85260

Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснює Комітет по нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання видів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію по діяльності страхових компаній на страховому...

Украинкский

2015-03-24

131 KB

3 чел.

PAGE  14

Т е м а 10. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі.

Т е м а 10. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі.

1. Загальна характеристика системи страхування з позиції обробки даних.

2. Структура АІС «Страхування»

3. Інформаційне забезпечення АІС страхової компанії.

4. Огляд програмних продуктів для страхування.

1. Загальна характеристика системи стрхування з позиції обробки даних.

Страхування – сукупність особих замкнутих перерозподільчих відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих втрат, нанесених суб’єктам господарювання, або збитків в сімейних бюджетах в зв’язку з наслідками, які відбулися в результаті страхових випадків.

   На сьогоднішній день лише 5% підприємств в сфері виробництва на споживання використовує страхові послуги. Страхова система України діє на підставі закону “Про страхування”. На сьогоднішній день в Україні представлено більше  300 страхових компаній,  їх відділень і філіалів.

Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснює Комітет по нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання  видів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію по діяльності страхових компаній на страховому ринку України; веде рейтинг страхових компаній.

Головним напрямком вдосконалення обробки інформації в страхових компаніях в нинішній час є створення автоматизованої інформаційної системи,

Виходячи з цього, основною метою створення АІС в страховій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльністю компанії, при якому комплексно реалізуються такі задачі:

 •  проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов'язаних з рухом договорів страхування;
 •  автоматизації процесу обліку договорів за всіма видами страхування;
 •  покращення показників  розвитку всіх видів майнового і особистого страхування;
 •   підтримка прийняття планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів
 •  контроль  отримання прибутку.

Таким чином, призначення АІС «Страхування» полягає в забезпеченні збору, зберіганні, обробки і передачі інформації на основі використанні засобів обчислювальної техніки і зв'язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями і автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, Державним комітетом України по нагляду за страховою діяльністю.

Інтегрована інформаційна системи для страхової компанії повинна забезпечувати охоплення всіх типових видів обліку, усіх первинних документів, основних інформаційних потоків, ключових ділянок роботи страхової компанії.

Інформаційна система повинна допомагати вирішувати стратегічні та тактичні цілі страхової компанії:

 •  Стратегічні цілі використання ІС у страхових компаніях - це поліпшення керування, ріст продуктивності, підвищення динаміки розвитку, зниження витрат і втрат, а в підсумку - ріст прибутковості і посилення конкурентноздатності.
 •  Тактичні задачі - формування необхідних звітів, прискорене впровадження нових страхових продуктів, зменшення чисельності співробітників, нагромадження достовірної статистики.

З точки зору масового обслуговування клієнтів страхової компанії типову архітектуру  сучасна ІС страхової компанії можна представити так:

1. Саll-центр - автоматизована система технологічної обробки великої кількості в основному вхідних дзвоників, формування пріоритетів і черговості дзвоників, їхньої попередньої маршрутизації, а також надання в автоматичному режимі первинної інформації клієнтам про послуги і тарифи страхової компанії.

2. Система автоматизації обслуговування клієнтів ( СRМ-система), що вирішує задачі ведення аналітичної бази даних потенційних і існуючих клієнтів, автоматизації бізнесів-процесів продажів, сегментування клієнтської бази, автоматизації процесів розсилання пропозицій клієнтам, а також контролювати роботу фронт-офісу й агентів.

3. Інтернет-портал для виконання двох основних функцій - інформаційної для потенційних клієнтів і збутовий (як  самостійний канал Інтернет-продажів страхових послуг).

4. Система страхового обліку для автоматизації функцій страхового бек-офісу (реєстрація проданих полісів, автоматизація андеррайтингу, операцій перестрахування, врегулювання збитків і розрахунку страхових резервів.

5. Система фінансового обліку, що, будучи єдиної чи максимально інтегрованої, призначена для ведення фіскального, управлінського і фінансового обліку.

6. Аналітична система для збору й обробки інформації з усіх перерахованих вище компонентів інформаційної системи. Одночасно з цим вона є системою звітності і підтримки прийняття рішень для менеджменту страхової компанії .

