86620

Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерского отчета: назначение, составные части

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности должна содержать существенную информацию об организации ее финансовом положении сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. краткую характеристику деятельности организации т.

Русский

2015-04-08

29.76 KB

2 чел.

Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерского отчета: назначение, составные части.

Как правило, пояснительная записка составляется к годовому отчету. Но в случае необходимости раскрытия дополнительной информации для внутренних или внешних пользователей можно составить пояснительную записку и к промежуточной отчетности.

В пояснительной записке должна быть приведена информация о данных, требование о раскрытии которых определено в п. 27 ПБУ 4/99, а также в других положениях по бухгалтерскому учету. Имеются в виду данные, не нашедшие отражения в формах бухгалтерской отчетности, в том числе: 1. об изменениях учетной политики организации; 2. о материально-производственных запасах; 3. об основных средствах; 4. о доходах и расходах организации; 5. о событиях после отчетной даты; 6. об условных фактах хозяйственной деятельности; 7. по аффилированным лицам; 8. по операционным и географическим сегментам и др.

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности должна содержать существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.

В пояснительной записке следует привести: 1. краткую характеристику деятельности организации, т.е. основные показатели деятельности, факторы, повлиявшие на финансовые результаты отчетного периода, а также решение по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли организации; 2. аналитические показатели, характеризующие состояние-структуру и эффективность использования основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и др.; рассчитать рентабельность организации; 3. оценку финансового состояния организации на краткосрочную перспективу по показателям финансовой устойчивости и платежеспособности организации; 4. оценку финансового состояния на долгосрочную перспективу по показателям структуры источников средств, степени зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, по определению эффективности инвестиций и др.; 5. оценку деловой активности организации.

В пояснительной записке должно сообщаться о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации с соответствующим обоснованием. В противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В пояснительной записке к финансовой отчетности организация объявляет об изменениях в своей учетной политике на следующий отчетный год.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34886. Державний борг. Вплив державного боргу на економіку країни 22.5 KB
  Державний борг-сума грошових средств які держава бере взайми щоб покрити дефіцит бютжету
34887. Податкова система, види податків 22 KB
  Податки у залежності від форми надходження: а прямі; б непрямі. Податки у залежності від формування рівня бюджету:а державні;б місцеві. Прямі податки що безпосередньо йдуть на формування бюджету: ■ податок на додану вартість; ■ прибутковий податок з громадян; ■ податок з прибутку підприємств; ■ плата за землю; ■ податок на нерухомість з юридичних та фізичних осіб; ■ податок з продажів. Непрямі податки це надбавки до цін і тарифів що поширюються на обмежене коло товарів та послуг: ■ акцизи; ■ мита; ■...
34888. Теорія „порівняльних витрат”-основа міжнародної торгівлі 21.5 KB
  Теорія порівняльних витратâ€основа міжнародної торгівлі Міжнародна торгівля це обмін товарами і послугами між державнонаціональними господарствами. Передумовами світової торгівлі виступають міжнародний поділ праці спеціалізація різних країн на виробництві окремих видів товарів і послуг відповідно до технікоекономічного рівня розвитку їх природногсографічних умов.У основі об'єктивної необхідності міжнародної торгівлі лежить концепція порівняльних витрат створена Д. Якщо є незаперечні природні сировинні кліматичні переваги однієї...
34890. Перешкоди на шляху розвитку міжнародної торгівлі 20 KB
  Пошліниємитний збір це з ціллю : а протекціонізниєзахист вітчизняного споживача; б фіскальні пошліни налогові.Квотавводиться обмеження на кількість ввезення продукта з ціллю підтримки вітчизняного виробника.
34891. Сутність поняття роздержавлення та приватизація 23.5 KB
  Сутність поняття роздержавлення та приватизація. Термін роздержавлення на Заході відомий давно і вживається він однозначно за змістом як передача власності з державного сектора в приватний. У нас враховуючи суцільний тобто в усіх сферах монополізм зумовлений пануванням державної власності в поняття роздержавлення вкладається дещо інший зміст. А це означає що однією з суттєвих сторін роздержавлення є перетворення самої держави.
34892. Предмет та функціі економічноі теоріі 24.5 KB
  Пізнавальна функція формування ринкового світогляду. Практична функція розробка економічної політики держави на мові об'єктивних економічних закономірностей. Методологічна функція розробка методів засобів наукового і грументарію необхідних для глибокого об'єктивного дослідження ономічної дійсності.
34893. Поняття людських потреб 28 KB
  Матеріальні потреби це бажання споживачів отримати товари та послуги що приносять їм задоволення. Індивідуальні потреби людини споживчі товари і послуги: а первинні задовольняють життєво необхідні потреби людини фізіологічні об'єкт потреб: предмети першої необхідності; б вторинні задовольняють естетичні та культурні потреби кіно театр спорт книги тощо об'єкти потреб: предмети розкоші. Суспільні потреби потреби урядових установих і громадських організацій фірм що...
34894. Методи економічноі теоріі 32 KB
  Факти описова або емпірична теорія займається збором фактів що відносяться до визначеної проблеми в економіці і співставляє гіпотезу з фактами для підтвердження цієї теорії. Індуктивний метод дослідження це виведення економічних принципів тобто створення теорії на основі добору накопичення систематизації й аналізу конкретних фактів господарського життя. Процес пізнання йде від часткового до загального від фактів до теорії. Дедуктивний метод створення економічної теорії з подальшим...