86107

Дослідження конкурентів підприємства (Lanet)

Курсовая

Маркетинг и реклама

Недостатньо лише проаналізувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовищ у розрізі їх окремих підсистем, поставити діагноз про конкурентоспроможність підприємства, треба обґрунтувати значущість і рівень впливу на подальший розвиток організації окремих факторів та їхніх груп

Русский

2015-04-02

149.33 KB

6 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад «Київський коледж зв’язку»

К У Р С О В А   Р О Б О Т А

з дисципліни «Маркетинг»

на тему:

Дослідження конкурентів підприємства

(Lanet)

Студентки Яценко Наталії Борисівни

Група: ОВ- 23

Спеціальність – Організація виробництва

Керівник __________________ Є.І. Єфіменко

                             (підпис)

Київ 2015


ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                        3                                                                                                                                                               

РОЗДІЛ 1. Дослідження конкурентів підприємства                                            

1.1. Сутність конкуренції, її функції та види                                                          5

1.2. Стратегії конкурентної боротьби та аналіз конкурентного середовища      8

1.3. Дослідження конкурентів                                                                                 10

РОЗДІЛ 2. Дослідження компанії «Ланет Нетворк»

2.1. Профіль підприємства                                                                                       15

2.2. Маркетингова товарна політика                                                                       16

2.3. Аналіз конкурентів підприємства                                                                    18

2.4. Аналіз підприємства                                                                                          20

2.5. Маркетингова політика комунікації                                                                23

2.6. Маркетингова політика розподілу                                                                   23

2.7. Маркетингова стратегія підприємства                                                            24

РОЗДІЛ 3. Проект, щодо підвищення ефективності підприємства.                    26

ВИСНОВКИ                                                                                                              28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                 29

ДОДАТКИ                                                                                                                 30

ВСТУП

У ринковій економіці основним фактором комерційного успіху підприємства з будь-якою формою власності є конкурентоздатність його продукції, тобто наскільки вона краща від аналогів, що випускаються конкуруючими підприємствами. Саме вміння правильно аналізувати ринок конкурентів, можливості власної фірми та продумати стратегію подальших дій часто є запорукою успіху. Через це тема аналізу конкурентних переваг фірми є дуже актуальною на сьогоднішній день.

У багатьох опрацьованих теоретичних роботах з менеджменту оцінці якості та конкурентоздатності приділяється досить багато уваги, однак дане питання проробляється в основному із практичної точки зору, у той час як у теорії залишаються досить значні прогалини.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що комплексному загальнотеоретичному аналізу піддається маловивчене економічною наукою явище. Практична значущість роботи полягає в можливості використання результатів дослідження в процесі оптимізації механізмів управління якістю продукції на мікроекономічному рівні.

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну. Важливішою передумовою ефективного функціонування підприємства в сучасних умовах є знання потреб і особливостей його потенційних ринків збуту, рівня конкурентоспроможності на них як товаровиробника. Звідси випливає, що аналізу ринку, конкурентоспроможності на ньому відповідних товарів підприємства повинно бути приділено максимум уваги при організації збутової діяльності будь-якого підприємства.

Недостатньо лише проаналізувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовищ у розрізі їх окремих підсистем, поставити діагноз про конкурентоспроможність підприємства, треба обґрунтувати значущість і рівень впливу на подальший розвиток організації окремих факторів та їхніх груп. Для цього всі фактори, що розглядаються, потрібно віднести до позитивно чи негативно діючих, які дістали назву можливостей (шансів) і загроз відносно зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін діяльності підприємства відносно внутрішнього середовища.

Основна мета написання курсової роботи - вивчити та розкрити сутність конкурентних позицій фірми на ринку та конкурентних перевах.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань:

· визначити поняття конкурентоспроможність та найважливіші її фактори;

· дослідити основні методи аналізу конкурентних переваг фірми;

· окреслити основні переваги використання цих методів задля досягнення успіху фірми.

Предметом дослідження виступає конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах ринкової економіки.

Об'єктом дослідження виступають конкурентні позиції фірми на ринку.

РОЗДІЛ 1

Дослідження конкурентів підприємства.

1.1.Сутність конкуренції, її функції та види.

 Конкуренція — важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки і водночас конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає «сходитися», «стикатися». Конкуренція — це суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.

Вивчаючи дане питання, слід перш за все розуміти функції, які виконує конкуренція в ринкових умовах. Серед них:

Конкуренція виконує низку функцій. Найважливіші з них такі:

1)Функція регулювання. Для того, щоб вистояти у боротьбі, товаровиробник має пропонувати вироби, які користуються пріоритетним попитом у споживача (суверенітет споживача). Тому і фактори виробництва під

впливом ціни спрямовуються в ті галузі, де в них існує найбільша потреба.

2)Функція мотивації. Для товаровиробника означає шанс і ризик одночасно:

а) підприємства, що пропонують кращу за якістю продукцію чи виробляють її з меншими виробничими витратами, отримують винагороду у вигляді прибутку(позитивні санкції). Це стимулює технічний прогрес.

б) підприємства, що не реагують на побажання клієнтів або порушення

правил конкуренції своїми суперниками на ринку, отримують покарання у

вигляді збитків чи витісняються з ринку (негативні санкції).

3)Функція розподілу. Конкуренція не тільки включає стимули до більш

високої продуктивності, але і дає змогу розподіляти доход серед підприємств і домашніх господарств відповідно до їх ефективного внеску. Це відповідає пануючому в конкурентній боротьбі принципу винагороди за результатами.

4)Функція контролю. Конкуренція обмежує та контролює економічну силу

кожного підприємства. Наприклад, монополіст може призначати ціну. В той

же час конкуренція надає покупцеві можливість вибору серед декількох продавців. Що більш досконала конкуренція, то більш справедлива ціна.

Політика в області конкуренції покликана опікуватися тим, щоб конкуренція могла виконувати свої функції. Керівний принцип "оптимальної інтенсивності конкуренції'" в якості цілей політики в області конкуренції припускає, що:

-технічний прогрес щодо виробів і процесів швидко впроваджується

(інновація під впливом конкуренції);

-адаптуються до мінливих умов, наприклад схильності споживачів (адаптація під впливом конкуренції).

          Зрозуміти більш детально сутність та роль конкуренції допоможе вивчення її видів. Так, за родовою ознакою конкуренція поділяється на вільну і монополістичну.

-вільна (досконала) конкуренція — це змагання між значною кількістю відносно невеликих підприємств,

-монополістична — між підприємствами, які утворилися внаслідок концентрації виробництва.

