86195

Українська культура кінця ХVІII – початку ХХ століття

Лекция

Культурология и искусствоведение

Наступний період розвитку української культури - це українське національнокультурне відродження кінець XVIII - початок ХХ ст. До цього часу завершилася ліквідація української державності. Слід зазначити що становище української культури на західноукраїнських землях що входили до складу Австрійської імперії...

Украинкский

2015-04-03

71.09 KB

1 чел.

Лекція 7

Українська культура кінця ХVІII – початку  ХХ ст.

План

1. Сутність національно-культурного відродження в Україні.

2. Тенденції розвитку освіти, науки, літератури та мистецтва.

3.  Розвиток театрального і музичного мистецтва.                

Основні поняття і терміни теми: національно-культурне відродження, романтизм, історіографія, народна творчість, нова українська література, нова літературна мова, народництво. Валуєвський циркуляр, Емський указ, громади, «Просвіти», класицизм, реалізм.

1. Наступний період розвитку української культури – це українське національно-культурне відродження (кінець XVIII – початок ХХ ст. ).

 До цього часу завершилася ліквідація української державності. Наприкінці XVIII ст. етнічна й істо¬рична територія України залишалася розділеною між Австрійською та Російською імперіями. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював усі сторони життя суспільства.   

Слід зазначити, що становище української культури на західноукраїнських землях, що входили до складу Австрійської імперії, порівняно з культурою Підросійської України було кращим.

Перш за все така ситуація пояснюється більш демократичним устроєм цієї імперії. З метою приглушення національно-визвольного руху народів, які входили до складу Австрійської імперії, її влада йшла на певні політичні, соціальні і культурні поступки підвладним народам, у тому числі й українському. Західноєвропейська революція 1848 р., що захопила й Австрію, посилила цей процес.

Цим широко користувалися українці, які почали створювати політичні й культурні організації. Однією з них була заснована ще в 1833 р. у Львові студентами Львівської семінарії Маркіяном Шашкевичем, Іваном Вагилевичем і Яковом Головацьким перша в українській історії національно-культурна організація «Руська трійця».

Гуртківці зобов’язувалися утверджувати права рідної мови, робити все для воскресіння української нації. Вищим досягненням гуртка стала поява в 1837 p. альманаху «Русалка Дністровая».

Після революції 1848 р. в Австрійській імперії нерівність української мови було формально усунено. У Львівському університеті відкрили кафедру української мови і літератури.

Отже, культура Західної України в Х1Х – на початку ХХ ст. досягла значних висот, хоча і знаходилася в лещатах Австрійської, а пізніше Австро-Угорської імперії. Причини цьому: порівняно демократичний устрій цієї імперії та безпосередній вплив західноєвропейської культури. Західноукраїнська культура живила своїми культурними потоками всю українську культуру.

Тож справедливим є визначення, що західноукраїнські землі стали своєрідним П’ємонтом українського національного і культурного відродження (П’ємонт – це північна область Італії, де був започаткований національно-визвольний і національно-культурний рух італійців). Таке значення Західної України збереглося і в подальшій українській історії.

Зовсім іншою була культурна ситуація в Російській імперії. Імперська правляча верхівка ретельно стежили за тим, щоб не розвивалися будь-які елементи української культури. Як наслідок, у липні 1863 р. міністр внутрішніх справ Росії П. Валуєв видав таємний циркуляр про заборону українських наукових, релігійних і особливо педагогічних публікацій. Навчання українською мовою визначалося ним як політична пропаганда. Друкувати «малоросійським наречием» дозволялося лише художні твори.

Розвиток національних тенденцій, зростання громадсько-політичної активності українського суспільства під впливом Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, що став серйозною науковою організацією в справах українознавства (створене в 1873 р. у Києві), зумовило Ємський указ, який підписав 18 травня 1876 р. Олександр II. Він забороняв ввозити на територію Російської імперії з-за кордону українські книги, українською мовою видавати оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, театральні вистави і публічні читання. Місцевій адміністрації було наказано суворо стежити, щоб у початкових школах не велося викладання українською мовою, щоб із бібліотек було вилучено україномовні книги. З усіх російськомовних текстів цензори викреслювали слово «Україна», змінюючи його на «Малоросія». Практично вся освіта ставала російськомовною.  

У важкому стані знаходилася освітянська справа, яка закладала фундамент культури народу. Початкову освіту майже нанівець звело закріпачення селян, які вже не могли навчати своїх дітей грамоті. Реформи Олександра П у сфері освіти по суті не покращили шкільництво, формально замінивши всі типи шкіл (церковно-парафіяльні, повітові) на загальностанові – «початкові народні училища». У них мова навчання залишалася російська. Недостатня кількість шкіл, тяжкий матеріальний стан родин селян і робітників не давали змоги більшості їхніх дітей здобути освіту.

Отже, на рубежі XVIII–XIX ст. у розвитку української культури склалася кризова, критична ситуація. Власне, стояло питання про саме її існування.  

У XIX ст. в Україні поступово складається новий соціальний шар суспільства – національна інтелігенція. Поява в її особі культурної еліти і збереження національних культурних традицій в народному середовищі зробили реальним українське культурне відродження.

Українське національне відродження базувалося на попередніх здобутках ук¬раїнського народу, зокрема, традиціях національної державності, матеріальній та духовній культурі. Соціальним під¬ґрунтям для потенційного відродження було українське село, яке зберігало го¬ловну його цінність – рідну мову. Вихо¬дячи з цього, стартові умови для відро¬дження були кращими в Наддніпрян¬щині, оскільки тут ще збереглися традиції недавнього державно-автоном¬ного устрою, політичних прав, залишки козацтва (вільного козацького стану, якого не торкнулося закріпачення) та козацького суду, а найголовніше – тут хоча б частково збереглася власна про-відна верства – колишня козацька стар¬шина, щоправда, переведена у дворянство.

 Процес українського національно-культурного відродження історики, як правило, поді¬ляють на три етапи:

1) період збирання спадщини чи академічний етап (кінець XVIII – 40-ві роки XIX ст.);

2) українофільський, або культурницький етап (40-ві роки XIX ст. – кінець XIX ст.);

3) політичний етап (з кінця XIX ст.).

 

Академічний, або антикварний етап, у ході якого відбувалося нагро¬мадження знань про минуле і сучасне народу, його історію і фоль¬клор, звичаї, мову і т. п. Цим займалися в основному представни¬ки освіченої верхівки, необов’язково даної народності.  На основі нагромаджених відомостей створювався пронизаний героїко-патріотичними уяв¬леннями образ нації, що надихав нові покоління на боротьбу за її утвердження в сім’ї розвинених народів, кодифікувалася літератур¬на мова, провадилися наукові народно-краєзнавчі студії і т. д.

З виданням «Енеїди» (1798 р.) усьому світу предстали багатство і мелодійність, виразність і колоритність української мови, її здатність до чіткого і яскравого вираження думок не лише в розмові, а й на письмі. З виходом «Енеїди» І. Котляревського традиційно-умовно по¬в’язують початок українського відро¬дження.

У цей період у середовищі освіченого українського дворянства пробудився інтерес до історичного минулого народу, його побуту, звичаїв і обрядів, мистецьких здобутків. Найбільш визначним твором цього періоду стала «Історія русів» невідомого автора. Вона пронизана тезою, що правонаступницею Київської Русі є не Росія, а Україна.

На Лівобережжі з ініціативи старшини виник широкий рух за вивчення історії козацької України. Розпочалося збирання історичних матеріалів – літописів, хронік, грамот, інших державних документів, їх осмислення через призму національних почуттів. Поступово формувалася українська національна ідея. З-поміж ентузіастів збирання історичної спадщини вирізнялися О. Безбородько, В. Рубан, М. Туманський, О. Мартос та ін. На основі опрацьованих матеріалів і документів з’явилися загальні праці з історії України, зокрема «Історія Малої Росії» (ч. 1, 1822 р.) Д. Бантиша-Каменського. Ф. Туманський зібрав та опублікував деякі документи до історії козаччини і видав «Літопис» Г. Граб’янки. Йому приписується авторство праці «Землеописание о Малыя России», де вперше давався короткий опис географії гетьманської України.

Історичні дослідження привернули увагу освічених верств українського дворянства до життя народу, його побуту, звичаїв, традицій, обрядів. Саме цим пояснюється поява у Петербурзі «Опису весільних українських простонародних обрядів» (1777 р.) Г. Калиновського, який започаткував українську етнографію.

У 1798 р. побачила світ книга Якова Марковича (1776–1804) «Записки про Малоросію, її жителів та виробництва». Вона відіграла роль своєрідної малої енциклопедії природи, історії, народної поезії і мови України.

Дослідження в сфері української фольклористики пов’язані з ім’ям М. Цертелєва, який 1819 р. видав збірку «Опыт собрания старинных малороссийских песней», де вперше надруковані українські думи. Згодом були опубліковані три збірки народних пісень М. Максимовича, в майбутньому першого ректора Київського університету, видатного дослідника української історії, словесності та фольклору: «Малоросійські пісні» (1827 р.) та «Українські народні пісні» (1834 р.) видані в Москві, а «Збірник українських пісень» – у Києві (1849 p.).  

До цього періоду відносять також появу «Грамматики малорусского наречия» (1818 p.) Олексія Павловського. Вона започаткувала дослідження у сфері українського мовознавства і стала, по суті, першою друкованою граматикою живої української мови.

Отже, впродовж першої, так званої академічної чи антикварної стадії національного Відродження відбувається станов¬лення української літературної мови, наукового українознавства, закладаються основи національної самосвідомості. У цей період зріс інтерес до української мови, історії. Поступово обґрунтовувалася ідея самобутності історії України, що сприяло формуванню національної самосвідомості українців.   

 Культурницький етап, під час якого національна інтелігенція вела боротьбу за утвердження національної мови в усіх сферах життя суспільства, зокрема, у системі освіти, науки; виникали національні преса і книговидавництво; утворювалися організаційні форми культурно-національного руху, до якого залучалися представники усіх соціальних верств, нарешті, проголошувалися програми по¬дальшого розвитку нації. Погляди діячів національного відрод¬ження тепер спрямовували не лише до минулого, а й до майбутньо¬го (такою самою мірою величного, як і уявного).

