84327

Методичні рекомендації: Економіко-математичне моделювання

Книга

Экономическая теория и математическое моделирование

Написання курсової роботи з математичних методів повинно полегшити студентам вибір математичного апарата для рішення фінансових і економічних проблем при виконанні дипломної роботи, тому тему курсової роботи із запропонованого переліку студент вибирає самостійно, відповідно до напрямку своїх досліджен...

Украинкский

2015-03-18

173.5 KB

4 чел.

PAGE  2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД        

         ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА  ФІНАНСІВ  І  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо  виконання курсової  роботи з нормативної  навчальної дисципліни

циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

“ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ моделювання”

для студентів денної та заочної форм навчання

Галузь знань:         0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки:   6.030508     Фінанси та кредит

Донецьк - 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД        

         ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА  ФІНАНСІВ  І  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо  виконання курсової  роботи з нормативної  навчальної дисципліни

циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

“ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ моделювання”

для студентів денної та заочної форм навчання

Галузь знань:         0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки:   6.030508     Фінанси та кредит

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

фінансів  і  банківської  справи

Протокол №__4__

від «_28__» «____11____» 2013_р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні   Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк – 2013

УДК  519.86: 336(076.5)

Методичні рекомендації  щодо виконання курсової роботи з нормативної  навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Економіко-математичне моделювання»  для студентів денної та заочної форм  навчання галузі знань   0305 Економіка та підприємництво напряму (ів) підготовки:   6.030508     Фінанси и кредит / Укл. Л.Д. Слєпньова, О.М. Луппол - Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 20 с.

У методичних рекомендаціях викладено тематику курсових робіт, умови вибору варіанта для виконання курсової роботи, загальні вимоги до змісту та захисту курсової роботи та перелік рекомендованої літератури.

Укладачі:                                                            

Л.Д. Слєпньова, к.е.н., доцент

О.М. Луппол, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск                                    

В.П. Вишневський, д.е.н., професор,                                                                                       

ЗМІСТ

                                                                                                                                

 1.  Мета  й  завдання  курсової  роботи ……………........…………………..…....…………...... 5
 2.  Вибір теми курсової  роботи.………………………........………………..………….............. 5
 3.  Структура й зміст курсової роботи……………………………………….………….......... ...5
 4.  Вимоги до оформлення пояснювальної записки.............………………………………...... 7
 5.  Організація захисту курсової роботи……………………………….………………….......... 8
 6.  Тематика курсової роботи з дисципліни

  «Економіко-математичні методи»..................................…………………................................ 9

Список рекомендованої літератури.........……………………….............................………….... 12

Додаток А  ... ...………………………………………………......…………………………….....17

Додаток  Б  .....…………………………………………………......……….................................. 18

Додаток  В   ....…………………………………………......……………….………………......... 19

Додаток  Г   ....…………………………………………………………….............................…... 20

1 МЕТА  Й  ЗАВДАННЯ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ

Навчальним  планом  підготовки  студентів  напряму  «Фінанси та кредит»  передбачено виконання  курсової роботи  з  дисципліни  «Економіко-математичне моделювання», мета  написання  якої  – узагальнення й систематизація знань  студентів в області моделювання ситуацій прийняття обґрунтованих економічних і фінансових рішень, а також формування й закріплення навичок рішення виникаючих при цьому завдань на основі використання сучасних економіко-математичних  методів.

Завданнями  виконання  курсової  роботи  є:

 •  розширення й поглиблення уявлень про основні напрямки розвитку сучасних методів прийняття економічних рішень для оптимізації діяльності суб'єктів господарювання в умовах ринкової економіки; про можливі області застосування економіко-математичних методів і моделей у сфері управління фінансово-кредитними відносинами;  
 •  формування  вміння  використовувати сучасні економіко-математичні методи й моделі для рішення реальних прикладних завдань ринкової економіки:
 1.  будувати економіко-математичну модель і застосовувати необхідний математичний апарат для рішення конкретного завдання;
 2.  давати адекватну економічну інтерпретацію результатів моделювання;
 3.  застосовувати методи економіко-математичного аналізу для кількісного обґрунтування й оцінки управлінських рішень в області соціально-економічних процесів – аналізувати й прогнозувати фінансово-економічні показники на основі системного підходу, математичного моделювання, з використанням обчислювальної техніки й пакетів прикладних програм.

2  ВИБІР  ТЕМИ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ

     

Написання курсової роботи з математичних методів повинно полегшити студентам вибір математичного апарата для рішення фінансових і економічних проблем при виконанні дипломної роботи, тому тему курсової роботи із запропонованого переліку  студент  вибирає  самостійно, відповідно до  напрямку своїх досліджень у рамках НДРС.

Студент  може  запропонувати  свою  тему,  яка  з  урахуванням  згоди  завідувача  кафедрою  й  керівника  курсової  роботи  може  бути  внесена  в  раніше  затверджений  кафедрою  список  тем.

Після  вибору  теми  курсової  роботи  студент  самостійно  укладає   детальний  план  (зміст)  курсової  роботи  й погоджує  його з  керівником  курсової  роботи. Обрану  тему  студент  повинен  розкрити,  використовуючи  спеціальну й  нормативну  літературу, періодичні  видання, а також фактичний матеріал, що характеризує діяльність підприємства.

