84303

Спорообразование бактерий

Доклад

Биология и генетика

Образование проспоры. Формирование оболочек споры. Затем сверху мембраны синтезируется оболочка споры состоящая из нескольких слоев.

Русский

2015-03-17

33.98 KB

5 чел.

Спорообразование бактерий

Некоторые виды палочковидных бактерий (род Bacillus и род Clostridium) способны образовывать споры. Спорообразование индуцируется неблагоприятными условиями среды (изменением температуры, недостатком питательных веществ, накоплением токсичных продуктов обмена, изменением рН, понижением содержания влаги и т.д.). Таким образом, спорообразование не является обязательной стадией развития спорообразующих бактерий.

В клетке всегда образуется только одна спора.

Основными стадиями спорообразования являются:

1. Подготовительная стадия. Процессу предшествует перестройка генетического аппарата клетки: ядерная ДНК вытягивается в виде нити и концентрируется у одного из полюсов клетки либо в центре в зависимости от вида бактерий. Эта часть клетки называется спорогенной зоной.

2. Образование проспоры. В спорогенной зоне происходит обезвоживание и уплотнение цитоплазмы и обособление этой зоны с помощью перегородки, образующейся из цитоплазматической мембраны.

 Проспора – структура, располагающаяся внутри клетки и отделенная от нее двумя мембранами.

3. Формирование оболочек споры. Между мембранами формируется кортикальный слой (кортекс), сходный по составу с клеточной стенкой вегетативной клетки. Помимо пептидогликана – муреина, в кортексе содержится кальциевая соль дипиколиновой кислоты, которая синтезируется клеткой в процессе спорообразования. Затем сверху мембраны синтезируется оболочка споры, состоящая из нескольких слоев. Число и строение слоев различны у разных видов бактерий. Оболочка малопроницаема для воды и растворенных веществ и обеспечивает большую устойчивость спор к внешним воздействиям

4. Выход споры из клетки. После созревания споры разрушается оболочка, и спора выходит наружу.

Процесс спорообразования длится несколько часов.

Таким образом, спора – это обезвоженная клетка, покрытая многослойной оболочкой, в состав которой входит кальциевая соль дипиколиновой кислоты. Основной особенностью бактериальных спор является их высокая термоустойчивость.

Попадая в благоприятные условия, спора прорастает. Процесс превращения споры в растущую (вегетативную) клетку начинается с поглощения воды и набухания. При этом происходят глубокие физиологические изменения: усиливается дыхание и активизируются ферменты. В этот же период спора теряет свою термоустойчивость. Затем внешняя оболочка ее разрывается, и из образовавшейся структуры формируется вегетативная клетка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65302. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЗА АКТИВАЦІЄЮ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ 458.5 KB
  Метою дослідження є підвищення енергетичної ефективності тепловоза за рахунок поліпшення паливної економічності шляхом активації палива і раціонального використання енергії електродинамічного гальмування.
65303. МЕТОД ТА ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 MB
  Дефекти програмного забезпечення в тому числі й дефекти проектування досліджуються багатьма вченими наприклад А. Дефекти обєктноорієнтованого проектування поділяють на дві групи функціональні та нефункціональні.
65304. Розроблення і синтез інтегрованих інформаційно-керуючих телематичних систем для колісних та гусеничних машин спеціального призначення 2.39 MB
  Оцінюючи вітчизняні КГМ спеціального призначеннязакордонні спеціалісти звертають увагу на слабку бортову інформаційнокеруючу систему ІКС таких машин або на її відсутність взагалі підвищену димність відпрацьованих газів в екстремальних умовах а саме на початку руху...
65305. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 7.94 MB
  Однією із актуальних соціальних проблем нашого часу є розроблення нових вітчизняних технологій харчових продуктів функціонального призначення, спрямованих на захист та збереження здоров’я людини.
65306. Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструкцій методом акустичної емісії 1016.6 KB
  Робота присвячена питанням оцінки фактичного стану металевих конструкцій на стадіях, що передують виникненню тріщин, розробці методів АЕ діагностики й моніторингу, що ставлять метою завчасно виявити небезпеку та не допустити руйнування.
65307. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика) 274 KB
  Продуктивність молочних кіз визначається інтенсивністю обмінних процесів для підтримки яких необхідним є постійне надходження з кормами поживних і мінеральних речовин в оптимальних кількостях та співвідношеннях...
65308. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці 482 KB
  Наукова новизна роботи: уперше проведено комплексні гігієнічні дослідження комбінованої дії магнітного поля шуму підвищеної температури повітря у виробничих умовах та в хронічному лабораторному експерименті на білих щурах...
65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно повязаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.