Початок другої стадії національного Відродження (40-ві роки XIX ст.) знаменують собою, зокрема, творчість Т. Шевченка, утво¬рення першої таємної української організації – Кирило-Мефодіївського братства, а також революційні події 1848 р. у Гали¬чині. Зміст цієї стадії визначають в першу чергу подальший розви¬ток української національної культури, закладення організаційних основ українського національно-культурного руху у вигляді наукових, просвітницьких чи літературних об’єднань інтелігенції, фор¬мулювання програм національного розвитку.

Видатною постаттю цього періоду був Тарас Шевченко, якого вважають основоположником критичного реалізму в українській літературі.

В умовах тотального тиску влади представники національної духовної еліти розгорнули широкий просвітницький рух. Поштовхом до нової хвилі просвітництва в Україні стало заснування в Петербурзі журналу «Основа», який видавався у 1861–1862 рр. (упродовж 22 місяців) не лише російською, а й українською мовою. На його сторінках друкувались етнографічні, фольклорні, літературно-художні та критичні праці В. Білозерського, П. Куліша, М. Костомарова, М. Максимовича. Там само, в Петербурзі, коштом В. Тарновського та Г. Галагана відкрилася друкарня, де видавались українські твори Г. Квітки-Основ’яненка, І. Котляревського, Т. Шевченка, П. Куліша, вперше друкувалися твори Марка Вовчка. Саме в «Основі» М. Костомаров видав ряд статей, присвячених основним проблемам українського світогляду.  

У народному середовищі будителями національної свідомості стала молода генерація українських інтелектуалів – студенти Київського університе¬ту св. Володимира: В. Антонович, П. Житецький, П. Чубинський, Т. Рильський та інші, які утворили кістяк першої громадсько-просвітницької організації «Київська Громада» (1859–1863 рр.). Згодом вона стала основним культурно-просвітницьким осередком, що згуртував навколо себе прогресивну інтелігенцію Києва.

Натхненна прикладом киян, інтелігенція Полтави, Харкова, Чернігова, Одеси створила свої «Громади», яких усього в Україні було близько 100. Усіх членів «Громад» об’єднувала національна ідея, що розвивалася на демократичному ґрунті: віра в можливість досягнення національного само¬визначення, любов до України, повага до українського народу, гордість за надбання духовної та матеріальної культури.

Доробком «громадівців» було й створення недільних шкіл із українською мовою навчання, видання для них підручників рідною мовою, збирання та публікування фольклору, вивчення та пропаганда історії та етнографії України, складання українсько-російського словника.

У цей період  було вперше опубліковано вірш  П. Чубинського «Ще не вмерла Україна» з нотами українського композитора М. Вербицького. Вірш-гімн став могутнім чинником утвердження національної свідомості в масах, становлення української нації.

Отже, на другому етапі народна мова як обов’язкова поступово вводиться до народних шкіл, а згодом і – до вищих навчальних закладів. Національна мова використовується в наукових дослідженнях, застосовується у політиці, громадському житті, побуті. Вона стає літературною мовою. На цьому етапі відродження також поступово формується національна свідомість.

 Нарешті, третій етап розвитку українського національного Відродження, що характеризується його переходом у політичну стадію, починається в кінці XIX – на початку XX ст. і завер¬шується формально з утворенням власної державності. Політичний етап відзначений утворенням національних політич¬них організацій, партій, об’єднань, метою яких стало здобуття політичної автономії чи незалежності.

У ході його відбуваються розширення соціальної бази і географії національного руху, утворення політичних партій, рухів, об’єднань, формулюван¬ня вимог політичного суверенітету.

На суспільно-політичній арені України у цей період з’являється плеяда видатних політичних і культурних діячів України, провідне місце серед яких посідають І. Франко, М. Грушевський, Ю. Бачинський, М. Міхновський та ін. Їхня творчість і суспільно-політична діяльність пронизана українською національною ідеєю.

Модерністський період національно-культурного відродження характерний плідним розвитком науки, літератури, драматургії, преси і публіцистики на землях Західної України, а на Сході України – копіткою і наполегливою виховною працею українського театру, який став виразником національних настроїв і почуттів народу України.  

Отже, внутрішня сутність національно-культурного відродження в Україні на різних етапах його еволюції визначалася змістом української національної ідеї, сформульованої представниками національної еліти, що вийшла із середовища українського дворянства, письменників, діячів науки і культури, суспільно-політичних діячів України. У ній відображені віковічні прагнення українського народу до свободи, національної незалежності, державного суверенітету.

2. Освіта та наука. Важливим чинником, що започаткував наприкінці XVIII ст. процес національного відродження України, було заснування в 1805 р. на землях східної України університету в Харкові, створеного за приватною ініціативою на кошти харківської громадськості. В його заснуванні важлива роль належить відомому громадському і культурному діячеві Василю Каразіну (1773–1842 pp.), ім’я якого слід згадати разом із іменами Г. Сковороди, В. Капніста, Г. Полетики, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка.

У 1834 р. в Києві було засновано Університет святого Володимира на базі закритого Крем’янецького ліцею.  

Першим ректором став Михайло Максимович. Київський університет став одним із головних осе¬редків українського руху.

Третім університетом в Україні був Новоросійський (в Одесі), заснований 1865 р. на базі Рішельєвського ліцею.  

Плідно розвивалися наукові знання. Значний внесок у розвиток хімічної науки в Україні був зроблений В. Каразіним, М. Бекетовим та ін. Значний внесок у розвиток фізики та електротехніки зробив професор Віденського та Празького університетів і празької політехніки Іван Пулюй. Вважають, що він одночасно або й до Рентгена відкрив ефект «рентгенівських променів». Разом із П. Кулішем він зробив перший переклад Біблії українською мовою.

Наприкінці ХІХ ст. в Україні почали провадитися систематичні мікробіологічні дослідження. У 1886 р. І. Мечников разом із Я. Бардахом та М. Гамалія створили в Одесі першу в Україні й Росії і другу у світі після Пастерівського інституту в Парижі бактеріологічну станцію – сьогодні Одеський науково-дослідний інститут вірусології й епідеміології ім. І. І. Мечникова. Через якийсь час такі ж станції були створені у Харкові та Києві (сьогодні Київський науково-дослідний інститут епідеміології, мікробіології і паразитології та Харківський науково-дослідний інститут мікробіології, вакцинації і сироватки). На початку ХХ ст. у Катеринославі був створений санітарно-бактеріологічний інститут (сьогодні Дніпропетровський науково-дослідний інститут гастроентерології).

Ці інститути досліджували інфекційні хвороби людини і тварин, створювали медичні сироватки – вакцини. Дослідники (Д. Заболотний, А. Карпинський, В. Бардах) вивчали мікробіологічні процеси, що відбувалися в земному ґрунті, воді, повітрі. Був зроблений значний внесок у розвиток теорії і практики боротьби з інфекційними захворюваннями.

Розвиток фізіології в Україні зв’язаний з ім’ям російського натураліста І. Сєченова, що якийсь час працював в Одеському університеті та Маріїнській гімназії. З Україною зв’язана чимала частина життя анатома і хірурга М. Пирогова.

Загальне визнання дістали праці та діяльність ви¬датних учених у галузі медицини – хірурга М. Трінклера, офтальмолога Л. Гіршмана.

Слід назвати геніального українського винахідника М. Кибальчича, який вже в ті часи запропонував ідею літального апарата (ракети) для польоту в космос (його іменем уже в ХХ ст. названо кратер на Місяці).

Значного розвитку у ХІХ ст. в Україні набули гуманітарні науки – історія України, етнографія, археологія, мовознавство, фольклористика й ін. Всесвітньо відомі імена українських істориків М. Грушевського, М. Костомарова, Д. Яворницького; археологів В. Хвойко, М. Веселовського, етнографа Ф. Вовка, сходознавця А. Кримського, мовознавців А. Потебні, М. Сумцова та ін.

Література. Формування нової літератури в Україні проходило в умовах посилення національного і соціального гноблення. Страждаючи від репресій царського режиму, українська література продовжувала розвиватися в дусі демократичних традицій попередніх сторіч. Створення нової української літератури було тісно пов’язано з національно-визвольним рухом і боротьбою за реалізм і народність.

Нова доба в історії українського письменства починається у 1798 р., коли були опубліковані перші частини  поеми Івана Котляревського «Енеїда» – першого твору, написаного народною мовою.  

Основоположником української художньої прози став Григорій Квітка-Основ’яненко (1778–1843 рр.). Зокрема, великою популярністю користувалася його повість «Конотопська відьма», пронизана народними віруваннями й переказами. Г. Квітка-Основ’яненко перервав традицію використання української мови тільки в комічних жанрах.

Переломною в становленні української літературної мови і суспільному визнанні української літератури є творчість Тараса Шевченка (1814–1861 рр.). Вихід у світ у Петербурзі в 1840 р. його «Кобзаря» стало знаменною подією в українському культурному житті. Особистість і творчість Шевченка – символ всієї української культури.

Справу Тараса Шевченка продовжив поет, прозаїк, перекладач, журналіст, історик, мовознавець Пантелеймон Куліш. Найвідомішим став його роман «Чорна рада». У ній займає центральне місце правдиве відображення визвольної війни українського народу проти польського панування.

До української культури належить Микола Гоголь, козацько-старшинського походження, писав російською мовою, найвизначніший представник «української школи» в російській літературі. Автор творів «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Миргород», «Ревизор», «Мертвые души», матеріали до українського словника тощо.

В українській прозі реалістичний напрямок розвивала Марко Вовчок (Марія Віленська). Послідовно реалізм проявився у творчості таких видатних письменників, як Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний (Рудченко).

Українську класичну сатиричну поезію увінчали твори знаменитого українського байкаря Леоніда Глібова  та сатиричні вірші (так звані співомовки) Степана Руданського.

У своїх повістях, віршах Іван Франко описував життя селян, робітників, інтелігенції Галичини, що знаходилася під владою Австро-Угорської імперії. Він написав також багато публіцистичних і літературно-критичних статей українською, польською і німецькою мовами. Його драма «Украдене щастя» і досі йде на сценах театрів України, на її основі було знято декілька кінофільмів.

Чудовою поетесою і письменницею була Леся Українка. У своїх поетичних працях вона розглядала важливі філософсько-історичні та естетичні проблеми.

Українське село напередодні й у період революції 1905–1907 рр. показали у своїх творах М. Коцюбинський, В. Винниченко, В. Стефаник та ін. Багато хто з цих письменників перекладав українською мовою художні твори світової літератури.

Романтизм і символізм присутні у творчості поета-емігранта Олександра Олеся (Олександр Кандиба, 1878–1944). Представником української емігрантської літератури був і Богдан Лепкий, на поетичному доробку якого позначилися впливи декадентської західноєвропейської поезії. Його перу належить також кілька романів (серед них «Мазепа»).

