85802

Text editor хийх (Notepad)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

File type хэсэгт файлын төрөл буюу өргөтгөлөөр шүүж харах мөн хадгалах файлын төрөл буюу өргөтгөлийг зааж өгөх шаардлагатай болдог Үүнийг OpenFileDialogBox, SaveFileDialog-ийн filter пропертсд бичдэг.

Другие языки

2015-03-30

1019 KB

0 чел.

Лабораторын ажил №-4

Text editor хийх (Notepad)

Text editor хийхэд дараах ойлголтуудийг эзэмших хэрэгтэй.

Үүнд:

 •  OpenFileDialogBox
 •  SaveFileDialog
 •  ColorDialog
 •  FontDialog
 •  MenuStrip
 •  StatusStrip-уудыг хэрэглэнэ.

OpenFileDialogBox, SaveFileDialog

Диалог цонхнуудыг ShowDialog() функцээр дуудан ажиллуулдаг.

openFileDialog1.ShowDialog();

saveFileDialog1.ShowDialog();

File type хэсэгт файлын төрөл буюу өргөтгөлөөр шүүж харах мөн хадгалах файлын төрөл буюу өргөтгөлийг зааж өгөх шаардлагатай болдог Үүнийг OpenFileDialogBox, SaveFileDialog-ийн filter пропертсд бичдэг.

openFileDialog1.Filter="(*.exe)|*.exe|(*.txt)|*.txt";

saveFileDialog1.Filter="(*.exe)|*.exe|(*.txt)|*.txt";

ColorDialog

ColorDialog цонхноос сонгосон өнгийг (colorDialog1.Color) select хийсэн текстэд өгөхдөө дараах кодыг бичнэ.

if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

      richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color;

FontDialog

FontDialog-оос сонгосон текстийн хэмжээ, фонтийн хэлбэрийг өөрчилнө. 

if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

      richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;

MenuStrip

Меню -г формын цонхон дээр үүсгэх мөн засварлах нь хялбар. Mөн товчны хослолыг ShotcutKeys пропертсд тодорх ойлно. Тусгаарлагч шугамыг хийхдээ Convert To хэсгийн Separator-г сонгоно.

StatusStrip

Формын хөлийн хэсэгт мэдээлэл гаргана.

Text editor

 1.  Шинэ прожект үүсгэнэ. Формыг дараах байдлаар тохируул.

control

Form

Name

frmRichTextEditor

Text

My Rich Text Editor

Size

631, 491

Location

0, 0

 1.  ToolBox-с RichTextBox-г оруул.

control

RichTextBox 

Name

richTextBox1

Text

Dock

Fill

Multiline

True

.

 1.  ToolBox-с OpenFileDialogBox, SaveFileDialog, ColorDialog, FontDialog, MenuStrip- г оруул. Дараах menu-г үүсгэ.

 1.  Menu Open кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

openFileDialog1.ShowDialog();

richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);

 1.  Menu Save кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

string strFileName = openFileDialog1.FileName;

           if (strFileName != "")

           {

               if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

               {

                   strFileName = saveFileDialog1.FileName;

                   richTextBox1.SaveFile(strFileName);

               }

           }

           else

           {

               richTextBox1.SaveFile(strFileName);

           }

 1.  Menu Exit кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

Application.Exit();

 1.  Menu Zoom In кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

               richTextBox1.ZoomFactor += 2f;

 1.  Menu Zoom Out кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

if (richTextBox1.ZoomFactor > 1)

        richTextBox1.ZoomFactor -= 2f;

 1.  Menu Colors кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

        richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color;

 1.  Menu Fonts кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

        richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;

 1.  Menu Alignment->Left кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;

 1.  Menu Alignment->Center кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;

 1.  Menu Alignment->Right кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;

 1.   F5 товч дарж програмийн ажиллагааг шалга.

Даалгавар.

 1.  StatusStrip нэм. Курсорын байрлалыг харуулах кодын хэсгийг бич.

Int richTextBox.SelectionStart, 

int richTextBox.GetFirstCharIndexFromLine(int index)

int richTextBox.GetLineFromCharIndex(int index)

int GetCharIndexFromPosition(Point pt)

 1.  Copy, Paste menu нэм.
 2.  Copy хийхэд Paste menu идэвхждэг байхаар кодын хэсгийг бич.

richTextBox.Copy, richTextBox.Paste

 1.    Find, FindNext menu нэм.
 2.  Нээсэн файлын нэрийг форм-н title bar-дээр харуул.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60893. Подорожуючи Францією 523.5 KB
  Entendez –vous les coups de fusil? C’ect l’hiver de 1792. La France est en guerre avec l’Autriche. Dans quelques jours l’armeé française quitte la ville, elle va lutter contre l’ennemi.
60897. Лінійні алгортми. Побудова блок – схеми алгоритму 44.5 KB
  Багаторядкове поле редагування Memo. Розв‘язок: c = ; Блок схема Багаторядкове поле Memo. Компонента Memo знаходиться на закладці Stndrd. Приберіть із багаторядкового поля рерагування слово Memo1.