 

2. Структура АІС «Страхування»

АІС «Страхування» створюються безпосередньо в страхових компаніях і охоплює автоматизоване ведення всіх страхових операцій. Склад і структура АІС в різноманітних страхових компаніях різноманітні. Організаційно система являє собою сукупність АІС адміністративно-територіальних ланок, об'єднаних загальною методологією задач, що вирішуються, єдиною інформаційною базою і технологією обробки документів. В той же час різноманітний склад функціональних задач, що вирішуються в районних інспекціях страхової компанії і центральних ланках (обласних Дирекціях і головному Правлінні страхової компанії), вимагає різноманітного підходу до побудови в їхній структурі відповідних АІС.

Структура страхових компаній може мати  два або три рівні. Прикладом АІС, що складається з трьох рівнів є  національна акціонерна страхова компанії «Оранта» , яка має такі рівні

 •  центрального
 •  обласного
 •  районної  інспекції.

НАСК «Оранта» на даний час  має найбільш розгалужену структуру, успадковану від колишнього Держстраху СРСР.

Більшість страхових компаній мають центральний офіс та філіали (тобто два рівні).

На сьогодні не існує единого стандарту функціональної структури АІС «Страхування», але можна вказати типові функціональні підсистеми.

Функціональні частина вищих рівнів управління страхової компаніі АІС «Страхування» складається з таких підсистем:

 1.  Підсистема  «Планування» призначена для розробки перспективних і поточних планів прибутків і видатків по всіх видах  страхування і планів надходження страхових платежів. В рамках підсистеми розробляються проекти контрольних цифр на перспективну, складаються проекти річних планів за  основними видами надходження платежів за різними видами страхування, які є як обов’язковими так і  добровільними.
 2.   Підсистема  «Бухгалтерський облік і звітність» реалізує автоматизоване рішення задач по виконанню операцій обліку грошових і поточних господарських операцій, укладанню бухгалтерських звітів в цілому по страховій компанії, а також формуванню зведених бухгалтерських балансів і аналітичних розробок до них. Тут же автоматизовано виконуються функції контролю за правильністю укладання балансів в підзвітних рівнях страхової компанії. Для цього передбачається формування різноманітного вигляду аналітичних таблиць, розшифровок, інших документів, отримання яких стає можливим завдяки створенню єдиної міжрівневої бази даних і АРМів спеціалістів з широким використанням персональних ЕОМ, що реалізують технологію розподіленої обробки даних і можливість отримання відповідей на регламентні та нестандартні запити в запитальному режимі функціонування.
 3.  Підсистема «Праця і заробітна плата» призначена для розробки проектів кошторисів видатків і обліку видатків на утримання органів страхової компанії, складання звітів по праці і заробітній платі, формування зведених звітних документів і аналітичних розробок до них.
 4.  Підсистема 04 «Статистичний облік і звітність» використовується для укладанні зведених статзвітів за всіма видами страхування, фінансових результатах страхових операцій за рік, визначення основних показників роботи страхової компанії, укладання аналітичних розробок по всіх видах звітності, організаційно-масовій і контрольно-ревізійній роботі.
 5.  Підсистема 05 «Правове забезпечення» забезпечує облік, зберігання і пошук правових і інформаційних актів по всіх видах діяльності страхової компанії. Задача цієї підсистеми, а також підсистем 0б «Контроль виконання документів» і 07 «Кадри» вирішуються в рамках автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС). Використання ІПС дозволяє централізувати збір і контроль інформації, дає можливість одержувати відповіді по законодавчим, правовим, нормативним та іншим питанням всім користувачам системи в умовах, коли  з системою водночас працюють декілька користувачів.
 6.  В функціональному відношенні в підсистемі «Контроль виконання документів» вирішуються задачі по обліку, зберіганню і пошуку законодавчих, правових і інформаційних актів по страхуванню;  в підсистемі Кадри – з обліку і аналізу персонального складу страхової компанії, плануванню і прогнозуванню потреби в кадрах.
 7.  Підсистема «Тарифи і нормативи» призначена для автоматизованого рішенні задач по обчисленню тарифних ставок по видах майнового і особистого страхуванні, резервів, внесків по страхуванню і інші розрахунки. В підсистемі виконуються також розрахунки відомчих нормативів розподілу фонду економічного стимулювання.

Функціональна частина АІС «Страхування» низових ланок  страхової компанії складається з дев'ятих підсистем, з яких перші сім аналогічні по назві  і в значному ступені змісту розрахунків, що виконуються з АІС «Страхування» центральних рівнів.

Додатково в структурі низових ланок виділяють такі підсистеми.

