85181

Становление белорусской нации: закономерности и особенности

Доклад

История и СИД

Продолжался процесс формирования белорусского нации. Существование нации характеризовалась наличием следующих признаков: сообщество территории и экономической жизни культуры и литературного языка общностью черт национального характера. Формирование белорусской нации сдерживалось русификаторской политикой царизма: расширение российского землевладения переводом начальной школы полностью на русскую язык обучения отсутствием высших учебных заведений белорусской печати.

Русский

2015-03-23

27.44 KB

7 чел.

Становление белорусской нации: закономерности и особенности.

В пт 19 в. продолжался процесс формирования белорусского нации.

Существование нации характеризовалась наличием следующих признаков: сообщество территории и экономической жизни, культуры и литературного языка, общностью черт национального характера. Формирование белорусской нации сдерживалось русификаторской политикой царизма: расширение российского землевладения, переводом начальной школы полностью на русскую язык обучения, отсутствием высших учебных заведений, белорусской печати. На возрождение национального самосознания большое влияние оказала деятельность многочисленных собирателей и исследователей фольклора, лингвистов, историков, этнографов.

Факторы которые сыграли основополагающую роль в формировании белорусской нации:

1.) Ускорение темпов экономического развития,

2.) расширение капиталистического предпринимательства,

3.) развитие торговли и путей сообщения,

4.) интенсивное железнодорожное строительство способствовали созданию на территории Беларуси единого экономического региона

5.) В конце XIX в. термин «Белорусы» окончательно закрепились за всей этнической территорией белорусов.

В конце XIX в. на территории пяти белорусских губерний проживало 8,5 млн. человек, в том числе 5,4 млн. белорусов, 1,2 млн. евреев, 493 тыс. русских, 424 тыс. поляков, 377 тыс. украинцев, около 8 тыс. татар. Согласно переписи 1897 г. удельный вес жителей коренной национальности превышал 73%. Абсолютное большинство белорусов проживало в сельской местности. В составе городского населения доля белорусов составляла 14,5%.

Особенностью белорусского этноса был раздел их по вероисповеданию на православных и католиков, что не способствовало консолидации белорусского этноса. Православная церковь и католический костел не признавали белорусов как народ, а исходили из того, что православные - это русские, а католики - поляки. Однако такое разделение по религиозному признаку не помешало становлению общности экономической и культурно-духовной жизни белорусского этноса.

Т.О: во второй половине XIX - начале XX в., вопреки неблагоприятным политико-историческим условиям, сформировались основные признаки белорусской нации, консолидации которой не помешали ни социально -классовые противоречия, ни борьба, обострившаяся с появлением рабочего класса и буржуазии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72041. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 865.5 KB
  У державних та міжнародних документах з проблем вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу.
72042. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСІЧЕННЯ КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКУ ЕЛЕМЕНТАМИ ПОПЛАВКОВОГО ТИПУ ПРИ ВИПУСКУ СТАЛІ 3.67 MB
  Мінімізація кількості кінцевого шлаку що потрапляє в розливний ківш під час випуску металу з кисневого конвертера є важливим технологічним завданням від успішного вирішення якого значною мірою залежать ефективність подальшої позапічної обробки сталі і виробничі витрати зумовлені...
72043. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ САМООРГАНІЗОВАНИХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 2.15 MB
  У фізиці можна виділити феромагнетики спінове скло двовимірну електронну плазму у турбулентному режимі системи з аномальною дифузією Леві гранульовані системи тверді тіла піддані йонному бомбардуванню гравітаційні системи сонячні нейтрино чорні діри елементарні частинки які зіштовхуються...
72044. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ ДИСБАКТЕРІОЗ У КОТІВ: ДІАГНОСТИКА ТА РОЗРОБКА ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 302.5 KB
  Кишкові дисбактеріози дрібних свійських тварин зокрема котів досить розповсюджені однак на цей час відсутні науково обґрунтовані дані щодо змін видового складу та кількісного співвідношення мікрофлори шлунковокишкового тракту при розвитку захворювання крім того при запровадженні...
72045. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНОСОСТІЙКИХ НИЗЬКОХРОМИСТИХ ЧАВУНІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 377 KB
  Важливе місце в переробці сировинних і будівельних матеріалів належить операціям дроблення, подрібнювання та розмелу, що споживають більше половини всіх енергетичних і матеріальних витрат переробних підприємств у гірничо-металургійній, сировинній, будівельній і енергетичній галузях промисловості України.
72046. ДОІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУБСТРАТ У ЛЕКСИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ 195 KB
  Актуальність дисертаційної роботи продиктовано сучасною тенденцією компаративістики до вивчення мовних явищ у тісному зв’язку з історією та культурою народу загалом та необхідністю комплексного дослідження міжетнічних і міжкультурних контактів, на тлі яких зростає інтерес до етногенетичних процесів...
72047. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 920 KB
  Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств КФП є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами ЛЗ і виробами медичного призначення ВМП.
72048. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ГІСТОГЕНЕЗ НИРКИ У РАННІХ ЗАРОДКІВ ЛЮДИНИ 197 KB
  В тепершній час відсутня концепція механізмів регуляції розвитку людини оскільки більшість наведених у літературі даних грунтується на вивченні ембріогенезу експериментальних тварин або на культивуванні ембріональних клітин.
72049. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 234.5 KB
  За відсутності комплексної методики аналізу конкурентоспроможності підприємства виникає низка важливих питань які потребують вирішення. Для досягнення належної конкурентоспроможності підприємства необхідні тривалий час і значні зусилля.