83424

Два різних світи – одне ціле. Програма виховної роботи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Дорослішання сучасної молоді відбувається в складних умовах. Нестабільність сімейного інституту, неактуальність традиційної підготовки молоді до шлюбу диктують необхідність використання спеціальних заходів для надання допомоги дітям в усвідомленні своєї статевої приналежності, формування адекватного...

Украинкский

2015-03-14

340 KB

0 чел.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11

Два різних світи – одне ціле

Програма виховної роботи

з учнями 5-9 класів

вчителя англійської мови

Сушко Оксани Петрівни


Пояснювальна записка

Дорослішання сучасної молоді відбувається в складних умовах. Нестабільність сімейного інституту, неактуальність традиційної підготовки молоді до шлюбу диктують необхідність використання спеціальних заходів для надання допомоги дітям в усвідомленні своєї статевої приналежності, формування адекватного образу чоловіка і жінки. Сучасний соціум ворожий до дитини, стимулює пробудження в неї ранніх сексуальних потягів. Інформація, яку отримує дитина з мас-медіа, навколишнього середовища, свідчить про особливий інтерес суспільства до цієї сфери. Дитина з цього може зробити висновок, якщо більшість цим цікавиться й займається, отже це соціально схвально.

Зниження віку, з якого неповнолітні починають статеве життя, що супроводжується зростанням кількості випадків штучного переривання вагітності; розширенням діапазону венеричних захворювань, ВІЛ - інфікованих, появою серед школярок численних армій матерів-одиначок, малолітніх повій, ріст кількості насиль скоєних неповнолітніми на сексуальному ґрунті свідчить про непереривний процес примітивізації культури суспільства загалом.

Програма має забезпечити формування в дітей навичок відповідальної, безпечної поведінки, особистої відповідальності за майбутнє, підготовку до активного дорослого життя.

Програма розроблена з метою надання превентивної та оперативної допомоги дітям у вирішенні їх індивідуальних проблем, пов’язаних з виробленням свідомого ставлення до власного здоров’я, а також з метою формування навичок вибудовування стосунків між юнаками та дівчатами.

Актуальність:

 •  демографічні проблеми (зменшення народжуваності, проблеми репродуктивного здоров’я майбутніх батьків);
 •  руйнування основ сім’ї та шлюбу (збільшення розриву між статевим життям і шлюбом; обездуховлення інтимних стосунків; легалізація нетрадиційних орієнтацій);
 •  психолого-педагогічні проблеми дітей з неповних сімей, дитяча агресія, психотравми, пов’язані із сексуальним насильством;
 •  морально-етичні проблеми: розбещеність молоді, цинізм, насильство, збочення як норма;
 •  погіршення тілесного й душевного здоров’я

Мета:

забезпечення відповідального ставлення до особистісного здоров'я учнівської молоді, формування і розвиток особистості, здатної керувати своєю поведінкою в системі небезпечних явищ, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій; статеве виховання молоді, збереження репродуктивного здоров'я і підготовка до виконання соціальної ролі чоловіка і жінки; бажання працювати над собою, прагнути бути цілеспрямованими, досягати успіхів у створенні власного сімейного життя

Завдання:

 •  виховання високої моральності у взаєминах юнаків і дівчат, ознайомлення їх із законодавством України про сім’ю;
 •  формування системи моральних цінностей орієнтованих на досягнення особистісного благополуччя, тісно пов’язаного із благополуччям інших людей і суспільства;
 •  підвищення інформованості підлітків про репродуктивне здоров’я, статеве виховання, сексуальну культуру;
 •  стимулювання учнів до осмислення питань статі, етико – психологічної та соціальної ролі родини; популяризація притаманних українському народові родинні цінностей, традицій, обрядів;
 •  підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям;
 •  підвищення соціальної престижності ролі батьківства і материнства;
 •  опанування дітьми навичок самооцінки, самоаналізу, саморозуміння, розуміння почуттів і мотивів поведінки інших, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність;
 •  формування бережливого і дбайливого ставлення учнів до власного здоров'я як до найвищої цінності, найважливішої умови реалізації потенційних можливостей особистості.

Принципи виховання:

 •  Принцип національної спрямованості виховання – формування в дітей національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, шанобливого ставлення до його культури.
 •  Принцип культуровідповідності – виховання здійснюється як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості.
 •  Принцип гуманізації виховного процесу – увага зосереджена на дитині як вищий цінності, враховані її вікові та індивідуальні особливості, виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих виборів.
 •  Принцип суб’єкт-субєктної взаємодії – учасники виховного процесу виступають повноправними партнерами в процесі спілкування.
 •  Принцип цілісності – передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях.
 •  Принцип акмеологічний – орієнтація виховного процесу на найвищі досягнення, потенційні можливості вихованців, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості.
 •  Принцип особистісної орієнтації – розвиток світогляду, самосвідомості, емоційної сприйнятливості, відповідальної поведінки.
 •  Принцип життєвої смислотворчої самодіяльності – встановлення особистості як творця і проектувальникам свого життя.
 •  Принцип технологізації – дії вихованців підпорядковані досягненню спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості.
 •  Принцип соціальної відповідальності – взаємозв’язок виховних задач і задач соціального розвитку демократичного суспільства, координація взаємодії соціальних інститутів, які впливають на особистість.
 •  Принцип превентивності – профілактика негативних проявів поведінки дітей, допомога та захист,вироблення імунітету до негативних впливів соціального середовища.

Методологічні засади програми:

 •  Основні положення Закону України «Про середню освіту».
 •  Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.
 •  Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.
 •  Закон України «Про захист суспільної моралі».
 •  Конвенція ООН «Про права дитини».
 •  Програма «Українська родина».
 •  Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.
 •  Державна програма репродуктивне здоров’я нації.
 •  Пріоритет розвитку особистості людини в процесі її навчання і виховання.
 •  Ідея гуманізації освіти, створення системи стосунків, взаємо просвітництва, взаємодопомоги та взаємозахисту.

Очікувані результати:

 •  підвищення соціальної, психологічної, фізичної адаптації учнів у суспільстві;
 •  сімейно-побутова компетентність;
 •  особистісно-етична зрілість;
 •  психолого-фізіологічна компетентність.

Термін реалізації програми

2006 – 2011 роки.

Організації, що допомагають в реалізації програми:

 •  управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;
 •  центр практичної психології, соціальної і виховної роботи;
 •  відділ охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;
 •  відділ у справах сімї та молоді Білоцерківської міської ради;
 •  Центр здоров'я;
 •  Білоцерківське відділення товариства Червоного Хреста України;
 •  заклади позашкільної освіти;
 •  центр соціальної служби для молоді;
 •  служба у справах дітей.

Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення програми базується на використанні бюджетних коштів, та створення сприятливих мов для залучення позабюджетних коштів, на раціональному поєднанні державних субсидій з різноманітними джерелами надходження коштів від юридичних та фізичних осіб.


Зміст основних напрямів реалізації програми

“Два різних світи – одне ціле”

Жодна людина

не може бути островом,

що існує сам собою.

(Англійський поет Джон Дон)

І рівень

Створи себе із самого себе

5 клас

Завдання

Виховні досягнення

 •  формування в дитини внутрішнього погляду на себе як на частину сім’ї, групи, людського середовища;
 •  виховання позитивного ставлення до дарованої природою соціальної ролі;
 •  розвиток ефективних навичок спілкування, вміння взаємодіяти в колективі;
 •  виховання толерантного ставлення до протилежної статі;
 •  розвиток шанобливого ставлення до своєї родини, близьких, родичів;
 •   вироблення свідомого ставлення до власного здоров'я, прагнення зберігати його, адекватне формування та розвиток фізичного «Я».

- виявлення вимогливості до себе, обов’язковості, охайності, дисциплінованості, старанності;

- вміння цінувати себе як неповторну унікальну особистість;

- усвідомлення підлітками своєї статевої приналежності;

- виявлення почуття гордості та поваги до своїх батьків, роду, народу;

- розуміння правил взаємодії людей у сім’ї, суспільстві;

- усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, уміння дотримуватися правил здорового способу життя (дотримання правил гігієни, психологічне благополуччя);

- дотримання правил мовного спілкування.

Основні форми і зміст виховної діяльності

Тема: Джерела української душі.

Мета: виховувати інтерес до культурної спадщини свого народу, почуття національної самосвідомості та національної гідності за свій народ, любов до рідного краю.

Форма проведення: гра.

Орієнтовний зміст: конкурс «Свято», конкурс «Українські пісні», конкурс «Пісня, що ожила», конкурс «Українські страви», конкурс «Оберіг», конкурс «Народний обряд».

Тема: Свято доброти.

Мета: виховувати в учнів почуття чуйності, доброти, милосердя, поваги до старших; виховувати учнів на кращих традиціях української ментальності.

Форма проведення: літературний вечір.

Орієнтовний зміст: ставлення до людей похилого віку, «Казка про добро», історії «добрих» слів, притча про  царя Соломона.

Тема: Життєдайне джерело рідного краю

Мета: через поезію місцевого краю виховувати любов та бережливе ставлення до рідної землі та екології, пробуджувати в душах дітей зерна духовності.

Форма проведення: учнівські вечорниці.

Орієнтовний зміст: танок русалок, інсценізація поеми «Історія поколінь», казка «Журавочка», танок хлопчиків козачат.

Тема: Вічний дарунок – хустина квітчаста.

Мета: виховання в учнів любові та пошани до українських обрядів  та звичаїв; знайомство з українським фольклором через вивчення та показ українських традицій і звичаїв у формі театралізованого дійства.

Форма проведення: родинне свято.

Орієнтовний зміст: вірші Софії Грицик «До фольклору», значення хустки в історії та на різних життєвих етапах, сценки «Мама з дитям», «Українське весілля».

Тема: На вулиці сміху.

Мета: сприяти формуванню гармонійно розвиненої особистості; сприяти соціалізації дитини (не відгороджувати дитину від проблем, які існують у суспільстві, а спільно моделювати шляхи їх вирішення); виховувати естетичний смак, вміння аналізувати негативні риси поведінки; в гумористичній формі висвітлювати екологічні проблеми.

Форма проведення: подорож по вулиці Сміху.

Орієнтовний зміст: веселі сценки «На уроці», « В кабінеті директора», «Урок зоології»

Тема: Без друзів нас мало.

Мета: сприяти засвоєнню понять «доброта», « чуйність», «милосердя», «гуманність», «альтруїзм», а також розвитку морального самопізнання; ознайомити учнів із поняттям «спілкування», проаналізувати види та функції спілкування; виховувати почуття відповідальності за себе, оточуючих;

Форма проведення: бесіда.

Орієнтовний зміст: притча про царя Соломона; сценка «Любов та Радість», анкета «Чи гарний ти друг?»

Тема: У здоровому тілі – здоровий дух.

Мета: виховувати любов до спорту, розвивати руховий апарат, зміцнювати здоров'я; прищеплювати почуття дружби, колективізму, взаємовиручки.

Форма проведення: спортивне свято.

Орієнтовний зміст: гра-естафета з обручами, гра-естафета «Баскетбол», спортивна вікторина, гра «Передавання м’яча».

Тема: Найсвятіше в світі слово – мати.

Мета: відроджувати традиції українського народу, виховувати любов, повагу до берегині роду – матері, встановити тісніші зав’язки між сім’єю – дітьми – школою.

Форма проведення: свято.