 1.  Підсистема «Ведення операцій за договорам  страхування» призначена для автоматизації розрахунків з веденню обліку договорів страхування та перестрахування (облік об'єктів страхування, ризиків і обчислення страхових платежів), а також розрахунків, що пов’язані  з врегулюванням страхової події (вирішуються задачі визначенні збитків і виплат страхового відшкодуванні і страхових сум).
 2.   Підсистема  «Контроль і аналіз діяльності відділення». Призначена для визначення основних показників роботи інспекцій, дільниць, бригад і агентів.

Кожна підсистема на всіх рівнях АІС «Страхування» в свою чергу структурно включає функціональні блоки, комплекси задач, задачі і функції.

Забезпечуюча частина АІС «Страхування» включає стандартні види забезпечення: інформаційне (ІЗ), програмне (ПО), технічне (ТЗ), організаційне (ОЗ) та інші види забезпечення.

Крім стандартних підсистем в страхових компаніях починають використовуватися аналітичні системи:

Розглянемо функції аналітичних інформаційні системи для страхування

1)Аналіз вигідності клієнтів.

За допомогою ІС страховик повинний оцінити:

витрати, зв'язані з обслуговуванням клієнта за деякий період;

доходи, отримані від цього замовника за той же період та виявити причини, що роблять деяких клієнтів менш вигідними, у порівнянні з іншими.

2)Сегментація клієнтів Сегментація клієнтури повинна вироблятися для  виконанні маркетингових заходів. Для поділу клієнтської бази на сегменти на основі різних демографічних і психографічних факторів застосовуються алгоритми кластеризації.

3)Аналіз втрат. Проведення аналізу втрат має на підставі даних щодо кожного окремного клієнта, та поєднання цих даних з даними з інших джерел (наприклад із претензій і страхових полісів). Потім кінцева вибірка поєднується з інформацією про клієнтів, що відмовилися від послуг компанії, і виявляються причини, що спонукали їх до цього рішення.

4)Аналіз подібностей. Визначення продуктів (страхові послуги) мають ряд загальних ознак і часто можуть пропонуватися разом.

5)Керування каналами збуту :

5.1)Розподіл агентів і продавців. Аналізуючи географію клієнтської бази, страховик може оптимально розподілити потрібну кількість агентів і продавців у різних місцях. Такий аналіз повинний враховувати потенційних клієнтів нові і вже існуючих продуктів.

5.2)Аналіз каналів. Має на увазі оцінку ефективності різних каналів. Аналітичні операції можна застосовувати до даних про клієнтів і трансакціях, отриманим через Іnternet. Ці дані необхідно інтегрувати інформацією з традиційних каналів.

6)Актуарні операції

Актуарні операції - одні із самих складних у страховому бізнесі. Вони містять у собі оцінку ризику, зв'язаного зі страхуванням деякого майна. У випадку страхування  чи життя медичного страхування актуарні операції зводяться до розрахунку імовірності нещасливого чи випадку смерті на основі різних демографічних, психографічних і інших зовнішніх характеристик. В актуарних обчисленнях для визначення майбутніх премій і розподілу частини переліку справ (book of busіness) для перестрахування часто використовуються складні математичні моделі, розроблені за допомогою аналітичних інструментів.

7)Перестрахування. Компанія-перестрахувальник часто бере на себе частина ризику страховика замість частини премії. У випадку, якщо виникає претензія, перестрахувальник повинний буде виплатити відповідну суму по претензії. Актуарій повинний точно оцінити суму перестрахування, щоб максимізувати прибуток від ризиків, що задовольняє страхову компанію. У цьому випадку також можна створювати прогнозуючі моделі за допомогою аналітичних інструментів. Такі моделі допоможуть виявити придатну політику перестрахування на основі досвіду збитків від таких же операцій у минулому.

8)Аналіз прибутковості. Прибутковість існуючих продуктів можна відслідковувати по ряду параметрів - по виду виробу, по географічному положенню, по агентах, по клієнтському сегменті і т.п. Як правило, це усього лише перший крок у прогнозуванні життєздатності нових продуктів.

9)Андеррайтинг і обробка полісів

Андеррайтер визначає,  чи прийнятний ризик, що бере на себе компанія, страхуючи клієнта. Якщо прийнятний, то розраховується сума стягнутої премії.

10) Аналіз премій. Надходження від премій - основне джерело доходу для страхової компанії. Аналіз премій допомагає відслідковувати вигідність премії по  чи продукті групі продуктів, по географічному положенню, чи агентам філіям.