У творчості видатного українського літератора Михайла Коцюбинського досягнення реалізму, поєднані з новими імпресіоністичними засобами, розвинулися у жанр соціально-психологічних новел.

Мистецтво. ХІХ – початок ХХ ст. стали плідними в українському образотворчому мистецтві. Заслуга становлення українського реалістичного малярства належить Тарасу Шевченку. Традиції класицизму, засвоєні ним у Петербурзькій академії мистецтв, поступово витісняються реалізмом. У своїх роботах він перший відтворює побут українського селянства («Циганка-ворожка», «Катерина», «Селянська родина» та ін.).

Проте головну увагу художник приділяв портретному жанру. Він написав близько 130 портретів. Серед них найціннішими, безперечно, є його автопортрети. Значну майстерність проявив митець у художній графіці. В 1860 р. за знамениту серію «Живописна Україна» він отримав звання академіка гравюри Петербурзької академії мистецтв.

Великий вплив на творчість українських художників мала діяльність російського Товариства пересувних виставок, членами якого стало багато українських митців (І. Репін, М. Ге, О. Литовченко, М. Ярошенко та ін.). Виставки їхніх картин у другій половині ХІХ ст. щорічно демонструвалися в багатьох містах України, привертаючи пильну увагу громадськості. Вони мали великий естетичний та політичний вплив на сучасників.

В образотворчому мистецтві України утверджується реалістичний напрям, що найяскравіше виявилося у жанрі пейзажу. З-поміж українських пейзажистів вирізняються В. Орловський, С. Світославський, П. Левченко. Найвідомішим був художник С. Васильківський, якому вдалося майстерно поєднати здобутки реалізму з українською національною традицією і на цій основі передати неповторну красу природи рідного краю. Його пейзажі «Козача левада» (1893 p.), «Дніпровські плавні» (1896 p.), «По Донцю» (1901 р.) – справжні шедеври мистецтва.

Поетичні українські пейзажі малювали А. Куїнджі («Місячна ніч на Дніпрі», 1880 р.), І. Айвазовський. Останній жив у Криму, в Феодосії і широко відомий як автор картин на морську тематику.  

Одним із видатних українських живописців початку ХХ ст. був Олександр Мурашко, що став відомим завдяки своїй історичній картині «Похорон кошового» (1900 р.), а також психологічно точним портретам. Він першим із українських художників став виставлятися за рубежем (виставки в Парижі, Мюнхені, Амстердамі, Венеції, Берліні). Його картини експонуються і сьогодні в музеях і приватних зібраннях Амстердама, Женеви, Нью-Йорка. Під впливом подорожей за кордон О. Мурашко позбувся реалістичної манери передвижників, властивої першому періоду творчості, і на початку 1910-х років стає на шлях імпресіоністичного зображення світу. Імпресіонізм (від фр. враження) – напрям у мистецтві останньої третини ХІХ – початку ХХ ст., представники якого надавали першочергового значення показу унікальності моменту, неповторній миттєвості в буденних, звичайних речах.  Відповідно до цього сюжетність відійшла на другий план, натомість найбільшу увагу він звертає на колористичне вирішення теми.  

До імпресіоністів належала і молода талановита українська художниця Марія Башкірцева, яка жила в Італії та Франції. До імпресіонізму починають схилятися І. Похитонов, К. Бокшай, А. Куїнджі та учень Репіна Ф. Красицький, відомий історичною композицією «Гість з Запорожжя».

Помітними постатями серед західноукраїнських живописців кінця XIX – початку XX століття були О. Новаківський, І. Труш, О. Кульчицька, брати Федір і Василь Кричевські. У 1905 р. була організована Всеукраїнська мистецька виставка, що продемонструвала духовну єдність західноукраїнських і наддніпрянських митців.

Початок XX ст. представлений видатними художниками, які плідно працювали в галузі модерністського живопису та скульптури – Казимир Малевич, футуристи брати Бурлюки та Кричевські. Експресіоністичний напрям у галузі живопису розвивали талановиті українські художники світового рівня Олександр Богомазов (малюнок «Львівська вулиця у Києві», 1914 p.), Георгій Нарбут («Алегорія на зруйнування Рейнського собору», 1914 p.). Помітною постаттю серед західноукраїнських живописців кінця XIX – початку XX століття був Олекса Новаківський.

Архітектура. В архітектурі в XIX ст. на зміну пишноті й розкутості українського бароко прийшов стриманий, академічний стиль класицизму. За будівництвом міст наглядали спеціальні комісії і комітети. Громадські споруди будувалися з урахуванням їх призначення – головною метою архітектора стало не створення зовнішньої привабливості, а внутрішній комфорт (висока стеля, вентиляція, освітлення).

Перехід від бароко до класицизму відбився і на плануванні міст. Обов’язково виділяється адміністративний центр із площею, на якій розміщувалися помпезні будівлі урядових установ, квартали були прямокутними, композиції ансамблів, окремих архітектурних комплексів, палацово-паркового ландшафту мали відкритий характер.

У цей час активно забудовуються нові міста на півдні України і в Криму – Маріуполь, Олександрівськ (Запоріжжя), Катеринослав (Дніпропетровськ), Миколаїв, Одеса.

В Одесі  в 1809 р. було споруджено оперний театр.

Одночасно відбувалася реконструкція старих міст Слобожанщини і Подніпров’я.

Архітектурний стиль Києва визначався відомим архітектором А. Меленським. За його проектом споруджені пам’ятник на Честь повернення Києву Магдебурзького права, церква на Аскольдовій могилі, ансамбль Контрактової площі на Подолі, який постраждав від пожежі 1812 р. У 1837–1843 рр. за проектом В. Беретті побудована будівля Київського університету.

Упорядковуються такі міста, як Харків, Полтава. Спорудження в Полтаві монумента на честь Полтавської перемоги  і Успенського собору в Харкові (В. Васильєв, закінчив А. Тон) увічнили пам’ять про спільну боротьбу російського й українського народу проти іноземних загарбників.

У другій половині XIX ст. стильова єдність класицизму руйнується. Складна епоха утвердження капіталізму відбилася і в архітектурі: з’являються нові матеріали, нові замовники. Складається напрям, який отримав назву «еклектика» (змішування).

У київських фасадах того часу можна побачити і готику, і Ренесанс, і романський стиль, багато будівель в «цегельному стилі» (головна прикраса – нештукатурена цегельна кладка). Пошук все більшої різноманітності викликав інтерес і до візантійсько-російських традицій. Вони чітко простежуються у будові найбільшого у Києві кафедрального Володимирського собору, який споруджувався понад 20 років (1862–1886 рр.) за проектами І. Штрома, П. Спарро, А. Беретті. Участь у розписах собору В. Васнецова, М. Врубеля зробило собор видатним явищем у монументальному образотворчому мистецтві.

  В архітектурі на початку XX ст. поширився стиль модерн (із фран. moderne – новітній, сучасний). Одна з кращих споруд, збудованих у цьому стилі, Бессарабський критий ринок у Києві (1910 р., архітектор Г. Гай).

У стилі українського модерну споруджено будинок Полтавського земства (архітектор В. Кричевський, сучасний краєзнавчий музей). Помітний слід в українській архітектурі початку XX ст. залишив В. Городецький (уславлений «Будинок з химерами» – 1903 pp. – будинок сучасного українського мистецтва).

Майстерність і талант українського народу виявилися у створенні палацово-паркових ансамблів. Їх автори, як правило, нам невідомі. Народні майстри створили видатні шедеври архітектурного зодчества: палац Розумовського в Батурині в живописній місцевості над Сеймом, палац Галагана в Сокирницях на Чернігівщині, до якого прилягає лісопарк площею 600 десятин, парк «Олександрія» на березі Росі в Білій Церкві, знаменита «Софіївка» в Умані, де руками кріпаків, без використання якої-небудь, техніки були насипані гори, викопані ставки.

3. Театральне мистецтво. Важливим фактором прогресу української культури став театр. Він протидіяв русифікації, прищеплював любов до української мови, глибоку пошану до здобутків національної культури.

У 1818 р. Іван Котляревський очолив любительський  театр у Полтаві. На його сцені були вперше поставлені його п’єси «Наталка Полтавка», «Москаль – чарівник».

У Харківському театрі починає свою роботу Григорій Квітка-Основ’яненко, що пише для нього комедії «Сватання на Гончарівці», «Шельменко-денщик». Разом із п’єсою Т. Шевченко «Назар Стодоля» усі ці 5 п’єс увійшли до золотого фонду української драматургії і не сходять зі сцени до сьогодні.

Серед кращих акторів українсько-російських труп цього часу був кріпосний актор Михайло Щепкін (1788–1863 рр.). Його гру високо цінував Т. Шевченко.  

Заборона Ємським указом 1876 р. театральних постановок українською мовою негативно вплинула на подальший розвиток українського театрального мистецтва. Лише завдяки протестам української інтелігенції відновилося право на існування українського театру. Наслідком стало започаткування у Єлисаветграді 1882 р. першої професійної української трупи. Біля її витоків стояли видатні українські драматурги Михайло Старицький і Марко Кропивницький, останній до того ж був ще режисером і актором.  До провідної трупи ввійшли відомі зірки української сцени брати Тобілевичі (псевдоніми: Івана – Карпенко-Карий, Миколи – Садовський, Панаса – Саксаганський), М. Заньковецька, А. Затиркевич. Театр з великим успіхом виступав у Києві, Чернігові, Полтаві, Харкові, інших містах України. Слухачів кращих оперних сцен Європи й Америки вражали талантом співачки сестри  Ганна та Соломія Крушельницькі.

У 1916 р. було створено Молодий театр, керівником якого став Лесь Курбас (1887–1942 рр.). Він шукав нові форми сценічної дії, використовуючи досвід європейського модерністського театру, ставив п’єси давньогрецького драматурга Софокла, англійського автора Бернарда Шоу, російського письменника Леоніда Андрєєва, інсценізації поем Т. Шевченко «Ян Гус», «Гайдамаки», які сам і писав, п’єси Лесі Українки тощо.

У Галичині перший професійний театр був заснований в 1864 р. з ініціативи «Руської бесіди». Із перервами цей мистецький колектив проіснував більше півстоліття – до Першої світової війни. У репертуарі театру були п’єси як авторів із Східної України (І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого), так і Західної України. В 1893 р. у Львові вперше поставлено видатний твір української класики – «Украдене щастя» І. Франка.

