83844

Кровеносные сосуды лица

Доклад

Медицина и ветеринария

Артерии Верхнечелюстная артерия является одной из двухконечных ветвей наружной сонной артерии. В первом отделе следующие ветви: 1 – глубокая ушная артерия разветвляется в коже наружного слухового прохода в барабанной перепонке и в капсуле височно – нижнечелюстного сустава; 2 – передняя барабанная артерия проникает через каменисто – барабанную щель к слизистой оболочке барабанной полости; 3 – нижняя альвеолярная артерия вхожи в канал нижней челюсти и отдаёт ветви к зубам и десне нижней челюсти; её конечная ветвь – подбородочная артерия...

Русский

2015-03-16

50.02 KB

0 чел.

Кровеносные сосуды лица.

Артерии

 Верхнечелюстная артерия является одной из двухконечных ветвей наружной сонной артерии. Она начинается у шейки нижней челюсти, пронизывает латеральную крыловидную мышцу и скрывается в глубине крыловидно – нёбной ямки.

По отношению к крыловидным мышцам у верхнечелюстной артерии выделяют три отдела: челюстной (до вхождения в крыловидные мышцы); крыловидный (мышечный) и крыловидно – нёбный (после выхода из мышц). Соответственно этим отделам выделяют три группы ветвей.

В первом отделе следующие ветви:

1 – глубокая ушная артерия, разветвляется в коже наружного слухового прохода, в барабанной перепонке и в капсуле височно – нижнечелюстного сустава;

2 – передняя барабанная артерия, проникает через каменисто – барабанную щель к слизистой оболочке барабанной полости;

3 – нижняя альвеолярная артерия вхожи в канал нижней челюсти и отдаёт ветви к зубам и десне нижней челюсти; её конечная ветвь – подбородочная артерия, выходит через одноимённое отверстие и разветвляется в тканях нижней губы и подбородка. До входа в канал нижняя альвеолярная артерия отдаёт челюстно – подъязычную ветвь к одноимённой мышце.

4 – средняя менингеальная артерия через остистое отверстие проникает в полость черепа и снабжает кровью твёрдую мозговую оболочку в области средней черепной ямки.

Вторая группа ветвей васкуляризует мышцы и зубы верхней челюсти:

  1.  Жевательная артерия – жевательную мышцу;
  2.  Крыловидные ветви – одноимённые мышцы;
  3.  Глубокие височные артерии – височные мышцы;
  4.  Щёчная артерия – щёчную мышцу;
  5.  Задняя верхняя альвеолярная артерия разделяется на ветви, которые входят через отверстия на бугре верхней челюсти;

Третья группа ветвей:

1 – нисходящая нёбная артерия проходит по большому нёбному каналу к мышцам мягкого неба;

2 – подглазничная артерия через нижнюю глазничную щель входит в глазницу, ложится в подглазничную борозду и через подглазничный канал выходит на переднюю поверхность верхней челюсти; она снабжает кровью мягкие ткани подглазничной области, а при прохождении в подглазничном канале отдаёт ветви к резцам и клыкам верхней челюсти;

3 – клиновидно – нёбная артерия проходит через одноимённое отверстие и разветвляется в слизистой оболочке полости носа.

Вены

На крыловидных и щёчной мышцах крыловидное венозное сплетение. Оно окружает ствол верхнечелюстной артерии и её ветви. В него впадают:

1 – глубокие височные вены – из височной мышцы;

2 – клиновидно – нёбные вены, собирающие кровь из слизистой оболочки слизистой полости носа;

3 – крыловидные вены – из одноимённых мышц;

4 – средние менингеальные вены, сопровождающие среднюю менингеальную артерию;

5 – нижняя альвеолярная вена;

6 – венозное сплетение овального отверстия, связанное с пещеристым синусом твёрдой мозговой оболочки;

7 – вена крыловидного канала;

8 – передние ушные вены и вены околоушной железы;

9 – вены височно – нижнечелюстного сустава и шилососцевидная вена.

Отток крови от венозного сплетения, в основном, осуществляется в занижнечелюстную вену.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68183. Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об’єкту регулювання 821 KB
  Керування багатьма технічними об’єктами і технологічними процесами здійснюється за допомогою подовжених конструкцій що зв’язують приводний двигун із робочим органом. При керуванні такими протяжними об’єктами необхідно враховувати власні механічні коливання обумовлені пружними властивостями...
68184. Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну 2.04 MB
  Мета дослідити агроекологічні чинники формування родючості і морфологічних ознак техноземів сформованих із різних за літологічним складом розкривних гірських порід і гумусованого шару зонального ґрунту за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах...
68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...
68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...
68190. Удосконалення технології радіально-прямого видавлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок 661.5 KB
  У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування пов’язано з удосконаленням технологій видавлювання для виготовлення біметалічних деталей які дозволяють одержати вироби високої якості з використанням вторинних ресурсів при мінімальних...
68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.