11)Аналіз збитків. Для деяких   продуктів або видів продуктів приносять  доход нижчий, ніж вартість обслуговування. Звичайно такі втрати називають андеррайтинговими збитками. Вважається, що вони зв'язані з неточностями при первісній оцінці. Страховики змушені постійно відслідковувати дані про збитки, щоб визначити витрати на придбання нових клієнтів і зміна тактики роботи з колишніми клієнтами, що використовують ці продукти. За рахунок цього вдається підвищити ефективність андеррайтингових програм.

12) Аналіз претензій. Виконується аналіз даних по претензіях і інформації з андеррайтингу і полісів. У першу чергу це необхідно для оцінки ефективності обробки полісів. Крім того, за допомогою такого аналізу удається виявити ті ледь помітні тенденції в цій області, що іншим способом було б важко визначити. Як правило, для таких цілей застосовується OLAP-аналіз, що дозволяє поглиблюватися в деталізовані дані. Крім того, аналіз претензій допомагає виявити випадки шахрайства.

3. Інформаційне забезпечення АІС страхової компанії.

   До складу інформаційного забезпечення АІС страхової компанії входять:

 Нормативно-довідкова інформація

 Нормативні документи: Законодавча база з питань страхування, тарифи та нормативи по видах страхування та ризиків, правила та умови страхування (перестрахування) та ін.  

Загальні класифікатори:

 : ЄДРПОУ (Єдиний Державний реєстр підприємств, організацій України),

ЄДРФОУ (Єдиний Державний реєстр фізичних осіб України), видів власності,

видів діяльності.

локальні

видів страхування,

страхового поля,

видів ризиків,  

видів тарифів,

видів виплат,

об’єктів страхування ,

страхувальників

страхових агентів,

 інспекторів, бригад, ділянок, особових рахунків, видів підприємств та установ, відділень страхової компанії, типів відділень, банківських установ та ін.

Первинні документи :  

Первинні документи розділяють на

Документи з обслуговування клієнтів страхової компанії: договори страхування (страхові поліси),  реєстри до цих договорів,  виписки з банку про надходження страхових внесків або сплат, акти про страхові випадки, акти експертизи, договори та контракти та ін;

Розглянемо ці документи

 •  «Генеральний договір страхування.»

Документ «Генеральний договір страхування» призначений для реєстрації в системі операції укладання генерального договору страхування. На підставі генерального договору можуть реєструватися договори страхування та заяви на перевезення вантажів, в залежності від типу генерального договору. У генеральному договорі вказуються тільки основні умови страхування. Безпосередньо прийняття ризиків на страхування здійснюється додатковими (підпорядкованими) документами, до яких відносяться:

 •  "Договір страхування",
 •  Заява на перевезення вантажгв

Документ призначений для прийняття на страховку ризиків по страхуванню вантажів на підставі генерального договору страхування вантажів.

та вхідними договорами перестрахування

вхідними

 •  «Вхідний    ковер-нот факультативного перестрахування»
 •  «Вхідний ковер-нот облігаторного перестрахування

(зауважимо, що облігаторне перестрахування перебачає передачу у перестрахування раніше узгоджену частину ризиків.)

Документ призначений для реєстрації страхування ризиків по вхідному облігаторному перестрахуванню.

При обліку операцій з розрахунків з перестраховиками за вхідними облігаторними ковер-нотами використовується документ документі "Вхідне бордеро премії"

вихідними

 •  «Договір факультативного перестрахування»

Даний документ призначений для передачі застрахованих ризиків в факультативне перестрахування, що характеризується певною свободою сторін перестрахування.

 •  "Договір облігаторного перестрахування" призначений для peєcrpaцiї операцій облігаторного перестрахувания ризиків. Має назву «Ковер-нот облігаторного перестрахування»

Договір облігаторного перестрахування може перестраховувати:   уci ризики за вказаними у  генеральному  договорі, ризики за довільним набором договорів, усі  ризики за вказаним видом страхування

Документи що відносяться до етапу урегулювання.

 •  . Заява про настання страхової події

При настанні страхової події страхувальник падає компанії заяву, яка реєструється в системі обліку документом "Заява про настання страхової події'. Цей документ с підставою для інших документів, пов'язаних з обліком страхових виплат.

