85021

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера Цель урока. Сформировать у обучаемых целостное представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера о стихийных бедствиях и их возможных последствиях. Изучаемые вопросы Опасные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Русский

2015-03-23

32.54 KB

2 чел.

урок 2. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера

Цель урока. Сформировать у обучаемых целостное представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, о стихийных бедствиях и их возможных последствиях. Обратить внимание обучаемых, в чем заключается принципиальная разница между опасной и чрезвычайной ситуацией.

Изучаемые вопросы

 1.  Опасные ситуации природного характера.
 2.  Стихийные бедствия.
 3.  Чрезвычайные ситуации природного характера.

Рекомендации по изложению учебного материала

1. Обратить внимание учащихся на то, что природные явления неизбежны, так как они связаны с естественными процессами, происходящими на Земле. Однако не каждое природное явление и не во всех случаях приводит к трагическим последствиям — определенная роль в этом принадлежит и человеку. Поэтому знание причин и возможных последствий природных явлений геологического, метеорологического, гидрологического и биологического характера необходимо для того, чтобы заблаговременно принять профилактические меры и снизить уровень опасных последствий.

Далее необходимо подчеркнуть, что опасные природные явления могут привести к созданию опасной ситуации природного характера. Дать характеристику этого явления.

 1.  Раскрыть понятие «стихийное бедствие». Подчеркнуть, что при стихийных бедствиях человек не в состоянии повлиять на ход развития событий. Зачастую они случаются внезапно, и последствия их малопредсказуемы, так как зависят от мощности природного явления (землетрясения, наводнения, урагана), его вызвавшего. Единственно правильные действия населения при стихийных бедствиях заключаются в выполнении профилактических мероприятий, предусмотренных в регионе в случае возникновения стихийного бедствия, и умении правильно действовать и использовать рекомендации специалистов в соответствии с конкретной обстановкой, складывающейся в процессе стихийного бедствия.
 2.  Дать определение понятия «чрезвычайная ситуация природного характера».

Отметить, что чрезвычайные ситуации природного характера в зависимости от причин их возникновения подразделяются:

 1.  на геологические (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы);
 2.  метеорологические (ураганы, бури, смерчи);
 3.  гидрологические (наводнения, цунами);
 4.  биологические (лесные пожары, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии).

В заключение урока необходимо еще раз подчеркнуть, что при возникновении опасных природных ситуаций в трагическом их исходе зачастую виноват сам человек (человеческий фактор), если он неправильно оценил обстановку и допустил ошибки в своем поведении.

Контрольные вопросы

 1.  Что такое опасная ситуация?
 2.  Что такое стихийное бедствие?
 3.  Что такое чрезвычайная ситуация природного характер;
 4.  В чем принципиальная разница между опасной ситуацией и чрезвычайной ситуацией природного характера?

Домашнее задание

Изучите § 1.3 учебника.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25212. Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме 28 KB
  Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме Формування ідеї неоднорідності психіки і наявності такого важливого її виміру як позасвідоме має тривалу історію. Свідоме Я і позасвідоме Воно Фройд повязує з фотографічним відбитком і негативом. Позасвідоме віддає свідомості частину свого внутрішнього змісту тієї різноманітої інформації якою воно володіє. Проте далеко не все чим володіє позасвідоме може усвідомлюватися оскільки свідомості властиві агресивність консервативність які перешкоджають сприйняттю змісту...
25213. Гелен Систематика антропології 23.5 KB
  Людина є €œбіологічно недосконалою€ істотою оскільки їй не вистачає інстинктів. €œЛюдина це істота визначена своїми недоліками€. Людина приречена до діяльної активності що реалізується в різних формах культури. Щоб вижити людина має пристосувати свою безпорадність собі ж на користь.
25214. Комунікативна філософія: методологічні засновки, основні поняття та дослідницькі перспективи 25.5 KB
  Комунікативна філософія: методологічні засновки основні поняття та дослідницькі перспективи Робота Теорії комунікативної дії€ Ю. Філософ виводить поняття комунікативної дії. Ціллю даного типу соціальної дії є вільна згода діячів для досягнення спільних цілей в певній ситуації. Вона відрізняється тим що може включати в себе координацію зусиль учасників дії спрямовану лише на те щоб примусити інших сприяти досягненню своєї цілі комунікативна дія передбачає досягнення взаєморозуміння між учасниками дії відносно всіх критеріїв...
25215. Дискурсивна легітимація політичного ладу в політичній філософії 25.5 KB
  Дві перспективи для прояснення смислу та функцій дискурсивної етики: 1. показує актуальність і спроможність дискурсивної етики необхідність співвідповідальності всіх нас за наслідки нашої колективної діяльності. чи можуть відмінні одна від одної раціональні моралі права і політика бути обгруновані за допомогою дискурсивної етики. Автор намагається побудувати архітектоніку відношення дискурсивної етики права і політики.
25216. Теорія і факт в науковому пізнанні 31.5 KB
  В сучасній епістемології можна виділити дві точки зору на співвідношення теорії та факту. Фактуалізм. В фактуалістському тлумаченні факти поглинають теорію. Це є лінгвістичний компонент факту.
25217. Кант і Гегель про джерело діалектичних суперечностей 30 KB
  Причина поняття абсолютного нескінченного належить світу речей в собі теза застосовується до світу досвіду де наявне лише скінченне обумовлене та скінчене. В діалектиці Гегеля поняття антиномії було перетворене в поняття протирічча що синтетично вирішується. Гегель намагався показати що походження багатоманітного з єдиного може бути предм етом раціонального пізнання інтрументом якогоє логічне мислення основною формою поняття. Оскільки поняття з сомого початку є тотожністю протилежностей то саморозвитток поняття підкоряється...
25218. Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості 22.5 KB
  Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості Інтенціональність означає напруженість спрямованість. Інтенційність традиційно вважається характеристикою свідомості. Інтенційність підкреслює цілісність свідомості. Не буває свідомості самої по собі.
25219. Типологія знання. Особливості наукового пізнання 25 KB
  Особливості наукового пізнання. Знання форма духовного засвоєння результатів пізнання процесу відображення дійсності що характеризується усвідомленням їх істинності. Рефлексія відображення термін для позначення такої риси людського пізнання як дослідження самого пізнавального акту діяльності самопізнання що дає змогу розкрити специфіку духовного світу людини. пізнання наук.
25220. Поняття розсудку та розуму в філософії Канта 27.5 KB
  Поняття розсудку та розуму в філософії Канта Вчення про розсудок і розсум Кант викладає в €œКритиці чистого розуму € в частині €œтрансцендентальна логіка€. Проблема розсуду розглядається Кантом в розділі трансцендентальна аналітика а розуму в трансцендентальній діалектиці. Хоча чуттєвість і мислення зовсім різні пізнавальні здібності проте знання може виникнути тільки завдяки поєднанню чуттєвості і розуму. Поняття розуму трансцендентальні ідеї.