 1.  СТРУКТУРА Й ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст пояснювальної записки курсової  роботи визначається її темою, розглянутою проблемою, фактичним матеріалом, зібраним для проведення розрахунків і покладеним в основу дослідження.

Пояснювальна записка повинна включати:   

титульну  сторінку  (зразок для оформлення  титульної  сторінки  наведений  у  додатку  А),

завдання на курсову роботу (додатки Б, В)

реферат (додаток Г),  

зміст,

вступ,

розділ  1   (теоретичні  аспекти  проблеми,  економічна сутність розглянутих показників),

розділ 2 (вивчення підходів до  побудови математичних моделей, що описують  відповідну економічну ситуацію),

розділ 3  (побудова економіко-математичної моделі для конкретного економічного об'єкта, збір фактичних даних, вибір методів, програмних продуктів, і на цій основі - реалізація моделі),

висновки,

перелік  посилань,

додатки.

Реферат повинен містити відомості про обсяг роботи, кількість таблиць, малюнків, додатків, використаних джерел. У тексті реферату (до 500 слів) повинно знайти відбиття наступне:

 •  об'єкт дослідження;
 •  ціль роботи;
 •  методи дослідження;
 •  коротка анотація: одержані результати, область їх застосування, значимість роботи;
 •  ключові слова (від 5 до 15), які друкуються прописними буквами, у рядок, через кому й повинні характеризувати основний зміст роботи.

Зміст  повинен  включати  всі  розділи  й  підрозділи  (параграфи)  роботи  відповідно  її  структурі  із  вказівкою  номерів сторінок, на яких розміщається початок матеріалу.  

У вступі  варто обґрунтувати  актуальність  теми, навести імена  зарубіжних  і  вітчизняних  вчених, які зробили істотний  внесок  у  дослідження  проблеми, охарактеризувати ступінь  висвітлення  досліджуваної  проблеми  в  літературі,  визначити  основні питання, що  вимагають  подальшого  дослідження.

На  цій  основі  повинна  бути  сформульована  мета  дослідження  й  завдання,  які  вирішені  в  процесі  виконання  роботи для досягнення поставленої мети.

Обсяг  вступу  2 - 3  сторінки  формату  А4.  

Розділ 1 є  теоретичним  і повинен  містити постановку проблеми: повну  характеристику сутності  відповідної  економічної  категорії  (прибутку, інвестицій,  фінансових  інвестицій  і  т.п.),  їх  функції,  місце  й  роль  у  процесі  розширеного  відтворення, існуючі взаємозв'язки розглянутих показників.  

Розділ 2  повинен  включати аналіз різних підходів до моделювання розглянутих економічних показників, їх взаємозв'язків, описуваних у літературі; основні  проблеми  існуючої  практики  використання  економіко-математичних  інструментів;  обґрунтування вибору моделей, підбор методів їх реалізації, які, на думку автора, можуть бути використані в конкретних умовах.

У  цьому  розділі  досліджується  динаміка показників,  які  випливають  із  предмета  дослідження,  наводяться  графіки,  діаграми,  таблиці,  які  характеризують  відповідні  процеси.  При  цьому  використовуються  статистичні  дані  не  тільки  по Україні  і  її  регіонах,  але  й  відповідні  статистичні  дані  зарубіжних  країн.  

Розділ 3 повинен мати практичну спрямованість і містити апробацію моделей, обраних для опису розглянутого процесу. У якості вихідних даних для виконання розрахунків за допомогою економіко-математичних методів можуть бути використані матеріали, зібрані під час проходження виробничої практики, або дані статистичної звітності, що публікуються у відповідних збірниках. Розрахунки варто виконувати із застосуванням засобів обчислювальної техніки й відповідного програмного забезпечення.

Висновки – це  послідовний,  логічний  виклад  одержаних  результатів  і  їх  відповідності  меті  й  конкретним  завданням  курсової роботи. Висновки  є  підсумком  виконаної  курсової  роботи.  Вони  повинні  узагальнити  виконані  дослідження  й  показати ефективність використання підходів, запропонованих для рішення проблеми.

У  переліку  посилань  наводяться  джерела,  використані  при  виконанні  курсової  роботи.  Порядок перерахування джерел  повинен  відповідати  черговості  посилань  на  них  у  курсовій  роботі.  

Бібліографічний  опис  джерел  повинен  відповідати  діючим  стандартам  бібліотечної  й  видавничої  справи.  

У  додатки  необхідно  включати  допоміжний  матеріал,  необхідний  для  повноти  сприйняття  курсової  роботи.  Додатки оформлюються як  продовження  курсової  роботи  й  розміщуються  після  списку  посилань.  Якщо  робота  включає  кілька  додатків,  то  вони  розміщуються  в  порядку  посилань  на  них  у  тексті  курсової  роботи.  Кожний  додаток  повинен   починатися  з  нової  сторінки,  мати  відповідний  заголовок,  позначення.  Наприклад:  Додаток  А,  Додаток  Б  і т.д.