Залежно від меж взаємозамінності продукції конкуренція буває різною:

—  конкуренція  торгових  марок  (між  підприємствами,  які пропонують подібні продукти (послуги) тим же цільовим групам покупців за тими ж цінами);

галузева конкуренція (між підприємствами, що працюють в одній галузі);

формальна конкуренція (між підприємствами, які пропонують продукцію, покликану надати одні і ті ж послуги);

загальна конкуренція (між різноманітними підприємства-Ми, що борються за гроші однієї і тієї ж групи споживачів).

За головними формами прояву конкуренція поділяється на цінову і товарну:

-  цінова конкуренція може бути прямою (безпосереднє зниження цін та широке інформування про це) і непрямою (виведення на ринок нового товару за цінами старого (попередньої моделі)).

- товарна конкуренція поділяється на функціональну (між різними товарами, які задовольняють одну і ту саму потребу), видову (між товарами, призначеними для задоволення однієї і тієї ж потреби, але які відрізняються суттєвими параметрами) і предметну (між ідентичними товарами різної або навіть однакової якості), монопрофільну (по одному виду товару) і по-ліпрофільну (по декількох товарах).

Крім цього, в структурному плані можна виділити галузеву і міжгалузеву конкуренцію, за територіальним принципом — регіональну, в межах країни, в межах регіону світу — світову, у відповідності з поведінкою суб'єктів ринку — конкуренцію типу «товаровиробник-товаровиробник», «покупець-покупець», щодо об'єкта — конкуренцію за ринки збуту, канали розподілу, ринки закупівель, канали комунікацій, згідно із станом — потенційну й активну, цілеспрямовану і хаотичну, тимчасову та постійну.

Існує також недобросовісна конкуренція. У відповідності зі статтею 10 Паризької конвенції стосовно охорони промислової власності актом недобросовісної конкуренції вважається такий, який не відповідає чесним звичаям у промислових та торгових справах. В Україні з 1 січня 1997 р. почав діяти «Закон про захист від недобросовісної конкуренції», прийнятий 7 червня 1996р. Згідно з цим Законом до актів недобросовісної конкуренції відносяться:

—  неправомірне  використання ділової репутації (означень, рекламних матеріалів, упаковки товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу, порівняльна реклама);

—  створення перешкод господарюючим суб'єктам у процесі конкуренції (дискредитація підприємства, перепродаж товарів, виконання робіт, здійснення послуг із залученням асортименту; прихилення до бойкоту, дискримінація покупця, розрив контрактів; підкуп постачальника, працівника або покупця);

—  неправомірний збір, розголошення та використання комерційних таємниць.

За здійснення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, накладаються відповідні штрафи.

1.2. Стратегії конкурентної боротьби та аналіз конкурентного середовища.

         Згідно з класифікацією М. Портера, стратегіями є: .

-стратегія «ціна-кількість»: намагання зменшення витрат на виробництво і збут продукції, у тому числі за рахунок збільшення виробництва (ефект масштабності);

-стратегія диференціації: намагання досягти унікальності в якому-небуть аспекті, важливому для великої кількості споживачів;

-стратегія фокусування: концентрація уваги на якомусь сегменті ринку й обслуговування його краще та ефективніше, ніж конкуренти.

Стратегії конкуренції в залежності від ролі підприємств у конкурентній боротьбі (за Ф. Котлером) мають такі різновиди:

1.  Стратегія лідера (в основі захист позиції):

фронтальна оборона створення захисних бар'єрів (цінових, ліцензійних тощо);

попереджувальна оборона дії, які попереджують активність конкурентів;

—  контрнаступ відповідь на дії конкурента;

мобільна оборона розширення зони дії за рахунок диверсифікації, задоволення більш суттєвих потреб споживачів;

стискаюча оборона відступ у другорядних напрямках з одночасним посиленням дії в головних.

2.  Стратегії претендентів на лідерство (основу становить наступ на позиції лідера):

—  фронтальна атака комплексний наступ за багатьма напрямками;

—  флангова атака наступ на сегмент ринку, який займає лідер;

—  оточення наступ на територіальну частину ринку з надією на швидку перемогу;

—  обхід випуск новинок, освоєння нових ринків;

—  «атака горили» невеликі атаки з метою деморалізації конкурента.

3.  Стратегії відомих (слідування за лідером, мирне співробітництво з ним).

4.  Стратегії займаючих ніші (спеціалізація на невеликих не Цікавих для інших сегментах ринку).

          Аналіз конкурентного середовища доцільно проводити шляхом вивчення дії п'ятьох його сил.

Потенційні конкуренти, їх поява веде до зростання виробничих потужностей і відповідно пропозиції товарів, зниження цін або підвищення витрат на маркетинг, зменшення норм прибутку.

Перепонами (бар'єрами) для проникнення на ринок нових конкурентів є:                                  

—  потреби у великих сумах початкового капіталу чи забезпеченні значних обсягів збуту;

—   необхідність значних витрат на конверсію;

—  дефіцит каналів розподілу або складність доступу до них;

—  необхідність значних витрат на ліцензії, реєстрацію, патенти тощо;

—   високий імідж існуючих на ринку товарів.

Товари-субститути — це продукція інших галузей, яка може замінити товари підприємства, оскільки виконує однакові функції для однієї і тієї ж групи споживачів. Проникненню на ринок' товарів-субститутів перешкоджають їх висока вартість, недостатня розрекламованість, низький розвиток сервісу, досить високий рівень привабливості існуючих на ринку товарів.            

Покупці, їх конкурентний вплив означає можливість зниження   посилення уваги до інших конкурентних пропозицій. Цей вплив тим сильніший, чим більше покупці сконцентровані і проінформовані, чим більші обсяги закупівель ними даної продукції, чим менший вплив цієї продукції на якість товарів, які вони продукують, тощо.

Постачальники, їх конкурентний вплив проявляється у можливості підняти ціни на свої товари, знизити їх якість. Сила постачальників визначається їх кількістю (чим їх менше, тим вони сильніші), концентрацією, відсутністю товарів-субститутів, вирішальною роллю їх продукції для покупців.

Конкуренція в галузі. Вона сильна тоді, коли конкуренти відчувають складнощі або бачать можливості поліпшити свій стан. Чинниками, які визначають інтенсивність конкуренції в галузі, є:

—  велика кількість конкурентів або приблизна рівність їх сил;

—  повільні темпи зростання галузі;

високий рівень постійних витрат або  вартості товарно-матеріальних запасів;

—  відсутність умов для диференціації діяльності;

—  високі бар'єри виходу з ринку тощо.

Для аналізу та оцінки стану конкурентного середовища може бути використана також методика Антимонопольного комітету Росії. Згідно з нею перш за все визначаються продуктові межі товарного ринку (встановлюється перелік конкуруючих товарів). Після цього проводиться структурний аналіз товарного ринку, тобто встановлюється чисельність постачальників (товаровиробників) та їх частка у загальному обсязі реалізації товарів. Такий аналіз передумова розрахунку відповідних показників -коефіцієнта та індексу ринкової концентрації.