Музика. Народна й церковна музика стали основою для започаткування у ХІХ ст. світської професійної музичної культури. У 1863 р. першу українську оперу «Запорожець за Дунаєм» створив Семен Гулак-Артемовський.  

Основоположником української класичної музики по праву вважається талановитий український композитор, піаніст, диригент, педагог, музикознавець Микола Лисенко. Його яскрава й розмаїта спадщина представлена знаменитими операми «Наталка Полтавка», «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда» та іншими творами, пройнятими духом народної пісні. В 1904 р. композитор відкрив у Києві музично-драматичну школу, в якій здобули освіту багато українських музикантів й акторів.

Початок ХХ ст. ознаменувався появою цілої плеяди талановитих композиторів. Серед них були Микола Леонтович, Яків Степовий, Кирило Стеценко  та ін.

Одним із перших композиторів-професіоналів у Галичині був Михайло Вербицький. У 1863 р. він написав музику на слова П. Чубинського «Ще не вмерла Україна», яка стала державним гімном України. Один із перших композиторів, що поклав на музику «Заповіт» Т. Шевченка.

Перший оперний театр в Україні було відкрито в Одесі в 1809 р. У Києві і Харкові оперні трупи виникли в 60–70 рр. ХІХ ст. Національна українська опера стала можливою тільки після народження українського професійного драматичного театру (1882 р.).

Український народ дав світовій музичній культурі таких широковідомих майстрів, як співачка Соломія Крушельницька (1873–1952 р.), композитор і диригент Олександр Кошиць (1875–1944 рр.), що виступали в Італії, Польщі, Франції, Америці та ін. країнах.

У розвиток музичного життя зробили внесок й церковні хори. Традиції української народної пісні зберегли співаки-кобзарі, серед яких найбільш талановитими були Остап Вересай (1803–1890 рр.), Гнат Гончаренко (1835 – близько 1917 рр.), Іван Кравченко-Крюковський (1820–1885 рр.), Терентій Пархоменко (1872–1910 рр.) та ін.

Значний внесок галичан і у розвиток музичного мистецтва. Перше українське музичне товариство було започатковане саме у Львові в 1838 р., у Чернівцях – у 1871 р. Першу в Україні консерваторію також було створено у Львові в 1880 р.

Плідну діяльність проводило Музичне товариство ім. Миколи Лисенка у Львові. Причому при останньому в 1905 р. організовано Вищий музичний інститут ім. Миколи Лисенка. У його створенні брав активну участь український композитор, музикознавець, фольклорист, педагог Станіслав Людкевич, який був його директором у 1910–1915 рр.

Українське мистецтво у ХІХ ст. розвивалося поряд з російським мистецтвом таким чином, що розділити їх важко. Але український народ зробив великий внесок у розвиток музики, живопису, архітектури та інших видів мистецтва цього часу. І цей внесок є спільним надбанням.

Список рекомендованої літератури  

Основна

1. Історія світової та української культури : підручник / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К., 2005.

2. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

3. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / М. В. Кордон. –  К., 2002.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко         та ін. – К., 2007.

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб. /за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів,  2005.

6. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001.

7. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – К., 2010.

Додаткова

8. Білецький П. О. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. / П. О. Білецький. – К., 1981.

9.  Гнідан О. Д. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : у 2 кн. / О. Д. Гнідан.  – К.,  2006. –     Кн. 2.

10.  Грицак Я. Нариси історії України ХІХ–ХХ ст. Творення модерної нації / Я. Грицак. – К., 1996.

11.  Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К., 1991.

12.  Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К., 1992.

13.  Жулинський М. Г. Історія української літератури        ХІХ ст. : підруч. : у 2 кн. / М. Г. Жулинський. –  К.,     2006. – Кн. 2.

14.  Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. – К., 1993.

15.  Забужко О. Шевченків міф України / О. Забужко. – К., 1997.

16.  Забужко О. С. Філософія української ідеї : Франківський період / О. С. Забужко.  – К., 1993.

17.  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К., 2004.

18.  Історія української архітектури / ред. В. І. Тимофієнко. – К., 2003.

19.  Історія української культури : зб. матеріалів і документів / упоряд. Б. І. Білик та ін. – К., 2000.

20.  Історія української літератури : в 6 т. / упоряд. В. В. Яременко; прим. С. К. Росовецького. – К., 1993.

21.  Історія української музики : у 6 т. – К., 1990.

22.  Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів, 2005.

23.  Лобановський Б. Б. Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. / Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. – К., 1989.

24.  Лук М. I. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / М. I. Лук, В. С. Лісовий. – К., 1993.

25.  Митці України : енциклопедичний довідник / ред. А. В. Кудрицького. – К., 1992.

26.  Огородник І. В. Українська філософія в іменах / І. В. Огородник, М. Ю. Русин. – К., 1997.

27.  Попович М. В. Національна культура і культура нації / М. В. Попович. – К., 1991.

28.  Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч.  ХХ ст.) : нариси. – К., 1991.

29.  Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини. ХIХ ст.  / Д. В. Степовик. – К., 1982.

30.  Степовик Д. В. Скарби України / Д. В. Степовик. – К., 1990.

31.  Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С. О. Черепанової. – Львів, 1994.

32.  Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К., 1990.

33.  Хижняк З. Києво-Могилянська академія / З. Хижняк. – К., 1991.

34.  Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХVІІІ – початку    ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. – К., 1991. – Вип. 25.

35.  Шпорлюк Р. І. Українське національне відродження (ХVIII – ХХ ст.) / Р. І. Шпорлюк. – К., 1991.

36.  Шреєр-Ткаченко О. Я. Історія української музики /            О. Я. Шреєр-Ткаченко. – К., 1980.

37. Щербаківський В. Українське мистецтво / В. Щербаківський. – К., 1996.

38.  Білецький П. О. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. / П. О. Білецький. – К., 1981.

39.  Білецький П. О. Апостол України: життя і творчість Тараса Шевченка / П. О. Білецький.  – К., 1998.

Лекція  8 – 9

Особливості української культури ХХ ст.

 

План

1. Головні тенденції та періодизація розвитку української культури ХХ ст.

2. Культура і духовне життя в Україні у 17 – 20-х рр. ХХ ст.

3. «Розстріляне Відродження» 30-х років ХХ ст. та його трагічні наслідки для української культури.

4. Культурна ситуація на західноукраїнських землях.

5. Політична та культурно-просвітницька діяльність шістдесятників.

6. Творчість діячів української культури в еміграції.

 1. Історія української культури ХХ ст. – складний і суперечливий час – це шостий період розвитку етнокультури українців. Культура України XX ст. – це свідчення незламного духу народу, який постійно тяжів до збереження власної мови, історичної пам’яті, мистецьких надбань минулих часів. По-чаток століття був періодом, коли закладалися головні, фундаментальні за¬сади, з яких виходив розвиток культури України у подальші часи. Бурхливе століття накла¬ло свій відбиток на розвиток української культури. Високі злети чередувалися з падіннями, українська культура виходила на високу орбіту світової культури і одночасно зазнавала нечуваних утисків тоталітарної системи.

Цей новітній період розвитку української культури можна поділити на кілька етапів:

– коротка доба відновлення україн¬ської державності (1917–1920 рр.), коли було створено принципово нові умови для розвитку української на¬ціональної культури, але поступ культури відбувався в період гост¬рого військово-політичного проти¬стояння, громадянської війни та іно¬земної військової інтервенції;

– радянський етап (1921–1991 рр.), який охоплює і добу злету 20-х років покоління «розстріляного відро¬дження», яке вже в 30-ті роки зазна¬ло тотальних репресій не тільки про¬ти митців, працівників культури, але й звичайних її носіїв, і добу «відли¬ги» з рухом так званих шістдесятни¬ків, і період подальшої русифікації та утисків української культури;

– етап розбудови незалежної України і відродження національної куль¬тури, який розпочався нещодавно і триває.

 2. Національна революція в Україні призвела до колосального злету національного самоусвідомлення народу, духовного піднесення її інтелігенції, посіяла надії на краще майбутнє, відновлення української державності, розквіт української культури.

Українські уряди, які виникли в цей час (УНР, Гетьманської Держави, УНР-Директорії), послідовно провадять політику українізації, яка полягала у підтримці української мови, розвитку української середньої та вищої освіти, книгодрукування, наукових закладів, музейних установ, бібліотек, мистецьких об’єднань тощо.

Але малий строк діяльності цих урядів та брак коштів не дали відновити загублені традиції та створити міцну основу для культурного розвитку нації.

За 4 місяці своєї влади (28 листопада 1917 – 29 квітня 1918 рр.) в умовах жорстокої політичної та військової боротьби Центральна Рада спромоглася лише створити українське Міністерство освіти (міністр В. Прокопович), яке склало плани українізації школи, нові навчальні плани для них, проекти створення українського університету в Кам’янці-Подільському, народних університетів у Києві, Харкові та Одесі, Педагогічної академії в Києві. Деякі з цих проектів почали втілюватися в життя.

Відбувалася українізація вищої школи. У вузах запроваджувалася змішана мова викладання, були створені українознавчі кафедри.  

Створено перші українські гімназії, відкрито українські видавництва, видано майже 700 назв українських книжок, виходило 63 українських періодичних видання. Українізація державних установ та школи зустріла відчайдушну протидію старого чиновництва, викладачів гімназій та вузів, деяких батьків, обіжники міністерства викликали саркастичні відповіді провінційних установ. Це також затримало реалізацію планів уряду та міністерства. Але саме в цей час було закладено підвалини подальших успіхів у галузі культури Гетьманського уряду, а також, зрештою, основні засади радянської українізації.

Керівництво Української Центральної Ради усвідомлювало необхідність охорони пам’яток старовини і мистецтва. Продовжували існувати старі та відкри¬валися нові краєзнавчі та історичні музеї, працювали Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва, Одеське товариство історії і старожитностей.

З українською пов’язане велике відродження просвіт на Наддніпрянщині. «Просвіти» можна вважати ядром національно-культурного відродження в провінції. Вони відкривали хати-читальні, бібліотеки, народні будинки, мали свої театральні трупи, хорові колективи, оркестри, видавництва.

5 грудня 1917 р. було засновано Українську академію мистецтв (згодом Художній інститут), що давала вищу художню освіту. Першим ректором академії став Ф. Кричевський, професорами були українські художники М. Бойчук, В. Кричевський, Г. Нарбут, О. Мурашко та інші.