Орієнтовний зміст: літературно-музична композиція, спілкування дітей з мамами.

Тема: Як і чому виник етикет.

Мета: дати учням уявлення про те, як виник етикет, що таке церемонії та етикетні кодекси; допомогти усвідомити моральний бік народних звичаїв і традицій, спонукати замислитися над значенням гарних манер; формувати внутрішню потребу додержуватися етикетних приписів та граних манер у повсякденному житті.

Форма проведення: вечір запитань та відповідей.

Орієнтовний зміст: робота зі словничком етики; «Повчання Володимира Мономаха дітям»; моделювання ситуацій.

Тема: Будь толерантним.

Мета: вчити дiтей так поводитися, щоб уникати конфлiктiв, а в разi їх виникнення — вмiти їх подолати; розвивати вмiння володiти собою; виховувати вмiння гiдно виходити із конфлiктної ситуацiї.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: форми конфліктів, способи розв’язання, поради психологів як уникнути конфліктів, цікаві задачки Г.Остера.

Тема: Уклін тобі, кохана ненько…

Мета: прищеплювати дітям любов до матері; вчити їх культури поводження з ними; виховувати почуття вдячності до своїх матерів, до України.

Форма проведення: ярмарок.

Орієнтовний зміст: любов до матері, вірші про маму, пісні для бабусі.

Тема: Розкажи про себе.

Мета: сприяти розвитку в учнів позитивного самоусвідомлення й самооцінки; формувати навички доброзичливого спілкування між учнями; розвивати навички взаєморозуміння, вміння розподіляти труднощі (перешкоди) у процесі виконання колективної роботи.

Форма проведення: корекційно-виховний захід.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Разом можна більше».

2. Вправа «Розкажи про себе».

3. Гра «Карта мого життя».

Тема: Зірка кохання не на небі вона у серці вашім є.

Мета: формувати базис особистісної культури учнів за допомогою відкриття їм світу в його цілісності та різноманітності; розширити уявлення учнів про те, що таке краса людської душі; виховувати доброту сердець.

Форма проведення: конкурсна програма

Орієнтовний зміст: знайомство, конкурси «Сердечко», «Що означає мій погляд», «Романтична пара», літературна пауза.

Тема: Мандрівка регіонами України.

Мета: розширити і поглибити знання дітей про історію і традиції рідного краю; розвивати українське мовлення дітей, їхній кругозір, інтерес до народних промислів та ремесел до культурної спадщини свого народу; виховувати почуття національної свідомості, любов до праці.

Форма проведення: заочна екскурсія.

Орієнтовний зміст: легенда про своє місто, вірші про Київ, народні художні ремесла, вірші про рушник.

Тема: Шануй людей – і тебе шануватимуть.

Мета: розкрити зміст поняття «вихованість»; вчити культури спілкування в різних життєвих ситуаціях; аналізувати свої вчинки, давати самооцінку; виховувати бажання розвивати свої достоїнства i позбутись недолiкiв.

Форма проведення: бесіда.

Орієнтовний зміст: розповідь учителя, обговорення оповідання В.Сухомлинського «Здрастуйте», гра «Пізнайте себе», принципи взаємовідносин, розв’язування моральних ситуацій.

Тема: Вчимося слухати один одного.

Мета: вчити дітей взаєморозуміння, дати можливість учням перевірити власний рівень уміння слухати, формувати у дітей норми поведінки під час спілкування.

Форма проведення: відверта розмова.

Орієнтовний зміст: з чого складається уміння слухати, тест на перевірку вміння слухати, правила спілкування.

Тема: Правила толерантного спілкування.

Мета: знайомство учнів з поняттям "толерантність"; формування позитивного відношення до своєї сім'ї, корекція міжособистих стосунків в сім'ї..

Форма проведення:тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: толерантність та терпимість, притча про чоловіка та жінку, малюнки сімей, методика незакінчених речень, аналіз ситуацій, правила толерантного спілкування.


Вибирай друга, кращого за себе.

Знайомих є багато,

а справжніх друзів –

лічені одиниці.

(Китайське прислів’я)

ІІ рівень

Розкриття можливостей. Прагнення до краси

6 клас

Завдання

Виховні досягнення

 •  формування самоповаги дитини на поглиблене усвідомлення нею своєї цінності як особистості;
 •  виховання чистоти, благородства, морально-естетичних відносин – дружби, товаришування, любові;
 •  виховання культури мови, вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;
 •  активізація ціннісно-мотиваційної сфери підлітка та утвердження своєрідності індивідуального існування;
 •  вироблення свідомого ставлення до свого здоров’я
 •  уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей;
 •  виявлення вимогливості до себе, обов’язковості, охайності;
 •  уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі;
 •  прагнення бути фізично здоровою людиною;
 •  повага і толерантне ставлення підлітків один до одного;
 •   розуміння на когнітивному рівні понять «дружба», «закоханість», «любов»;
 •  шанування історії і мови свого народу;
 •  усвідомлення безконфліктного прагнення проживання з іншими

Основні форми і зміст виховної діяльності

Тема: Мій рідний край, моя земля…

Мета: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю; формувати повагу до державних символів України.

Форма проведення: подорож до джерел рідної історії.

Орієнтовний зміст: екскурс в історії про рідний край, значення слова «Україна», державні символи України.

Тема: Людина починається з добра.

Мета: формувати судження щодо норм поведінки; збагачувати уявлення про добрі вчинки; виховувати почуття чуйності, доброзичливості, небайдужості.

Форма проведення: гра

Орієнтовний зміст: гра «Відшукай свої риси характеру», інсценізація казки Л. Толстого « Білка та Вовк»,  гра «ромашка», гра «Люстерко», вправа «Мікрофон», оповідання В.Сухомлинського «Мати», «Бабуся», «Батько», гра «Гарячий стілець».

Тема: Добро – це вогник мого серця.

Мета: ознайомити дітей із визначенням поняття «добро», його різними проявами та складовими; формувати в учнів ціннісне ставлення до власного життя, до інших людей та природи, пробуджувати та стимулювати в дітей бажання «творити добро».

Форма проведення: мандрівка до країни «Серце Добра».

Орієнтовний зміст: лист від жителів країни, що таке добро; добрі почуття, колір добра.

Тема: Життя дається на добрі справи.

Мета: познайомити з корисними рекомендаціями з питань спілкування з людьми; сприяти формуванню доброти, чуйності, делікатності; вчити бути ввічливими, дотримуватися правил хорошого тону.

Форма проведення: ігрова програма.

Орієнтовний зміст:  чарівні слова, добрі і злі жартуни, інсценізація вірша Л.Компанієць «Татова порада».

Тема: Старти надій.

Мета: вчити учнів спритності, витривалості, кмітливості; розвивати вміння працювати разом, розвивати інтерес до спорту, виховувати бережне ставлення до своїх однолітків.

Форма проведення: спортивні змагання.

Орієнтовний зміст: естафети «Катання обруча», «Скороходи», «Плавці», «Серпантин», «Біг  у мішках», «Стрибки боком», «Партнер».

Тема: До джерел духовності.

Мета: виховувати учнів у дусі поваги і шани до своїх батьків, рідні, до всіх ближніх; пробуджувати інтерес до джерел духовності; навчати своїх вихованців жити за законами Добра і Любові.

Форма проведення: засідання клубу.

Орієнтовний зміст: байки та приказки «Ми і наші батьки», сімейні традиції різних родин.

Тема: Міс Сніжинка та Містер Сніговик.

Мета: розвивати пам'ять, комунікативні навички, творчі здібності; виховувати загальнолюдські моральні цінності, формувати зовнішню і внутрішню культуру учнів.

Форма проведення: конкурсно-розважальна програма.

Орієнтовний зміст: конкурси «Представ своє ім’я», «Я-маленький сніговик», «Найсмачніший рецепт морозива», «Сміховинка», «Запитання-відповідь», «Снігова королева». «Дружба»,  ігри «Рукавичка», «Хто швидше?», конкурс загадок.

Тема: Хочеш мати друга.

Мета: виховувати в учнів гуманність, справедливість і вимогливість до людей уміння цінувати дружбу, здатність до самооцінки й потребу самовдосконалення.

Форма проведення: диспут.

Орієнтовний зміст: що таке дружба; яким має бути справжній друг; тест «Який я друг».

Тема: Умій дружбою дорожити.

Мета: учити дітей сприймати різні життєві ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з них; виховувати у дітей правильне ставлення до таких понять, як «друг», «дружба», бажання бути справжнім товаришем; розвивати в учнів загальнолюдські чесноти, закріпити уявлення учнів про товариські взаємини, дружбу.

Форма проведення: вечір запитань та відповідей.

Орієнтовний зміст: казка «батьківський заповіт»; дружба в українській історії та культурі; тест «А ти гарний друг»; ситуації «Що означає бути вірним другом»; дружба між дівчатками та між хлопчиками; поради Дейла Карнегі.

Тема: Гармонія барв.

Мета: ознайомлення із значенням кольорів, їх впливом на людину, її самопочуття, емоції; діагностика емоційного стану, потреб особистості.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Наш настрій».

2. Повідомлення «Ваш улюблений колір».

3. Вправа «Кольорове довкілля».

4. Повідомлення «Кольоровий тиждень».

5. Повідомлення «Кольори в нашому житті».

Тема: Граматики спілкування людини.

Мета: надавати учням психологічну допомогу, розширювати можливості учнів, сприяти новому, позитивному усвідомленню власного «Я», удосконалювати навички розуміти себе.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст:  1. Повідомлення «Граматика спілкування».

2. Вправа «Ромашка».

3. Вправа «Конверт щирості».

4. Вправа «Три істини».

5. Гра «Фарби».

6. Гра «Тиждень».

Тема: Вчимося спілкуватися.

Мета: розвивати навички вербального і невербального спілкування; стимулювати особисту активність дітей в різних життєвих ситуаціях; формувати оптимістичне ставлення до життя.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Актуальне самопочуття».

2. Вправа «Емоція відлита в бронзі».

3. Гра «Геометричні фігури».

4. Гра «Плутанина».

5. Вправа «Доторкнись до зірок».

Тема: Жіночі секрети.

Мета: розкривати зміст відповідальної поведінки; навчати конструктивних способів виходу з конфліктних ситуацій; підвищувати загальну культуру; узагальнювати досвід роботи.

Форма проведення: тренінгове заняття для дівчаток.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Експрес-опитування».

2. Вправа «Уявляю себе».

3. Вправа «Конфлікт у транспорті».

4. Обговорення статті «Красуні».

5. Вправа «Позитивні висновки».

Тема: Стосунки людей.

Мета: пояснити дітям, що стосунки суспільстві регулюються певними правилами, норами і законами; навчити різноманітним способам вербального й невербального спілкування; розвивати навички логічного мислення, вміння висловлювати свої думки та ефективного спілкування.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Гра-розминка «Що про мене знає моя річ?»

2. Повідомлення «Толерантна людина».

3. Вправа «Вгадайте слово».

4. Вправа «Твій урожай».

5. Гра «Баба Яга».

6. Вправа «Емоція по колу».


Слухай, що люди говорять про інших,

дізнаєшся, що вони говорять про тебе.

(Китайське прислів’я).