 1.  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Курсова  робота обсягом 35 - 40  сторінок  (без  додатків) повинна  бути  виконана  на  аркушах  формату  А4 (210 х 297 мм)  із  застосуванням  комп'ютерних  засобів  печатки,  машинопису  або  ж  рукопису.  Якщо  текст  роботи   рукописний,  то  він  повинен  бути  розбірливим.

Вимоги до надрукованої роботи:

шрифт                                                                                Times  New  Roman

розмір                                                                                 14 пт

міжрядковий  інтервал                                                      1,5 інт.

розміщення  тексту                                                            книжкове

верхнє  й  нижнє  поля                                                       20 мм

ліве  поле                                                                             25 мм

праве  поле                                                                          10  мм

ПРИМІТКА. При  рукописному  оформленні  пояснювальної  записки розміщення  тексту,  а  також  розміри  полів  повинні  відповідати  вищенаведеним  вимогам.

Нумерувати  сторінки  роботи  необхідно  арабськими  цифрами,  які  проставляються  на  верхнім  полі  аркуша  в  правом  куті.  На  титульній  сторінці,  рефераті  й  на  сторінці,  де  перебуває  “Зміст”  роботи,  номери  не  проставляються,  але  вони  враховуються  в загальній  нумерації  сторінок  роботи.

Заголовки  розділів  і  параграфів  розміщаються  по  центрі  сторінки.  При  цьому  необхідно  мати  на увазі,  що  після  заголовків  крапки  не  проставляються.

Розділи  пояснювальної  записки   повинні  починатися  з  нової  сторінки. Параграфи  розділів  розташовуються  безпосередньо  один  за  іншим:  після  закінчення  попереднього на  цій  же  сторінці  починається  наступний  параграф; при  цьому  його  заголовок  відокремлюється  як  від  попереднього,  так  і  від  наступного  матеріалу  двома  полуторними  міжрядковими інтервалами.

При  написанні  роботи  студенти  повинні  посилатися  на  використані літературні джерела.  Посилання на  джерела  приводяться у  квадратних  дужках  відразу  після  відповідної  цитати  або  цифрових  даних.  Наприклад,  [10, c.14]  -  означає,  що  студент  використав  10-е  літературне  джерело  зі  списку  посилань,  а  с. 14  -  це  номер  сторінки  джерела,  з  якого була  використана  інформація.

Всі  таблиці  й  рисунки  повинні  мати відповідний  номер  і  назву.  Рекомендується  застосовувати  наскрізну  нумерацію  в  рамках  кожного  розділу.  Наприклад,  “Таблиця  2.3”  означає  третя  таблиця  другого  розділу.  Назви  таблиць  розміщають  над таблицями,  а  малюнків  -  під  малюнками.   Назви  таблиць  і  малюнків  відокремлюються  як  від  попереднього,  так  і  від  наступних  матеріалів  двома  полуторними  міжрядковими  інтервалами.  Найменування  таблиці починається  над  її  верхнім  лівим  кутом.  Після  слова  “Таблиця”  і  її  номера  ставиться тире  й  із  заголовної  букви  починається  саме  назва  таблиці.  

Варто  також  мати  на  увазі,  що  параграфи  повинні  закінчуватися  короткими  висновками (резюме).  У  жодному  разі  параграф  не  може закінчуватися  таблицею,  малюнком  або  ж  формулою.

5  ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Закінчена  курсова  робота,  не  менш  чим  за  тиждень  до  встановленої  дати  її  захисту  (встановлюється  графіком  захисту  курсових робіт,  розробленим  кафедрою),  представляється  студентом  на  кафедру  для  її  перевірки  на  предмет  виконання  студентом  вимог  щодо  її  змісту  й  оформлення.

Робота,  яка допущена  до  захисту,  захищається  її  автором  перед  комісією,  до  складу  якої  входять  викладачі,  що  проводять  заняття  по  дисципліні  “Економіко-математичні методи”.  Склад  комісії  визначається  завідувачем кафедри  за  поданням  лектора.

Для  захисту  курсової  роботи  студент  готує  коротку  доповідь  (до  10 хв.)  для  презентації  роботи.

Комісія  перевіряє  рівень  науково-теоретичної  й  практичної  підготовки  студента  по  темі  курсової  роботи.  Після  закінчення  доповіді-презентації  члени  комісії  задають  студентові  питання,  оцінюючи  його  вміння  обґрунтовувати свої  висновки.

На основі узагальнення  всіх  даних:  відповідності  роботи  всім  вищезгаданим  вимогам,  рівню  знань  студента,  його вмінню  обґрунтовувати  свої  висновки,  а  також  якості  відповідей  на  поставлені питання,  -   комісія  виставляє студентові оцінку  за  результатами  захисту.  

