83839

Ампутация голени и стопы. Этапы, техника операции

Доклад

Медицина и ветеринария

Второй разрез стремяобразный ведут от концов первого разреза через подошву перпендикулярно ее поверхности в глубину до пяточной кости. Дуговой пилой отливают пяточную кость сверху вниз по линии стремяобразного разреза; поврежденную часть стопы удаляют задний отрезок пяточной кости с кожей сухожилиями и сосудистонервным пучком остается в связи с мягкими тканями задней поверхности голени. Наружный край малоберцовой кости сбивают долотом или спиливают и округляют рашпилем. Опил пяточной кости прикладывают к культе большеберцовой и...

Русский

2015-03-16

49.46 KB

2 чел.

Ампутация голени и стопы. Этапы, техника операции.

Ампутация конечности делится на четыре этапа:

1.рассечение кожи и других мягких тканей;

2.распил костей;

3.обработка раны, перевязка сосудов, усечение нервов;

4.ушивание раны.

Костнопластическая ампутация голени по Пирогову

Одно из преимуществ операции Пирогова заключается в том, что при ней происходит лишь небольшое укорочение конечности и больной не нуждается в протезе. Второе ее преимущество — создание естественной опоры в виде пяточного бугра с покрывающей его кожей. В самые последние годы в связи с усовершенствованием техники протезирования и

стремлением к наиболее экономному оперированию костнопластическая ампутация голени по Пирогову вновь приобретает практическое значение.

Показания: раздробление всей стопы при целости тканей пяточной области.

Техника операции состоит из следующих моментов. На передней (тыльной) поверхности стопы проводят разрез от нижнего конца одной лодыжки до нижнего конца другой. Второй разрез, стремяобразный, ведут от концов первого разреза через подошву, перпендикулярно ее поверхности, в глубину до пяточной кости. Из переднего разреза вскрывают голеностопный сустав, пересекают боковые его связки, сгибают стопу и разрезают заднюю часть

суставной капсулы. Дуговой пилой отливают пяточную кость сверху вниз по линии стремяобразного разреза; поврежденную часть стопы удаляют, задний отрезок пяточной кости с кожей, сухожилиями и сосудисто-нервным пучком остается в связи с мягкими тканями задней поверхности голени. В переднем лоскуте перевязывают передние большеберцовые сосуды, в нижнем — задние большеберцовые или их ветви; большеберцовый нерв или его ветви усекают обычным способом. Дистальные концы костей голени обнажают от всех мягких тканей и спиливают в горизонтальном направлении на уровне основания лодыжек. Наружный край малоберцовой кости сбивают долотом или спиливают и округляют рашпилем. Опил пяточной кости прикладывают к культе большеберцовой и фиксируют тремя кетгутовыми швами, проводимыми через передний край и оба боковых края обеих костей. Также тремя кетгутовыми швами соединяют мягкие ткани (сухожилия, фасции, связки). Накладывают швы на кожу. На культю накладывают переднезаднюю гипсовую лонгетную повязку, захватывающую коленный сустав. Приросший к опилу голени опил пяточной кости удлиняет культю почти до нормальной длины конечности и создает прочную, хорошую

естественную опору.

Ампутация стопы

1-разрез до кости, минимальная сепаровка. Сохранение мягких тканей подошвы.

2 – сгладить торцы культей (нагрузка при ходьбе), укрыть полнослойным лоскутом подошвы

3 – при вычленении сохранять хрящ суставных поверхностей.

4 – сухожилия пересекать на уровне кости, нервы – 5-10 мм выше.

5 – сухожилия не шить, пересекают в ране.

  1.  – дренаж 2-5 сут.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.
64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...
64832. КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДИЗАЙНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВИТОКИ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ 221.5 KB
  Відповідно для дослідження найбільш цінним та вагомим є досвід західноєвропейських країн зокрема Франції Італії Англії на прикладі дизайну одягу яких можна вивчити процес формоутворення костюма його специфіку та особливості.
64833. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ТРУБЛАЇНІ І СТАНОВЛЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКОГО ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 175.5 KB
  Микола Петрович Трублаїні художник слова який посідає почесне місце серед найвизначніших українських дитячих письменників 30х років минулого століття. Трублаїні плідно працював у пригодницькому жанрі. Трублаїні у якій він осмислює сучасний йому літературний процес основні завдання літератури.
64834. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 549.31 KB
  Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции семинарские и практические занятия лабораторный практикум систему контроля исследовательскую и самостоятельную работу студентов.
64835. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 241.5 KB
  Определить современное понимание и использование технологий профессионального обучения. Категории технология педагогическая технология технология обучения Сегодня в педагогической и психологической литературе часто встречается понятие технология.
64836. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 502.75 KB
  Сущность стили и генезис педагогического общения Сущность и генезис педагогического общения Педагогическое общение специфическая форма общения имеющая свои особенности и в то же время подчиняющаяся общим психологическим закономерностям присущим общению...