85192

Фашистский оккупационный режим на территории БССР

Доклад

История и СИД

К концу августа 1941 г гитлеровцы оккупировали всю территорию Бел. На захваченной территории гитлеровцы установили оккупационный режим- систему политических, идеологических, экономических, и военных мер направленных на ликвидацию существующего общественного и гос. строя, грабёж нац. богатства, уничтожение населения

Русский

2015-03-23

26.93 KB

6 чел.

Фашистский оккупационный режим на территории БССР.

К концу августа 1941 г гитлеровцы оккупировали всю территорию Бел. На захваченной территории гитлеровцы установили оккупационный режим- систему политических, идеологических, экономических, и военных мер направленных на ликвидацию существующего общественного и гос. строя, грабёж нац. богатства, уничтожение населения. Вводился «новый порядок» -режим беззакония, насилия, грабежа и кров террора. Согласно плану «Ост» оставить не более 25% белорусов, остальных уничтожить или выслать в Сибирь. Был проведён территориально-административный раздел БССР:

-сев-западные районы Брест. обл. и Белостокской области присоединены к Восточной Пруссии.

-южные районы Брестской, Пинской, Полесской, и Гомельской области включены в состав рейхскомиссариата «Украина».

-сев-западные районы Вилейской области отошли к генеральному округу «Литва».

-тер Витебской и Могилёвской области, большая часть Гомельской и восточные районы Минской области включены в зону армейского тыла.

-Барановичи, часть Вилейской области, сев районы Брестской, Пинской, Полесск областей составили генеральный округ «Беларусь».

Ген. округ «Беларусь» составлял 1/3 территории Беларуси и находился в составе рейхскомиссариата «Остланд» с резиденцией в Риге. Он был поделён на 10 округов, округа-на районы. Округа возглавляли гебиткомиссары, города - штадскомиссары, районы- орткомиссары.

В отношении к гражданскому населению проводили политику геноцида – массового уничтожения мирных жителей. На территории Беларуси – 260 лагерей смерти. В Тростянце уничтожено около 200 тыс. чел. Для еврейского населения создавались гетто. Было проведено около 140 карательных операций. При создании органов оккупационной власти гитлеровцы использовали коллаборационистов. Коллаборационисты – активно сотрудничали с гитлеровцами. К ним относились: участники Бел народной самопомощи, Бел самоохраны, Союза бел молодёжи, Бел Краевой обороны, а так же те кто поверил нацистской пропаганде или не имели другого выбора.

Т.О: оккупационный режим принёс бедность, смерть, эксплуатацию, грабёж.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.
65666. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної трудової міграції 786.5 KB
  Формування зайнятості з метою забезпечення населення місцями праці в умовах добровільного вибору різноманітних видів діяльності для задоволення власних потреб є одним з найважливіших завдань у кожній державі світу. В значній мірі це пояснюється тим що на зламі ХХ і ХХІ століть в багатьох країнах...
65667. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток 4.6 MB
  Обовязковою умовою цього процесу є необхідність удосконалення методики підготовки юних гімнасток. Зокрема у вітчизняній науковометодичній літературі дослідження у сфері предметної підготовки й розвитку спеціальних здібностей гімнасток у вправах з обручем відсутні що...
65668. МИРНЕ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПОРІВ: ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ 158 KB
  В основі сучасної системи міжнародних відносин лежить міжнародний правопорядок який базується на основоположних принципах міжнародного права що забезпечують належне підґрунтя для міжнародного співробітництва держав. Попри це в усіх сферах міжнародних відносин постійно виникають міжнародні спори.
65669. Структурні зміни легень при тяжкій черепно-мозковій травмі (клініко-експериментальне дослідження) 592 KB
  Значна кількість публікацій присвячених питанням патології легень при ураженні центральної нервової системи вказує на увагу до проблеми як клініцистів так і патоморфологів В. Проведений нами аналіз наукової літератури показав що динаміка морфологічних змін легень при переживанні травми...
65670. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 293 KB
  Тому великого значення в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища набуває розробка та реалізація організаційноекономічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.
65671. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 356.5 KB
  Однією з найнебезпечніших є корупція, якою пронизані практично всі суспільні відносини, усі гілки державної влади. Корупція постійно видозмінюється, розвивається, пристосовується до нових умов. З’являються нові форми проявів корупції, виникають нові аспекти суспільних відносин, де такі прояви стають нормою.
65672. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України 255 KB
  Звертання до феномену соборності протягом століть супроводжувало боротьбу українців за право на створення власної держави, і сьогодні воно залишається актуальним у контексті боротьби за єдність країни й маніпуляцій політиків стосовно можливого “розколу України”.