Лист оцінювання курсової роботи (проекту) студента групи___________

                                            (П.І.Б)

Вид роботи

Оцінка максимальна (бал)

Оцінка роботи  (бал)

1

Виконання календарного графіка роботи

10

2

Визначення предмета й об’єкта дослідження

7

3

Формулювання мети і задач роботи

8

4

Відповідність теоретичного розділу предмету і об’єкту роботи. Наявність обов’язкових елементів (опис предмета дослідження, методологія розрахунків, характеристика умов, в яких розвивається предмет дослідження тощо)

10

5

Коректність розрахунків

15

6

Наявність власних висновків, їх правильність (адекватність інтерпретації отриманих результатів)

20

7

Логіка та аргументація тексту пояснювальної записки, стиль написання пояснювальної записки, наявність граматичних і стилістичних помилок

7

8

Використання літератури, цитування, наявність посилань, їх коректність

7

9

Відповідність розділу ВИСНОВКИ до розділу ВСТУП

7

10

Оформлення тексту пояснювальної записки

9

Оцінка за 100-балльною шкалою

100

  Оцінка за 100-бальною шкалою переводиться в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS згідно зі шкалою переведення, яка прийнята відповідним вищим навчальним закладом (кафедрою).

6 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

 1.  Економіка як об'єкт математичного моделювання.
 2.  Математичне моделювання соціально-економічних систем.
 3.  Адаптивні методи й моделі прогнозування соціально-економічних процесів.
 4.  Статичні моделі макроекономіки.
 5.  Динамічні моделі макроекономіки.
 6.  Стратегії макроекономічного розвитку  та їх моделювання.
 7.  Моделі формування монетарної політики.
 8.  Аналітичне планування на основі методу аналізу ієрархій.
 9.  Багатокритеріальне моделювання планових завдань.
 10.  Способи нормалізації критеріїв в умовах багатокритеріальної оптимізації.
 11.  Виробничі функції та функції виробничих витрат в мікроекономічному аналізі.
 12.  Математичні методи дослідження й формування ефективного масштабу виробництва.
 13.  Моделювання поведінки споживачів у ринкових умовах.
 14.  Дослідження взаємодії споживачів і виробників.
 15.  Дослідження впливу інфляції на виробництво.
 16.  Моделювання інфляції.
 17.  економіко-математичне моделювання в дослідженні потреби в капіталі і її покриття.
 18.  Математичні методи аналізу й оцінки чинників невизначеності і ризику інноваційних процесів в умовах ринку.
 19.  Математичні методи класифікації об'єктів (підприємств, регіонів, галузей) в економічних дослідженнях.
 20.  Математичні методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції.
 21.  Моделювання поведінки фірм на конкурентних ринках.
 22.  розв'язування оптимізаційних задач ринкової економіки.
 23.  Математичні методи складання кредитного рейтингу векселедавців.
 24.  Математичні методи урахування ризику в стратегічному менеджменті.
 25.  Моделювання конфліктних ситуацій.
 26.  Математичні підходи до утворення стійких коаліційних угод.
 27.  Обґрунтування економічних рішень математичними методами в умовах ринкової економіки.
 28.  Моделювання міжгалузевих виробничих зв'язків.
 29.  Прикладні динамічні міжгалузеві моделі. Проблема економічної динаміки та відповідні  економіко-математичні моделі.
 30.  Прогнозування витрат місцевих органів влади.
 31.  Моделювання бюджетних процесів на регіональному рівні.
 32.  Математичні підходи до формування набору критеріїв і розробки шкал їх оцінювання.
 33.  Математичні методи побудови показника ефективності.
 34.  Прийняття рішень с застосовуванням функції корисності суб'єкта господарчої діяльності.
 35.  Математичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства (регіону, галузі).
 36.  Математичні підходи до визначення інвестиційного ризику підприємства (регіону, галузі).
 37.  Інвестиційні рішення при невизначених очікуваннях.
 38.  Економіко-математичне обґрунтування фінансових рішень (про ступінь заборгованості; про курс емісії нових акцій; моделювання ринку цінних паперів; опціони, ф'ючерси  і моделі визначення ціни контрактів).
 39.  Кількісні методи аналізу похідних фінансових інструментів.
 40.  Кількісні методи оцінки ефективності управління фінансовими інвестиціями.
 41.  Математичні методи аналізу інструментів фондового ринку.
 42.  Математичні методи дослідження ринкового ризику пайових цінних паперів.
 43.  Моделювання кредитного ризику боргових цінних паперів.
 44.  Прогнозування курсів валют.
 45.  Прогнозування курсів цінних паперів.
 46.  Оптимізація структури портфеля цінних паперів.
 47.  Фінансові рішення й ризик.
 48.  Формування оптимального портфеля та календарного плану реального інвестування.
 49.  Ціноутворення похідних фінансових інструментів фондового ринку.
 50.  Математичні моделі  адаптивних і раціональних очікувань в економіці та фінансах.
 51.  Методи і моделі прийняття фінансових рішень за умов ризику.
 52.  Математичні моделі підтримки прийняття фінансово-економічних рішень.
 53.  Моделювання фінансових ринків.
 54.  Монетарна політика та стабілізація.
 55.  Використання теорії арбітражу щодо формування раціональної політики на ринку боргів.
 56.  Економіко-математичне дослідження зв'язку між ресурсами й випуском продукції (Основи виробничої теорії економіки підприємства).
 57.  Застосування моделей вартості опціонів в управлінні фінансами фірм.
 58.  Кількісні методи аналізу акціонерного капіталу.
 59.  Максимізація прибутку підприємства в умовах конкуренції.
 60.  Математичне моделювання в управлінні розподілом прибутку підприємства.
 61.  Математичне моделювання в управлінні формуванням прибутку підприємства.

