlobalRetailBulletin. – 2006 – November 30. – Issue 175. – Р. 23.

14.Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2008-2010 років (за міжнародною методологією) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

15.Онищенко В. П. Проблеми довгострокової зовнішньоекономічної політики України // Економіка України .- 2001. - №2. - С.24-36.

17.Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, - 2003. – 896с.

18.Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2000 - 390 с.

19.Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник, Львів, 2003

20.Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Навч. посібник. Київ: ЦУЛ,  2003, 186 с.

21. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998.

22. Торговельне справа: економіка, маркетинг, організація/під ред . А.Л. Брагіна - М.: Інфа-М, 2007, с. 133.

23. Дашков Л.І. , Памбухчиянц В.К. Комерція і технологія торгівлі. - М.: Маркетинг , - 2005, с. 133.

24. Банько В.Г. Логістика. Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 332 с.

25.http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgova-sprava/266-vpliv-naukovo-tekhnichnogo-progresu-na-rozvitok-torgivli-ta-sferi-poslug.html

26.http://bukvar.su/marketing/136778-Sovremennye-tehnologii-i-novye-formy-torgovli.html

27.http://pidruchniki.com/10820310/marketing/organizatsiya_prodazhu_tovariv_metodom_samoobslugovuvannya.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37362. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ 48 KB
  Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность.
37363. Разработка программного обеспечения решения задачи о назначении сотрудников на должности 199.52 KB
  Имеется конечное число видов работ, которые могут быть выполнены потенциальными кандидатами на эти должности. При этом каждого кандидата можно назначить на выполнение только одной работы, а каждая работа, в свою очередь, должна выполняться только одним кандидатом. Известна эффективность выполнения каждой работы (или издержки при назначении) любым из потенциальных кандидатов.
37364. ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СИСТЕМОЙ АВТОБЛОКИРОВКИ С ТОНАЛЬНЫМИ РЕЛЬСОВЫМИ ЦЕПЯМИ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА АБТЦ-03 60.02 KB
  Для управления и правильного пользования сигналами раздельные пункты станции ограничивающие перегон оборудуют блокировочными аппаратами и релейными приборами и связывают их электрически между собой двухпроводной линейной цепью. От этого сигнала срабатывает релейная аппаратура ПАБ которая обеспечивает зависимость по управлению светофором. На железных дорогах используются в основном релейные системы ПАБ Гипротранссигналсвязи РПБ ГТСС. В релейных системах все блокировочные зависимости и необходимые замыкания осуществляются с помощью реле...
37365. Оборудование промежуточных станций электрической централизацией стрелок и сигналов 57.23 KB
  Задача курсового проекта заключается в разработке системы электрической централизации по заданному плану станции для данной горловины. В курсовом проекте используется блочная маршрутно-релейная централизация, так как она обеспечивает маршрутное управление, что обеспечивает сокращение времени на установку маршрута и так же позволяет повысить производительность труда.
37366. Строительство здания на основе проэкта Доступное и комфортное жилье — гражданам России 83 KB
  Наша область одна из первых в России начала формировать систему градостроительной деятельности соединяющую электронные топографические карты со справочной аналитической и другой информацией для создания топографической основы территорий.1 Объемнопланировочное решение здания. Общая высота здания 72м.2 Конструктивное решение здания.
37367. Расчет грузового барабана лебедки 2.83 MB
  Определение коэффициентов относительной ширины колес Для несимметричного расположения колес относительно опор коэффициенты относительной ширины колес для тихоходной и быстроходной ступеней при твердости ≥350 НВ назначаются из интервала [1 табл. Расчет эквивалентного времени работы Эквивалентное время работы Lhe назначают с учетом категории режима работы по ГОСТ 2135487 и находится по формуле: Lhe = h Lh где Lh заданный срок службы час; h коэффициент эквивалентности зависящий от режима нагрузки. Геометрические расчеты...
37368. Проектирование привода к вертикальному валу цепного конвейера 13.07 MB
  Повышение эксплуатационных и качественных показателей, сокращение времени разработки и внедрения новых машин, повышение их надежности и долговечности - основные задачи конструкторов-машиностроителей. Одним из направлений решения этих задач является совершенствование конструкторской подготовки студентов высших технических учебных заведений.
37369. Выполнить синтез автомата Мили, осуществляющего отображение информации 701 KB
  Для их устранения используют развязывание пар переходов. Развязанными считаются такие пары которые в одном из разрядов кода состояния принимают противоположные значения. Для развязывания пар переходов последовательно рассматривают все пары подлежащие развязыванию и в каком либо разряде кода состояний им присваивается противоположное значение. Если в данном разряде это сделать нельзя то вводится новый разряд пока не будут развязаны все пары.
37370. Управления параболической антенной по углу наклона с помощью мехатронных систем 2.05 MB
  Мехатроника — это новая область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и систем с компьютерным управлением движением, которая базируется на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов. Мехатроника является научно-технической дисциплиной, которая изучает построение электромеханических систем нового поколения, обладающих принципиально новыми качествами и, часто, рекордными параметрами.