86610

Основные принципы (правила) и этапы составления промежуточного и/или годового бухгалтерского отчета

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Консолидируемое составляет компания по данным предметам органами Промежуточная отчетность = распределение доходов и расходов м у отчетными периодами – распределение косвенных расходов – проверочные действия записей на счетах если ошибки – корректировка или исправление нет ошибок – формирование промежуточного финансового результата от продажи продукции сч90 – формирование промежуточного финансового результата от прочих операций сч91 выявление промежуточного фин.книги на конец отчетного периода – состояние промежуточного баланса –...

Русский

2015-04-08

31.76 KB

0 чел.

Основные принципы (правила) и этапы составления промежуточного и/или годового бухгалтерского отчета.

При составлении БО используются понятия такие как отчетный период – это период за который организация должна БО, отчетная дата – дата по состоянию на которую организация составляет фин.отчетность. Отчетность делится на периодичность составления 1)промежуточная – включает в себя месячную, квартальную, полугод. 9 мес. Промежуточный отчет называют периодическим отчетом. Годовой отчет составляется по итогам работы за год.

Для составления БО отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода. При составлении БО за год отчетным годом является календарный год с 1.01 по 31.12 включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31.12 соответствующего периода. Для организации ии созданные после 01.10. по 31.12 следующего года.

Законом о БУ установлено, что БО является открытой для следующих групп пользователей: учредителей; налог. Органы по месту учета налоговых платежей; территориальных органов государственной статистике. Состав промежуточной и годовой БО различен: Промеж. – ББ Ф-1, отчет о прибылях и убытках Ф-2. Годовая – ББ Ф-1; Ф-2; об изменении капитала Ф-3; о движении денежных средств; приложение к ББ, пояснит. Записка, аудиторское заключение(если организация подлежит обязательному аудиту). Субъектов малого предпринимательства не обязаны проводить обязательный аудит. Могут принять решение о предприятии годового БО в составе Ф1,Ф2.(обществ организации тоже). Не коммерческие организации имеют право не предоставлять Ф3,Ф4,Ф5, но должны включать в состав годовой отчетности Ф6 (целевое использование полученных средств). Все организации должны предоставлять БО не позднее 1 апреля за отчетным годом. Датой предоставление отчетности считается день ее фактической передачи или день почтового отправления. По степени обобщения отчетных данных отчетность бывает – первичная и консолидированная. Первичную составляет каждое юридическое лицо самостоятельно. Консолидируемое составляет компания по данным предметам органами Промежуточная отчетность = распределение доходов и расходов м/у отчетными периодами – распределение косвенных расходов – проверочные действия записей на счетах (если ошибки – корректировка или исправление), нет ошибок – формирование промежуточного финансового результата от продажи продукции (сч90) – формирование промежуточного финансового результата от прочих операций (сч91)- выявление промежуточного фин.результата на сч.99 – закрытие счетов Гл.книги на конец отчетного периода – состояние промежуточного баланса – составление промежуточного отчета о прибыли и убытках.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі об’єму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення об’єму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...
65631. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 297 KB
  Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур яке відшкодовуючи понесені збитки дозволяє стабілізувати виробництво забезпечити фінансову стійкість господарств а відтак і сталість...
65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.