86593

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках, а также с отчетом о движении денежных средств

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Если доходы превышают расходы то объем ресурсов актив или пассив растет если уменьшается объем ресурсов то уменьшается и объем расходов. Вместе с тем если поток расходов превышает поток доходов то у организации за отчетный период уменьшается объем активов что рассматривается как убыток.

Русский

2015-04-08

32.04 KB

8 чел.

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках, а также с отчетом о движении денежных средств.

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности взаимодействуют между собой. Любая организация формирует свои экономические ресурсы за счет разности доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то объем ресурсов (актив или пассив) растет, если уменьшается объем ресурсов, то уменьшается и объем расходов. В первом случае организация получает прибыль, во втором — убыток. Вместе с тем, если поток расходов превышает поток доходов, то у организации за отчетный период уменьшается объем активов, что рассматривается как убыток.

Связь между отчетом о финансовых результатах и балансом раскрывается постулатом Эмануэля Пизани. Согласно постулату разность между активом и пассивом баланса образует прибыль, которая должна быть равна разности между доходами и расходами отчета о финансовых результатах; баланс образует статику, а отчет о прибылях и убытках — динамику хозяйственной деятельности организации.

Ао - По = Ко,

где Ао — актив на начало периода; По — привлеченный капитал; Ко — собственный капитал.

А1 – П1 – К1,

где А1,П1, К1— те же величины, но на конец отчетного периода.

К1, -Ко = (+, -)L,

где L — финансовый результат.

Д-Р = (+,-)L,

где Д - доходы; Р - расходы, их разность образует финансовый результат.

В реальной действительности величины активов, привлеченного капитала, доходов и расходов не могут быть исчислены точно, поэтому постулат Пизани не позволяет реально выявлять финансовой результат деятельности организации.

Современная бухгалтерская отчетность представлена в отечественной и зарубежной практике двумя основными формами отчетности. Исторически первой отчетной формой был баланс. Тем не менее он представляет собой логическое следствие отчета о прибоях и убытках. Для коммерческих организаций в нашей стране большее значение имеет баланс. На макроуровне решающее значение имеет национальное счетоводство, полностью ориентированное на отчет о финансовых результатах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розвязків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки обєднаних в загальний клас структурно неоднорідних обєктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.
65346. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 157.5 KB
  Процес становлення громадянського суспільства в Україні та розбудова української демократичної правової держави передбачає перетворення українського народу з об’єкта державного управління в пріоритетний суб’єкт влади.
65347. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін 162 KB
  Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.