Моделювання поточного фінансового  планування на підприємстві.

 1.  Математичні методи в довгостроковому фінансовому  плануванні.
 2.  Математичні методи в управлінні активами підприємства.
 3.  Моделювання стратегій фінансування оборотних активів.
 4.  Математичні підходи до обґрунтування дійсної потреби в оборотних активах.
 5.  Математичні підходи до обґрунтування дійсної потреби в оборотних активах.
 6.  Математичні підходи до управління основними засобами підприємства.
 7.  Математичні методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
 8.  Математичні методи оцінювання ризику банкротства підприємств.
 9.  Математичні методи узагальнення показників фінансово-економічної діяльності підприємства.
 10.  Математичні методи управління витратами на підприємстві.
 11.  Оптимізація витрат труда і капіталу в умовах підприємства.
 12.  Математичні методи управління запасами на підприємстві (у тому числі коштами).
 13.  Математичні підходи до комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства.
 14.  Моделювання індикаторів оцінки фінансової діяльності підприємства в умовах індикативного планування.
 15.  Математичні підходи до складання рейтингів підприємств (галузей, регіонів).
 16.  Математичні підходи до складання рейтингу корпоративного управління акціонерних товариств.
 17.  Математичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства.
 18.  Математичні підходи до оцінювання вартості підприємств.
 19.  Методи і моделі діагностики банкрутства підприємства.
 20.  моделювання беззбиткової діяльності підприємства.
 21.  Моделі планування господарської діяльності підприємства.
 22.  Стратегічне адаптивне планування основних напрямків розвитку підприємства.
 23.  Оптимальна стратегія обслуговування боргу підприємства (як частини вартості капіталу).
 24.  Моделювання фінансових потоків об'єкта господарювання.
 25.  Моделювання балансу основних виробничих фондів і виробничих потужностей.
 26.  Моделювання індикаторів антикризового планування діяльності підприємства.      

57. Моделювання ризиків в механізмі управління фінансовою стійкістю об'єкта господарювання.

