86733

Безпека життєдіяльності. Загальна характеристика. Середовище проживання людини

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Проблема безпеки та сталого розвитку суспільства хвилювала людство завжди. І чим більше розвивалося людство, тим гостріше ставали ці проблеми для цивілізації загалом, тим більше уваги приділялося наукою і практикою проблем безпеки особистості, суспільства, цивілізації

Украинкский

2015-04-10

335.5 KB

1 чел.

Тема 1

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності.

Лекція 1. Безпека життєдіяльності. Загальна характеристика.

Середовище проживання людини.

План лекції з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів бакалаврів очної та заочної форми навчання. Дніпропетровський аграрно-економічний  університет, Дніпропетровськ, 2013.

    

План лекцій може бути використаний при викладанні та вивченні дисципліни Безпека життєдіяльності.

 

План лекції розраховано для студентів бакалаврів усіх напрямків підготовки.

Матеріали тексту лекції можуть бути використані для проведення практичних і семінарських занять, а також для самостійного вивчення студентами очної та заочної форми навчання.

Склав: ст. викладач                                                              Ю.Ф. Стаценко

Рецензенти: к.т.н., доцент                                                    В.А. Шаломов

                    к.т.н., доцент                                                    Г.Г. Капленко

                    ст. викладач                                                     А.Є. Самусєв

                    асистент                                                            К.А. Кірнос

    

План лекції розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Безпека життєдіяльності»

    Протокол № ___від___________2013р.

    Зав. кафедри БЖД, професор                                         А.С. Бєліков   

Введення

Життя - найбільше досягнення природи. Людина від народження має неосмислене право на:

- життя;

- свободу;

- прагнення до щастя.

Свої права на:

- життя і відпочинок;

- охорону здоров'я;

- на сприятливе навколишнє середовище;

- працю в умовах , що відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Він реалізується в процесі життєдіяльності.

Проблема безпеки та сталого розвитку суспільства хвилювала людство завжди. І чим більше розвивалося людство, тим гостріше ставали ці проблеми для цивілізації загалом, тим більше уваги приділялося наукою і практикою проблем безпеки особистості, суспільства, цивілізації. Історія розвитку суспільства вказує на постійну увагу до умов діяльності, до питань захисту здоров'я людини.

Наука про безпеку розвивалася поетапно, поступово, починаючи з часів Аристотеля, Гіппократа і до сьогоднішніх днів.

У працях давньогрецьких філософів розглядалися умови праці рабів. Знаменитий медик епохи відродження Парацельс (1493 – 1541рр.) вивчав небезпеки, пов'язані з гірничою справою. Йому належить вислів: «Все є отрута, і все є ліки. Тільки одна доза робить речовину отрутою чи ліками....» (чи не є ця думка основною ідеєю принципу нормування). Німецький лікар і металург Георгіус Агрікола (1494 – 1555рр.) виклав питання з охорони праці в роботі «Про гірничі справи». Італійський лікар Рамацціні (1633 – 1714рр.) заклав основи професійної гігієни, написав книгу «Про хвороби ремісників». М.В. Ломоносов (1711 – 1765рр.) написав основоположні роботи з безпеки праці в гірничій справі.

У XIX столітті в зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості з'являється ціла плеяда яскравих вчених, що займаються питаннями безпеки: В.Л. Кирпичов (1845-1913), А.А. Прес (1857-1930), Д.Л. Нікольський (1855-1918), В.А. Левицький (1867-1936 , А.А. Ськочинський (1874 - 1960), С.І. Каплан (1897-1943).

Особливо гострою проблема безпеки особистості суспільства стала після другої світової війни XX в. Після Другої світової війни почали відбуватися, швидкі по суті справи, революційні зміни у змісті людської цивілізації. Бурхливий, вибуховий розвиток науки і техніки (науково - технічна революція) стимулювало радикальні зміни у виробництві, світовому товарообігу, інтенсифікацію потоків фінансових коштів і технічних ідей, що, в свою чергу, породило чимало проблем планетарного, глобального масштабу.

Глобальні проблеми - це проблеми, що стосуються всього людства. Вони зачіпають взаємини між країнами світового співтовариства і природою, питання ресурсозабезпечення, безпеки життя на Землі.

Глобальні питання вимагають глобальних відповідей і широкого міжнародного співробітництва для їх вирішення.

Сучасна епоха розвитку людства має багато різних епітетів: електронна, космічна, ядерна, інформаційна та ін.. Але сьогодні за нею найчастіше закріплюється визначення «епоха глобальних проблем». У цій назві - свідчення зростаючої взаємозалежності всіх країн і регіонів нашого суперечливого  світу в межах всієї планети.

За своїм характером глобальні проблеми різні, але необхідність вирішенняня їх переслідує одну мету - забезпечення безпечного розвитку людства. До їх числа відносяться насамперед:

- збереження миру на Землі;

- екологічна проблема, пов'язана з руйнуванням природного середовища;

- демографічна проблема, породжена швидким зростанням чисельності народонаселення і його міграцією в глобальному масштабі;

- продовольча проблема;

- економічна проблема;

- енергетична та сировинна проблема, викликана обмеженістю мінерально- сировинних ресурсів планети;

- інформаційна проблема;

- проблема здоров'я людини і людства.