Заява може вводитися на підставі документів "Договір страхування", "Страховий noліc" та "Ковер-нот вхідного облігаторного перестрахування"

Заресстровані заяви після рішення експертної комісії  про здійснення виплати закриваються документом "Страховий акт" або анулюються документом "Анулювання заяви" у разі відмови у виплаті страхового відшкодування

Документом "Страховий акт" підтверджує я зобов'язання страховика сплатити страхову суму (відшкодування) страхувальнику.

Документ вводиться тільки на підставі заяви страхувальника про настання страхової події.

Формування документа

Додаткові документи

Додаткова угода зміни страхової суми, премії та об'єктів страхування

Додаткова угода зміни страхових ризиків

Додаткова угода призупинення/відновлення

Додаткова угода розторгнення ,

"Додаткова угода розторгнення" призначена для завершения дії договору.

Документи з по обліку власної діяльності як установи: накази по компанії, документи з обліку кадрів, праці та заробітної плати працівників страхової компанії, матеріальних цінностей, основних засобів та ін

Вихідні інформаційні повідомлення: портфель договорів страхового агента, таблиця зведених номерів особових рахунків, розрахунок на виплату,  платіжне доручення, відомості обліку кількості договорів, внесків і страхових сум, планові, облікові та аналітичні відомості про діяльність страхової компанії  т.ін.

Всі первинні документи, нормативна інформація, класифікатори, які утворюють позамашинну інформаційну базу, відповідним чином відображені в машинній базі даних (БД), яка функціонує під управлінням системи управління базою даних (СКБД) і забезпечує рішення функціональних задач.

  Обмін інформацією між рівнями страхової компанії  відбувається різних сервісів глобальних мереж, зокрема електронної пошти (ЕП).

  Між банківською системою та страховою компанією обмін інформацією по находженню або перерахуванню платежів може відбуватися  з використання паперової технології або засобами системи “Клієнт-Банк”, завдяки якій здійснюється обмін файлами платіжних документів.

4. Огляд програмних продуктів для страхування:

На сьогоднішній день на ринку програмного забезпечення представлений широкий вибір програмних продуктів для страхових компаній. Серед них можна назвати такі програмні продукти :

"Форт:Поліс Проф 2.0" на платформі "1С Підприємство"

Парус-страхування 6.x, Галактика «Страхування», АКЦЕНТ, Іnsurance Company фірми UІІС,  Іns Comp, INEC  –страхування.

Розглянемо склад функціональних задач і модулів кількох інформаційних систем для страхування.

Програмний продукт "Форт:Поліс Проф 2.0" розроблений компанією «ФОРТ» на базі програми "1С Підприємство" України.

Програма дозволяє автоматизувати весь цикл супроводу договорів страхування від моменту підписання до завершення, з урахуванням операцій перестрахування,  формування страхових резервів і реєстрації виплат. Передбачено механізми обліку взаєморозрахунків зі страховими посередниками і ведення комісійної діяльності.

Розглянемо основні функціональні можливості:

1. Облік видів страхування і ризиків

1.1. Ведення внутрішньої нормативно-довідкової інформації відповідно до  умов ліцензії

1.2. Окремий набір ризиків для кожного виду страхування

1.3. Відповідність кожному виду страхування окремого класу об'єктів страхування.

1.4. Визначення ліміту відповідальності по одному об'єкті страхування для кожного виду страхування.

2. Облік взаємин зі страхувальниками на етапі узгодження умов договору

2.1. Облік заяв-анкет на страхування

2.2. Електронний документообіг: рух зареєстрованої заяви від  оператора, що прийняв заявку, до андеррайтера, що оцінює ризик, головному андеррайтера, фахівцеві з контролю і потім до фахівця відділу продажів для виставляння рахунка-фактури клієнту

2.3. Система електронного визування (електронного підпису) заяв для підтвердження погоджених умов страхування на кожнім етапі руху електронного документа

2.4. Автоматична передача інформації у відділ перестрахування для аналізу необхідності перестрахування ризику і визначення власного складової.

2.5. Друк заяв-анкет і документа "Умови страхування"

2.6. Автоматичне формування рахунка-фактури за погодженими заявами-анкетами.

2.7 Автоматичне формування договору страхування на підставі заяви й умов страхування

3. Облік договорів страхування і страхових полісів

3.1. Реєстрація договорів страхування.

3.2. Реєстрація генеральних договорів страхування.

