85967

Определение количества пыли в производственных помещениях

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Цель работы: Ознакомиться с методами определения запыленности воздуха, устройств и принципов действия приборов, научиться определять фактическую запыленность воздуха, проводить вычисления и сравнить с ПДК.

Русский

2015-04-01

68 KB

0 чел.

Лабораторная работа №3

«Определение количества пыли в производственных помещениях»

Цель работы: Ознакомиться с методами определения запыленности воздуха, устройств и принципов действия приборов, научиться определять  фактическую запыленность воздуха, проводить вычисления и сравнить с ПДК.

Оборудование:

 1.  Воздуходувка(аспиратор)
 2.  Реометр
 3.  Барометр
 4.  Патрон с фильтрами и специальных тканей, стеклянные трубки – аллонжи для отбора пыли.
 5.  Термометр
 6.  Весы аналитические
 7.  Часы или секундомер
 8.  Сушильный шкаф

Исходные данные:

 1.  Вид пыли: растительная
 2.  Вес фильтра: Mr P1 = 125;  P2 = 155
 3.  Время:  55 минут

С, мг/м3 ПДК = 2

Ход работы:

Весовой метод служит для определения массы пыли, содержащейся в единице объема, воздуха. Для этого взвешивают специальный фильтр до и после протягивания через него  некоторого объема воздуха . Р – масса пыли, осевшей на фильтр , мг, по формуле:

Р = Р2 – Р1,

где  Р1 – масса фильтра до взятия пробы воздуха, мг;

Р2  – масса фильтра после  взятия пробы врздуха, мг.

P=155-125=30 мг

Рассчитать объем воздуха прокаченного через фильтр патрона.

Объем воздуха прошедший через фильтр определяем по формуле

V = Qt, м3 ,                                                                                                                    где  Q – количество воздуха, прошедшего через фильтр, л/мин; t – продувки воздуха, мин.

V=55*0,055=3,025 м3

Рассчитать весовую констретрацию пыли . Концентрация пыли  в воздухе помещений  определяется по формуле: С = Р/V, мг/м3

С = 30/3,025=9,92 мг/м3

Вывод:  Ознакомился с методами определения запыленности воздуха, устройств и принципов действия приборов, научилась определять  фактическую запыленность воздуха, проводить вычисления и сравнивать с ПДК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним зв’язкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним зв’язкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності – свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання пам’яті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємопов’язані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.