1.3.Дослідження конкурентів.

В умовах ринкової економіки фірма постійно знаходиться в конкурентному середовищі. Останнє характеризується наявністю певного числа незалежних покупців і продавців, які мають можливість функціонувати на ринку або покидати його.

З одного боку, наявність конкурентів створює ситуацію змагальності та стимулює діяльність фірм на ринку. З іншого боку, будь-яка фірма намагається випередити конкурентів, завоювавши на ринку усталені позиції. Саме ця обставина обумовлює необхідність постійного і глибокого вивчення конкурентів як одного з найважливіших елементів маркетингового міні-середовища фірми, порівняльного аналізу факторів конкурентоспроможності та визначення конкурентоспроможності фірми відносно основних конкурентів. Виділимо основні напрямки дослідження конкурентів.

1.Дослідження конкурентної арени, значущості на ній конкурентних позицій фірми.

2. Виявлення основних конкурентів фірми, оцінка їхніх можливостей.

3.Вивчення основних конкурентів за провідними факторами конкурентоспроможності.

4.Вивчення факторів конкурентоспроможності фірми.

5.Аналіз конкурентних позицій фірми на основі зіставлення її потенціалу з потенціалом конкурентів.

Визначення основних конкурентів фірми, оцінка їхніх можливостей здійснюються в процесі конкурентного аналізу за допомогою різноманітних методів маркетингових досліджень за такою схемою:

- попереднє визначення переліку всіх реальних і потенційних конкурентів фірми;

- максимально можливий збір інформації про всі аспекти їхньої діяльності за допомогою різноманітних методів маркетингових досліджень і маркетингової розвідки (із статистики, рекламних джерел, матеріалів конференцій, опитувань споживачів, у процесі відвідування фірм-конкурентів тощо);

- оцінка потенційних можливостей фірм-конкурентів, їхньої схильності до експансії на ринку;

- постійний моніторинг конкурентів, систематичне накопичення даних про їхню діяльність на ринку;

- прогнозування поведінки реальних і потенційних конкурентів на ринку на основі зібраної в процесі маркетингових досліджень інформації, використання методів експертних оцінок;

- організація, при необхідності, спеціальних акцій маркетингової розвідки.

У процесі роботи виявляються основні, пріоритетні конкуренти фірми, вивченню яких приділяється першорядна увага. Пріоритетні конкуренти визначаються, як правило, залежно від частки ринку та темпів росту обсягів виробництва.

Після чого слід визначити конкурентоспроможність фірми відносно основних конкурентів.

Конкурентоспроможність фірми (підприємства) - це порівняльна здатність фірми до ефективного функціонування на ринку (відносно її конкурентів), яка забезпечується через задоволення потреб всіх зацікавлених осіб (споживачів, постачальників, посередників, а також інвесторів, акціонерів, персоналу тощо) шляхом створення та утримання конкурентних переваг.

Основні етапи визначення конкурентоспроможності фірми такі:

1. Дослідження конкурентоспроможності товарів.

2.Дослідження конкурентоспроможності (порівняльної ефективності) маркетингової діяльності.

3. Вивчення конкурентоспроможності фірми в цілому.

При вивченні конкурентоспроможності продукту (товару) його порівнюють з товаром конкурента за цілим рядом атрибутивних ознак: надійність; економічність використання матеріальних, енергетичних та інших ресурсів; екологічність; безпека; технологічність ремонту; транспортабельність; післяпродажне обслуговування та ін. Що стосується аналізу конкурентоспроможності маркетингової діяльності та її зіставлення з аналогічною діяльністю пріоритетних конкурентів, то порівняння здійснюється за елементами комплексу маркетингу: продукт; ціна; доведення продукту до споживача; просування продукту. Рівень конкурентоспроможності фірми визначається за цілим рядом показників її потенціалу: виробничого і науково-технічного; фінансово-кредитного; товарно-збутового; соціально-економічного.

Логічним кроком конкурентного аналізу є вивчення чинників конкурентоспроможності фірми. У зв'язку з цим особливо значуща роль маркетингових досліджень, оскільки саме за допомогою дослідницьких методів, зокрема методики експертного опитування, оцінюється значущість різноманітних конкурентних чинників: споживчих властивостей товару, його якості, ціни, унікальності і багатьох інших. При оцінці чинників конкурентоспроможності велике значення мають дані маркетингової розвідки, інформація, отримана з різних джерел.

Завершальним аспектом конкурентного аналізу є аналіз конкурентних позицій фірми на ринку та їх зіставлення з позиціями конкурентів. Подібний аналіз передбачає здійснення таких операцій:

- визначення конкурентних позицій (тобто порівняльних характеристик основних ринкових параметрів фірми та її товару щодо конкурента) фірми на основі вивчення її потенціалу;

- визначення конкурентних позицій основних, пріоритетних конкурентів фірми (визначення їхнього потенціалу, прогнозованої діяльності, природно, утруднено і вимагає залучення методів маркетингової розвідки);

- зіставлення конкурентних можливостей фірми та її конкурентів (пріоритетного конкурента) на основі побудови матриці (багатокутника) конкурентоспроможності.

Показники, які найкращим чином дозволяють охарактеризувати і оцінити конкурентоспроможність того або іншого конкретного підприємства відбираються, як правило, шляхом опитування експертів. Так само методом експертних оцінок показники оцінюються відповідним чином (в залежності від обраної методики показникам можуть бути привласнені відповідні ваги). Подібним чином здійснюється оцінка параметрів конкурентоспроможності фірм - основних конкурентів.

Аналіз конкурентів фірми можна проводити за таким планом:
-скільки конкурентів у фірми і хто вони;
-обсяг їхнього виробництва, частка ринку;
-у чому полягає стратегія їхньої конкурентної боротьби;
-головні чинники конкурентоспроможності товарів-конкурентів;
-практика підприємств-конкурентів щодо реклами, стимулювання збуту, найменувань товарів;
-чим приваблює упаковка товарів-конкурентів;
-рівень сервісного обслуговування конкурентів;
-практика розподілу і збуту в конкурентів;
шанси конкурентів на успіх;
-як конкуренти реагуватимуть на можливі стратегічні ходи інших конкурентів, на зміни в навколишньому бізнес-середовиші;
-чого хочуть досягти конкуренти;
-можливі заходи для запобігання контрзаходам конкурентів.

РОЗДІЛ 2.

Дослідження компанії «Ланет Нетворк»

2.1. Профіль підприємства

       Найменування підприємства: Компанія «Ланет Нетворк»

Правовий статус: Товатиство з обмеженою відповідальністтю

Заснована 13.04.2005 року.