 1.  Моделювання управління фірмою.
 2.  Оптимізація вартості підприємства.
 3.  Оптимізація виробничої програми підприємства.
 4.  Оптимізація структури капіталу.
 5.  Удосконалення управління заборгованістю підприємства із застосуванням математичних методів.
 6.  Формування політики амортизації активів підприємства.
 7.  Оптимізація управління фінансовими потоками на підприємстві.
 8.  Оптимальне управління портфелем фінансових активів
 9.  Оптимізація управління фінансовими інвестиціями на підприємстві.
 10.  Використання методів дослідження операцій у поточній діяльності підприємства.
 11.  Оптимізація організаційної структури підприємства.
 12.  Оптимізація інформаційних потоків підприємства.
 13.  Обґрунтування обсягів факторів виробництва із застосуванням математичних методів.
 14.  Математичні методи в управлінні трудовими ресурсами підприємства.
 15.  Моделювання діяльності банку.
 16.  Моделювання управління активами й пасивами комерційного банку.
 17.  Виробничо-організаційні моделі банківської діяльності.
 18.  Імітаційна модель управління фінансовими потоками комерційного банку.
 19.  Математичні методи вибору та забезпечення банківських кредитів.
 20.  Математичні методи в управлінні валютними  ризиками.
 21.  Математичні методи в управлінні кредитним ризиком комерційного банку.
 22.  Математичні методи обґрунтування обсягів резервів на покриття кредитних ризиків.
 23.  Математичні методи в управлінні процентним  ризиком комерційного банку.
 24.  Математичні методи діагностики та шляхи зміцнення фінансової стійкості банків України.
 25.  Моделювання фінансової стійкості банку в ринкових умовах.
 26.  Моделі діагностики банкрутства комерційних банків.
 27.  Математичні методи оцінки ліквідності банківських активів.
 28.  Моделювання управління ліквідністю й прибутковістю комерційного банку.
 29.  Оптимальне управління валютним резервом.
 30.  Прогнозування очікуваних значень обсягів фінансових ресурсів комерційного банку.
 31.  Моделювання та управління інвестиційним портфелем комерційного банку.
 32.  Оптимізація кредитного портфеля банку.
 33.  Оптимізація податкової політики підприємства.
 34.  Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.
 35.  Моделювання податкових надходжень на регіональному рівні.
 36.  Вплив підвищення податків на виробництво.
 37.  Балансові моделі в маркетингу.
 38.  Визначення оптимального запасу товарів торговельного підприємства.
 39.  Математичні методи і моделі управління товарними запасами в маркетингу.
 40.  Математичні методи й моделі в ціноутворенні.
 41.  Моделювання попиту та пропозиції в маркетингу.
 42.  Оптимізація витрат на рекламу.
 43.  Оцінка й прогнозування попиту на товари (послуги).
 44.  Прийняття рішень при просуванні на ринок нових товарів.
 45.  Теорія масового обслуговування та теорія ігр у маркетингових дослідженнях.
 46.  Оптимізаційні моделі в маркетингу.
 47.  Математичне моделювання в актуарних розрахунках.
 48.  Рейтингове управління в проблемах фінансової стійкості страхових компаній.
 49.  Ризики в страхуванні.
 50.  Інвестиційні аспекти моделювання розвитку ринку житла.
 51.  Математичні підходи до формування портфеля інвестиційних проектів.
 52.  Порівняльний аналіз методів прийняття рішень при виборі інвестиційних ресурсів.
 53.  Математичні способи урахування мотиваційних аспектів діяльності суб'єктів господарювання при прийнятті рішень.
 54.  прийняття інвестиційно-фінансових рішень в умовах визначеності.
 55.  прогнозування грошових потоків комерційних проектів.
 56.  Моделювання малого бізнесу.
 57.  Моделювання ризику несплати податків.
 58.  Моделювання стратегії розподілу інвестицій.
 59.  Моделювання стратегій кредитування малих та середніх підприємств.
 60.  Моделі формування та оптимізації бізнес-планів проектуємих комерційних структур.
 61.  Моделювання аудиторської діяльності.
 62.  Проектування маршрутів міського транспорту.
 63.  Оптимізація функціонування систем обслуговування.
 64.  Моделювання еколого-економічних процесів.
 65.  Математичні підходи до економічної оцінки екологічних ризиків інновацій.
 66.  Моделі операційного аналізу управління у виробничих системах.
 67.  Моделювання стратегій ринкового реформування житлового сектора.
 68.  Моделювання торгів на аукціоні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.  
 2.  Банківська статистика / А.В. Головач, В.Б. Захожай, н.а. Головач. – К.: МАУП, 1999. – 124 с.
 3.  Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
 4.  Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
 5.  Вітлінський В.В. Моделювання економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 6.  Дементьєв В.В. і др. Математичне моделювання в міжнародній економіці. – Донецьк: ТОВ „Лебідь”, 2004. – 473 с.
 7.  Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів. – К.: Майстер-клас, 2005. – 192 с.
 8.  Домрачев В.М. Моделі формування монетарної політики. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 235 с.
 9.  Економічний ризик: ігрові моделі / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.
 10.  Жлуктенко В.І., Бєгун А.В. Стохастичні моделі в економіці: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 352 с.
 11.  Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат. – К.: КНЕУ, 2004. – 219 с.
 12.  Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.
 13.  Ілляшенко С.М., Божкова В.В. Управління екологічними ризиками інновацій. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 214 с.
 14.  Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки. – К.: Кондор, 2003. – 158 с.
 15.  Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. – К.: ЦУЛ, 2003. – 202 с.
 16.  Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 300 с.
 17.  Кочура Є.В., Косарєв В.М. Моделювання макроекономічної динаміки. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 236 с.
 18.  Кредитний ризик комерційного банку / За ред Вітлінського. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 251 с.
 19.  Лавінський Г.В., Пшенишнюк О.С. і др. Моделювання економічної динаміки. – К.: Атака, 2006. – 276 с.
 20.  Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
 21.  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. – К.: "Центр навчальної літератури", 2005. – 160 с.
 22.  Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
 23.  Матвійчук А.В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 206 с.
 24.  Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 188 с.
 25.  Машина Н.І. Математичні методи в економіці. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 148 с.
 26.  Медведєв М.Г., Барановська Л.В. Ігрові методи моделювання економічних систем. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. –115 с.
 27.  Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації для складання рейтингів суб'єктів господарювання. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. –118 с.
 28.  Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – Київ: Наукова Думка, 1998. – 507 с.
 29.  Основи актуарних розрахунків / С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко та ін. – К.: Алерта, 2004. – 328 с.
 30.  Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування. – К.: КНЕУ, 2002. – 172 с.
 31.  Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы, 2000. – 363 с.