3.3. Реєстрація заяв на перевезення вантажів (на підставі генеральних договорів

страхування вантажів).

3.4. Реєстрація комплексних договорів страхування (по декількох видах).

3.5. Довільна схема взаєморозрахунків по договорах страхування:

3.5.1. Можливість завдання етапів оплати (розміри і терміни внесення частин страхової премії);

3.5.2. Визначення умов вступу договору в силу, його   призупинення  або відновлення;

3.5.3. Реєстрація договорів з резидентами і нерезидентами.

3.6. Указівка ризиків і об'єктів страхування.

3.7. Збереження статусу договору (підписаний, діє, припинений чи довершений) і історії

його зміни.

3.8. Автоматична зміна статусу договорів відповідно до  їхніх умов.

4. Електронний документообіг договорів страхування і перестрахування

4.1. Формування договорів на підставі довільних шаблонів у форматі MS Word

5. Універсальна схема розстрочки платежів за договорами

5.1. Гнучка схема обліку договорів з розстрочкою платежу

5.2. Автоматичні механізми для обробки порушень графіків платежів

5.3. Система попереджень про майбутні надходженнях і виплатах

5.2. Підтримка історичних курсів для перерахування суми надходжень

6. Взаєморозрахунки зі страховими посередниками й облік бланків страхових полісів

6.1. Передача бланків страхових полісів у підзвіт.

6.2. Поекземплярний облік бланків полісів на балансі й у підзвіті.

6.3. Звіт для аналізу наявності (руху) бланків на балансі й у підзвіті.

6.4. Реалізація страхових полісів через посередників.

6.5. Звіт страхового агента за період.

6.6. Розрахунок комісійної винагороди страхового агента по гнучких схемах

7. Облік операцій по вхідній агентській діяльності

7.1. Облік прийнятих на реалізацію полісів

7.2. Облік реалізованих полісів

7.3. Розрахунок комісійної винагороди

7.4. Друк актів

7.5. Формування звітності перед комітентом (страховиком)

8. Облік договорів перестрахування

8.1. Облік операцій вхідного і вихідного факультативного й облігаторного перестрахування.

8.2. Облік усіх типів ковер-нотівв:

8.2.1. Пропорційний: квотний;

8.2.2. Пропорційний: ексцедент сум;

8.2.3. Непропорційний: ексцедент збитку;

8.2.4. Непропорційний: ексцедент збитковості;

8.2.5. Непропорційний: катастрофічний ексцедент збитку.

8.3. Реєстрація договорів факультативного й облігаторного перестрахування.

8.4. Реєстрація договорів вхідного і вихідного факультативного й облігаторного перестрахування.

8.5. Розрахунок перестрахувальної премії і частки відповідальності перестрахувальника на підставі зазначених умов ковер-нота:

8.5.1. Перестрахування генерального договору;

8.5.2. Перестрахування всіх ризиків за обраним видом страхування на визначених умовах;

8.5.3. Перестрахування довільного портфеля договорів;

8.5.4. Формування бордеро премій за період.

8.6. Гнучкі механізми настроювання умов договорів: етапів і умов оплати, ризиків, об'єктів і т.п.

8.7. Автоматична зміна статусу договорів, аналіз стану взаєморозрахунків.

9. Додаткові угоди

9.1. Зміна умов договорів усіх розглянутих типів:

9.1.1. генеральний договір страхування;

9.1.2. договір страхування;

9.1.3. заява на перевезення вантажів;

9.1.4. килимів-нот факультативного перестрахування;

9.1.5. килимів-нот облигаторного перестрахування.

9.2. Зміна будь-яких умов договорів:

9.2.1. сума відповідальності;

9.2.2. страховий тариф;

9.2.3. склад об'єктів страхування;

9.2.4. ризики;

9.2.5. термін дії договору;

9.2.6. призупинення/відновлення договору;

9.2.7. умов оплати за договором ;

9.2.8. розірвання договору.

10. Облік страхових виплат

10.1. Реєстрація заяв страхувальників про настання страхового випадку, формування

повідомлень для перестрахувальників.

10.2. Формування страхових актів, анулювання заяв, облік резервів збитків.

11. Облік страхових резервів

11.1. Розрахунок резервів незароблених премій.

11.2. Розрахунок частки перестрахувальників у резервах незароблених премій.

11.3. Настроювання параметрів розрахунку страхових резервів.