Форма власності: приватне підприємство

Компанія має філії в м. Івано-Франківськ та м. Калуш.

Місія компанії звучить так: «Ми покращуємо щоденне життя людей, надаючи можливість вільно спілкуватися завдяки широкому вибору телекомунікаційних послуг найвищої якості». Мета компанії – бути беззаперечним лідером телекомунікацій в Україні, вартим найвищої довіри.

Ціль компанії: надавати послуги зв’язку найвищої якості з найліпшим обслуговуванням.

Ключові моменти розвитку підприємства:

2005 - засновано компанію «Ланет Нетворк»

2008 – з’явилась послуга 1 ГБ швидкості

Основні види діяльності: інтернет та телебачення.

          Географія діяльності підприємства: найбільший телекомунікаційний провайдер Святошинського, Солом'янського, Подільського та Шевченківського районів міста Києва. Також компанія працює в м. Івано-Франківськ та в м. Калуш.

Маріан Ивасюк-директор

Сергій Лева-Перший замісник директора

Дмитро Ганзенко-Замісник директора

Антон Марчук-Технічний директор

         Організаційна структура підприємства дозволяє визначити основні зони впливу та формування конкурентної стратегії компанії. Штат співробітників «Ланет Нетворк»  налічує 120 чоловік. Управління здійснюється сукупністю підрозділів, що спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт, де фахівці одного профілю об'єднані в певні відділи, а саме: відділ маркетингу, фінансовий відділ, відділ логістики. У кожному підрозділі є свій керівник: фінансовий директор - бухгалтерія, директор по маркетингу - маркетологи. Всі відділи взаємопов'язані між собою і підкоряються генеральному директору. Всім процесом управляє президент компанії, він же делегує задачі, а разом з ними і повноваження кожному конкретному підрозділу.

2.2. Маркетингова товарна політика.

2.2.1. Компанія «Ланет Нетворк»  надає послуги інтернету та телебачення, має такі послуги:

-Додаткова IP-адреса для підключення Інтернет-пристроїв.

-SMS-повідомлення про платежі та статус послуги.

-Антивірус, Антиспам, Веб-антивірус та батьківський контроль.

-Резервування підключення до Мережі Ланет та порт комутатора.

-Авторизація додаткових цифрових ТВ-приймачів.

-Можливість замовити будь-яке обладнання з переліку з доставкою додому

-Три безкоштовних виклики майстра для ремонту кабелю в квартирі.

-Збільшення обсягу бонусного світового трафіку вдвічі.

-Подвоєння швидкості доступу в Інтернет.

2.2.2. Розробка товару

Компанія «Ланет Нетворк» весь час оновлює свої послуги та пропозиції. На сьогодні компанія має три пропозиції тарифних планів телебачення+інтернет, це:

-тарифний план «Соло»

-тарифний план «Дуо»

-тарифний план «Тріо»

Пропозиції тарифних планів телебачення:

-тарифний план «Цифровий»

-тарифний план «Базовий»

-тарифний план «Соціальний»

Пропозиції тарифних планів інтернету:

-тарифний план «Гіга+»

-тарифний план «Тріо»

-тарифний план «Мега+»

2.2.3. Життєвий цикл основного товару. 

   В компанії «Ланет Нетворк» основною послугою є надання інтернету та телебачення. Проаналізувавши збут послуг, ми отримали такі результати(див. рис.2.1):

Рис. 2.1. Життєвий цикл послуг компанії «Ланет Нетворк»

2.2.4. Конкурентоспроможність продукції.

Компанія «Ланет Нетворк» надає свої послуги лише в конкретних районах міста Києва, проте являє собою конкурентоспроможну компанію. Займає досить велику частку ринку в своїй галузі.

2.3. Аналіз конкурентів підприємства

2.3.1. Основні конкуренти підприємства

Конкурентами підприємства є:

«Triolan»

«Київстар»

«УкрТелеком»

Основним конкурентом Компанії «Ланет Нетворк» є «Воля Кабель»

2.3.2. Географічні регіони збуту продукції основного конкурента:

м. Алчевськ, м. Вінниця,м. Волочиськ, м. Дніпропетровськ, м. Добротвір,         м. Донецьк, м. Макіївка, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Кіровоград, м. Краматорськ,

м. Кременець, м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Львів, м. Обухів, м. Полтава,

м. Путивль, м. Рівне, м. Суми, м. Теребовля, м. Тернопіль, м. Трускавець,

м. Українка, м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Чернівці.

2.3.3. Частка ринку основного конкурента складає 34%

Компанія «Ланет Нетворк» має чотири головних конкурентів, частка ринку   конкурентів складає 71% (див. рис.2.2)

Рис.2.2. Частка ринку конкурентів компанії «Ланет Нетворк)

2.3.4. Маркетингова стратегія:

         Компанія «Воля Кабель» надає послуги кабельного телебачення (в тому числі HDTV та за технологією OTT Smart TV), широкосмугового доступу в Інтернетхостингу серверів та хмарні сервіси.

Підвищення стандартів обслуговування абонентів є однією з основних стратегій, якій компанія приділяє особливу увагу. 2008 рік не став виключенням. Протягом року був істотно реорганізований підрозділ з обслуговування абонентів (тепер - підрозділ із залучення й утримання абонентів). Зокрема, із середини 2008 року з'явилися два нових відділи: відділ стандартизації й контролю якості процесів залучення й утримання абонентів, а також відділ забезпечення ефективності процесів інформаційно-консультаційного обслуговування, куди входить служба розвитку консультантів.(див.Додаток№1)
         

2.3.4. SWOT-аналіз підприємства основного конкурента

Ринковими можливостями «Воля Кабель» є:

-  введення нових технологій

- старіння населення зумовлює розширення попиту на більш дешеві тарифи

Ринковими загрозами «Воля Кабель» є:

- Скорочення ринків збуту в Україні

- Рівень інновацій ще не досягнув рівня зарубіжних виробників

Сильні сторони компанії «Воля Кабель»:

- Висококваліфіковані маркетологи і представники компанії, які  постійно проходять навчання у мережі навчально-інформаційних центрів фірми

Слабкі сторони компанії «Воля Кабель»:

- Недостатність повноважень керівників нижчого рівня по самостійному прийнятю рішень

- PR-діяльність

Більш детальну інформацію див. Додаток №2

2.4. Аналіз підприємства

2.4.1. SWOT-аналіз підприємства «Ланет Нетворк»

Ринковими можливостями «Ланет Нетворк» є:

- Підвищення рівня доходів та купівельної спроможності населення

- Поява нової технології виробництва на підприємстві

Ринковими загрозами «Ланет Нетворк» є:

- Поява нової технології виробництва конкурентів

- Погана кваліфікація співробітників

Сильні сторони компанії «Ланет Нетворк»:

- Зрозуміла реклама, підтримка продажів

- Висока якість товарів

Слабкі сторони компанії «Ланет Нетворк»:

- Велика кількість послуг конкурентів

Більш детальну інформацію див. Додаток №3

2.4.2. Матриця BCG (Boston Consulting Group) 

Аналіз актуальних послуг компанії «Ланет Нетворк»

СОБ

Обсяг продажів по СОБ, грн

Обсяг продажів в цілому по сфері діяльності, млрд грн

Кількість конкурентів на ринку

2009

2010

2009

2010

2009

2010

«Соло»

18 000 000 000

26 700 000 000

58760350000

69775525000

8

8

«Дуо»

5 120 000 000

5 180 000 000

20543800000

25691750000

7

7

«Тріо»

4 700 000 000

5 300 000 000

17985000000

22642400000

4

7

СОБ

темп росту ринку СОБ%

Темп росту по сферам ек. діяльності, %

Сер. ринкова частка у розрахунку на од.

Частка СОБ, %

Відносна частка СОБ, %

2010/

2009

сер. річн.

2010/

2009

сер. річн.

2009

2010

2009

2010

2009

2010

«Соло»

148,3

74

118,7

59,4

13

12,5

30,633

38,266

2,451

3,061

«Дуо»

101,2

51

125,1

62,5

14,3

14,3

24,922

20,162

1,745

1,411

«Тріо»

112,8

56

125,9

62,9

25,0

14,3

26,133

23,407

1,045

1,639

«Соло»

2670

«Дуо»

5180

«Тріо»

5300

Темп росту

ринку

Відносна частка ринку

,

0,3

3,061

74

53

2,1

 

Проведено аналіз стратегічних одиниць бізнесу компанії з метою визначення найбільш перспективних напрямів розвитку. Аналіз було побудовано за допомогою матриці БКГ, що відображає темпи зростання ринку та відносну його частку, а також стадію життєвого циклу, у якій знаходиться товар.

Із побудованої матриці БКГ ми можемо зробити наступні висновки:

1)Найбільш перспективним є тарифний план «Соло», який знаходяться в секторі «зірка». Цей товар характеризується великим обсягом продажу, сильною конкурентоспроможністю та популярністю. Але, порівняно з кожним роком темп росту обсягу продажу зменшується. Та у зв’язку з цим, треба зберегти позиції та прибутки і не призвести до зменшення продажу цього продукту:

1. Захист і зберігання позицій;

2. Фінансування;

3. Забезпечення високого темпу зростання.

2)Найприбутковішим є тарифний план «Дуо», який знаходяться в секторі «зірка». Він характеризується високим темпом зростання ринку і високою відносною часткою на ринку. Цей продукт приносять великий обсяг прибутку. Можливі стратегії:

1. Фінансування;

  1.  Розширення ринку збуту.

Також демонструє гарні результати новий продукт компанії «Тріо». Ринок добре відреагував на входження на ринок цього продукту, що підтверджує прибутки від продажу. Але, з кожним роком зростає кількість конкурентів. Можливе створення оновлення даного продукту з більш широкими можливостями та функціями:

1.Випуск нових моделей.

2.Розробка нових технологій.

2.5. Маркетингова політика комунікації.

2.5.1. Рекламна діяльність

ТОВ «Ланет Нетворк» активно займається рекламою і просуванням своєї компанії.

Наприклад: У самий розпал весни мережу Ланет підготувала сюрприз для своїх абонентів у Києві, Івано-Франківську та Калуші. Тепер в мережах оператора є всі 13 каналів Viasat, включаючи преміум кіно від TV1000 Megahit HD і TV1000 Premium HD.

            

2.6. Маркетингова політика розподілу.

2.6.1. Вид каналу збуту

Шлях товару відбувається безпосереднього від виробника до споживача.

2.6.2. Рішення про структуру каналу.

Наявність мінімальної кількості посередників збільшує витрати на товаропросування. Це пов'язано з необхідністю фірми брати на себе окремі функції посередників, особливо створювати запаси товарів, забезпечувати їх зберігання, обробку, а потім гуртову реалізацію. Разом з тим велика кількість посередників віддаляє службу маркетингу фірми-виробника від цільового покупця.

2.7. Маркетингова стратегія підприємства

Стратегія лідирування за рахунок зниження витрат. Ця стратегія відноситься до такого СНД як надання послуг фіксованого зв'язку.

Основні ознаки:

- ця стратегія характерна для функціонування великих підприємств, завдяки чому можливо повною мірою використовувати переваги масового стандартизованого виробництва для задоволення потреб споживачів. На сьогоднi у складi ТОВ «Ланет Нетворк» функцiонують 2 фiлiї. Розвинута та унікальна інфраструктура, що надає всі види телекомунікаційних послуг: інтернет та телебачення.

- конкурентоспроможним вважається те підприємство, яке за рахунок використання ефекту масштабу, ефекту досвіду забезпечує зниження усіх витрат та займає в галузі найвигіднішу позицію по ціновому чиннику. На кінець 2010 р. Ланет обслуговував понад 550000 тис. ліній, 87% з яких належать абонентам - фізичним особам, а 13% - юридичним. Що створює  певні переваги в конкурентній боротьбі з існуючими конкурентами.

- лідируюча позиція дає змогу використовувати ціни як наступальну чи оборонну зброю. У той самий час надання послуг фіксованого телефонного зв'язку залишається основою бізнесу ТОВ «Ланет Нетворк» і в 2010 р. їх надання забезпечило майже 80% від загального обсягу доходів. Застосування цієї стратегії пов'язане з такими ризиками:

- у 2011 р. загальна кількість підключень, що обслуговуються товариством, збільшилась на 154 тис.

- на ринку телекомунікацій загостилася конкуренція, в тому числі цінова. В регіонах спостерігається експансія найбільших гравців ринку та витіснення дрібних регіональних провайдерів.

РОЗДІЛ 3

З огляду на той факт, що ЗАТ "Воля кабель" надає послуги в області телекомунікації і не займається виробництвом товарно-матеріальних цінностей, пропозиції, які будуть рекомендуватися для ефективного функціонування даного підприємства носять у більшості своїй фінансовий характер.

Одержання доходу займає лідируюче положення в ієрархії цілей економічної організації. Через ріст собівартості підприємства недоодержала певну частку доходу. Даний факт говорить про те, що необхідно або збільшувати обсяг пропонованих послуг, шляхом розширення своєї частки на ринку, або скоротити постійні витрати.