 32.  Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2000. – 280 с.
 33.  Аткисон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного  сектора. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 832 с.
 34.  Бабешко Л.О. Коллокационные модели прогнозирования в финансовой сфере. М.: Экзамен, 2001. 288 с.
 35.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1999. 416 с.
 36.  Балдин К.В. Математические методы в экономике. – М.: Изд.–во Московского психолого-социального института, 2003. – 112 с.
 37.  Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001. 368 с.
 38.  Бондарев Б.В. Инвестиции. Математическая теория. – Донецк, 2001. – 227 с.
 39.  Бородич С.А. Эконометрика. – Минск: Новое знание, 2001. – 202 с.
 40.  Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. СПб: Питер, 2004. 400 с.
 41.  Брейли Р., Майерс С. Принципы  корпоративных финансов. – М.: „ОЛИМП-БИЗНЕС”, 1977. – 1120 с.
 42.  Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: в 2-х т. – СПб: Экономическая школа, 2000 г.
 43.  Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 424 с.
 44.  Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 216 с.
 45.  Воркуев Б.Л. Модели макро- и микроэкономики. М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1999. 235 с.
 46.  Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. – СПб.; Изд. СПбГУЭФ, 1997. – 719 с.
 47.  Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 214с.
 48.  Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. – СПб.; Изд. СПбГУЭФ, 1996. – 352 с.
 49.  Де Ковни Ш.,  Такки К. Стратегии хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.
 50.  Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд. МГУ, 1997. – 784 с.
 51.  Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций / Под ред. Б.А. Лагоши. М.: Финансы и статистика, 2000. 176 с.
 52.  Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистики, 1998. – 352 с.
 53.  Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки – М.: Дело, 2002. – 456 с.
 54.  Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: Компьютерно-ориентированный подход. – М.: Дело, 2002. – 304 с.
 55.  Ли Ч. Ф.,  Финнерти Д. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 с.
 56.  Касимов Ю.А. Основы оптимального портфеля ценных бумаг. – М., 1998. – 141 с.
 57.  Компьютерное моделирование менеджмента / А.Ф. Горшков, Б.В. Евтеев, В.А. Коршунов и др. – М.: «Экзамен», 2004. – 528 с.
 58.  Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 224 с.
 59.  Коростелева М.В. Методы анализа рынка капитала. – СПб.: Питер, 2003. – 144с.
 60.  Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 448 с.
 61.  Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 284 с.
 62.  Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. СПб: Питер, 2004. 464 с.
 63.  Краткий курс по экономике предприятия. – К.: Генеза, 1998. – 424 с.
 64.  Крушвиц Л. – Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб: Питер, 2000. – 400 с.
 65.  Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.
 66.  Куликов Ю.Г., Шеховцова Н.Ф., Зикеева Л.П. Экономико-математические методы и модели (раздел «Линейное программирование). – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 96 с.
 67.  Ланкастер К. Математическая экономика. – М., 1972. – 458 с.
 68.  Ларіонов Ю.І., Марченко Л.С., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій. Частина ІІ. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 288 с.
 69.  Ларсен Рональд У. Инженерные расчеты в Excel.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. - 544 с.
 70.  Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование. – М.: Наука, 1984. – 392 с.
 71.  Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: Финансы, 1998. – 399с.
 72.  Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.
 73.  Математические методы и модели в экономике / С.А. Минюк, Е.А. Ровба, К.К. Кузьмич. – Мн.: ТетраСистемс, 2002. – 432 с.
 74.  Математические модели трансформационной экономики / Т.С. Клебанова, Е.В. Раевнева, К.А. Стрижиченко, Л.С. Гурьянова, Н.А. Дубровина. – Харьков.: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 280 с.  
 75.  Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. – М., 2003. – 159 с.
 76.  Многомерный статистический анализ в экономике / Под ред. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
 77.  Моделирование банкротства коммерческих банков / Н.А. Кизим, И.С. Благун, В.А. Зинченко, Чанг Хонг Вен. Харьков: ИД "ИНЖЭК", 2003. 220 с.
 78.  Модельяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? – М.: Дело, 12001. – 271 с.
 79.  Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. – СПб.: Питер, 2002. – 176 с.
 80.  Панов А.В. Разработка управленческих решений: информационные технологии. М.: Горячая линия - Телеком, 2004. 151 с.
 81.  Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. – 192 с.
 82.  Петросов А.А., Мангуш К.С. Экономические риски горного производства. М.: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2002. 142 с.
 83.  Решецкий В.И. Экономический анализ и расчет инвестиционных проектов. – Калининград, 2001. – 477 с.
 84.  Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. – М.: Прогресс, 1983. – 497 с.
 85.  Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. – М.: Высшая школа, 2002. – 287 с.
 86.  Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1989. – 316 с.
 87.  Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. дом «Максимум», 2001. – 592 с.
 88.  Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный поход: Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. – 848 с.
 89.  Синюк В.Г., Шевырев А.В. Использование информационно-аналитических технологий при принятии управленческих решений. М.: Изд-во "Экзамен", 2003. 160 с.
 90.  Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб: Питер, 2001. – 272с.
 91.  Теплова Т.В. Финансовые решения: стратегия и тактика. – М.: ИЧП «Изд. Магистр», 1998. – 264 с.
 92.  Тренев Н. Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.
 93.  Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. М.: РДЛ, 2000.  256 с.
 94.  Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, 1999. – 527 с.
 95.  Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 159 с.
 96.  Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузнецовой. – М., 1996. – 384 с.
 97.  Фридмен М. Если бы деньги заговорили. – М.: Дело, 1999. –  157с.
 98.  Хазанова Л.Э. Математические методы в экономике. –  М.: Изд-во БЕК, 2002. –  144 с.
 99.  Харрис Л. Денежная теория. –  М.: Прогресс, 1990. – 750 с.
 100.  Хачатрян С.Р., Пинегина М.В., Буянов В.П. Методы и модели решения экономических задач. – М.: «Экзамен», 2005. – 384 с.
 101.   Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс, 1993. – 488 с.
 102.  Царев В.В. Внутрифирменное планирование. – СПб: Питер, 2002. – 492 с.
 103.  Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений. М.: Финансы и статистика, 2001. 320 с.
 104.  Чернов В.А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 105.  Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. – М.: ТЕИС, 1999. – 465 с.
 106.  Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 367 с.
 107.  Эйтингон В., Анохин С. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы. http://www.iteam.ru/articles.php?tid=2&pid=1&sid=