За сім із половиною місяців гетьманської влади (29 квітня – 14 грудня), власне, була далі продовжена культурницька політика Центральної Ради. Восени 1918 р. в Україні вже було 150 українських гімназій, у жовтні відкрито українські університети у Києві та Кам’янці-Подільському, покладено початок створенню Державного українського архіву, Національної галереї мистецтв, Українського історичного музею, Української національної бібліотеки, Українського театру драми та опери, Державної капели під керівництвом О. Кошиця, Українського державного симфонічного ансамблю під керівництвом композитора та диригента О. Горілого (Горелова).

 24 листопада 1918 р. було відкрито Українську академію наук. Її попередницею було НТШ у Львові (1973–1893 рр.). Першим президентом академії був призначений В. Вернадський. Створено 3 відділки академії: фізико-математичний, соціально-економічний та історико-філологічний.

Події громадянської війни в Україні не сприяли розвиткові культури, спричинили до припинення функціонування багатьох культурно-освітніх закладів, які потім були відновлені радянською владою.

Культурно-просвітницька робота, започаткована гетьманським урядом, продовжувалась і в перші роки радянської влади, але під іншими ідеологічними гаслами і з орієнтацією на інші суспільно-духовні цінності (політика «коренізації», кампанія з ліквідації неписемності населення, наукові дослідження, що зосередилися в Всеукраїнській академії наук (ВУАН).   

Оскільки основна маса населення, перш за все сільська, не прийняла нової влади і чинила їй спротив, перед останньою постало завдання привернути широкий загал на свій бік.

Це завдання більшовики спробували здійснити за допомогою політики коренізації. Суть її полягала в залученні до управління державою представників корінної національності й створення умов для розвитку культур корінних націй. Вона почала проводитися з 1923 р. і в Україні отримала назву українізації.

Українізація сприяла великим зрушенням у галузі української культури: організовувалися українські освітні й культурні заклади, видавалися українською мовою література й преса.  

Освіта й виховання переводилися виключно на комуністичні рейки, література та преса пропагувала здебільшого інтернаціоналізм та комунізм, з класики відбиралися насамперед революційні демократи та народники. Та незважаючи на свою суперечливість, українізація стала фундаментом подальшого розвитку українського національного відродження.

Національне відродження охопило різні сфери життя, у тому числі освіту, науку, літературу, мистецтво.

Наука. Українську науку на світовий рівень вивели природознавець Володимир Вернадський, Євген Патон (1870–1953), який запропонував принципово нові методи електрозварювання.

Особливі заслуги у розвитку медичної науки мали такі українські вчені із світовим ім’ям, як мікробіолог і епідеміолог Дмитро Заболотний, гігієніст і епідеміолог Овксентій Корчак-Чепурківський, патофізіолог Олександр Богомолець. Заслуженим авторитетом користувалися терапевтичні школи Миколи Стражеско (кардіологія, ревматизм, сепсис, клінічна гематологія) і Феофіла Яновського  (туберкульоз, захворювання нирок), офтальмологічна школа Володимира Філатова.

Серед гуманітарних підрозділів Академії наук активну діяльність розгорнула історична секція, яку очолив Михайло Грушевський, який у 1924 р. повернувся з еміграції. Він реорганізував роботу секції, створив науково-дослідну кафедру історії України, очолив Археографічну комісію, редагував журнал «Україна», «Наукові збірники» історичної секції. Автор  10-томної монографії «Історія України-Русі».

Література. До 1932 р. існували умови до розвитку в Україні (як і загалом у СРСР) різних літературних напрямків.

Представниками символізму в Україні були О. Олесь, М. Вороний, Г. Чупринка, О. Кобилянська, Д. Загул, Я. Савченко, М. Терещенко, П. Тичина, В. Ярошенко, які організували групу «Музагет» (1919 р.). Їх теоретичні засади – світ непізнаванний і відображати його можна лише приблизно, символічно.

Продовжували творити представники футуризму (з латинської «майбутнє»). Вони проповідували мистецтво майбутнього в незвичайних проявах, аж до створення своєрідної мови і слів, таким чином відкидаючи традиційну літературу і пропагуючи модернізацію її змісту й форми. Представники – М. Семенко, Г. Шкурупій, М. Ірчан, М. Терещенко, М. Бажан, Ю. Яновський. Вони створили групу «Аспандут» – Асоціація панфутуристів.

З’явився такий напрям, як пролеткультівство. Це була лівацька течія, теоретики якої заперечували значення класичної спадщини, пропагували створення «лабораторним шляхом» «чисто пролетарської культури», яка відповідала б «пролетарській психіці». В Україні теоретиками й активними пропагандистами пролеткультівських теорій були В. Блакитний, Г. Михайличенко, М. Семенко, М. Хвильовий. Ці теорії були досить суперечливі. Так, деякі лідери українських пролеткультівців (М. Хвильовий, В. Сосюра), з одного боку, проголошували ідеї, які можна назвати космополітичними, а з іншого – підкреслювали особливе значення використання й розвитку української мови, виступали проти насильної русифікації.

Опонентами пролеткультівців стали так звані неокласики. Вони орієнтувалися на класичні зразки світової літератури. Представники – М. Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бурггардт (Юрій Клен).

Різноманітні літературні напрямки сприяли оформленню певних літературних об’єднань. Серед них набільш авторитетними були Спілка пролетарських письменників «Гарт» і Спілка селянських письменників «Плуг».

Учасники Спілки пролетарських письменників «Гарт», серед яких були В. Сосюра, І. Кулик, М. Хвильовий, П. Тичина, Ю. Смолич, підкреслювали свою підтримку комуністичної партійності, а, з іншого боку, головний теоретик «Гарту» – В. Блакитний говорив про створення «комуністичної культури, культури загальнолюдської, інтернаціональної і безкласової». Лідери «Гарту», виходячи а того, що культура – явище цілісне, вважали, що їх організація повинна об’єднувати діячів музики, театру, живопису.  

Після розпаду «Гарту» (що стався в 1925 р. у зв’язку зі смертю його організатора Василя Блакитного) Микола Хвильовий засновує Вільну академію пролетарської культури (ВАПЛІТ) як альтернативу масовим і підлеглим владі офіційним організаціям. Члени ВАПЛІТЕ – М. Яловий, А. Любченко, М. Куліш, М. Бажан, І. Дніпровський, О. Досвітній, Г. Епік, М. Йогансен, І. Сенченко, О. Копиленко, П. Панч, Ю. Смолич, П. Тичина, Ю. Яновський. Вони наполягали на європейській орієнтації, що виразилося у лозунгу: «Геть від Москви». У 1926 р. діяльність ВАПЛІТЕ піддана партійній критиці. М. Хвильовий, М. Яловий, О. Досвітній виключені з ВАПЛІТЕ. Був підданий критиці роман М. Хвильового «Вальдшнепи», частина журналу «Вапліте» з продовженням роману конфіскована в типографії. В 1928 році організація самоліквідована.

«Плуг» – спілка селянських письменників (А. Головко, П. Панч). У своїй платформі ця Спілка ставила завдання спрямовувати творчість на організацію психіки і свідомості селянської маси, сільської інтелігенції в дусі пролетарської революції.

У першій половині 20-х років ХХ ст. з’являється «теорія боротьби двох культур» (української і російської), яку активно відстоював один із лідерів комуністичної партії України Д. Лебідь. Прихильники цієї теорії розглядали українську культуру як відсталу, селянську, заперечували необхідність її розвитку. Ця теорія на практиці могла поглибити розрив між робітниками і багатомільйонною селянською масою, вона зміцнювала платформу двох національних таборів – російського й українського, озброюючи кожний із них ідеєю боротьби до повної перемоги «своєї» культури. Ця теорія була засуджена на офіційному рівні.

У 1927 році в Україні для протиставлення недержавним літературним об’єднанням й більшовицького керівництва літературним процесом була створена офіційна Всеукраїнська спілка пролетарських письменників.

Українізація дала поштовх для активізації мистецького життя, в тому числі мистецтва театру і кіно.

Справжньою творчою лабораторією став театр Леся Курбаса «Березіль». Режисер виводив український театр на шлях європейських пошуків нових засобів виразності. Невипадково макети театрального об'єднання «Березіль» отримали золоту медаль на Всесвітній театральній виставці у Парижі в 1925 р. Тут були вперше поставлені п’єси видатного драматурга М. Куліша «Народний Малахій», «Мина Мазайло».

Великих успіхів було досягнуто в кіномистецтві. З 1922 року почалося ви¬робництво художніх фільмів, більшість яких було присвячено подіям грома¬дянської війни. Найбільш вдалим серед історичних фільмів був «Тарас Трясило» режисера П. Чардиніна (1927 р.).  

Переломний етап у розвитку укра¬їнського   радянського   кіномистецтва пов’язаний з творчістю О. Довженка, який в 1926 році працював кінорежисером на Одеській кіностудії. В історії укра¬їнського та світового кіномистецтва по¬чесне місце  посідають  його  фільми «Сумка дипкур’єра», «Звенигора» (1928 р.), «Арсенал» (1929 р.), «Земля» (1930 р.).

У 1958 р. на всесвітній виставці в Брюсселі його фільм «Земля» включено до почесного списку дванадцяти кращих фільмів світу всіх часів і народів. Стилістика, створена Довженком, поклала початок напряму, який визначають як «український поетичний кінематограф».

Пер¬шим звуковим фільмом в Україні була документальна стрічка «Симфонія Дон¬басу» Д. Вертова (1930 р.), а серед ху¬дожніх – «Фронт» О. Соловйова (1931 р.). Талановитим українським режисером став і видатний скульптор І. Кавалерідзе, що спробував себе у кіно наприкінці 20-х років ХХ ст.

  Мистецтво. Український живопис 1920-х років представлений різними течіями й напрямками. Поряд із представниками традиційного реалізму працювали прихильники футуризму, формалізму (надання переваги форми над змістом).

У живописі найбільш відомими були полотна К. Костанді, Ф. Кричевського, С. Мурашко, М. Самокиша. Г. Нарбут оформив перші українські радянські книги і журнали «Мистецтва», «Зорі», «Сонце труда». У Західній Україні в перші післяреволюційні роки працювали такі художники, як І. Трут, О. Монастирський, І. Курплас.

  Київський художній інститут став справжнім центром авангардного образотворчого мистецтва. Сюди в цей час повертається Казимир Малевич – основоположник такого модерністського напряму в живописі, як супрематизм, в якому зображення складалося зі сполучень найпростіших геометричних фігур. У 20-х роках ХХ ст., крім Української академії мистецтв, в Харкові і Одесі була організована ціла мережа державних художніх музеїв.

