84255

Строение, размеры, формы, химический состав вирусов и фагов. Классификация вирусов

Доклад

Биология и генетика

Классификация вирусов формы химический состав вирусов и фагов. Классификация вирусов Вирусная частица вирион состоит из спирально закрученной нуклеиновой кислоты ДНК или РНК покрытой снаружи белковой оболочкой капсидом. Содержание нуклеиновой кислоты и белка у разных вирусов неодинаковое.

Русский

2015-03-17

37.28 KB

0 чел.

Строение, размеры, формы, химический состав вирусов и фагов. Классификация вирусов

формы, химический состав вирусов и фагов. Классификация вирусов

Вирусная частица (вирион) состоит из спирально закрученной нуклеиновой кислоты – ДНК или РНК, покрытой снаружи белковой оболочкой (капсидом). Капсид состоит из отдельных субъединиц – капсомеров, которые идентичны друг другу.

Содержание нуклеиновой кислоты и белка у разных вирусов неодинаковое. Так, у вируса гриппа на долю нуклеиновой кислоты приходится 1 % (по массе), у вируса полиомиелита –25%, у бактериофагов – 50–60% белка.

При исследовании вирусов под электронным микроскопом обнаружены следующие формы вирусов:

палочковидная (вид прямого цилиндра). Такую форму имеет вирус табачной мозаики;

• нитевидная (изгибающиеся эластичные нити). Эту форму имеют вирусы некоторых растений;

• сферическая. Такую форму имеет вирус гриппа, герпеса;

• октаэндрическая (форма многогранника). Это вирус полиомиелита, вирус полиомы, аденовирусы;

• булавовидная (головастикообразная, сперматозоидная). Такую форму имеют вирусы бактерий – бактериофаги (рис. 5.1).

 

ДНК

Головка

Отросток

Полый стержень

Базальная пластина

Нити отростка

Рис. 5.1  Строение бактериофага

Классификация вирусов

Вирусы относятся к царству Viro (ацитов).

Исходя из общепринятого представления о природе вирусов как живых существ, возникает необходимость их систематики. Однако до настоящего времени эта задача не решена, хотя предложено много различных принципов классификации вирусов: по форме; по химическому составу (РНК- и ДНК-вирусы), в зависимости от того, на какие клетки вирусы действуют (вирусы растений, вирусы животных, вирусы человека, вирусы микроорганизмов). Однако все эти признаки не являются стойкими и надежными критериями для разработки классификации вирусов по принципу бинарной номенклатуры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36596. Філософія. Курс лекцій 643.5 KB
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання. Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятним для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним, плюралістичним. Це означає, що на одні і тіж самі питання в різних філософських школах даються різні відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення
36597. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ 899 KB
  Мировоззрение человека и философия.Мировоззрение человека: его сущность структура и исторические формы. Бытие и материя основа раскрытия сущности мира и человека. Философское понимание человека.
36598. Фінанси підприємства. Курс лекцій 766.5 KB
  Економічний зміст і причини виникнення Фінансова криза на підприємстві це кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів потенціалу розвитку у ході котрого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршується настільки що це загрожує його подальшому існуванню. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою як правило...
36599. Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 8.29 MB
  Біда кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ; В. Коваленко кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ.46 Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
36600. АКТУАРНА МАТЕМАТИКА 2.51 MB
  Метою дисципліни є - сформувати у студентів систематизовані теоретичні знання з основ створення, дослідження, практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку
36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.