12. Фінансовий облік

12.1. Облік усіх банківських операцій у розрізі статей доходів/витрат з бізнесу (видах діяльності) і статей кошторису.

11.2. Облік усіх касових операцій у розрізі статей доходів/витрат з бізнесу (видах діяльності), статей кошторису і статей цільового використання.

13. Планування витрат

13.1. Довільний набір статей витрат.

13.2. Формування планового кошторису на довільний період.

13.3. Аналіз фактичних витрат, порівняння з планом у розрізі статей.

14. Взаємодія з клієнтами

14.1. Універсальний механізм нагадувань про важливі події в системі

14.2. Ведення календаря користувача

14.3. Автоматичний контроль виконання доручень

15. Спеціалізована звітність

15.1. Картка договору страхування . повний аналіз договору  чи страхування набору  договорів по заданих реквізитах.

15.2. Картка об'єкта страхування . загальний аналіз об'єкта  чи страхування класу  об'єктів, що відповідають визначеним критеріям.

15.3. Загальний статистичний звіт по договорах страхування і перестрахування в розрізі

видів страхування з можливістю порівняльного аналізу декількох періодів одночасно.

15.4. Загальний статистичний звіт по договорах перестрахування в розрізі видів

страхування з можливістю порівняльного аналізу декількох періодів одночасно.

15.5. Фінансовий звіт про доходи/витратах по бизнесам (видах діяльності).

15.6. Управлінський звіт про доходи/витратах по бизнесам (видах діяльності).

15.7. Звіт про розміщення резервів.

15.8. Загальний статистичний звіт про результати роботи страхових агентів.

15.9. Звіт про неперестраховані ризики, відповідальність по який почалася.

15.10. Формування основних форм регламентованої звітності страховика:   «Звіт про доходи і витрати», «Показники діяльності по видах добровільного страхування», «Показники діяльності по видах обов'язкового страхування», «Пояснення по операціях перестрахування», «Забезпечення платоспроможності» «Пояснення з розірваних договорах страхування», «Декларація про доходи страховика»

Парус-страхування 6.x - система керування страховою компанією призначена для автоматизації всіх основних елементів технологічного процесу страхової діяльності.

В основу розробки системи покладені такі принципи:

1) призначена для використання в таких відділах страхової компанії бухгалтерії,  економічному, плановому і маркетинговій службі, страхових відділах і відділі перестрахування.

2) реалізована в архітектурі "клієнт-сервер", на платформі СУБД Oracle;

3)  забезпечує автоматичне (без участі користувача) відображення в бухгалтерському обліку на рівні господарських операцій будь-яких бізнесів-процесів страхування і перестрахування.

До складу Системи входять такі модулі:

 •  Облік персоналу і штатний розклад,
 •  Розрахунок заробітної плати ,
 •  Бухгалтерський облік ,
 •  Керування фінансами,
 •  Страхування майна і відповідальності,
 •  Страхування виїжджаючих за кордон,
 •  Перестрахування,
 •  Аналіз і звітність,
 •  Консолідована звітність,
 •  Керування діловими процесами,
 •  Адміністратор.

Програма Іnsurance Company  фірми UІІС (Українські страхові інформаційні системи)  - це інтегрована  інформаційна система, яка підтримує повний цикл процесу обліку страхової інформації, призначена для комплексної автоматизації страхових компаній для будь-яких страхових продуктів.

Іnsurance Company працює в мережі філій і забезпечує обмін даними в режимах on-lіne і off-lіne.

Cистема складається з модулів:Документи, Офіс, Звіти, Аналіз, Щоденник.

В підсистемі реалізовані загальні довідники клієнтів, типи об’єктів, об'єктів, довідник ризиків,  територій, валют, страхових агентів, відділів.

Довідник клієнтів містить необхідну інформацію для функціонування CRM страхової компанії. Загальний довідник клієнтів дозволяє вести повний облік страхової інформації з кожного клієнта.

Інформація про клієнта деталізується до кожного об’єкта, групи об'єктів поліса, ризику.

За  кожним об'єктом також можна переглядати його страхову історію.

Усі модулі системи  працюють із загальною базою даних.

Комплекс задач  « оформлення документів» включає :

 •  Оформлення та перегляд полюсів,
 •  Реєстрація подій, перегляд оцінок,
 •  формування розпоряджень на виплату,
 •  звіти медичних установ

Виконання операцій з оформлення договору страхування

Форми введення полісів уніфіковані, але так як поліс для кожного страховому продукту має свою специфіку в системі передбачено настроювання страхового продукту з використанням більш ніж 100 параметрів.