ІІІ рівень

Духовне самовдосконалення

7 клас

Завдання

Виховні досягнення

 •  виховання морально-етичних норм життя;
 •  профілактика узалежненої поведінки підлітка, розвиток адекватного ставлення до молодіжних субкультур;
 •  забезпечення відповідально ставлення до особистого здоров'я, формування і розвиток особистості, здатної керувати своєю поведінкою в системі небезпечних явищ;
 •  набуття навичок побудови відносин із протилежною статтю;
 •  формування наукових поять про біологічні і соціальні особливості статі, специфіку розвитку хлопчика і дівчинки, особливості їхньої поведінки.
 •  сформовані навички вибудовування стосунків між хлопчиками і дівчатками;
 •  уміння визначати життєві цінності та власну позицію щодо шкідливих звичок;
 •  розуміння особливостей вікового індивідуального становлення зростаючої дитини;
 •  володіння навичками ведення діалогу, встановлення контактів з іншими людьми, з дотримання етичних норм спілкування;
 •  формування цінностей особистого життя: мудрість, розум; реалізація власних нахилів, інтересів;
 •  дотримання правил та норм соціально значимих для суспільства.

Основні форми і зміст виховної діяльності

Тема: Чи знаєш ти свої здібності?

Мета: формування і розвиток в учнів позитивної «Я-концепції», здатності до реальної оцінки своїх можливостей, самооцінки; вході аналізу анкетування допомогти учням усвідомити свої здібності, спів ставляти наслідки анкетування із захопленнями учнів; прагнути досягти своєї мети, проектувати своє майбутнє; допомогти учня м у виборі професії, орієнтуватися в об’ємі інформації.

Форма проведення: бесіда.

Орієнтовний зміст: виступ психолога «Вибір професії», повідомлення про ремесла,  притча про закохані таланти.

Тема: У світі не без добрих людей

Мета:  продовжити вивчення історії свого народу, свого села, свого краю; знайомити учнів із людськими чеснотами, на конкретних життєвих прикладах довести до свідомості дітей, що добро й милосердя – найважливіші чинники у житті людини.

Форма проведення: усний журнал.

Орієнтовний зміст: сторінки « Революційні потрясіння», «Голод», «Війна», «Поки  в руках є сила».

Тема: Свята Покровителько, покрий мою головоньку.

Мета: ознайомити вихованців зі святом Покрова, розширити знання дітей  з історії української культури; відроджувати календарно обрядові звичаї, традиції і обряди нашого народу; розвивати естетичний смак, навички морально-етичної поведінки; виховувати повагу до історичного минулого свого народу, до рідної мови.

Форма проведення: ігрова програма.

Орієнтовний зміст: гра « Заплети косу», гра « Панас», гра « Передай вінок у танці», театралізоване дійство « На Покрова».

Тема: Я—людина, і це мене до чогось зобов’язує.

Мета: сприяти усвідомленню учнями великої відповідальності учнів за цей світ, за майбутнє; вчити відкривати світ навколо, пізнавати людей. Формувати активну життєву позицію, спонукати до самовиховання і самовдосконалення, виховати почуття милосердя, доброти.

Форма проведення: інтелектуальний аукціон.

Орієнтовний зміст: людина у міфології, людина серед людей, афоризми видатних людей, людина – член суспільства, справжній патріот.

Тема: Вчитися жити в мирі та злагоді.

Мета: прищепити любов до праці, прагнути до усвідомлення учнями необхідності жити в мирі та злагоді з рідними, близькими людьми; виховувати дбайливе, ощадливе ставлення до рідної природи, виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю.

Форма проведення: бесіда.

Орієнтовний зміст: визначення духовності, християнська мораль, притча про коритце, хто такий патріот.

Тема: Спішіть робити добро один одному.

Мета:  створити в учнів уявлення про взаємовідносини з оточуючим світом; формувати почуття поваги, чуйності, уваги по відношенню до батьків, дорослих; виховувати людяність, милосердя, вміння боротися проти насилля та зла.

Форма проведення: гра.

Орієнтовний зміст: вправа «Банани», гра «Врятуй дерево життя», гра «Торбина добра», гра «Алфавітний суп».

Тема: Здоров'я та здоровий спосіб життя.

Мета: надати знання про здоров'я, здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на формування здоров'я я к основи для успішної реалізації життя.

Форма проведення: тренінг.

Орієнтовний зміст: вправа «Очікування», вправа «Модель здоров’я», вправа «Шлях до здорового способу життя»

Тема: Євроклуб.

Мета: інформування і виховання людей у дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню гарних стосунків з однолітками за кордоном та європейськими молодіжними неурядовими організаціями.

Форма проведення: засідання круглого столу.

Орієнтовний зміст: Європа – наш спільний дім, Становлення Євросоюзу, населення, юридична база, фінансова підтримка, розширення ЄС.

Тема: Магія музичної краси.

Мета: виховувати в учнів любов до прекрасного, сприяти формуванню естетичного смаку та переконаність у нетлінності духовних скарбів, навчати розуміти значення музики у житті людини.

Форма проведення: конкурсна програма.

Орієнтовний зміст: конкурси «Великі композитори», «Ребуси», «Звуки природи», «Відгадай мелодію», «Легенда», «Колискова пісня», вікторина « Чи знаєте ви музичні інструменти?», конкурс інсценізованої пісні.

Тема: Милосердя і доброта – найбільші людські цінності.

Мета: знайомити учнів з явищем інвалідності, причинами, життям таких людей у суспільстві, величчю їхньої душі і душевної краси; розширювати знання учнів, прививати любов до книги; виховувати співчуття, доброту, чуйність, турботу про старих, немічних, одиноких.

Форма проведення: літературний вечір.

Орієнтовний зміст: приклади інвалідства в художніх творах, обговорення прочитаних уривків.

Тема: Від ремесла до творчості.

Мета: пробуджувати пізнавальні інтереси учнів до вивчення традиційних та нетрадиційних художніх промислів України; виховувати глибокі почуття пошани до творчості українського народу, гордості за високу майстерність однолітків; сприяти розвиткові творчих здібностей школярів.

Форма проведення: виставка, фестиваль.

Орієнтовний зміст: історія слова «декор», подорож по напрямкам декоративно-вжиткового мистецтва.

Тема: Козацькі перегони.

Мета:  розвивати фізичні уміння і навички, витривалість, спритність, сміливість, почуття дружби, колективізму, взаємовиручки; виховувати інтерес до козацької доби, гордість за славні сторінки історії та бажання наслідувати кращі традиції українського народу.

Форма проведення: спортивне свято.

Орієнтовний зміст: конкурси «Словесна дуель», «Підкорення Дніпра», «Неперевершені вершники», «Влучні козаки», «Подолай перешкоду», «Метання в ціль», «Силачі».

Тема: Моделювання ситуації спілкування з однокласниками й друзями.

Мета: навчити долати труднощі в налагодженні дружніх взаємин, спілкуватися між собою; виховувати в учнів толерантне ставлення до своїх однолітків, потребу в контактах з однолітками; викликати взаємний інтерес, співчуття, співпереживання один до одного; формувати турботливе ставлення до товаришів, уміння допомогти.

Форма проведення: урок-змагання.

Орієнтовний зміст: «Розминка», прислів’я та приказки про дружбу, «Конкурс капітанів», гра «Інтелект та логіка», пам’ятка «Налагодження добрих дружних стосунків між людьми».

Тема: Про дружбу і товаришування.

Мета: розширювати і поглиблювати поняття дружби і товаришування — цих важливих показників вихованості учнів; виховувати в учнів звичку уважно ставитися до товаришів; вміння бачити хиби у своїй поведінці й виправляти їх.

Форма проведення: тематичний вечір.

Орієнтовний зміст: приклади дружби в художніх творах; що таке дружба; хто справжній друг; ситуації для обговорення «Конверт дружніх питань».

Тема: Самовиховання - творення себе

Мета: навчити учнів уникати конфлікту у житті, вміти спілкуватися, дружити між собою; розвивати в дітях загальнолюдські чесноти; вчити сприймати ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з проблемних ситуацій; виховувати товариські стосунки.

Форма проведення: бесіда.

Орієнтовний зміст: спілкування; норми спілкування; «Повчання Володимира Мономаха»; види конфліктів, шляхи їх вирішення.

Тема: Конфлікт. Уміння володіти собою.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «конфлікт», причинами його виникнення і стадіями розвитку; навчити уникати негативних дій з боку інших людей, які можуть спровокувати конфлікт; формувати уміння розвивати власну поведінку та передбачати можливі наслідки її неадекватності, дотримувати порад щодо запобігання конфліктних ситуацій; виховувати доброзичливе ставлення і повагу до інших людей.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: поняття «конфлікт», види конфліктів; родинна ситуація; міжособистісна ситуація; стадії розвитку конфлікту; наказ та прохання.

Тема: Подаруй мені посмішку.

Мета: формувати в учнів доброту та милосердя; виявити правильні та хибні уявлення про доброту та добрі справи, вміння спілкуватися, дружбу.

Форма проведення: учнівські вечорниці.

Орієнтовний зміст:  прислів’я та приказки про доброту; вправа «Привітання», гра «комплімент», гра «Чарівний апельсин»; вислови відомих письменників про доброту; Якою повинна бути добра людина? – вислови дітей.

Тема: Становлення статевої свідомості школярів.

Мета: спрямувати пізнавальну активність учнів на самовдосконалення, розв’язання складних завдань у житті, усвідомлення себе як представника конкретної статі; виховувати повагу до старших людей та осіб протилежної статі; виховувати в учнів щирість у виявленні почуттів, бажання ставити себе на місце інших людей.

Форма проведення: корекційно-виховний захід.

Орієнтовний зміст:  1. Тестування учнів.

2. Опитувальник «Хлопчики-дівчатка. Які ми є, якими бачимо себе і хочемо бачити осіб протилежної статі?» Обговорення.

3. Обговорення проблеми господарювання.

4.Бесіда за оповіданням В.Сухомлинського «Дві матері».

5. Написання твору-мініатюри «Якою я уявляю свою майбутню сім’ю».

Тема: Вчимося любити себе.

Мета: формувати позитивні зміни в поведінці учнів, проводити корекцію негативного образу «Я», знімати стурбованість, невпевненість  в собі, розвивати здорову «Я»-концепцію.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст:  1. Вправа «Чарівні дзеркала».

2. Вправа «принці і принцеса».

3. Вправа «Чарівна каблучка.»

Тема: Формування позитивного психологічного клімату в колективі.

Мета:  формування колективістських взаємин; психологічна підтримка; об’єднання учасників в активній формі навчання, подолання стереотипів міжособистісного сприйняття; актуалізація позитивного мислення.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Я і мій колектив».

2. Вправа «Бінго».

3. Вправа «Я-хороший».

4. Вправа «Стіна непорозуміння».

Тема: Формування позитивного психологічного клімату в колективі

Мета: вчити довіряти собі і бути цікавим для самого себе; усвідомлювати себе суб’єктом життя.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Мені подобається в тобі».

2. Вправа «Спина».

3. Вправа «Перемогти свого дракона».

Тема: Формування позитивного психологічного клімату в колективі.

Мета: встановлювати міжособистісні взаємини, розвивати толерантність у спілкуванні.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Гра «Безлюдний острів».

Тема: Формування позитивного психологічного клімату в колективі.

Мета: ознайомити з перевагами та недоліками колективної діяльності; сприяти груповій згуртованості, довірі; актуалізувати уміння не тільки розуміти цінності, а й переживати їх.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Я довіряю тобі».

2. Вправа «Виграй або програй».

