83861

Лечение пневмоторакса

Доклад

Медицина и ветеринария

при повреждении париетальной плевры: внутренний при ране лёгкого или повреждении бронха т. при повреждении висцеральной плевры. закрытый однократное попадание воздуха и разобщение полости плевры с атмосферой; открытый постоянное сообщение плевральной полости с атмосферным воздухом во время вдоха воздух через рану проникает в плевральную полость а при выдохе выходит наружу: клапанный поступление воздуха только в плевральную полость изза наличия клапана нарастающее накопление воздуха в плевральной полости. Этапы помощи при...

Русский

2015-03-16

50.16 KB

1 чел.

Лечение пневмоторакса.

 Пневмоторакс - наличие воздуха в полости плевры.

 Классификация:

  1.  наружный - воздух проникает через рану грудной клетки, т.е. при повреждении париетальной плевры:
  2.  внутренний - при ране лёгкого или повреждении бронха, т.е. при повреждении висцеральной плевры.

Наружный и внутренний пневмотораксы бывают: закрытый, открытый и клапанный.

  1.  закрытый - однократное попадание воздуха и разобщение полости плевры с атмосферой;
  2.  открытый - постоянное сообщение плевральной полости с атмосферным воздухом (во время вдоха воздух через рану проникает в плевральную полость, а при выдохе выходит наружу):
  3.  клапанный - поступление воздуха только в плевральную полость из-за наличия клапана (нарастающее накопление воздуха в плевральной полости).

Этапы помощи при пневмотораксе:

Неотложная медицинская помощь - наложение на рану окклюзионной повязки (при наружных пневмотораксах).

Врачебная помощь - борьба с плевро-пульмональным шоком: пункция полости плевры (при напряженном пневмотораксе).

Специализированная помощь

  1.  При наружных пневмотораксах - первичная хирургическая

обработка раны и герметичное ее ушивание.

  1.  При внутренних пневмотораксах:]
  2.  При закрытом пневмотораксе: если лёгкое поджато более чем на 1/4 своего объёма - плевральная пункция (небольшое количество воздуха (300-500 см3) рассасывается в течение 2-3 недель).
  3.  При открытом пневмотораксе операция направлена на ликвидацию пневмоторакса: выполнение торакотомии и ушивание раны легкого.
  4.  При клапанном пневмотораксе основная операция - торакотомия с ушиванием раны лёгкого или бронха и активный либо пассивный дренаж плевральной полости.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20247. Теорія капілярного віскозиметра 63.5 KB
  Віскозиметр – прилад для визначення в’язкості. Визначення в’язкості капілярним віскозиметром базується на законі Пуазейля і полягає в визначенні часу протікання визначеної кількості рідини або газу через вузькі трубки круглого прерізу при заданому перепаді тисків. Прилади для вимірювання в’язкості можна розділити на дві групи: 1Ті які використовують стаціонарні типи руху рідин капілярний метод метод падаючої кульки; 2 Використовуються нестаціонарні типи руху в основному обертальноколивальний рух коливання твердого тіла зануреного в...
20248. Розрахунок бінарної кореляційної функції числовими методами 61.5 KB
  Розглянемо як розрахувати бінарну кореляційну функцію цими методами: МК В окремих точках матимемо де середня кількість сусідів від відображаючої точки на відстані ri яка може бути обрахованою за наступною формулою: кількість сусідів у j – му положенні відображаючої точки S – кількість частинок в комірці. МД кількість частинок на відстані ri від μї частинки в момень часу n. l – кількість частинок в комірці р – кількість проміжків часу.
20249. Основи методу хвильової спектроскопії 89 KB
  З уширення спектральних ліній береться інформація про міжмолекулярну взаємодію. Є три причини уширення: 1.природня ширина ліній лише в основному стані нема уширення; 2.доплерівське уширення відбувається за рахунок молекул що знаходяться в тепловонму русі; 3.
20250. Термодинамічна теорія флуктуацій. Розподіл Гаусса. Флуктуації об’єму та температури 70.5 KB
  Термодинамічна теорія флуктуацій. Покладемо x0=0 то Врахуємо Підставимо 2 в 1 це фактично розподіл але треба знайти А функція розподілу Гауса або гаусіан для флуктуацій 3 загальна формула для знаходження флуктуацій основних фізичних величин однокомпонентної системи. 43 та порівняємо з : середньоквадратичні флуктуації об’єму ізотермічна стисливість середньоквадратичні флуктуації температури теплоємність при сталому V Висновки термодинамічної теорії флуктуацій: як...
20252. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 KB
  Стабилизация, приведение к устойчивости социальных отношений и социального положения; поддержание и стимулирование социальной и экономической активности населения; социальная поддержка и защита.
20253. Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Френкеля 24.5 KB
  Модельні теорії рівняння стану. Це рівння стану належить до діркової теорії рівнянь стану. Рівняння стану Френкеля : Δυ – зміна об‘єму дірки при зміні термодинамічних параметрів; VpT – об‘єм що займає рідка система при тискові Р та температурі Т. В модельних теоріях рівняння стану постулюється структура речовини характер взаємодії і розміщення молекул чи атомів.
20254. Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Ленарда – Джонса 95.5 KB
  Решітка має форму додекаедра об’єм якого а – стала решітки; 3 за межі комірки частинка не виходить але вона може покидати центр і рухатися в межах комірки; 4 частинки взаємодіють із потенціалом рух частинки в комірці відбувається в силовому полі; 5 ідея Ейнштейна – Грюнайзера: якщо одна частинка покинула центр то всі інші сидять в центрах своїх комірок. Якщо пакування щільне – середнє поле – сферично – симетричне бо комірки тотожні. інтеграл комірки на 1 част. db – об’єм комірки енергія середнього поля в будь – якій...
20255. Теорія Релея розсіяння світла в газах. Криитка теорії Реле 75 KB
  Теорія Релея розсіяння світла в газах. Розсіяння світла зміна характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Якщо енергія випромінювання фотона = енергії поглинутого то розсіяння св називається Релеївським або пружнім. При розсіяння світла супроводжується перерозподілом енергії між випроміненням і речовиною і назив непружнім.