Усвідомлення багатоплановості і багатоаспектності проблеми виживання призвело світову, громадську та наукову думку до розуміння проблеми безпеки як інтегративного феномена, що вбирає всі види безпеки (екологічну, промислову, продовольчу і т.д.) і висунуло на перший план проблему розробки наукових основ, теорії і практики забезпечення безпеки людства. Усвідомлення важливості наукового опрацювання сталося в різних сферах науки.

Загальний напрямок положень і досліджень в науковій та практичній  діяльності у галузі безпеки життєдіяльності виражається такими позиціями.

Перше положення, яке дістало всесвітнє визнання, викладено в працях так званого Римського клубу. Римський клуб - це неформальна організація вчених математиків, економістів, екологів, соціологів, фахівців з управління і т.д., створена в 1968 р. Основна мета робіт, що виконувались під керівництвом цього клубу, полягає в розборі наукових методів опису Світу, як складової біосоціосістеми.

Результати робіт, виконаних у рамках Римського клубу, показали, що необхідно переглянути систему загальноприйнятих цінностей і цілей та переходити від вузьконаціональних  регіональних цілей до оцінки глобальної світової рівноваги, що забезпечить безпеку життєдіяльності всього людства.

38-а сесія Генеральної Асамблеї ООН 1983р. створила Міжнародну Комісію з навколишнього середовища і розвитку, яка покликана аналізувати стан навколишнього середовища в контексті глобальних перспектив. На основі оцінок авторитетних експертів, в 1987 р. ця комісія підготувала фундаментальне дослідження «Наше спільне майбутнє». На сучасному рівні об'єктивних знань у ньому відображено розуміння світовим співтовариством гостроти соціоекологічної проблематики, необхідність глобальної періорінтації соціального, політичного, економічного, технічного та культурного розвитку, здійснення для цього відповідних національних і загальнопланетарних проектів.

У 1992 р. у Ріо -де -Жанейро проходила конференція ООН, присвячена «Концепції сталого розвитку світового співтовариства». Конференцією було прийнято документ «Порядок денний XXI століття» і зроблені висновки про необхідність глобального партнерства держав, для досягнення стабільного соціального, економічного, екологічного розвитку людства. У цих документах зазначено, що єдиний спосіб забезпечити безпечне майбутнє - це комплексно вирішувати проблеми розвитку економіки, збереження навколишнього середовища та здоров'я людини.

Наша країна заявила про підтримку концепції ООН, про постійний розвиток людства. Одним з ключових завдань державної політики України на найближчу перспективу, яка визначена в посланні Президента до Верховної Ради: «Україна -  рух у XXI сторіччя»

Стратегії економічного та політичного розвитку

В Указі президента від 09.02.2001г. № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівнів захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру»;

Програмі діяльності Кабінету Міністрів «Реформи заради благополуччя».

Основним завданням для України є зниження рівня техногенно-екологічних ризиків та захист населення і територій від НС.

Законодавчою базою для реалізації цих завдань є:

- ряд нових законів, які сприяють захисту населення від НС природного і техногенного характеру прийняті Верховною Радою;

- проект Закону «Про концепцію сталого розвитку на Україні».

Зниження техногенно-екологічних ризиків, захист населення і територій від НС є для України першорядним завданням, оскільки економіка її десятки років формувалася без урахування об'єктивних потреб та інтересів народу, належної оцінки екологічних можливостей регіонів.

Сьогоднішня структура економіки України не відповідає потребам людини, не забезпечує нормальних умов життя.

Питання 1. Аксіоми, методологічні основи, системний підхід

до безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності як наука виникла на Україні в кінці вісімдесятих років XX століття і зараз знаходиться в стадії свого формування. Її становлення спирається на науково - практичні досягнення в галузі техніки безпеки, охорони праці, охорони навколишнього середовища, пожежного захисту, цивільної оборони, захисту в надзвичайних ситуаціях, профілактичної медицини, біології, ґрунтується на законах і підзаконних актах.

При проведенні теоретичних досліджень з БЖД спираються на ряд аксіом. Як відомо, аксіома - це положення, прийняте без логічного доказу, в силу безпосередньої переконливості. Основним для аксіоми являється людська практика.

До теперішнього часу сформовані наступні аксіоми БЖД:

1. Будь-яка діяльність є потенційно небезпечною. Для кожного виду діяльності існують комфортні умови, що сприяють досягненню її максимальної ефективності;

2. Всі види небезпеки існують, якщо повсякденні потоки речовини, енергії та інформації в навколишньому середовищі не перевищують порогові значення;

3. Джерелами всіх видів небезпек є елементи навколишнього середовища (техносфери);

4. Всі види небезпек діють у просторі і в часі;

5. Усі види небезпеки, роблять негативний вплив на людину, природне середовище і елементи техносфери одночасно;

6. Захист від усіх видів небезпек досягається вдосконаленням джерел небезпеки, збільшенням відстані між джерелами небезпеки і об'єктом захисту, застосуванням захисних заходів;

7. Компетентність людей у світі небезпек та способи захисту від них - необхідна умова досягнення безпеки життєдіяльності;

8. Всі види небезпеки погіршують здоров'я людей, призводять до травм, матеріальних втрат і до деградації природного середовища.