3. Вправа «Дерево».

4. Притча « Про далекі моря та близьке щастя».

5. Вправа «Правила взаємодії в колективі».

Тема: Формування позитивного психологічного клімату в колективі.

Мета: підвищувати рівень емпатії; стимулювати творчий підхід до формування поваги, терпимості під час спілкування; розвивати почуття власної гідності та гордості за приналежність колективу.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Свічка».

2. Вправа «Я і мій колектив».

3. Вправа «Дерево підсумків».

Тема: Жіночі секрети.

Мета: навчати учениць налагоджувати рівноправні стосунки із оточенням, поважати себе та інших; формувати вміння аналізувати власні вчинки,контролювати емоції, виробляти нові стратегії поведінки; розвивати комунікативні здібності.

Форма проведення: тренінгове заняття для дівчаток.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Позитивні заходи».

2. Вправа «Знайомство».

3. Вправа «Щасливий день».

4. Вправа «Мій негативний емоційний стан».

5. Вправа «Все залежить від тебе».

Тема: Шкідливі звички. Куріння.

Мета: сформувати уявлення про шкідливі звички; надати учням інформацію про шкідливий вплив куріння на організм людини; розглянути причини, що сприяють поширенню куріння, наслідки цієї згубної звички; сприяти виробленню навичок здорового способу життя.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Баланс вирішення».

2. Мозковий штурм «Наслідки тютюнопаління».

3. Рухавка «куріння та організм».

4. Розв’язування задач, обговорення ситуацій.

Тема: Шкідливість алкоголю.

Мета: Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності; формування валеологічного світогляду; формування та пропаганда здорового способу життя; профілактика шкідливих звичок; формування почуття відповідальності за свої дії та активної життєвої позиції учнів.

Форма проведення: «відкрита кафедра».

Орієнтовний зміст: що люди п’ють і наслідки цього, формування залежності, схильність від алкоголю, причини вживання, з чого починається пияцтво, шкідливі наслідки вживання алкоголю.


Те, що лежить попереду і позаду нас,

ніщо в порівнянні з тим,

що є всередині нас.

(Американський філософ

Ральф Уолдо Емерсон)

IV рівень

Духовний вияв святості і чистоти

8 клас

Завдання

Виховні досягнення

 •  набуття знань, умінь і навичок реалізації здорового способу життя та профілактика вживання наркотичних речовин та алкоголю;
 •  усвідомлення відмінностей у психології дівчат і хлопців;
 •  виховання стриманості у взаєминах з протилежною статтю;
 •  профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі;
 •  накопичення відповідних знань і умінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій.
 •  усвідомлення відповідальності за власну долю.
 •  підтримка та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язання конфліктів;
 •  знання наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;
 •  вміння корегувати та регулювати власну поведінку;
 •  визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів;
 •  бережливе ставлення один до одного: взаємоповага, щирість, сердечність, шляхетність у стосунках;
 •   адекватне сприйняття та розуміння осіб протилежної статі;
 •  гуманістична спрямованість системи особистісних цінностей і поведінки;
 •  дотримання етичних, правових, фізіологічних, гігієнічних стосунків статевих взаємин

Основні форми і зміст виховної діяльності

Тема: Думай добре, роби добро – і буде тобі добре.

Мета:  формувати моральні основи дитячої особистості, сприяти вихованню доброї, чуйної, лагідної людини; розвивати культуру мовлення, спілкування і поведінки дітей; виховувати потребу в самовдосконаленні та самовихованні.

Форма проведення: ярмарок.

Орієнтовний зміст: скарбничка добрих справ, конкурс прислів’їв, виставка декоративно-прикладного мистецтва.

Тема: Сенс життя людини.

Мета: сприяти вихованню в учнів доброти, чесності, порядності, гуманного ставлення до оточуючих; закріпити уявлення учнів про моральні цінності людини; розвивати вміння аргументовано висловлювати свою думку.

Форма проведення: подорож до джерел рідної культури.

Орієнтовний зміст: дерево мрій,  притча про щастя, клубок друзів, колекція мудрих порад, психологічна гра «Капітан? Рульовий? Пасажир?»

Тема: Лісова красуня.

Мета: вчити дівчаток вмінню презентувати себе, розвивати комунікативні та артистичні здібності, тримати себе на сцені, вміння використовувати власні знання з найрізноманітніших галузей, розкрити особисте неповторне, оригінальне «Я» кожної дівчинки; вчити узгоджувати свої дії з іншими конкурсантками; виховувати впевненість в собі, любов до себе, як до неповторної особистості, повагу до товаришів, вміння товаришувати.

Форма проведення: конкурсна програма.

Орієнтовний зміст: Конкурси «Я сама», « Я господиня», «Салон краси», «Запитання-відповідь», «Алло, ми шукаємо таланти», «Паперові таланти».

Тема: Красі не треба осяйних прикрас.

Мета: розвивати естетичне мислення, виховувати почуття прекрасного, сформувати уявлення про естетичний ідеал, усвідомлення ролі матері й жінки у сучасному суспільстві.

Форма проведення: мистецький вечір.

Орієнтовний зміст: історія краси, репродукції портерів художників, міфи та легенди Греції, слайди з репродукціями ікон Божої Матері та картин із зображення матері з немовлям.

Тема: Для чого світу ти?

Мета: виховувати у дітей людяність, гуманізм у стосунках, доброзичливість, повагу до людей, великодушність, скромність та самопожертву; навчати оволодівати мистецтвом спілкування та навичками взаємодопомоги, пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього корисного, морального бажання назавжди зберегти людську гідність.

Форма проведення: літературний вечір.

Орієнтовний зміст: притча про Майстра, оповідання В.Сухомлинського «Бо я людина», «Звичайна людина» «Кожна людина повинна», проект «Я у майбутньому», заповіді Матері Терези.

Тема: Я – майбутнє твоє, Україно!

Мета: виховувати любов до праці, розвивати у дітей розумові та творчі здібності, уміння, навички з метою орієнтації їх на свідомий вибір майбутньої професії.

Форма проведення: ярмарок.

Орієнтовний зміст: анкети «Професійні інтереси учня», «Ставлення учня до професії», вікторина «Плутанина професій», трудова діяльність людини, вибір професії.

Тема: Добро спішіть творити, люди!

Мета: виховувати в учнів почуття доброти, чуйності, милосердя, поваги до своїх батьків, старших людей, формувати активну життєву позицію, яка проявляється в дієвий допомозі знедоленим, немічним, стареньким; формувати в учнів уміння формулювати моральні судження, відрізняти добре від поганого, виховувати високі моральні цінності.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: повідомлення «людяність, милосердя, доброта», вправа «Відкритий мікрофон», кросворд «Життя», гра «Вузлик асоціацій», дерево добрих вчинків.

Тема: Сіймо добро і даруймо любов!

Мета: ознайомити учнів із традиціями доброчинності як історичним та духовним надбанням українського народу, його національною спадщиною; формувати почуття чуйності, доброзичливості, пробуджувати інтерес до всього корисного, морального; виховувати дбайливе ставлення до природи та оточуючих.

Форма проведення: подорож до джерела рідної культури.

Орієнтовний зміст: меценати української культури,  Казка про Чорно Дятла, гра «Хто яке серце має»

Тема: Це не так просто – дружба  з батьками.

Мета: окреслити ряд проблем, які виникають у стосунках батьків та дітей; з допомогою діалогу спробувати знайти шляхи їх вирішення; виховувати почуття взаємної довіри і поваги.

Форма проведення: круглий стіл.

Орієнтовний зміст: розгляд ситуацій, поради психолога, результат опитування дітей, батьків.

Тема: Чарівний світ моди.

Мета: виховувати почуття прекрасного, почуття вдячності людям, які створюють одяг; розвивати смак, уміння гарно одягатися, орієнтуватися в різних стилях і напрямах моди.

Форма проведення: телевізійне шоу.

Орієнтовний зміст: з історії одягу, світові модельєри-дизайнери, українські дизайнери одягу.

Тема: У колі сім’ї та друзів.

Мета: вивчення з учнями норм поведінки пі час спілкування з рідними та близькими, з друзями; засвоєння ними мовного етикету; виховання в школярів почуття поваги до рідних та друзів; вироблення повсякденної ввічливості в спілкуванні, готовності завжди прийти на допомогу.

Форма проведення: «відкрита кафедра».

Орієнтовний зміст: ситуації про правила спілкування в сімї та з близькими людьми, основні правила спілкування з друзями, заперечення та відмова.

Тема: Вічні цінності людини.

Мета: формувати і розвивати у підростаючого покоління моральні чесноти, шляхетність, почуття милосердя, здатність до альтруїзму, гармонійне поєднання особистих, індивідуальних і загальнонаціональних державних потреб та інтересів, відчувати себе частиною цілого і вічного – української нації.

Форма проведення: бесіда  з елементами дискусії.

Орієнтовний зміст: Ромашка «Вічні цінності людини», дерево мудрості з висловами відомих людей, розповіді з життя, «Клубок Аріадни».

Тема: Олімпійці серед нас.

Мета: закріпити у дітей фізичні якості: швидкість, силу, спритність, кмітливість, увагу; ознайомити учнів з відомими спортсменами України; виховувати в учнів почуття гордості за свій народ, за успіхи своїх однокласників, свідоме ставлення до занять фізичною культурою.

Форма проведення: урок-змагання.

Орієнтовний зміст: спортивна вікторина, спортивні естафети «Човник», «Збий кеглі», «Кенгуру», «Переміщення  з обручами», «Голуби», «Попадання в ціль».

Тема: Поважаючи інших – поважай себе.

Мета: ознайомити дітей з віковими особливостями, учити встановлювати рівноправні стосунки з оточенням, поважати себе та інших людей, збагачувати знання дитини про свої права.

Форма проведення: конференція.

Орієнтовний зміст: взаємини між однокласниками, батьками, іншими людьми; найщасливіші моменти в житті; приниження; обговорення ситуацій.

Тема: Шляхи подолання конфліктів і вихід з них.

Мета: вчити спілкуватися; розвивати вміння аналізувати конфліктні ситуації і вирішувати їх.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: типи конфліктів; поведінка в конфліктній ситуації; тест «Рівень конфліктності особистості»; правила подолання конфліктів.

Тема: Сучасні джентльмени.

Мета: всебічний розвиток особистості, розвиток інтелектуальних здібностей учнів, їх кмітливість та винахідливість, виховання у хлопців поваги до дівчини – жінки – матері; навчання хлопчиків основам етикету, правилам поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; розвивати уміння критично оцінювати себе та своїх ровесників.

Форма проведення: конкурсна програма.

Орієнтовний зміст: Інтелектуальне шоу; Джентльмен-шоу; конкурс «Ми малюємо»; конкурс «як без кохання на світі жити»; конкурс глядацьких симпатій.

Тема: Дівоча розмова.

Мета:. виховувати дівчат — майбутніх матерів, на засадах народної та християнської моралі, розвивати почуття відповідальності за свої вчинки, застерігати від легковажності, спонукати до розсудливості, уміння керуватися розумом; зміцнювати почуття людської гідності, гордості й самоповаги.

Форма проведення: виховна година для дівчаток.

Орієнтовний зміст: відречення матерів від дітей (уривки з статей); закоханість та перше кохання; стосунки з юнаками.

Тема: Людей нецікавих у світі немає.