Для збільшення виторгу від продажів можна:

  1.  Утриматися від різкого підвищення відпускних цін і збільшити обсяг продажу.
  2.  Розвинути відносини з існуючими клієнтами.
  3.  Залучити нових клієнтів.
  4.  Запропонувати нову продукцію, на яку існує попит.
  5.  Розробити й впровадити програму знижок і пільг для нових клієнтів.

Для збереження або збільшення обсягу продажу у першу чергу необхідно стримувати ріст відпускних цін. Стримування цін, однак, веде до зниження розміру чистого прибутку (і коефіцієнтів прибутковості). Розрахунок нової ціни повинен ураховувати чисті виробничі витрати. Важливо відрізняти їх від повних витрат.

Необхідно також підтримуйте постійні контакти із клієнтами – телефонувати їм, намагайтеся зрозуміти їхні проблеми, намагатися знаходити разом із клієнтами взаємовигідні рішення проблем, схем оплати. Потрібно визначите додаткові потреби клієнтів і подумати, як задовольнити їх. Можна спробувати розширити комплекс послуг,що надаються клієнтам, для того, щоб задовольняти їхньої потреби краще, ніж це роблять конкуренти. Разом із клієнтами можна вивчити можливість випуску нової продукції .

Важливим моментом є залучення нових клієнтів . Щоб зацікавити потенційних клієнтів варто створити привабливий пакет послуг, що врахувуватиме індивідуальні потреби кожного. Щоб розширити сегмент ринку можна випустити на ринок нову продукцію, попередньо вивчивши можливий попит, своїх конкурентів, оцінивши діапазон цін продажу та канали поширення.

Чимале значення також має приваблива рекламна програма. У цей час присутні наступні види реклами: листівки, буклети. Однак, видатки на рекламу є одними з найнижчих.

Тому для більшої ефективності комерційної діяльності ЗАТ «Воля кабель» необхідно підвищити віддачу від рекламної діяльності. Це потрібно для залучення додаткових клієнтів і, відповідно, для росту товарообігу фірми.

За допомогою реклами ЗАТ «Воля кабель» укладає нові контракти на продаж своїх послуг на більше вигідних умовах, до яких ставляться авансові платежі, скорочення строків і обсягів дебіторської заборгованості,підключення на дорогі пакети та інше.

Крім того, значно розширюється коло клієнтів, підприємство виходить на регіональні ринки.

ВИСНОВКИ

Показником конкурентноздатності господарюючого суб'єкта на ринку є його фінанси. Тому вивірена фінансово - господарська діяльність підприємства є запорукою його життєдіяльності в умовах ринкової економіки.

В ринковій економіці роль фінансового аналізу не тільки підсилилася, але і якісно змінилася. Це пов'язано головним чином з тим, що фінансовий аналіз із рядової ланки економічного аналізу перетворився в умовах ринку в головний метод оцінки всієї економіки.

Кожна фірма зацікавлена ​​в ефективному управлінні своєю маркетингової діяльності. Зокрема, їй потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу й успішно управляти перетворенням у життя маркетингових зусиль. 
         Відправна точка маркетингової діяльності - аналіз ринкових можливостей. Керівництву необхідно знати, як слід виявляти й оцінювати ці можливості. Вона може знайти їх, працюючи з сіткою розвитку товару і ринку звертаючи увагу на нові привабливі сфери діяльності. Кожну можливість необхідно оцінити з точки зору її відповідності цілям і наявним ресурсам фірми. 

Особливістю розвитку стратегічного планування як базової складової стратегічного управління малими підприємницькими структурами в ринкових умовах є планування й розробка заходів, орієнтованих на потреби й запити споживачів, а також урахування стратегічних змін на підприємстві, які знаходяться у відповідності зі змінами зовнішнього середовища функціонування певної підприємницької структури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дэй Д. Стратегический маркетинг [Текст] / Д. Дэй. – М.: Изд-во Эксмо,

2003. – 640 с.

2. Кревенс Д. Стратегический маркетинг. [Текст]: учеб./ Д. Кревенс; пер. с

англ. – М.: Издат. дом «Вильямс»,2003. – 752 с.

3. Крикавський Є.В.Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. / Є.В.

Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока.–Львів: Нац. Університет

«Львівська політехніка»(ІВЦ «Інтелект» + ІПДО),«Інтелект-захід», 2004.– 288 с.

4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст]: учеб. /

Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с.

5. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Л.С.

Шевченко. – Х.: Консум, 2000. – 671с.

6. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И. Маркетинг предприятия – М.: Контур, 2007.

7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Финпресс, 2006.

8. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник, - М.: Финпресс, 2006.

9. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 2003.

10. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг/Пер. с нем. – М: Высшая школа, Инфра-М, 2006

11. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.:ИНФРА-М, 2009. – 288 с. – (Высшее образование).

12. Гольдштейн Г.Я. основы менеджмента: Учебное пособие, изд. 2-е, дополненное и переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.

13. Орлов А.И. Менеджмент/Учебник. – М.: Издательство "Изумруд", 2003. - 298 с.

14. Т.В. Алесинская, Л.Н. Дейнека, А.Н. Проклин, Л.В. Фоменко, А.В. Татарова и др.; Под общей ред. В.Е. Ланкина. Менеджмент организации: основы менеджмента, история менеджмента, стратегический и инновационный менеджмент//Учебное пособие. – М

ДОДАТКИ

Додаток №1.

У цілому підрозділ із залучення й утримання абонентів тільки в Києві складається з біля тисячі співробітників, з яких в «першій лінії» обслуговування абонентів працюють понад 450 співробітників (307 консультантів колл-центру й понад 120 консультантів контакт-центрів).                                                   

Це дозволило вже протягом четвертого кварталу 2008 року й протягом перших місяців 2009 року підвищити задоволеність абонентів як якістю консультацій та роботою контакт-центрів та колл-центру компанії, так і відсутністю зауважень і дорікань на роботу інших підрозділів. Виконавча дисципліна й відповідальність контролюється повністю від надходження запиту від абонента до його дозволу й одержання підтвердження (відкликання) про це від абонента. Додатково контролюється й оцінка абонентом того, як його звернення було вирішене. Контроль повністю зосереджений в одному підрозділі. І від результатів задоволеності клієнтів залежить й оплата праці консультантів, й оплата праці співробітників суміжних підрозділів. Результати таких нововведень - є найвищими серед провайдерів в Україні.
На 15,7 % збільшилася ефективність дозвону до компанії, тепер рівень прийнятих та оброблених з першого разу телефонних й електронних звернень становить не нижче 85% (раніше – 75-80%). Середній час очікування скоротився з 7 хвилин до 4 хвилин. Окрім того, було впроваджено регулярний процес виділення окремого телефонного номеру (гаряча лінія) для абонентів, які проживають у сегментах мережі, де проходять роботи з виходу застарілого аналогового обладнання з експлуатації, для того, щоби час реагування скоротити до 1 хвилини.