При внесенні даних у екранну форму поліса, страхувальник вибирається з довідника клієнтів, або вводить інформацію про клієнта у процесі введення даних у поліс,

На підставі введених даних  (заповнених основні умов поліса) формується  плану (або графіку) сплат.

В системі передбагається формування плану сплат, як автоматично так і вручну.

Виконання операцій з оформлення бланків полюсів

В системі (режим «перегляд полюсів») відбувається  уведення даних щодо  бланків полюсів.

На підставі введених бланків, в системі автоматично формується акт прийому-передачі, у який може входити один чи кілька діапазонів бланків.

В системі виконуються такі операції з бланками полісів:

- одержання бланків компанією з  чи друкарні від іншої компанії;

- передача в підрозділи,  чи агентам у філії;

- повернення бланків;

- при реєстрації полісів автоматично здійснюється списання бланків.

Для перегляду інформації можна діапазони бланків  відбирати за різними критеріями (друкарня, вид бланку, підрозділ –отримувач бланків, агенти отримувачі бланків, списані бланки,терміни тощо).

Виконання операцій з врегулювання страхової події.

В систему вводиться вся інформація, повязана з страховою подією (врегулюванням страхової події). (Робота виконується відділом врегулювання страхової компанії)

Для цього в системі  фіксується кожна заява, і, якщо визначається, що випадок є страховим, заява переходить у стан справи.

Справа залишається в стані "відкрита" до завершенню всіх дій за страховим випадком.

В системі можна фіксувати кілька претензій і кілька потерпілих об'єктів.

Виконання операцій з перестрахування

Для обліку даних щодо перестрахування необхідно, щоб була попередньо уведена вся оригінальна інформація щодо страхового поліса.

У формі договору перестрахування міститься вся інформація страхового поліса, також специфічні для перестрахування поля,  тип перестрахування, дані про перестрахувальників.

Для цього в системі ведуть довідники перестрахувальників та типів перестрахування.

Операції з введення інформації про платежі

У системі повинен бути зв’язок з бухгалтерським модулем

Введення даних щодо внесків за страхування відбувається на підставі виписки банку.

На наступному етапі здійснюється розподіл платежів у відповідності з даними планового платежу за страховим полісом.

У дані підсистемі формуються такі звіти

1) Перелік клієнтів

2)Звітність стосовно до  обліку бланків строгої звітності.

3) Аналіз прибутків та  збитковості в різних розрізах.

4) звіти про прострочені платежі,

5) Звіти про планові звіти, що закінчуються.

6)Звіти про платежі по перестрахуванню

Наступний режим - ЩОДЕННИК.

Щоденник дозволяє організувати спільну роботу персоналу - призначати завдання і контролювати їхнє виконання.

Програмні продукти для оцінки збитків

Програма Audatex призначена для підрахунку збитку, отриманого транспортним засобом унаслідок ДТП і/чи в інших випадках (наприклад, ушкодження від граду); складання калькуляції відбудовного ремонту; погоджування в єдину систему страхових компаній, клієнта, СТО (при необхідності - і експертів).

Система дозволяє провести калькуляцію ремонту транспортних засобів з високим ступенем вірогідності в короткий термін при мінімумі трудових витрат.

Це досягається застосуванням комп'ютерних технологій і використанням постійно обновлюваної бази даних, зокрема про

· про вартість оригінальних запасних частин і лакофарбових матеріалів

Словник термінів.

[1]Аннуитет (страхова рента) - договір, відповідно до  якого особа оплачує страховику встановлену страхову премію, як правило, одноразову, після чого страховик забезпечує виплату періодичних платежів на користь даної особи. Виплати відповідно до  умов договору починають виконуються страховиком після закінчення визначеного періоду  або часу після настання обумовленої дати і продовжуються протягом установленого  чи періоду довічно.

[2]Актуарій - фахівець з техніки страхування, що пройшов навчання в області прикладної математики, статистики й обліку, в обов'язку якого входить визначення ставок, резервів, розрахунок дивіденду, а також проведення інших статистичних досліджень.

[3]Андеррайтер - особа, що пройшла навчання в області оцінки ризиків, а також визначення ставок страхової премії і форм страхового покриття, що можуть використовуватися для захисту від установлених ризиків.