Мета:виховувати індивідуальність кожної дитини; формувати в дітей інтерес до тих, хто поряд; і самих себе; формувати психологічний клімат в класі; формувати в підлітків світоглядних позицій.

Форма проведення: бесіда з елементами дискусії.

Орієнтовний зміст: особистість та індивідуальність; гра «Чарівний стілець»; плакат «Світ прекрасний у своєму різноманітті»; егоїсти та альтруїсти; вислови відомих людей.

Тема: Козаки – лицарі духу.

Мета: формувати в учнів патріотичну свідомість, національну гідність; розвивати витривалість, спритність, швидкість; виховувати дисциплінованість, вміння працювати в команді.

Форма проведення: конкурс-забава.

Орієнтовний зміст: історична вікторина; забава «Взуй, козаче. козака»; гра «Повзунець»; забава «кращий кухар», «Прасувальник»; забава «Козацький двобій».

Тема: Кумири та ідеали.

Мета: спонукати дітей до розуміння того, що насправді є ідеалом; сприяти формуванню світогляду учня як цілісної особистості; розвивати здатність сприймати людське життя на основі ідеалів краси, добра й любові.

Форма проведення: виховний захід, дослідження.

Орієнтовний зміст: друга заповідь Божа; кумир чи ідол; мрії та фантазії; образ майбутнього «Я»; духовний світ людини.

Тема: Я йду до себе.

Мета: сформувати поняття про життєві цінності та їхнє значення у правильному життєвому виборі; навчити учнів робити вибір, який допоможе бути здоровими і мати успішне життя; з’ясувати які рис характеру повинні притаманні справжньому громадянину.

Форма проведення: година-роздум.

Орієнтовний зміст: притча «Про білий мармур»; що таке зрада; Вправа «Який він, справжній громадянин?»; робота в групах - захист своїх думок.

Тема: Моя родина і моя сім’я.

Мета: розкрити моральні основи родини; визначити зміст моральних вимог, що регулюють міжособистісні стосунки в родині та сім’ї; допомогти учням зрозуміти в чому цінність родини для кожної людини; вчити уникати конфліктів у стосунках з рідними, контролювати свої думки і вчинки; розвивати комунікативні здібності.

Форма проведення: вечір запитань та відповідей.

Орієнтовний зміст: гра «Уявний мікрофон»; сімейні традиції; сімейні обов’язки; відмінності між конфліктом та сваркою; вправа «Машина часу».

Тема: Виховання цнотливості молоді як основа профілактики ранніх статевих стосунків.

Мета: ознайомити учнів з наслідками ранніх статевих стосунків, з поняттями «розпуста» та «цнотливість», проаналізувати досвід Росії та США по впровадженню секс просвіти, формувати активну позицію щодо традиційних цінностей сім’ї та шлюб.

Форма проведення: лекція для учнів.

Орієнтовний зміст: 1. Причини ранніх статевих стосунків.

2. Негативні наслідки сексуальної революції.

3. Умови виховання цнотливості в сучасних дітей, підлітків, юнацтва.

Тема: Сучасна жінка: яка вона?

Мета: допомогти формувати життєві пріоритети та норми етичної поведінки на основі домінування моральних якостей, властивих жінці; сприяти підвищення самооцінки; засвоєнню навичок толерантного спілкування, спільного вирішення проблем.

Форма проведення: тренінгові заняття для дівчаток.

Орієнтовний зміст: 1. Повідомлення «з чого створено жінку».

2. Діалог «Мій жіночий ідеал».

3. Розмова про красу.

4. Обговорення цитат відомих людей.

Тема: Підготовка до самостійного життя.

Мета: вчити виділяти головне, зважувати власні рішення, приймати рішення колективно.

Форма проведення:  тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Девіз мого життя».

2. Вправа «Статті бюджету».

3. Вправа «Маятник».

4. Вправа «Моя Мета».

Тема: Як поставити мету і досягти її.

Мета: звернути увагу на те, чому так важливо мати мету в житті; розвивати уміння ставити мету, усвідомити відповідальність за власну долю; створювати адекватний «Я»-образ.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Гра «Поступись місцем».

2. Вправа «Зигзаг».

3. Вправа «Стежка до вершини».

4. Гра «Приміряння ролей».

Тема: Зняття психологічних бар’єрів.

Мета: формувати навички візуальної діагностики емоційного стану співрозмовника; розвивати здатність рефлексувати тривожні стани, знаходити їхні причини; формувати вміння обирати ефективний тип поведінки, продуктивну стратегію, створювати атмосферу довіри, відкритості.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Гра «Інопланетянин».

2. Вправа «неочікуваний гість».

3. Вправа «Найкраще і найгірше».

4. Притча «Дерево».

5. Вправа «Розподіл часу».

6. Вправа «Розмова без слів».

Тема: Стилі поведінки у конфлікті.

Мета: формувати уявлення про стилі поведінки у конфлікті та їхнє застосування; розвивати навички вести переговори.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Конфлікт».

2. Вправа «Господар конфлікту».

3. Вправа «Базар».

4. Вправа «Крокодил».

Тема: Жіночі секрети.

Мета: створювати в групі позитивну атмосферу, сприятливу для самопізнання, підвищення усвідомлення своєї значущості, цінності, зміцнення почуття власної гідності; розвивати навички ефективного спілкування.

Форма проведення: тренінгове заняття для дівчаток.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Ти і я».

2. Діалог «Справжня жінка».

3. Вправа «Симпозіум».

4. Притча «Два верблюди».

Тема: Підлітки проти СНІДу

Мета: сформувати у підлітків розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ; сприяти зміні мотивації статевої поведінки підлітків на користь репродуктивного здоров’я та індивідуального захисту від ВІЛ; систематизувати знання про шляхи передачі ВІЛ; навчити оцінювати конкретні ситуації; формувати вміння підлітків робити усвідомлений вибір на користь здорового способу життя.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Гра-масаж «Дощик».

2. Обговорення листа дівчинки, яка заразилася ВІЧ.

3. Рольова гра «Граємо нову казку».

4. Гра «М’яч».

5. Пам’ятка для учнів.

Тема: Визнач свою позицію.

Мета: навчити підлітків визначати життєві цінності; сформувати в них відповідальне ставлення до власних вчинків.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Гра-розминка «Чому? – Тому що!»

2. Вправа «Правильно-неправильно».

3. Вправа «Куля наркотичних речовин».

4. Вправа «Мій острів».

5. Вправа «Послання у світ».

6. Вправа «Я - хороший».


Сутність цнотливості й утримання

не в подоланні бажань,

а в повній підпорядкованості життя його меті.

                                                  Дітрих Бонгеффер

V рівень

Мудрість і гармонія

9 клас

Завдання

Виховні досягнення

 •  формування духовних цінностей, допомога в пошуках сенсу життя, усвідомлення власної гідності;
 •  формування навичок вибудовування стосунків між юнаками і дівчатами;
 •  підвищення інформованості підлітків про репродуктивне здоров'я, статеве виховання, сексуальну культуру, виховання культури інтимних почуттів;
 •  початковий рівень сформованості понять про значення психологічної сумісності в майбутньому сімейному житті.
 •  єдність моральної свідомості та поведінки;
 •  усвідомлення призначення чоловіка і жінки в сім’ї та суспільстві, культури статевої поведінки;
 •  знання етичних і правових аспектів сімейного життя;
 •  інформованість підлітків про репродуктивне здоров'я, статеве виховання, сексуальну культуру;
 •  цнотливість як внутрішня опора в людині для добра;
 •  вміння приймати правильне рішення і сказати «ні» шкідливим звичкам;
 •  усвідомлення цінностей сімейного життя: довіра, піклування про батьків, злагоди між членами сім’ї, здоровий спосіб життя, охорона традицій тощо;
 •  володіння навичками самообслуговування, господарсько-побутової, економічної діяльності сім’ї;

наявність необхідної самодисципліни: організованість, терпіння, терпимість, самоконтроль, самокритичність

Основні форми і зміст виховної діяльності

Тема: Поговоримо про імідж.

Мета: розкрити поняття «імідж», охарактеризувати його основні складові; ознайомити учнів з технологіями створення іміджу; визначити сторони зовнішньої та внутрішньої привабливості людини; формування інтересу до створення власного позитивного іміджу; спільне визначення ролі іміджу в майбутньому дорослому житті.

Форма проведення: груповий тренінг.

Орієнтовний зміст: міні-лекція «Імідж. Технологія його створення», групова дискусія «Значення іміджу в житті ділової людини».

Тема: Вибір є завжди у кожного з нас.

Мета: розглянути і обговорити історію виникнення і поширення шкідливих звичок у суспільстві, проаналізувати ситуацію з даної проблеми в наш час і зробити акцент на знайденні шляхів виходу із наявної важкої ситуації.

Форма проведення: круглий стіл.

Орієнтовний зміст: виступ лікаря-нарколога, виступ представника дитячої кімнати міліції, учнівські повідомлення « Куріння», « Алкоголь», «Наркотики». Учнівські повідомлення « Цікаво знати», тренінг «Курити чи не курити».

Тема: Негативні думки – в позитивне русло.

Мета: ознайомити учнів зі шляхами подолання стресу; розглянути поняття «релаксація», «аутотренінг», «самовиховання»; навчати практичного володіння навичками релаксації; заохочувати учнів до ведення здорового способу життя.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: мозковий штурм, шляхи подолання стресового стану, рекомендації психолога, вправи на розслаблення.

Тема: Принцип толерантності.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «толерантність»; формувати ціннісні відношення дитини до самого себе; формувати уявлення про різновиди толерантності, готовності розуміти, приймати, спілкуватися з іншими людьми, взаємодіяти з ними на основі співчуття, співрозуміння, доброзичливості.

Форма проведення: ток-шоу.

Орієнтовний зміст: казка про дівчинку Любов, міжособистісна толерантність, міжнаціональна толерантність, толерантність до самого себе.

Тема: Найвище почуття людини.

Мета: виховувати повагу до протилежної статі; розвивати духовність у підлітків, естетичний смак; формувати поняття кохання та його особливості у юнацькому віці; коригувати любов до себе, до близьких; мислити і самостійно приймати рішення у різних життєвих ситуаціях.

Форма проведення: захист учнівських проектів.

Орієнтовний зміст: представлення учнівських публікацій, презентацій та веб-сайту, в яких розкривається зміст найвищого почуття людини.

Тема: Підростаюче покоління потребує захисту.

Мета: познайомити учнів із змістом основних статей Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Конституції України; ознайомити учнів із поняттям про людину як індивіда та особистості; розкрити суть унікальності кожної дитини; навчати елементарним правилам власної безпеки; розвивати уміння відстоювати свої права.

Форма проведення: усний журнал.

Орієнтовний зміст: кишеньковий порадник,, тест «Як ти сприймаєш життя?»,  ситуації «Як не стати жертвою кіднепінгу» «Як не стати жертвою натовпу», «Як не потрапити на вудку шахраїв».

Тема: Поміж нами, дівчатами.

Мета: організувати обговорення питань з основних напрямків статевого виховання за участю лікаря, психолога; пропагувати здоровий спосіб життя серед школярів, формувати вміння правильно поводитися в критичних ситуаціях; виховувати прагнення бути вірними в коханні, прагнення зберегти дівочу цнотливість, високі моральні жіночі якості.

Форма проведення: круглий стіл.

Орієнтовний зміст: розбір ситуацій, поради психолога, діалог з лікарем-гінекологом, повідомлення про статеве життя.