    &id=141.

 1.  Экономико-математические методы и модели. Компьютерные технологии решения / И.Л. Акулич, Е.И. Велесько, П. Ройш, В.Ф. Стрельчонок. – Мн.: БГЭУ, 2003. – 348 с.
 2.  Экономико-математические методы и модели / Под ред. А.В. Кузнецова. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 413 с.

Періодичні видання

 1.  Вісник НБУ
 2.  Економіка і право
 3.  Економіка промисловості
 4.  Економіка України
 5.  Економіст
 6.  Фінанси України
 7.  Аудит и финансовый анализ
 8.  Банковское дело
 9.  Бизнес-информ
 10.  Вопросы экономики
 11.  Кибернетика и системный анализ
 12.  Российский экономический журнал
 13.  Рынок ценных бумаг
 14.  Финансовые риски
 15.  Финансы
 16.  Экономика и математические методы

Додаток  А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД        

         ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА  ФІНАНСІВ  І  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

КУРСОВА  РОБОТА

    Тема: Оптимізація управління фінансовими

                   інвестиціями на підприємстві  

Пояснювальна записка  курсової роботи з  дисципліни

                                    “Економіко-математичне  моделювання”

Виконав(ла)                                                          

студент(ка) ....  курсу  групи                 _________________________________

                                (прізвище, ім'я,  по батькові)                   

Перевірив                                    ___________________________________

                                                                                (прізвище,  ім'я,  по батькові  викладача)                                                                

                                                Робота  захищена  на  кафедрі

                                                   з  оцінкою  _________________

                                              “___” ____________  20   р.

      Підписи  викладачів                     _________________________________

Донецьк   -  20_  р.

Додаток Б

(зразок заповнення аркуша завдання на курсову роботу)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД        

         ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

______________________________________________________________

                                          (назва вищого навчального закладу)

Кафедра                      “Фінанси і банківська справа”

Дисципліна              “Економіко-математичне  моделювання”

Напрям(и) підготовки:   6.030508     Фінанси та кредит

Курс_________ Група  ______________  Семестр _____________________

ЗАВДАННЯ

                                                на курсову роботу студента

                                _________________________________________________

                                                         (Прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи    Оптимізація управління фінансовими інвестиціями на             

підприємстві_______________________________________________

                         ______________________________________________________________

                         

2. Термін здачі студентом закінченої роботи         10 травня 2013 р.

3. Вихідні дані для роботи  __________________________________________________

     ____________________________________________________________________________      

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)

           1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. Дата видачі завдання ____________________________________________

Додаток В

                                        (зворотний бік завдання на курсову роботу)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапу

Примітки

1.

2.

3.

4.

5.

Студент           ____________________                       __________________

                                           (підпис)                                                                        (ПІБ)

Керівник _____________________                    ____________________

                                           (підпис)                                                                         (ПІБ)

         «________»___________________20     р.

Додаток  Г

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка курсової роботи        стор.,     рис.,    табл.,     джерел,        додатків

Об'єкт  дослідження:

Мета роботи:

Методи дослідження:

Коротка анотація

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79793. Совершенствование автоматизации информационных технологий отдела комплектования ГАТО 465.5 KB
  Автоматизированная архивная технология рассматривается как составная часть архивного дела и на современном этапе его развития может быть представлена как совокупность методов и процессов обработки информации, осуществляемых архивными учреждениями с использованием средств электронной вычислительной техники.
79795. РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ 892 KB
  азработанное программное приложение импортирует и отображает реальные биржевые котировки, дает пользователям возможность следить за их изменениями, создавая имитацию онлайн действия. Реализован механизм подачи заявок на покупку/продажу биржевых активов и представление данных о ходе торгов в виде таблиц, позволяющих пользователям получать данные о своих торгах, контролировать состояние доступных средств, а также свою прибыль.
79796. Проектирование телефонной IP сети 1.09 MB
  Использование цифровых систем передачи объясняется существенными достоинствами передачи: высокой помехоустойчивостью, слабой зависимостью качества передачи от длины линии связи, стабильностью электрических параметров каналов связи
79797. База данных Учебная часть РПТ 1.54 MB
  Применение ЭВМ в учебном процессе является естественным продолжением многолетнего процесса внедрения в обучение технических средств. Обладающие высоким быстродействием, большой памятью, способностью перерабатывать информацию, поступающую одновременно от многих пользователей, ЭВМ являются мощным средством повышения эффективности труда.
79798. Испытание и сертификация очень легкого самолета ХАЗ-30 2.2 MB
  Найдены расчетные скорости полета, маневренные перегрузки и перегрузки при полете в неспокойном воздухе. Построена огибающая предельных режимов самолета, определены значения максимальной и минимальной перегрузок. Построены эпюры внутренних силовых факторов, осуществлена проверка правильности построения указанных эпюр. В сечении крыла с исходя из условий статической прочности подобраны сечения силовых элементов
79799. Совершенствование управления прибылью и рентабельностью «ИП Иващенко Д.В» 5.34 MB
  Понятие значение и виды прибыли организации. Актуальность мероприятия направленные на увеличение прибыли ИП Иващенко Д. Повышение эффективности использования прибыли. Рикардо впервые сформулировали факторную модель формирования прибыли как результат использования производственных ресурсов: материальных труда и капитала.