Сьогодні в Києві щомісяця:

  1.  обслуговуються понад 500 000 вхідних дзвінків
  2.  обробляються понад 10 000 електронних звернень
  3.  обробляються понад 65 000 звернень до контакт-центрів

З появою служби розвитку консультантів істотно виріс професійний рівень підготовки операторів, що було відзначено абонентами. Згідно останнього опитування у грудні 2008 року 92,4% опитаних киян задоволені консультаціями, щ обули надані операторами колл-центру компанії ВОЛЯ, а 95,6% — задоволені якістю підключення й сервісного обслуговування. Такий результат анкетування, що проводиться за допомогою системи IVR (Interactive Voice Response — інтерактивний голосовий автовідповідач) компанією ВОЛЯ з серпня 2008 року. У першому випадку були опитані 80 448 чоловік, що зателефонували до колл-центру компанії ВОЛЯ, у другому — 1542 респондентів, яким надавалися послуги з підключення й сервісу. За кілька місяців роботи IVR-опитування продемонструвало високий рівень відгуків — у середньому не нижче 85% від усіх опитаних.
При цьому понад 85% абонентів відзначили те, що останнім часом помітно виріс професійний рівень операторів! 
Окрім того з листопада 2008 року в контакт-центрах компанії ВОЛЯ (вул. Райдужна, 27, вул. Драйзера, 24, пр-т Палладіна, 18/30) запущено проект з визначення рівня задоволеності відвідувачів роботою консультантів контакт-центрів. Усім, хто звернувся до цих контакт-центрів після спілкування з консультантом пропонують коротку анкету, на заповнення якої вистачить хвилини. Анкета складається з 5 питань, відповіді на них передбачаються прості: «так»/«ні». Проект був ініційований службою розвитку консультантів компанії.

Підвищення стандартів обслуговування абонентів завжди було основним пріоритетом компанії. При дуже високій конкуренції, що за останні два роки зросла в рази, як у Києві, так і в регіонах з обох базових послуг, розвиток цих процесів забезпечує нашій компанії не тільки конкурентна перевага, але й лідерські позиції на ринку. Ребрендинг наших регіональних активів ми почали не зі зміни назв і логотипів, а зі впровадження стандартів надання послуг. У тих містах, де наші дочірні компанії вже готові до змін і мають досить кваліфікованих фахівців, даний процес пройде цього року, по ряду міст - у 2010-му. Фундаментальним завданням на найближчі роки, безумовно, стане розвиток й оптимізація бізнес-процесів і приведення їх до високих стандартів у цілому по Компанії як у Києві, так і в інших містах.
Зокрема, за останні кілька місяців у декількох дочірніх підприємствах були відкриті колл-центри, модернізовані й відкриті нові контакт-центри.

Додаток №2

Ринкові можливості і загрози стосовно підприємства в цілому

Можливості

Загрози

Економіка

Розширення ринків збуту за рахунок Європейського Союзу;

Збільшення конкурентної переваги перед іноземними виробниками завдяки девальвації гривні.

Кризовий стан вітчизняної економіки;

Зменшення платіжної спроможності

населення;

Політика (законодавство)

У зв’язку з прийняттям угоди про асоціацію з ЄС та міжнародної сертифікації послуг «Воля Кабель» допуск до ринку збуту у Європі

Скорочення ринків збуту в Україні

Політична нестабільність в країні

Природне середовище

Наявність та доступність сировини та природних копалин

Підвищення вимог до екологічної безпеки виробництва у зв’язку з поглибленням інтеграційних процесів з ЄС;

Підвищення вартості енергоносіїв;

НТП

Введення нових технологій - Автоматизований склад на 10 тисяч палето-місць - перший на комунікаційному виробництві на території України

Рівень інновацій ще не досягнув

рівня зарубіжних виробників

Демографія

Старіння населення зумовлює розширення попиту на більш дешеві тарифи.

Зниження попиту та дорогі послуги

Соціально-культурний фактор

Зростання рівня диференціації суспільства, збільшення питомої ваги діаметрально протилежних соціальних класів

Зменшення  прослойки середнього

класу

Cильні і слабкі сторони підприємства в цілому.

Сильні сторони

Слабкі сторони

Маркетинг

Висококваліфіковані маркетологи і медичні представники, які  постійно проходять навчання у мережі навчально-інформаційних центрів фірми;

Широковідомий бренд.

Недостатня співпраця з теле-, радіо- та друкованими ЗМІ;

Недостатня робота з широким загалом, в основному зосереджена на працівниках медичної сфери;

PR-діяльність.

Виробництво

Виробництво здійснюється відповідно до вимог GMP, правилами і нормами безпеки праці;

Виробництво функціонує у відповідності з сучасними екологічними вимогами;

Велике масштабне виробництво, висока рентабельність

Потреба у більш злагоджених

Виробництвах

Фінанси

Резервний фонд для інвестиційних проектів;

Акціонерний капітал;

Широкі можливості по залученню коштів на фінансовому ринку.

Збільшення витрат і скорочення

обігових коштів із-за дотриманням стандартів GMP.

Організація

Велика структура з чітким поділом функцій;

Чітка контрольованість усіх процесів виробництва.

Недостатність повноважень керівників нижчого рівня по самостійному

прийняттю рішень.

Кадри

Поступова плинність кадрів зумовлює заміну низько кваліфікованих працівників на більш розвинутих у цій сфері працівників;

Щомісячно працівники проходять інструктаж з приводу змін у роботі підприємства, як результат – покращення роботи;

Чітка систематична робота по навчанню та підвищенні кваліфікації працівників.

Недостатня робота по не грошовій

мотивації персоналу;


Конкурентні переваги підприємства в цілому.

Організаційні

- сертифікація продукції відповідно до стандартів GMP та

контроль всіх етапів виробництва;

- чіткий поділ системи управління;

- власна мережа навчально-інформаційних учбових центрів;

- велике масштабне виробництво;

- велика структура з чітким поділом функцій;

- чітка контрольованість усіх процесів виробництва.

Функціональні

- відповідність умов виробництва й системи контролю якості вимогам GMP;

- впровадження інноваційних технологій у виробництво;

- автоматизований склад на 10 тисяч палето-місць;

- комп'ютеризація в масштабі підприємства в цілому;

- цілеспрямована маркетингова політика;

- інформаційна підтримка споживачів;

- філософія TQM (Загальне Управління Якістю);

- екологічно чисте й безпечне виробництво;

- збільшення обсягів продажів і частки ринку за рахунок нових продуктів;

- постійне підвищення якості продукції.