Тема: Егоїзм – добро чи зло?

Мета: формування в учнів навичок самоаналізу, вміння вести дискусію, висловлювати власну думку; сприяти розвитку моральних почуттів і рис особистості.

Форма проведення: телепередача «Вільне слово».

Орієнтовний зміст: поняття «егоїзм», «альтруїзм», «душа», «душевна щедрість», обговорення ситуацій «Випадок на річці», «Черга», «Бійка в провулку». «Дай списати»

Тема: Людина починається з добра.

Мета: формувати усвідомлене розуміння поняття «життя», його унікальність, цінність, значущість для кожної особистості; виховувати бережливе ставлення до власного життя та до життя інших, почуття власної гідності, збагатити досвід моральної поведінки.

Форма проведення: ділова гра.

Орієнтовний зміст: кросворд «життя», доповнити прислів’я про життя, вправа «Мікрофон», колективна робота «Квітка « Я маю право».

Тема: Ти гідно мусиш жити.

Мета: формувати основи правових знань учнів; виховувати у дітей переконання про важливість сумлінного ставлення до своїх прав і обов’язків; сприяти вихованню патріотичних почуттів до рідної країни, прагнення внести свій вклад у розвиток держави.

Форма проведення: «філософський стіл».

Орієнтовний зміст: гортаючи сторінки Конституції, освіта в Київській Русі, право на загальну середню освіту, право на свободу думки та слова.

Тема: Любов чиста, як росинка.

Мета: виховувати духовність, вчити учнів відноситися до прекрасного почуття кохання.

Форма проведення: літературний вечір.

Орієнтовний зміст: розповідь про Н Чавчанадзе та С.Грибоєдова, уривки з творів О.Пушкіна, О. Блока.

Тема: Життя у світі, де є СНІД.

Мета: виявити рівень знань учнів, батьків та визначення їхнього ставлення до проблеми СНІДу; виховувати в учнів дбайливе ставлення до свого здоров'я, уміння контролювати свої вчинки.

Форма проведення: освітня гра.

Орієнтовний зміст: «Розминка», «Темна конячка», «Далі, далі, далі…»

Тема: Жіночність – це найкраще вираження людської краси.

Мета: виховувати почуття поваги до жінки, почуття прекрасного в житті; розвивати вміння дискутувати.

Форма проведення: диспут.

Орієнтовний зміст: робота творчих груп, психолого-педагогічний практикум; тест «Яка має бути жінка?»

Тема: Я-людина серед людей.

Мета: закріпити знання про людину, про себе, про людство; учити кожного шукати свої місце в житті, жити за законами добра, совісті, справедливості, поважаючи права кожного члена суспільства.

Форма проведення: урок-роздум.

Орієнтовний зміст: карта країни «Я» (зовнішня і внутрішня зони), гра з дзеркалом «Портрет», візитна картка «Мій портрет у променях сонця».

Тема: Щастя! Як ми його розуміємо?

Мета: розширювати розуміння поняття щастя; виховувати людяність, працьовитість, любов до людей, чесність; допомогти учням збагнути сенс людського життя, визначити своє місце в ньому.

Форма проведення: диспут.

Орієнтовний зміст: що таке щастя; що потрібно для щастя; вислови видатних людей; в чому сенс щастя.

Тема: Кохання і секс у житті підлітків

Мета: вчити дітей розумінню і вмінню вирішувати вічні питання дружби і кохання; виховувати духовність; довести дітям, що духовність, моральність, здоров’я взаємопов’язані; запобігати раннім формам статевих відносин

Форма проведення: розмова у колі з елементами диспуту

Орієнтовний зміст: межа між дружбою і коханням; справжнє кохання; ранні шлюби.

Тема: Молодь проти насильства.

Мета: поглибити знання про гендерне насильство; підвищити рівень правової обізнаності учнів і забезпечити їх доступною інформацією про те, як можна себе захистити від насильства; означити шляхи подолання насильства в сім’ї, торгівлі людьми та будь-яких проявів гендерної дискримінації.

Форма проведення: конференція.

Орієнтовний зміст:  торгівля людьми; жебрацтво; сексуальне рабство; фізичне та психологічне насильство в сім’ях; права жінок та дівчат.

Тема: День Святого Валентина.

Мета: виховання у підростаючого покоління бережливого ставлення одне до одного; прагнення  до красивих стосунків.

Форма проведення: конкурсно-розважальна програма.

Орієнтовний зміст: історія та походження свята; гра «Як ми знаємо один одного?»; конкурс «Квіти для коханої»; конкурс для хлопців «Упізнай мою руку»; гра «Розбите серце».

Тема: Гімн любові.

Мета: сприяти пробудженню у школярів щирих почуттів, усвідомленню великої сили чистого і зворушливого кохання, яке облагороджує душу; сприяти розвитку творчих здібностей, духовності; виховувати любов до поезії та музики.

Форма проведення: інтегроване виховне заняття.

Орієнтовний зміст: різноманіття любові; утворення перлини – зародження кохання; гра «Чарівна обручка»; енергія любові; почуття в віршах та музиці.

Тема: Ще один крок у доросле життя.

Мета: формувати в учнів свідоме ставлення до шлюбу, створення сім’ї, народження дітей; ознайомити з правовою основою шлюбу, правами та обов’язками подружжя; виховувати інтерес до історичного минулого України, повагу до історико-культурних надбань нашого народу; формувати в юнаків та дівчат впевненість в собі.

Форма проведення: свято.

Орієнтовний зміст: сценка «Конфлікт між закоханими»; розповідь про марш Мендельсона; обряд вінчання; обряди та традиції, пов’язані з одруження; символи кохання; шлюби в Київській Русі; загальні положення про шлюб, права та обов’язки подружжя; «Абетка подружнього життя».

Тема: Сучасне рабство.

Мета: познайомити дівчат з проблемами сучасного рабства;  надати дівчаткам необхідну інформацію про явище торгівлі людьми, формувати навички безпечної поведінки, спостережливість, виховувати активну позицію щодо можливості захисту своїх прав.

Форма проведення: тематичний вечір для дівчат.

Орієнтовний зміст: повідомлення «Торгівля людьми»; мозковий штурм «Мета торгівців»; вправа «Фактори виїзду за кордон»; рухавка «Самурай, принцеса і дракон»; мозковий штурм «Шляхи, що ведуть у руки торгівців живим товаром»; вправа «Галерея».

Тема: Основи статевого виховання.

Мета: ознайомити учнів з основними напрямками статевого виховання; організувати обговорення питань з основних напрямків статевого виховання; виховувати бажання бути справжнім чоловіком та жінкою.

Форма проведення: учнівський всеобуч, дискусія.

Орієнтовний зміст: основні напрямки статевого виховання; мужність та жіночість; обговорення ситуацій з листів; притча «Шапка краси»; як бути щасливим; початок інтимної близькості.

Тема: Шанувати і бути шанованим.

Мета: ознайомити слухачів з поняттям структури сімейних взаємин, формувати в них морально-етичну основу для створення, утримання сім’ї та передавання цієї моделі нащадкам.

Форма проведення: лекція для учнів.

Орієнтовний зміст: 1. Основні принципи формування сімейних стосунків.

2. Вікова піраміда родинно-сімейної структури.

3. Обов’язок членів сімейної пари.

Тема: Репродуктивне здоров’я молоді.

Мета: формувати поняття соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищувати інформованість слухачів про репродуктивне здоров’я, статеве виховання, сексуальну культуру.

Форма проведення: семінар для батьків та учнів.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Струм».

2. Виступ лікаря-гінеколога «Чужих проблем не буває».

3. Основи репродуктивної грамоти.

4.Щоденник ненародженої дитини.

5. Аборт. Гріх чи подолання «незручностей»?

Тема: Сім’я як джерело щастя.

Мета: спонукати учнів до роздумів над життєвими цінностями; вчити аналізувати свою систему цінностей; розвивати бажання працювати над собою, досягати успіху у створенні власного сімейного життя.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст:  1. Вправа «Намалюймо картину».

2. Практична робота «Коло цінностей».

3. Екскурс в історію сімейних стосунків. Основні правила збереження кохання.

4. Тест «Як ви ставитеся один до одного?»

Тема: Особливості стосунків в сім’ї.

Мета: ознайомити з основними правилами з’ясування стосунків; розкрити основні причини, які викликають порушення сімейних стосунків; розкрити складність і неоднозначність розлучення; показати наслідки розлучень та інших порушень сімейних відносин; виховувати почуття відповідальності за здоровий мікроклімат у своїй родині.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Вправа «Як правильно сваритися».

2. Практична робота «Конфліктні ситуації».

3. Вправа «Причини розлучень».

Тема: Господарсько-економічні стосунки в сім’ї.

Мета: розкрити значення праці як основи життя сім’ї, її матеріального і духовного добробуту; показати роль трудової атмосфери для зміцнення родини, для всебічного розвитку всіх членів родини; розширити знання про естетичну культуру родини, про зв'язок етики й естетики побуту; виховувати любов до праці, спонукати до набуття навичок з оформлення помешкання.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Повідомлення «Працелюбність».

2. Вирішення ситуацій.

3. Рольова гра «У магазині».

4. Повідомлення «Лад і затишок».

5. Гра «Інтерв’ю».

Тема: Сім’я і діти.

Мета: розкрити важливість сексуально-романтичних відносин у шлюбі; виховувати почуття відповідальності за створення сприятливого клімату в сімї; показати значущість впливу сім’ї на розвиток і виховання дітей; охарактеризувати особливості сімейного виховання; виховувати відповідальність за своїх дітей.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Повідомлення «Культура сексуальних відносин».

2. Вправа «Можу сказати».

3. Повідомлення «дитина в сім’ї».

4. Гра «Фарби».

5. Умови ефективного сімейного виховання.

Тема: Сім’я і діти.

Мета: показати значущість повноцінної батьківської любові;  познайомити з методами виховання; вчити аналізувати вчинки; виховувати відповідальність за виховання своїх дітей.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Повідомлення «Батьківське піклування».

2. Гра «Створення емоційного зв’язку».

3. Правила до покарання.

4. Моделі виховання.

5. Правила для батьків.

Тема: Хвороби, що передаються статевим шляхом.

Мета: дати підліткам необхідні знання про хвороби, що передаються статевим шляхом; проінформувати про засоби захисту від хвороб, що передаються статевим шляхом.

Форма проведення: тренінгове заняття.

Орієнтовний зміст: 1. Мозковий штурм «Що таке секс».

2. Повідомлення «Раннє статеве життя».

3. Обговорення ситуацій.

4. Вправа «Мозаїка».

5. Повідомлення «Шляхи та засоби запобігання захворювань».


Орієнтовна тематика дискусійного батьківського клубу «Діалог».

Мета: сприяти формуванню у батьків позитивних установок у спілкуванні із дитиною, оптимальних шляхів взаємодії із своєю дитиною; надавати фахову, цілеспрямовану допомогу батькам у формуванні практичних умінь і навичок щодо організації гендерного виховання в родині; включати батьків в процес позитивної соціалізації дитини; створення єдиного освітнього простору в навчальному закладі та сім’ї.

Тема: Гендерні стосунки в сімї.

Мета: сформувати уявлення батьків про гендерну рівність, надати інформацію про рівні спілкування, засади традиційної та партнерської сімей, формувати цілісність взаємин у сім’ї та їхній вплив на дитину.

Форма проведення: тренінгове заняття.