М. Бойчук був творцем тогочасного іконописного стилю у живопису – поєднання впливів візантійського мистецтва та інших монументальних стилів раннього ренесансу з елементами українського національного орнаменту, мозаїки та фрески, іконопису та портретного живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. Майже всі «бойчукісти» були репресовані, а їх численні монументально-декоративні роботи та фрески знищені (розписи Луцьких казарм у Києві 1919 р., оформлення українського павільйону на І Всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві у 1923 р., фрескові розписи Київського художнього Інституту, монументальні фрески інтер’єрів Першого селянського санаторію ім. ВУЦВК на Хаджибейському лимані в Одесі, Одеського Дому преси та ін.).

У розвиткові скульптури головний акцент робився на її пропагандистських, ідеологічних можливостях. Практично в кожному місті, селищі міського типу були поставлені пам’ятники В. Леніну  на шкоду відтворенню в скульптурі постатей видатних представників української нації. Щоправда, винятком став образ всенародно шанованого Тараса Шевченка. Найвідоміші його пам’ятники у Харкові, Києві й Каневі створив Матвій Манізер. У Донбасі в Святогорську пам’ятник Артему (Федору Сергєєву) виконаний Іваном Кавалерідзе  в стилі кубізму.

У руслі розвитку світової архітектури збагачувалося українське архітектурне мистецтво. Українське бароко поступово витісняється, хоча окремі будівлі в цьому стилі ще зводяться. Прикладом може служити будівля Сільськогосподарської академії у Києві.

Поширення набули нові архітектурні стилі, зокрема, два близькі – раціоналізм і конструктивізм. Вони мали багато спільних рис, оскільки обстоювали раціональну доцільність, економність, лаконізм у засобах виразу, засвоєння досягнень науки і техніки. До цих стилів відносять головпоштамт і комплекс адміністративних будівель («Держпром») у Харкові.

3. Утвердження тоталітарного режиму на початку   1930-х рр. мало негативні наслідки стосовно української культури. Не лише згортається політика українізації, але й починається винищення української творчої еліти. Розпочалася чорна доба «розстріляного відродження», кульмінацією якої став страхітливий голодомор 1932–1933 pp.

Термін «розстріляне Відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавриненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920–30-х рр. За це десятиліття (1921–1931 рр.) українська культура спромоглася надолужити відставання в багатьох галузях культури, викликане двохсотрічним пануванням царської Росії й навіть переважити на терені вітчизни вплив інших культур, російської зокрема. Так, на 1 жовтня 1925 року в Україні налічувалося близько 5000 письменників.

Комуністичний терор 30-х років ХХ ст., що прийшов на зміну українському відродженню 20-х років ХХ ст., зупинив на злеті, перервав, відсунув у часі на десятиліття розвиток української культури, літератури, розвиток української нації як цілісного організму. Значна частина української інтелігенції, молодих талановитих письменників, поетів, діячів культури, науки та мистецтва загинула в сталінських тюрмах і концтаборах.

Про масштаби репресій свідчать такі факти: було репресовано 238 українських письменників і 62 українських вчених мовознавців (із 85). Лише наркомат освіти, який очолив проведення в життя політики українізації, «очистили» від 2 тисяч співробітників.

У 1930 р. був організований судовий процес над Спілкою визволення України, яка нібито була створена для відділення України від СРСР, Головні обвинувачення були висунуті проти віце-президента Всеукраїнської академії наук С. Єфремова. Перед судом постало 45 чоловік, серед яких були академіки, професори, вчителі, священнослужитель, студенти. Були винесені суворі вироки, хоча насправді ніякої підпільної організації не існувало. Подальші арешти в середовищі діячів науки і культури і жорстокі розправи проводилися без відкритих процесів. Закрили секцію історії Академії наук, був арештований М. Грушевський. Його незабаром звільнили, але працювати перевели до Москви. Туди ж перевели і кінорежисера О. Довженка.

Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стало 3 листопада 1937 року. Тоді «на честь 20-ї річниці Великого Жовтня» у Соловецькому таборі особливого призначення за вироком трійки розстріляний Лесь Курбас. У списку «українських буржуазних націоналістів», розстріляних 3 листопада, також були Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші.

Загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено понад 100 осіб представників української інтелігенції – цвіту української нації.

Зазнавав арешту М. Рильський, 10 років провів у таборах за обвинуваченням у участі у міфічній Українській військовій організації Остап Вишня, були розстріляні Г. Косинка, М. Зеров, М. Семенко. Покінчив життя самогубством М. Хвильовий, який мужньо намагався врятувати багатьох товаришів.  

Обвинувачення в буржуазному націоналізмі було висунене проти наркома освіти М. Скрипника – старого більшовика, одного з керівників Жовтневого повстання. Він був одним з небагатьох, хто не побоявся відкрито виступити з критикою сталінських методів, відстоював політику українізації. У 1933 р. напередодні арешту М. Скрипник застрелився.

На межі 1920–1930-х рр. була заборонена Українська автокефальна церква, створена на хвилі національного революційного піднесення. Після Другої світової війни така ж доля спіткала й греко-католицьку церкву. Усього ж в міжвоєнний період зруйновано 8 тисяч церковних споруд, тобто більше половини усіх храмів.

Примусова колективізація, загибель мільйонів селян під час голодомору завдали нищівного удару українській культурі в цілому, бо українське село – носій і хранитель традиційної народної культури, звичаїв, хранитель мовних традицій.

Для культури це мало трагічні наслідки, оскільки вона була поставлена під суворий партійний контроль. Для його полегшення створені, крім Спілки письменників, Спілки композиторів, художників, архітекторів. Влада призупиняла всі творчі пошуки. «Соціалістичний реалізм» (сам термін виник у 1932 р.) проголошений єдиним правильним методом літератури і мистецтва, що збіднювало, звужувало творчий процес. Прославляння міфічних досягнень, лакування дійсності, фальсифікація історії стали органічними якостями ідеологізованої літератури. Були зупинені авангардні пошуки й експерименти, які у всьому світі продовжували залишатися магістральною лінією розвитку мистецтва. Диктувалося верховенство історико-революційної, виробничої тематики.

У живописі такі жанри, як натюрморт, пейзаж, портрет, відсувалися на другий план тому, що вони ніби не несли класового навантаження. В архітектурі провідним стилем став радянський (сталінський) псевдокласицизм, який повинен був відображати стабільність режиму, непохитність влади. Найбільш відомою будівлею, побудованою в стилі неокласицизму, є споруда Верховної Ради у Києві (1935–1936 рр.).

Отже, внаслідок національної революції 1917–1920 рр., за діяльності українських національних урядів розпочався новий етап національного відродження в Україні. Він продовжився і за перше десятиліття радянської влади і проявився в усіх галузях національної культури. Однак з початку 30-х років ХХ ст. розпочалися жорстокі репресії проти української інтелігенції. Національне відродження перетворилося в «Розстріляне Відродження».

4. Зовсім інша ситуація склалася після кінця громадянської війни у Західній Україні. Значна частина західноукраїн¬ських земель після громадянської війни увійшла до складу Польщі. Українці на території цієї держави зазнали дискри¬мінації й у сфері мови та освіти.

У 1923 р. міністерство освіти Польщі заборонило вживати слова «українці» і «український», замість них запрова¬джувалися терміни «русин» і «русь¬кий». У 1924 р. вживання української мови було заборонене в усіх державних установах та органах самоврядування. Більшість українських шкіл було перетворено в двомовні («утраквістичні») з перевагою польської мови.

Полонізу¬валися й вищі навчальні заклади. Укра¬їнці змушені були заснувати у Львові таємний Український університет (1921–1925 рр.). Він налічував 3 факультети, 15 кафедр, 54 професори, 1500 студен¬тів. Викладання велося конспіративно в приміщеннях різних українських уста¬нов, а часом і в помешканнях профе¬сорів. Ряд закордонних університетів визнали Український університет у Львові рівноправним із західноєвропей¬ськими і зарахували студентам роки навчання в ньому. Водночас існувала таємна українська політехніка. Проте внаслідок поліційних переслідувань та¬ємні університет і політехніка вимушені були припинити свою діяльність.

Головним осередком української куль¬тури залишалося наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові. У ньому працювало понад 200 науковців. Вони підтримували тісний зв’язок із ВУАН.

5. Смерть Сталіна (1953 р.) та розвінчання культу його особи поклали початок новому етапу в культурному розвитку всіх народів СРСР, який отримав назву «відлиги». Розпочався новий виток опозиційного руху в Україні, внутрішніми передумовами якого були утиски національного культурно-духовного життя, цілеспрямована русифікація українського населення (з кінця 50-х рр. ХХ ст. російська мова була обов’язковою для навчання, а українська вивчалася лише за бажанням). У 1958 році була прийнята партійна постанова «Про зміцнення зв’язку школи з життям», яка фактично проголосила політику «злиття націй» і русифікації. Цю інтернаціоналістичну кому¬ністичну ідею підтримували партійні функціонери в Україні. Політиці русифікації організується спротив у легальній та нелегальній площинах.

Національно-культурну боротьбу з кінця 50-х рр. ХХ ст. продовжила молода генерація так званих «шістдесятників» –українських інтелектуалів, насамперед письменників і поетів, які своєю творчістю прагнули відродити справжні вартості української радянсь¬кої культури, вірили у можливість демократичного реформування радянської системи.

Осередком духовного становлення багатьох «шістдесятників» був київський Клуб творчої молоді «Сучасник». Його виникнення припадає на 1959 р. Президентом клубу став Лесь Танюк – студент режисерського факультету театрального інституту. За ініціативою художниці Алли Горської до них прилучилася велика група живописців. Клуб допомагав молоді наблизитися до народних витоків художнього слова, поезії, театру, малярства, музики, став творчою лабораторією молодих представників української культури. Поїздки по Україні, шевченківські вечори, знайомство із спадщиною «розстріляного українського Відродження» сформували світогляд незалежних духом митців.

Під безпосереднім впливом київського Клуб творчої молоді під назвою «Пролісок» постав у Львові. Його президентом обрали Михайла Косіва. Подібні клуби з’явилися у Дніпропетровську, Одесі та інших містах.