Пов‘язані із зовнішніми організаціями

- член Клубу лідерів  телекомунікацій;

- виробничі потужності ТОВ «Воля Кабель» сертифіковані:

Додаток №3

Ринкові можливості і загрози стосовно підприємства в цілому

Можливості

Загрози

Економіка

Зростання економіки

Підвищення рівня доходів та купівельної спроможності населення

Низький рівень доходів та купівельної

спроможності населення

Високий рівень інфляції

Високий рівень безробіття

Політика (законодавство)

Рівень політичної та законодавчої стабільності .

Державне регулювання зовнішньої торгівлі.

Підвищення ролі людського фактора.

Несприятливі зміни в системі

оподаткування

Податкове законодавство.

Порушення юридичних прав

підприємства

і його працівників.

Зміна влади, законодавства.

Природне середовище

Вартість енергоносіїв.

Забруднення навколишнього середовища.

Загроза екологічних катастроф.

НТП

Поява нової  технології виробництва на підприємстві.

Рівень інноваційної активності.

Нова продукція.

Нові ідеї.

Поява нової  технології виробництва у

конкурентів.

Підвищення продуктивності праці в

конкурентів.

Кваліфіковани співробітники.

Демографія

Підвищення народжуваності.

Територіальне розміщення населення біля підприємства.

Сімейний стан населення.

Низький рівень урбанізації.

Еміграція населення.

Зниження народжувальності.

Соціально-культурний фактор

Підвищення культури.

Відсутність соціальних класів.

Зростання рівня диференціації суспільства, збільшення питомої ваги діаметрально

протилежних соціальних класів.

Cильні і слабкі сторони підприємства в цілому.

Сильні сторони

Слабкі сторони

Маркетинг

зрозуміла реклама, підтримка продажів, зв'язок з громадськістю, розширення агентств з продажу послуг, регулярні маркетингові дослідження, розвинена мережа сервісних центрів.

Виробництво

Висока якість товарів

Новітня технологія

Оснащена новітнім устаткуванням

Велика кількість

оварів-конкурентів.

Фінанси

Гнучка система знижок

Низькі загальні витрати.

Мобільна структура витрат.

Невистачання обігових коштів.

Організація

Ефективна структура управління фірмою.

Довгострокові перспективи розвитку.

Бюрократична структура управління

фірмою.

Низька ефективність менеджменту.

Кадри

Високий рівень професіоналізму

Великий практичний досвід працівників

98% штатних співробітників мають вищу освіту;

Притягуються кваліфіковані фахівці;

Всі нові співробітники проходять Випробувальний термін 3 місяці;

Проводиться навчання персоналу на високому рівні;

Невеликий досвід практичної

діяльності.


Конкурентні переваги підприємства в цілому.

Організаційні

Демократична система управління фірмою.

Довгострокові перспективи.

Структурованість наявної організаційної структури.

Сучасна організаційна структура.

Великий масштаб виробництва й обсяг продажу.

Високий ступінь розвитку інфраструктури регіону.

Ефективність і результативність діючої системи менеджменту.

Функціональні

Висока технологія підготовки виробництва.

Швидка організація обслуговування виробництва.

Гнучкість технологічних процесів.

Системи і методи розробки та впровадження нових технологій

Висока компетентність спеціалістів, які відповідають за здійснення конкретних функцій.

Взаємо порозуміння та єдності дій між працівниками функціональних служб різних виробничих відділень фірми.

Висока якість продукції, що виробляє «Ланет Нетворк»

Підприємство обирає ефективні цінові, товарні, комунікаційні стратегії.

Розмір цільових ринків є лідируючим

Повязані із зовнішніми організаціями

Високий рівень якості продукції за оцінками споживачів.

Загальні уявлення споживачів про підприємство та його товари, популярність.

Канали і способи розповсюдження інформації про підприємство, наявність і використання зворотного зв'язку.

Рівень ринкової влади підприємства та можливості зміни цін.

ЗАТ «Хлібозавод «Салтівський» має контроль за каналами збуту

(в магазини постійно приходять перевіряючі).

Так як підприємство має високий імідж, має багато нагород, то

звісно ж  «Ланет Нетворк» має впливові контакти в галузі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84947. Написання твору за картиною Р.Г.Романова «Зимовий ліс» 3.32 MB
  Організація учнів до уроку. Створення позитивного настрою. З хорошим настроєм, бажанням вчитися та пізнати щось нове розпочнемо наш з вами урок. Станьте, діти, всі рівненько, Посміхніться всім гарненько, Привітайте гостей, що до нас завітали. Хочу чути, чого б ви сьогодні їм всім побажали?
84948. Творческий интеллектуальный конкурс «Мисс Осень – 2010» 35.5 KB
  Цель конкурса: сформировать познавательные, личностные, социальные, творческие компетентности учащихся; способствовать развитию у учащихся творческих и интеллектуальных способностей; воспитывать чувство коллективизма, толерантности, умение работать в группе, отстаивать свою точку зрения, принимать решения.
84949. Творчість класного керівника 164.5 KB
  Ефективність роботи класного керівника визначається тим якою мірою навчально-виховний процес забезпечує розвиток творчих здібностей кожної дитини формує творчу особистість і готує її до творчої пізнавальної та суспільно трудової діяльності.
84950. Українська хата. Традиційна культура українців у побуті 203 KB
  Мета. Познайомити учнів з естетикою побуту українців; розширити уявлення про українську оселю, ужиткові речі, одяг, предмети побуту; сприяти розвитку у підростаючого покоління здібностей сприймати прекрасні скарби, створені художнім генієм українського народу, прилучати дітей до світу краси...
84951. Все починається з мами 50.5 KB
  Мета: удосконалювати навички виразного читання, збагачувати словниковий запас, розвивати уміння давати оцінні судження; виховувати пошану і любов до мами. Обладнання: прислів’я на картках, вислови видатних людей про маму.
84953. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка 58 KB
  Мета: Дати учням уявлення про будову тексту, його складові частини. Удосконалювати навички добору заголовків до текстів. Розвивати мовлення учнів. Виховувати бережне ставлення до природи.
84954. Знайомство із шаховими фігурами. Графічний редактор Pаint. Складання будиночка із геометричних фігур 90.95 KB
  Сьогодні ми з вами підемо в гості до Ганнусі, щоб отримати ще одну інформацію. А яку саме, вам допоможуть відгадати предмети, що знаходяться у цій скриньці (шахова дошка).
84955. Що можна робити з інформацією. Робота у графічному редакторі Paint. Створення килимка для миші 354.03 KB
  Формування вміння застосовувати здобуту інформацію; Закріплення навичок роботи з комп’ютером; Розвиток логічного мислення, просторової уяви; Повторення правил поведінки при роботі з комп’ютером; Виховання культури мовлення, інтерес до інформатики...