План проведення: 1. Вправа «Інтерв’ю».

2. Міні-лекція «Партнерська та домінаторська сім’ї».

3. Вправа «Згори, знизу, на рівних».

4. Вірш для натхнення.

5. Вправа «Ідеальна сімя в колективному малюнку».

Тема: Найпоширеніші групові ролі та їх характеристика.

Мета: сформувати уявлення батьків про групові ролі, дати їх психологічний портрет, допомогти зрозуміти, у який спосіб конкретний підліток спілкується з однокласниками.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Групові ролі.

2. Психологічний портрет.

3. Рольові ігри.

4. Обговорення ситуацій.

Тема: Гендерні аспекти: сучасний вимір.

Мета: познайомити батьків з основними поняттями гендерної рівності та гендерної освіченості.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Загальна Декларація прав людини.

2. Поняття гендерної рівності, гендерної освіченості.

3. Гендерні проблеми.

Тема: Особливості статевої самосвідомості старшокласників.

Мета: сформувати уявлення про поняття «статева самосвідомості», познайомити з методами статевого виховання і підготовки молоді до статевого життя.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Основні інститути статевої соціалізації.

2. Статеві відмінності дітей у поведінці, інтересах, емоційно-

вольовій та інтелектуальній сферах.

3. Внутрішньосімейні ролі.

Тема: П’ятикласник: який він?

Мета: ознайомити батьків із поняттям «перехідний вік», віковими особливостями п’ятикласника; вчити виявляти позитивні та негативні риси дітей; розвивати навички знаходити вихід в складній ситуації.

Форма проведення: тренінгове заняття.

План проведення: 1. Вправа «Знайомство».

2. Вправа «Настрій».

3. Повідомлення «Вікові особливості п’ятикласників».

4. Вправа «Відкритий мікрофон».

5. Меморандум дитини.

Тема: Як говорити з юнаками та дівчатами про любов, шлюб і сімю.

Мета: ознайомити батьків з питаннями статевого виховання дітей, підготовки їх до подружнього життя; особливості психології хлопчиків і дівчаток різного віку; показати, як життя, приклад батьків впливають на виховання майбутнього сім’янина.

Форма проведення: бесіда.

План проведення: 1. Оповідання «Що таке життя?»

2. Яка доля кохання в сімейному житті.

3. Перешкоди в сімейному житті.

4. Сексуальне виховання дітей.

5. Взаємини з протилежною статтю.

Тема: Самовиховання в роки ранньої юності.

Мета: розкрити роль самовиховання у формуванні особистості старшокласників; виробити практичні рекомендації по самовихованню дітей.

Форма проведення: бесіда.

План проведення: 1. Формування моральних цінностей.

2. Ознаки внутрішнього зростання людини.

3. Обговорення ситуації.

4. Поради дітям з самовиховання.

Тема: Виховання мужності у юнаків.

Мета: ознайомити батьків із можливими конфліктами між юнаками та батьками; роль чоловіків у житті; специфічні обов’язки хлопчиків; поняття мужності; особливість занять спортом.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Психологічні особливості підлітків.

2. Двоякість поведінки підлітків.

3. Обов’язки хлопчиків як майбутніх чоловіків.

4. Фізичний розвиток юнаків.

5. Риси морально зрілої особистості.

Тема: Виховання дівчинки – майбутньої матері.

Мета: ознайомити батьків з етапами психосексуального розвитку дітей, а також найрізноманітнішими відхиленнями, причинами яких є неправильне виховання; розкрити характер взаємовідносин з дітьми, буквально з їх народження; виховувати у батьків почуття відповідальності за майбутнє своїх дітей.

Форма проведення: бесіда.

План проведення: 1. Що таке жіночність?

2. Сімейні складнощі, які виникають з першим коханням дітей.

3. Вплив цигарок та алкоголю на майбутніх матерів.

4. Межа між дружбою та коханням.

Тема: Поведінка і моральна свідомість підлітків.

Мета: розкрити батькам причини девіантної поведінки

Форма проведення: бесіда.

План проведення: 1. Батьківські помилки у вихованні.

2. Поради батькам «Як себе поводити  з дитиною».

3. Причини грубості учнів.

Тема: Особливості психічного розвитку старшокласників і виховні завдання батьків.

Мета: ознайомити батьків з психофізіологічними та віковими особливостями дітей старшого шкільного віку; розкрити необхідні умови успішного впливу батьків на формування особистості старшокласника.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Особливості фізіологічного розвитку.

2. Особливості психічного розвитку.

3. Виховання юнаків в сімї.

Тема: Уміння виховувати – це талант.

Мета: проаналізувати випадки виховання, які викликають проблеми у батьків, дійти спільної думки щодо правильного виходу зі складних ситуацій; залучати батьків до сімейного читання педагогічної літератури; ознайомити з правами дітей, виховувати повагу до них як до рівноправних членів сім’ї, налагоджувати тісний зв'язок сім’ї та школи.

Форма проведення: ділова гра.

План проведення: 1. Тест для батьків «Чи можете Ви?»

2. Обговорення ситуацій.

3. Огляд стенду з літературою виховання.

Тема: Запрошуємо на родинне свято.

Мета: виховувати глибокі почуття любові до батьків, шанобливе ставлення до батька, матері та інших членів сім’ї, надавати їм посильну допомогу у веденні домашнього господарства, розуміти і виконувати свої домашні обов’язки; виховувати бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

Форма проведення: родинне свято.

План проведення: 1. Представлення сімей.

2. Колективний портрет родини.

3. Гра «Склади слова».

4. Фотогазети «Коли я був маленьким».

5. «Перша зустріч» розповіді батьків.

Тема: Свято нашого народу.

Мета: ознайомити дітей з оберегами української родини, сімейними реліквіями кожного роду; пробуджувати пізнавальний інтерес до історії свого роду, її культури і побуту; виховувати глибокі почуття любові до батьків, свого роду, почуття пошани до людей старшого віку; сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, бажання зберігати родинні традиції.

Форма проведення: родинне свято.

План проведення: 1. Що уміють в моїй родині.

2. Родинне дерево.

3. Виставка «Мене навчили руки батька й неньки».

4. Улюблені страви моєї родини.

5. Виставка фотографій та малюнків родин.

Тема: Шанувати і бути шанованим.

Мета: ознайомити слухачів з поняттям структури сімейних взаємин; формувати в нього морально-етичну основу для створення, утримання сім’ї та передавання цієї моделі нащадкам.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Основні принципи формування сімейних стосунків.

2. Вікова піраміда родинно-сімейної структури.

3. Обов’язок членів сімейної пари.

Тема: Мама, тато, я…

Мета: показати батькам, що виховання починається в сім’ї, родині; що гарне виховання та навчання в сім’ї є найбільшим багатством, головною запорукою життєвих успіхів учнів.

Форма проведення: тренінгове заняття для батьків.

План проведення: 1. Вступне слово вчителя.

2. Вправа «Знайомство».

3. Вірш «Чому?»

4. Мозковий штурм.

5. Повідомлення «Виховання починається в сімї».

6. Робота в групах, аналіз ситуацій.

7. Гра «Чи знаєте ви мрію дитини?»

Тема: Готуємо молодь до сімейного життя.

Мета: ознайомити батьків з етапами формування життєвих цінностей молоді; визначити навички і уміння, які необхідні молоді для успішного сімейного життя.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Етапи формування життєвих цінностей.

2. Цивільний шлюб очима жінок.

3. Цивільний шлюб очима чоловіків.

4. Виховання чоловічих рис у хлопчиків.

5. Як не треба виховувати хлопчиків.

Тема: Виховання ненасильством у сімї.

Мета: отримати відомості про стосунки між дітьми і батьками в сім'ї учнів класу; з'ясувати, які заходи заохочення і покарання вважають за краще приймати батьки учнів; сприяти формуванню у батьків уявлень про дійсний батьківський авторитет і актуалізацію потреби його прояву в стосунках з дітьми.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Сім’я – колиска духовного народження людини.

2. Синдром небезпечного поводження з дітьми.

3. Обговорення ситуацій.

4. Що робити якщо?

5. Звернення до батьків.

Тема: Нешкідливого тютюну немає!

Мета: сформувати уявлення про шкідливі звички; надати інформацію про шкідливий вплив куріння на організм людини; розглянути причини, що сприяють поширенню куріння.

Форма проведення: лекція.

План проведення: 1. Походження та поширення тютюну.

2. Дослідження лікарів.

3. Вплив куріння та організм дитини.

4. Порівняльні результати досліджень.

5. Шкода від тютюну.

Тема: Телевізор в житті школяра.

Мета: Звернути увагу батьків на достоїнства і недоліки спілкування з телевізором, визначити найменування і кількість передач для перегляду дітьми.

Форма проведення: бесіда з елементами дискусії.

План проведення: 1. Статистика про роль телебачення в житті дитини.

2. Вплив телепередач на формування характеру і пізнавальної

 сфери дитини.

3. Обговорення проблем.

4. екскурсія по виставці учнівських малюнків «Я дивлюся

телевізор».

5. Правила боротьби з телеманією.


Г л о с а р і й

Агресивність — ворожість, властивість або риса особистості, що підкреслює її тенденцію заподіювати неприємності, нападати, завдавати шкоду іншим людям і навколишньому світові.

Адаптація – пристосування індивіда до групових норм.

Батьківство - сукупність біологічних, правових і виховних функцій, що виконуються чоловіком по відношенню до своїх дітей.

Батьки – батько і мати, записані органами реєстрації актів цивільного стану в книзі народжень і свідоцтві про народження дитини.

Валеологія – наука, що ґрунтується на теорії культури здоров’я біоенергетичної системи людини і впливі на живі організми довкілля; порушує проблеми гармонії родинно-шлюбних взаємин і здоров’я сім’ї.

Відчуття - емоційні переживання людини, в яких відображається стійке відношення індивіда до певних предметів або процесів навколишнього світу;

Внутрішня позиція — система соціальних установок людини, які тісно зв'язані з її актуальними потребами й визначають собою основний зміст і спрямованість діяльності в даний період часу.

Вчинок — свідома дія, виконана людиною, спираючись на певні переконання, цінності або моральні норми.

Гармонійний стан – наявність деякого оптимального рівня суперечності, який стимулював би саморозвиток і смак життя.

Гармонійність особистості – ступінь оптимальності стосунків, сили базових прагнень, тенденцій, можливостей їхньої реалізації в поведінці (згода із самим собою), згода з людьми, з природою, типом емоційного складу та ін.

Гідність – усвідомлення людиною своєї цінності, повага до самої себе.

Ґендер – складний соціокультурний конструктор, який відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоловічим і жіночим.

Ґендер — організована модель соціальних взаємин між жінками і чоловіками, що не тільки характеризує їхнє міжособистісне спілкування і взаємодію в родині, але й визначає їхні соціальні взаємини в основних інститутах суспільства. Система норм поведінки, що приписує виконання певних статевих ролей.

Довіра – ставлення до людини, яке ґрунтується на повазі та переконаності у її достоїнствах.

Духовне благополуччя – відчуття причетності до духовної культури суспільства, усвідомлення можливості долучатися до багатств духовної культури.

Емпатія — здатність людини співчувати і співпереживати іншим людям, розуміти їхні стани, бути готовою надати їм посильну допомогу.

Життя людини – постійна постановка та розв’язання життєвих проблем.