«Шістдесятників» репрезентували – поети Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Василь Симоненко, Іван Драч, Микола Сингаївський, Віталій Коротич, Василь Стус, літературознавці і критики Іван Дзюба та Іван Світличний, письменники Євген Гуцало, Юрій Мушкетик, Роман Іваничук, Микола Руденко, публіцисти Валентин Мороз, В’ячеслав Чорновіл, художники Панас Заливаха та Алла Горська, твори яких виходили далеко за рамки соціалістичного реалізму, підносячи українську літературу та мистецтво на шаблі світової культури.

У зв’язку з реабілітацією жертв сталінських репресій повернулися з таборів та заслання 25 письменників: Зінаїда Тулуб, авторка засудженого історичного роману «Людолови», відомий літературознавець Євген Шабліовський, автор нарисів з історії української літератури, письменники Борис Антоненко-Давидович, Наталя Забіла, Олександр Ковінька, Василь Мисик, Іван Багмут та ін. Посмертно були реабілітовані й повернуті в літературу та мистецтво письменники, художники, актори «розстріляного відродження», розпочалося друкування їхніх творів, з’являються наукові дослідження їх творчості.

У 1962 р. з’являється стаття І. Дзюби «Перший розум наш», присвячена викриттю прислужницької ролі тієї частини української інтелігенції, яка в ім’я корисливих благ зреклася власного народу. На конференції з питань культури української мови у Київському університеті (лютий 1963 р.) «шістдесятники» вимагали визнання української мови урядовою мовою УРСР. У 1964 р. вони поширювали листівки з протестами проти навмисного підпалу Державної публічної бібліотеки АН України в Києві, коли назавжди загинули унікальні рукописи та рідкісні книги. А в 1965 р. І. Дзюба у своїй статті «Інтернаціоналізм чи русифікація?» говорив про необхідність розширення прав національної культури.

«Шістдесятники» намагалися відродити у людських душах віру у найсвятіші ідеали, пробудити інтерес до рідного слова та культури. Своєрідною формою опору тоталітарному режимові була поява позацензурних видань «самовидавів». Перший самвидав з’явився у 1964 р.  Це –  «Воля і Батьківщина» – машинописний журнал Українського національного фронту, а також «Український вісник», який редагував В’ячеслав Чорновіл. Ці опозиційні журнали популяризували і друкували твори І. Дзюби, В. Мороза, Е. Сверстюка, І. Світличного, а також вірші В. Симоненка, який, звертаючись з надією до молодого покоління українців, підкреслював, що «можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину». Частина цього твору була покладена на музику В. Пашкевичем і стала визнаною піснею-гімном синівській любові.

Ідеями самоутвердження та героїки пройнята поезія Ліни Костенко, яка порушувала проблеми марнотності життя, засуджувала намагання позбутися своєї національної самобутності. Хвилювали твори поета Василя Стуса, глибоко патріотичні за своєю сутністю. Він зробив спробу синтезувати національну догматику із загальнолюдськими цінностями, боровся за виповнення і реалізацію людини, і лише через неї – нації і народу.

Принципи «шістдесятництва» знайшли своє виявлення у мистецькій творчості. Так, у 1965 р. талановита київська художниця Т. Яблонська створила картину «Травень». У цьому творі давня традиція українського народного живопису набувала своєрідної трансформації у професійне мистецтво, впроваджувалася образно-символічна система відображення світу.

 Деякі зрушення відбулися і в галузі українського кінематографа. На той час в Україні працювало 3 кіностудії (Київ, Одеса, Ялта). Новим явищем в українському радянському кіно були одеські фільми Марлена Хуцієва та Ф. Миронера «Весна на Зарічній вулиці» (1956 р.), «Жага» Є. Ташкова (1959 р.), а також «Іванна» В. Івченко (1960 р.), «Сон» В. Денисенко (1964 р.).

Спадкоємці традицій О. Довженка в кінематографії – Сергій Параджанов, Леонід Осика, Юрій Іллєнко та ін. у середині 60-х рр. ХХ ст. започаткували новий напрям, який отримав назву українського поетичного кіно. Естетична платформа поетичних фільмів ґрунтувалася на традиціях народної культури. Твори цього напрямку стали живим втіленням національної своєрідності кінематографу України.

Серед особливостей поетичного кіно треба виділити його тісний зв’язок із літературою, звертання до української класики. «Тіні забутих предків» (1964 р.) С. Параджанов створив за однойменною повістю М. Коцю¬бинського, «Камінний хрест» (1968 р.) Л. Осика – за В. Стефаником, «Вечір напередодні Івана Купала» Ю. Іллєнко (1966 р.) зняв за М. Гоголем. Проте зв’язок з літературою не обмежувався звертанням до першоджерел. До кінематографічного процесу долучилися інші письменники – автори сценарію І. Чендей, І. Драч, Д. Павличко, які збагатили твори новими засобами, творчо підійшли до прочитання прози, впровадили жанр притчі, внутрішній монолог поєднали з художністю й документалізмом.

Процес розвитку української музики в 50-60-ті роки ХХ ст. характеризується удосконаленням усіх її жанрів, створенням нових творів (представники: В. Губаренко, К. Данькевич, В. Кирейко, Є. Станкович; пісенна творчість: А. Малишко, М. Ткач, М. Сингаївський, П. Майборода, О. Білаш, І. Шамо; оперні співаки: Д. Гнатюк, А. Солов’яненко, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко).

Оригінальним мистецьким явищем була авторська пісня. У розвиток цього жанру неоціненний внесок зробив видатний композитор В. Івасюк.

У 60-90-х роках ХХ ст. відбувається стильове оновлення художньої творчості, поширюється експериментаторство в галузі сучасних художніх технік, з’являються нові мистецькі жанри (представники: К. Трохименко, М. Бурачек, П. Волокидін, О. Шовкуненко, М. Глущенко, В. Касіян, Т. Яблонська, Ф. Манайло, В. Задорожний, І. Марчук, В. Бородай, Г. Кальченко).

Отже, «шістдесятники» хотіли зробити літературу та мистецтво незалежними від комуністичної ідеології, забезпечити провідну роль української мови в освітній і культурній діяльності України, експериментували з різними стилями. Їхня діяльність викликала хвилю заборон, а згодом і арештів, що прокотилися Україною.

«Відлига» закінчилася трагічно для покоління шістдесятників». Більшість з них були репресовані, а В. Стус, В. Марченко, О. Тихий, Ю. Литвин загинули в ув’язненні.

6. Невід’ємну складову частину процесу національно-культурного відродження становить творчість представників української еміграції. Українська культура почала розвиватися у різних край Європи, Американського та Австралійського континентів.

Еміграційний процес почався відразу ж після занепаду УНР і продовжувався впродовж наступних періодів. Українці осідали у Відні, Варшаві, Парижі, Берліні, Белграді, Софії та інших європейських центрах. Щоб задовольнити свої духовні   потреби й дати вихід творчим можливостям, українці за кордоном розгорнули бурхливу організаційну та культурно-освітню діяльність. Були створені українські науково дослідні заклади, просвітницькі організації, засновано чимало газет та видавництв.

Першою заснованою у діаспорі вищою школою став Український вільний університет у Відні. Його фундатором був Союз українських журналістів і письменників, а співзасновниками – юрист, професор С. Дністрянський та професор М. Грушевський. Після закінчення Другої світової війни університет відновив свою діяльність у Мюнхені (Німеччина), де проводилися ґрунтовні українознавчі дослідження.

Великим центром міжвоєнної еміграції була Чехія, особливо Прага та курорти містечко Подебради. В історії української діаспори чеський період називають «золотим» віком. У Празі, де зібралися кращі мистецькі та наукові сили, був створений Музей визвольної боротьби України, що функціонував під керівництвом Дмитра Антоновича. Музей став визнаним загальноукраїнським центром музейних та архівних пам’яток, пов’язаних із українським еміграційним та політичним рухом XX століття. А сам Д. Антонович створив і видавав на еміграції універсально-оглядовий збірник «Українська культура», – жанр якої – академічні лекції. У Празі діяла Українська студія пластичного мистецтва, зі стін якої вийшло чимало талановитих митців. У 1926 р. науковець і мистецтвознавець В. Щербаківський здійснив у чеській столиці видання другого випуску «Українського мистецтва», присвяченого буковинським і галицьким дерев’яним церквам, надгробним і придорожнім хрестам, скульптурам і каплицям.

У Празі жили і працювали видатні українські поети –Олександр Олесь, Олег Ольжич, Євген Маланюк, поетеса Олена Теліга. З Чехією пов’язані також імена Наталени Королевої та Василя Королева - Старого – забутих сьогодні письменників.

У 1939 р., коли німецькі війська окупували Чехословаччину, майже всі українські установи припинили свою роботу. У 1945 р. деякі з них були перенесені до Берліну, Парижа та на Американський континент.

Найбільш численна українська діаспора у післявоєнний період сформувалася у США. Вона була найбільш політизованою. Українці в Америці заснували Українську національну асоціацію, яка почала видавати найпопулярнішу на Заході українську газету «Свобода», а також інформативний англомовний «Український тижневик». У США було створено Наукове товариство ім. Т. Шевченка і Українську академію мистецтв та науки, що продовжували в імміграції традиції своїх львівських та київських прототипів. У 1964 р. у Вашингтоні було встановлено пам’ятник Т. Г. Шевченку, на відкритті якого побувало майже  100 тис. українців. Автором монументу став всесвітньовідомий скульптор і живописець Леонід Молоджанин (Лео Мол). На американському континенті були також установлені пам’ятники В. Великому, М. Шашкевичу, В. Стефанику, Лесі Українці та іншим діячам української культури. Америка стала притулком для багатьох дисидентів. У 70-х рр. ХХ ст. сюди прибули В. Мороз, П. Григоренко, С. Караванський, Н. Світлична, Раїса та Микола Руденки, уникаючи від переслідувань радянського режиму.

«Батьком»  українського співу в Америці називають композитора, диригента і хормейстера Олександра Кошиця. Своєю творчістю він пропагував українську культуру за кордоном, знайомив із мистецтвом українського хорового співу.

Важливе значення для збереження української культурної спадщини мало відкриття у 1970 р. трьох українських кафедр у Гарвардському університеті. Невдовзі був заснований Гарвардський український дослідний інститут під керівництвом Омеляна Пріцака. Українська католицька шкільна система у США, крім релігії та вивчення української мови, забезпечувала ознайомлення нових поколінь з історією та культурою України.

З усіх українських митців найбільшої світової слави зажив Олександр Архипенко, який прибув у США ще в 1923 році. Він увійшов в історію мистецтва як один із основоположників культури модернізму. Мав індивідуальні виставки в Німеччині, Франції, Англії. У Нью-Йорку відкрив власну мистецьку школу.

