85204

Духовная и культурная жизнь белорусского народа (вторая половина 1980-х - 2012 г.)

Доклад

История и СИД

В соответствии с законом правительство приняло программу развития белорусского языка и языков других национальностей, проживающих в республике. Программа расширяла сферы применения белорусского языка в государственных структурах, на производстве, в учебных заведениях.

Русский

2015-03-23

27.56 KB

3 чел.

Духовная и культурная жизнь белорусского народа (вторая половина 1980-х - 2012 г.).

Демократизация общественной жизни, провозглашение суверенитета Беларуси оказали сильное влияние на содержание и направления развития культуры и науки.

В 1991г был принят Закон об образовании. Он гарантировал создание условий для всестороннего развития личности, ориентировал на общечеловеческие ценности

В соответствии с законом правительство приняло программу развития белорусского языка и языков других национальностей, проживающих в республике. Программа расширяла сферы применения белорусского языка в государственных структурах, на производстве, в учебных заведениях. К 1995г. русскому языку был возвращен статус государственного наравне с белорусским. На культурно-национальное возрождение направлена деятельность Белорусского фонда культуры, Национального научно-просветительского центра им. Ф. Скорины, Международной ассоциации белорусистов.

ОБРАЗОВАНИЕ: Сделаны определенные шаги по созданию и совершенствованию нац. системы образ.

НАУКА: В 90-е годы оказалась в полосе кризиса наука Беларуси. Количество научных сотрудников уменьшилось.

ЛИТЕРАТУРА: Появились публицистические произведения М. Ермоловича “Старажытная Беларусь”, К. Тарасова “Ефросинья Полоцкая”.

ТЕАТР: Увеличилось кол-во театральных постановок по нац. драматургии. В репертуарах драматических театров - пьесы по истории культурного наследия, такие как “Казимир Лыщинский”, “Князь Витовт”, “Шляхтич Завальня”, “Тутэйшыя”, “Знак беды”, “Крест Ефросиньи Полоцкой”, «Звон – не молитва», «Песня про зубра».

Мощный резонанс получила постановка в 1995г балета «Страсти». Авторы получили гос. премию РБ и премию Международной ассоциации танца под эгидой ЮНЕСКА.

МУЗЫКА: Традиционными стали музыкальные фестивали “Славянский базар” в Витебске, «Музыкально полесье», «Музы Несвижа», «Минская весна» и др.

Культурно-просветительные учреждения направили свои усилия на возрождение забытых праздников, обрядов, традиционных видов народного творчества.

СПОРТ: Значительный вклад в развитие физкультуры вносят белорусские спортсмены. Среди них В. Щербо, Е. Карстен, Я. Корольчик, Ю. Нестеренко, М. Мирный, В. Волчков.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29740. Характеристика форм та методів індивідуальної роботи з учнями 18.19 KB
  Організаційне вміння викладача ПТНЗ Організаційні здібності це вміння педагога оптимальним чином здійснити часову організацію роботи. Організація роботи залежить від того як добре викладач володіє матеріалом і чи зможе він правильно розрахувати час потрібний на його засвоєння. Обмеженість у кількості годин вимагає раціонального підходу до планування занять самостійної роботи учнів і перевірки її результатів.
29741. Виховні завдання майстра виробничого навчання 18.69 KB
  Важливе виховне значення має їхня участь на заключній стадії навчання. Сутність та характеристика проблемного методу навчання Під проблемним навчанням розуміється сукупність дій які спрямовані на створення проблемної ситуації формування цієї проблеми її осмислення і вирішення. В основі проблемного методу навчання ідея про спосіб розвитку свідомості людини через розв'язування пізнавальних проблем що містять суперечності.
29742. Видозміни уроків виробничого навчання 15.97 KB
  Існують такі типи уроків виробничого навчання: урок формування початкових умінь і виконувати виробничі прийоми і операції; урок удосконалення умінь і формування навичок; урок комплекних робіт; урок виконання контрольнопровірочних робіт; урокспостереження за діяльністю передовиків і новаторів виробництва. Види уроків з виробничого навчання : Урокконкурс професійної майстерності Урокзалік Урокпрактикум самостійна робота учнів Семінар виробничого навчання Виробнича конференція Виробнича екскурсія Урок інструктування...
29743. Урок та його характеристика, методичні підструктури уроку 20.42 KB
  Для уроку як форми навчальної роботи властиві такі ознаки: Має строго позначені рамки навчального часу; На уроці як правило присутня постійний склад учнів приблизно одного віку і рівня підготовленості до навчальної роботи; Кожен урок відводиться на вивчення одного предмета; Урок має дидактичну структуру; Урок будується виходячи з цілей і завдань навчання і розвитку закономірностей і принципів навчального процесу; Творцем організатором і керівником уроку є вчитель педагог; Урок у своїй основі спрямований на навчання...
29744. Методика складання навчальної робочої програми з навчальної дисципліни 19.3 KB
  selfinstruction спрямована індивідуумом діяльність на самостійне одержання знань і або досвіду. Самонавчання самостійне утворення придбання систематичних знань у якійнебудь галузі науки техніки культури політичного життя і т. Сформованість у студентів навчальних мотивів образу мети та способів її досягнення знань і Основні структурні елементи уроку та їх характеристика. Забезпечення мотивації і прийняття учнями мети навчальнопізнавальної діяльності актуалізація опорних знань і умінь.
29745. Методика складання плану навчального заняття 16.97 KB
  В першу чергу при складані плану визначається тема і мета заняття обладнання уроку це книжки плакати схеми тощо; визначення типу уроку комбіновані змішані уроки; урок засвоєння нових знань; урок формування навичок і вмінь; урок узагальнення і систематизації знань; урок практичного застосування знань навичок і умінь; урок контролю і корекції знань навичок і вмінь; методи проведення урокунайбільш поширені словесні методи: розповідь бесіда лекція пояснення; між предметні звязки встановити чи є звязки з іншими дисциплінами;...
29747. Об’єкт, предмет, завдання – дисципліни «Методика професійного навчання» 19.83 KB
  Діяльність інженера-педагога пов'язана з необхідністю спрямовувати, організовувати та здійснювати навчально-виховний процес у професійних навчальних закладах, знати характеристики педагогічної діяльності, застосовувати уміння передбачати навчально-виховну ситуацію
29748. Планування роботи майстра виробничого навчання 17.67 KB
  Підготовка проводиться поетапно і включає: особисту підготовку майстра; підготовку матеріальнотехнічного оснащення; плануюча підготовка. Особиста підготовка: вивчення методичної та технічної літератури матеріалів по передовому досліду роботи; підготовка до показу трудових прийомів і способів виконання. Підготовка матеріальнотехнічного оснащення:підготовка і перевірка матеріалів та оснащення для проведення уроків; підготовка наочних посібників навчальнотехнічної документації технічні засоби навчання; перевірка роботи обладнання....