Здоровий образ життя - спосіб життєдіяльності, який передбачає дотримання режиму труда і відпочинку, збалансоване харчування, відмову від шкідливих звичок, дотримання гігієнічних вимог, здійснення профілактичних заходів, своєчасне звернення до лікарів у разі хвороби тощо.

Зрілість – інтегральна якість і показник розвитку зростаючої людини у світовому середовищі.

Індивідуальність - сукупнiсть неповтоpно своєpiдних pис та особливостей людини, що вiдpiзняє її вiд iнших людей.

Інтеракція – повсякденна взаємодія людей.

Інтерес - емоцiйно забаpвлене ставлення до навколишнього, спpямованiсть людини на певний об'єкт чи певну дiяльнiсть, викликану позитивним, зацiкавленим ставленням до чогось, когось.

Конфлікт — найбільш гострий спосіб розв'язання значущих протиріч, що виникають у процесі взаємодії, протистояння між особистостями або суспільними групами.

Любов – моральне почуття, що виявляється в стійкій та самовідданій прихильності до когось.

Материнство – установлене чинним законодавством України правове становище жінки, яка народила, утримує і виховує дитину.

Милосердя - готовність допомогти кому-небудь або пробачити кого-небудь із співчуття, гуманізму.

Молодь - соціально-демографічна група, специфічні соціальні і психологічні межі якої зумовлені віковими особливостями молодих людей, процесом становлення їх духовного світу, специфікою положення в соціальній структурі суспільства.

Моногамія - одношлюбність, форма шлюбу і сім'ї, коли складається міцний союз чоловіка, жінки та їхніх дітей.

Мораль - норми, принципи, правила поведінки людей, а також сама людська поведінка (мотиви вчинків, результати діяльності), почуття, думки, що розглядаються з точки зору відношення людей один до одного і до спільності (колективів, класів, народів, суспільства загалом).

Мотив — стійка внутрішня психологічна причина поведінки людини, її вчинків.

Невербальні засоби спілкування — жести, міміка, пантоміміка, інші виразні рухи, що служать людині засобом спілкування з людьми.

Особистість — поняття, що позначає сукупність психологічних якостей людини, які складають її індивідуальність і визначають її соціальні вчинки, поведінку серед людей.

Підлітковий вік — час формування стійких форм поведінки, характеру і засобів емоційного реагування; вік, що є перехідним від дитинства до дорослості та охоплює період від 10 до 13-14 років.

Повага – шанобливе ставлення до іншої людини, що виникає на основі визнання його достоїнств.

Почуття - вищий продукт розвитку емоцій людини, які виникають як реакція на конкретні ситуації; відповідають вищим соціальним потребам і виражають відношення людини до суспільних явищ і інших людей, самому собі (патріотичні, етичні, естетичні, батьківські, дружні та ін.

Працелюбність – одна з найважливіших якостей людини, яка допомагає їй само реалізуватися, докладати зусиль для того, щоб залишатися здоровою протягом життя.

Психолагнія – сексуальне збудження, яке спричиняється за допомогою власної уяви через створення уявних образів.

Психологічна гармонія – оптимальний баланс між позитивними і негативними прагненнями особистості.

Прихильність - поняття соціальної психології, що відбиває один з важливих моментів чуттєвого ставлення однієї людини до іншої.

Проституція - практика статевих стосунків поза шлюбом, що здійснюються за гроші або іншу винагороду.

Раннє статеве життя – початок сексуальних стосунків до того моменту, коли молода людина стала зрілою: біологічно, психічно,соціально.

Репродуктивне здоров'я – це стан повного фізичного та духовного благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних недоліків репродуктивних органів.

Рефлексія — зосередження свідомості людини на самій собі, на своїх уявленнях, думках і почуттях. Це також вивчення людиною своєї власної психології або своєї особистої поведінки.

Референта група – соціальна група, на яку особа орієнтує свою поведінку, до якої належала в минулому, належить зараз і хотіла б належати в майбутньому (сімя, громада тощо).

Риса особистості — прижиттєво складається стійка психофізіологічна система, яка включає в себе елементи психології і фізіології людини та визначає її індивідуальність, характерні для неї мислення і поведінку.

Садизм - статеве збочення, при якому для досягнення задоволення людина заподіює партнеру біль, страждання; прагнення до жорстокості, насолода чужими стражданнями.

Саморозвиток особистості – становлення людини як суб’єкта власної життєдіяльності.

Секс - статеві відносини, сукупність психічних реакцій, переживань і вчинків, пов'язаних з виявом і задоволенням статевого потягу.

Сексуальна культура – частина загальної культури, здатної перешкоджати моральному падінню суспільства.

Сексуальність - це сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, які роблять одну людину привабливою для іншої.

Сім'я - заснована на шлюбі або кровній спорідненості мала група, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю і взаємодопомогою; відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми.

Совість - поняття моральної свідомості, внутрішня переконаність в розумінні того, що є добром і злом, етична відповідальність за свою суспільну поведінку.

Самооцінка - оцінювання людиною своїх власних психологічних якостей і поведінки, досягнень і невдач, переваг і недоліків.

Соціалізація — процес і результат набуття дитиною соціального досвіду в міру її психологічного, інтелектуального й особистісного розвитку, тобто перетворення під впливом навчання і виховання її психічних функцій, набуття соціально-моральних цінностей, норм і правил поведінки, формування світогляду.

Соціальна обдарованість – уміння підтримувати дружелюбність, налагоджувати ділові контакти, досягати соціального добробуту.

Статева самосвідомість – це усвідомлення людиною приналежності до статі, здатність регулювати свою поведінку відповідно до суспільних морально-етичних вимог і установок.

Статево-рольова соціалізація – навчання дитини соціальним ролям чоловіка та жінки, що обумовлені нормами, звичаями, культурними традиціями.

Толерантність – повага й визнання рівності, відмова від домінування і насильства, визнання багато вимірності й різноманіття людської культури, норм, вірувань і відмова від зведення цього різноманіття до якоїсь однієї точки.


Література

 1.  Абетка рівності: Методичні рекомендації / Автор тексту: Павло Полянський. - К.: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. - 13 с
 2.  Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. - К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка", 2007. - 372 с
 3.  Гендер: реалії та перспективи в Українському суспільстві. - К.: НТУУ „КШ", 2003.
 4.  Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навчально-методичний комплекс з підготовки тренерів програми / Кол. авт.: Олійник В.В., Даниленко Л.І. та ін. - К.: Логос, 2003.-72 с
 5.  Говорун Т.В., Кравець В.П., Кікінеджі О.М. Гендерна психологія та педагогіка. Навчальна програма з інтегрованого курсу для вчителів та студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей „Психологія", „Соціальна педагогіка", „Соціальна робота". -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 56 с.
 6.  Головченко В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів // Право України. — 1999. — № 7. — С. 38—41.
 7.  Г'рабовська І.М. Суспільство гендерної рівності як принцип сучасної європейської демократії та українські реалії // Проблеми освіти. - К. - 2004. - С 54-163.
 8.  Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи // Шлях освіти. - 2004. - № 1. -- С 27-28.
 9.  Кікінеджі О.М., Кізь О.Б. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва: Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2004. - 176 с
 10.  Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // ІЗМО. — № 13. — 1996.
 11.  Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. — 09.08.2000. — № 32.
 12.  Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інф. УЗМН. — № 2. — 2002.
 13.  Концепція національного художнього виховання дітей, учнівської та студентської молоді в умовах відродження української національної культури // Освіта України. — 1995. — № 35.
 14.  Королюк С. Управлінське спілкування: Гендерний підхід // Директор школи (Шкільний світ). - 2005. - № 36. - С 6-8.
 15.  Корсак В.В. Гендерна тема в освітній сфері // Управління школою (Основа). - 2004. - № 7. - С 16-20.
 16.  Корсак К. До питання про гендерну культуру суспільства // Управління Освітою (Шкільний світ). -2004. -№7. - С. 4-5.
 17.  Кудін В.О. Гендерні проблеми в засобах масової інформації // Трибуна. — 1999. — № 9. —С. 21—22.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52141. Квадратные уравнения. Решение квадратных уравнений 325 KB
  Тема урока: Решение квадратных уравнений. Квадратные уравнения находят широкое применение при решении тригонометрических показательных иррациональных уравнений и неравенств используются при решении задач по химии и физике. Мы изучили с вами формулы корней квадратных уравнений с помощью которых можно решить любое квадратное уравнение. Однако имеются и другие приемы решения квадратных уравнений которые позволяют очень быстро и рационально решать их.
52142. Найпростіші перетворення графіків функцій 61.5 KB
  Учні самі розподіляються хто яку роботу виконує. Один учень виконує роботу на листі А4. Один учень виконує роботу на листі А4. Один учень виконує роботу на листі А4.
52143. Квадратична функція 1.85 MB
  Вони повинні розглядатися у наступному тематичному блоці адже розвязування більшості цих вправ не потребує знань властивостей та графіка квадратичної функції. Властивості функції. Елементарні функції. Властивості функції.
52144. Построение графиков с помощью геометрических преобразований 2.47 MB
  Найти область определения функции: ученик работает у доски у= . Перед учащимися карточки с изображением графиков функции у=fx. Для построения графика функции у=2 необходимо выполнить: А параллельный перенос графика функции у= на 2 единицы влево; Б параллельный перенос графика функции у= на 2 единицы вверх; В сжатие графика функции у= вдоль оси ОУ в 2 раза; Г параллельный перенос графика функции у= на 2 единицы вниз;...
52145. Многочлен від однієї змінної та його корені 30.5 KB
  Поділивши куточком многочлен Ах на многочлен Вх знайдіть неповну частку й остачу: Ах = 2х5 5х3 6х 7 Вх = х3 х. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а якщо при діленні многочлена х4 ах3 2х2 х 1 на тричлен х2 х 1 остача дорівнює 6х 2. Знайдіть корені многочлена 2х3 7х2 7х 2. Поділивши куточком многочлен Ах на многочлен Вх знайдіть неповну частку й остачу: Ах = х4 х 1 Вх = х2 х 1.
52146. Застосування похідної до дослідження функції та побудова графіків 51 KB
  Перш ніж побудувати графік функції її необхідно дослідити а схему дослідження оформимо у вигляді алгоритму. Алгоритм дослідження функції: Знайти область визначення функції. Знайти точки перетину з осями координат Дослідити функцію на парність непарність періодичність Знайти інтервали зростання і спадання функції Знайти точки екстремуму функції.
52147. Использование интеграла для вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения 302.5 KB
  Начнем нашу совместную работу, с таких слов, которые будут напутствием. У математиков существует свой язык – язык формул. Расшифруйте математические записи. Переходя из одной кабины в другую в чертовом колесе обозрения.
52148. Формування та розвиток критичного мислення під час розвязування рівнянь вищих ступенів, розвязки яких зводяться до розвязування квадратних рівнянь 413.5 KB
  Мета уроку : Навчити учнів застосовувати формули під час розвязування рівнянь вищих степенів. Очікувані результати : Навчити розуміти формули за якими розвязуються рівняння вищих степенів.
52149. Математична статистика та її методи 3.18 MB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь і навичок. Хід уроку І. Ключові питання проекту: Що таке математична статистика Для чого потрібна вона людям Готуючись до уроку ви за бажанням увійшли до однієї з груп. Формулювання теми мети завдань уроку Учитель: формулює тему уроку Досягти можна успіху тільки тоді коли є певна мета.