Збереженню й популяризації українського мистецтва в діаспорі служать і Український музей у Клівленді, Український національний музей у Чикаго, музей-архів у Денвері. Претендує на загальноукраїнський музей діаспори відомий музей Союзу українок у Нью-Йорку. До категорії музеїв слід також віднести дуже цінну і багату мистецьку збірку під церквою на православному кладовищі в Савт Бавнд Бруку. В Едмонтоні в 1974 р. створено Українсько-Канадський архів-музей. Уряд провінції Альберта щорічно виділяє на його утримання приблизно 5 тисяч доларів.

Селом української культурної спадщини називають заповідник-музей просто неба, створений у 1971 р. за 50 кілометрів від Едмонтона. Тут працює музей народного мистецтва з неодмінними писанками, вишиванками, керамікою, давнім одягом. Заповідник має дослідницький та реставраційний центри.

У церковній архітектурі спостерігається своєрідна мішанина стилів – українсько-канадський синтез. Найпомітнішими зразками українсько-канадської архітектури є церкви Матері Божої Неустанної Помочі в Йорктоні, Володимира й Ольги у Вінніпезі, св. Йосафата в Західному Торонто, Успенія в Портедж Ля Прері, Покрови в Даворіні, св. Йосафата в Едмонтоні і «степова катедра» в Кукс Крік. Міжнародним визнанням користується творчість українського архітектора Радослава Жука. До здобутків української сакральної архітектури належать споруджені за його проектами церкви пресв. Євхаристії (Торонто), пресв. Родини і св. Йосипа (Вінніпег), Чесного Хреста в Тандер-Беї (Онтаріо), пресв. Трійці (Кергонксон, штат Нью-Йорк). У 90-ті роки споруджено церкву св. Степана (Калгарі, Канада), яка репрезентує подальший розвиток ідеї церковної будови як незламної фортеці. Кожна баня немов розтята по вертикалі навпіл. На місці розтину, на неприступному мурі височить далеко знесений у небо хрест. Професор Р. Жук нагороджений Канадською медаллю архітектури (1986 р.), обраний почесним членом Королівського інституту архітектури Канади.

Другою за численністю була канадська діаспора. Центром українства вважався Едмонтон, Вініпег, а особливо Торонто – осередок Всесвітнього конгресу вільних українців. Важливу роль для розвитку української культури відігравали музеї, зокрема, «Село української спадщини», Український музей у Саскатуні, Парк української писанки у Вегревілли, де встановлена 20 - метрова писанка, що крутиться на металевій опорі (автор проекту Павло Цимбалюк). Писанка стала окрасою Канади, символом української громади.

На відміну від американської діаспори канадській притаманний дещо патріархальний, фольклорний підхід до української культури. Дуже популярним у Канаді було існування значної кількості українських танцювальних та співочих ансамблів. Взагалі україно-канадці виробили власну культурну традицію. Письменники, як наприклад, Ілля Кирияк, майстерно змалювали українською та англійською мовами життя перших українських переселенців у Канаді. Архітектор Радислав Жук поєднував у проектах українських церков традиційні та сучасні елементи. Часто використовував у своїй творчості українські мотиви художник Вільям Курилюк, який здобув світову славу.

У 1970–1980 рр. у Канаді активізувалися українознавчі дослідження в університетах, був заснований інститут українських студій (1976 р.), опублікована «Енциклопедія України». В пам’ять 50-ї річниці голодомору 1932–1933 рр. у Канаді був створений широковідомий документальний фільм про цю страшну для українського народу трагедію. Українці Канади, які становили 3% населення країни, боролися за офіційне визнання української культури, були у перших рядах тих, хто примусив канадський уряд виробити політику багатокультурності й у 1987 р. увести відповідні положення до Конституції Канади.

Притулком для помітної частини українських політичних та культурних діячів у роки радянського свавілля стала Франція. У Парижі вони створили бібліотеку ім. Симона Петлюри, в якій зберігалося чимало цінних творів української літератури та історії. У м. Сарселі (неподалік Парижа) почало працювати Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, що представляло європейське відділення цієї організації. У Франції плідно працював відомий український історик Ілля Борщак. Його праці, написані з використанням багатої джерельної бази, присвячені українсько - французьким зв’язкам, які у XVIII ст. підтримували гетьман на еміграції Пилип Орлик та його син Григорій.

У Франції під керівництвом учасника Української Національної революції 1917 – 1921 рр. В. Кубійовича побачила світ україномовна «Енциклопедія українознавства». А в 1967 р. у Сорбонському університеті була захищена перша дисертація з україніки – «Драй – Хмара» і українська «неокласична школа». Її авторка Оксана Драй - Хмара згодом опублікувала й листи свого батька і заслання у Лук’янівській в’язниці, що відкрили світові одну із драматичних сторінок в історії української культури.

Італія стала духовним осередком українців за кордоном. Після того як у 1946 р. радянський уряд заборонив в Україні діяльність греко-католицької церкви, чимало її інституцій було переміщено до Риму. Італійська столиця була місцем осідку такого чернечого ордену, як василіани. Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. у Римі був відкритий Український католицький університет, а у 1969 р. завершилося будівництво собору св. Софії, значну частину коштів на яке виділив кардинал Й. Сліпий.

Ціла мережа українських організацій була заснована в Австралії. Серед них можна виділити Жіночу асоціацію, молодіжні організації «Пласт», «СУМ», філіал НТШ, а також різноманітні профспілкові й творчі колективи.

Отже, українська культура в діаспорі – це творче продовження тих культурних процесів, що розгорнулися в Україні на початку XX ст., розвиток тих напрямів, що були заборонені комуністичним тоталітарним режимом. Діаспора збагатила вітчизняну культурну спадщину, зберегла багатьох культурних діячів, відродила діяльність низки установ та організацій, підготувала ґрунт для подальшого піднесення української культури.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46121. Методика логопедического обследования ребёнка с общим недоразвитием речи 24.5 KB
  Методика логопедического обследования ребёнка с общим недоразвитием речи. Необходим анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороной речи развитием лексического запаса и грамматического строя. Важно определить соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка; выявить компенсирующую роль сохранных звеньев речевойспособности; сопоставить уровень развития языковых средств с актуальным их использованием в речевом общении. Важно выяснить в каком возрасте появились первые слова и каково количественное соотношение...
46122. Методика логопедического обследования заикающегося ребёнка 17 KB
  Из беседы с родителями логопед выясняет наиболее значимые события происшедшие в семье ОБО ВСЕМВСПОМИНАЙ После уточнения сведений о ребенке проводится обследование речи заикающегося и внеречевых процессов оказывающих непосредственное влияние на его речевую деятельность. Проводится исследование его общительности моторики подражательности импрессивной и экспрессивной речи игровой учебной производственной деятельности особенности личности заикающегося.Для исследования речи детей используются картинки книжки со стихами...
46123. Методика логопедического обследования при нарушениях письменной речи 25.5 KB
  Цель обследования: выявление этиологии симптоматики нарушений чтения и письма. Обследование письма. Нарушение письма у детей это особые специфические затруднения которые обусловлены системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка которое у детей достигших школьного возраста при нормальных умственных способностях и слухе проявляется прежде всего в недостаточной сформированности представлений о звуковом и морфологическом составе слова. Общие методические рекомендации обследованию письма у детей...
46124. Технология развития общей, мелкой моторики рук у детей с нарушениями речи 16 KB
  Коррекция особенностей моторного развития детей направлена на нормализацию мышечного тонуса исправление неправильных поз развитие статической выносливости равновесия упорядоченного темпа движений синхронного взаимодействия между движениями и речью запоминание серии двигательных актов воспитание быстроты реакции на словесные инструкции развитие тонких двигательных координаций необходимых для полноценного становления навыков письма. Этому служат следующие упражнения: сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и...
46125. Методика развития артикуляционной моторики у детей с речевыми нарушениями 16.5 KB
  Особо можно выделить кончик языка ибоковые края передней и средней частей языка так как от их работы зависит качество звуков. В артикуляционную гимнастику входят упражнения в ходе которых вырабатываются следующие положения кончика языка: опущен за нижние зубы Почистим зубы поднят вверх к альвеолам Маляр Грибок Гармошка. После того как каждое положение будет отработано дается упражнение на переключение с одного положения языка на другое Качели. Средняя часть спинки языка наиболее ограничена в...
46126. Технология формирования интонационной стороны речи у детей. Развитие дыхательной и голосовой функций 19.5 KB
  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОСА У ДЕТЕЙ Восстановление голосовой функции у детей осуществляется комплексно совместными усилиями медицины и специализированной области логопедии фонопедии. Однако начальным звеном всегда является психотерапевтическая беседа основная цель которой убедить ребенка в возможности восстановления голоса установить с ним контакт включить его в активную работу разъяснив цели и задачи коррекции. Собственно голосовые упражнения состоят из вызывания голоса закрепления голоса и автоматизации процесса голосоведения....
46127. Характеристика этапов и содержания работы по формированию правильного произношения у детей(не выделяют точное колличество этапов,поэтому это не носит принципиального характера. 23.5 KB
  Логопед в ходе выполнения ребенком задания проверяет правильно ли он выбрал позу для произношения нужного звука. Поскольку это не всегда приводит к положительным результатам логопеду следует в таких случаях отвлечь внимание от звука переключив на другой объект. По мере овладения движением необходимым для реализации звука логопед переходит к отработке движений обязательных для других звуков. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков Цель данного этапа заключается в том чтобы сформировать у ребенка первоначальные...
46128. Организация и содержание совместной работы логопеда и воспитателя (учителя) детского сада (школы) для детей с нарушениями речи 21 KB
  Организация и содержание совместной работы логопеда и воспитателя учителя детского сада школы для детей с нарушениями речи. Взаимодействие логопеда и воспитателя В задачу воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально развивающихся сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатели определяют возможности детей в изобразительной...
46129. Индивидуальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста как эффективная форма коррекционной работы 22.5 KB
  Не менее важным является развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. Активизация мыслительной деятельности детей развитие внимания и памяти необходимые условия для успешного и разностороннего обучения дошкольников. развитие памяти внимания мышления воображения обязательная составляющая индивидуального логопедического занятия. Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики пальцев рук ускоряет созревание речевых областей истимулирует развитие речи ребенка позволяет быстрее исправить дефектное звукопроизношение.