Основна аксіома БЖД

Життєдіяльність людини потенційно небезпечна

Аксіома зумовлює, що всі дії людини і всі компоненти середовища проживання, насамперед технічні засоби і технології, крім позитивних властивостей і результатів, мають здатність генерувати травмуючі і шкідливі фактори. При цьому будь-яка  нова позитивна дія або результат неминуче супроводжується виникненням нових негативних факторів.

Справедливість аксіоми можна простежити на всіх етапах розвитку системи «людина - машина - середовище проживання». Так, на ранніх стадіях свого розвитку, навіть за відсутності технічних засобів, людина безперервно відчуває вплив негативних факторів природного походження: знижених і підвищених температур повітря, атмосферних опадів, контактів з дикими тваринами, стихійних явищ і т.п. В умовах сучасного світу до природних додались численні фактори техногенного походження: вібрація, шум, підвищена концентрація токсичних речовин у повітрі, водоймах, ґрунті; електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання тощо.

Антропогенні небезпеки багато в чому визначаються наявністю відходів, неминуче виникають при будь-якому виді діяльності людини відповідно до закону про непереборності відходів побічних впливів виробництв: «У будь-якому господарському циклі утворюються відходи і побічні ефекти, вони не переборні і можуть бути переведені з однієї фізико - хімічної форми в іншу, або переміщені в просторі». Відходи супроводжують роботу промислово та сільськогосподарського виробництв, засобів транспорту, використання різних видів палива при отриманні енергії, життя тварин і людей і т.п. Вони надходять у навколишнє середовище у вигляді викидів в атмосферу, скидів у водойми, виробничого та побутового сміття, потоків механічної, теплової та електромагнітної енергії тощо. Кількісні та якісні показники відходів, а також регламент поводження з ними, визначають рівні і зони небезпек, що виникають при цьому.

Значним техногенним небезпекам піддається людина при попаданні в зону дії технічних систем: транспортні магістралі; зони випромінювання радіо і телепередавальних систем, промислові зони і т.п. Рівні небезпечного впливу на людину в цьому випадку визначаються характеристиками технічних систем і тривалістю перебування людини в небезпечній зоні. Ймовірно прояв небезпеки і при використанні людиною технічних пристроїв на виробництві та в побуті; електричні мережі і прилади, верстати, ручний інструмент, газові балони і мережі, зброя і т.п. Виникнення таких небезпек пов'язано як з наявністю несправностей у технічних пристроях, так і з неправильними діями людини при їх використанні. Рівні, виникаючих при цьому небезпек визначаються енергетичними показниками технічних пристроїв.

В даний час перелік реально діючих негативних факторів значний і нараховує понад 100 видів. До найбільш поширених, які володіють досить високими концентраціями або енергетичними рівнями відносяться шкідливі виробничі фактори: запиленість і загазованість повітря, шум, вібрація, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, підвищені або знижені параметри атмосферного повітря (температури, вологості, руху повітря, тиску), недостатнє і неправильне освітлення, монотонність діяльності, важка фізична праця та ін.

Навіть у побуті нас супроводжує велика гама негативних факторів. До них відносяться: повітря, забруднене продуктами згоряння природного газу, викидами ТЕС, промислових підприємств, автотранспорту та сміттєспалювальних пристроїв; вода з надмірним вмістом шкідливих домішок; недоброякісна їжа, шум, інфразвук; вібрація; електромагнітні поля від побутових приладів, телевізорів, дисплеїв, ЛЕП, радіорелейних пристроїв; іонізуючі випромінювання (природний фон, медичні обстеження, фон від будівельних матеріалів, випромінювання приладів, предметів побуту); медикаменти при надмірному і неправильному споживанні; алкоголь; тютюновий дим; бактерії, алергени і ін.

Питання 2. Безпека системи. Теоретичні основи БЖД

Всі небезпеки реальні тоді, коли вони можуть впливати на конкретні об'єкти (об'єкти захисту). Об'єкти захисту, як і джерела небезпек, різноманітні. Кожен компонент навколишнього середовища може бути об'єктом захисту від небезпек. У порядку пріоритету до об'єктів захисту відносяться: людина, спільнота, держава, природне середовище (біосфера), техносфера і т.п.

Основний бажаний стан об'єктів захисту - безпечний. Він реалізується при повній відсутності впливу небезпек. Стан безпеки досягається також за умови, коли небезпеки, що діють на об'єкт захисту, знижені до гранично допустимих рівнів впливу.

Безпека - стан об'єкта захисту, при якому вплив на нього всіх потоків речовини, енергії та інформації не перевищує максимально допустимих значень.

Інакше, «Безпека - це стан захищеності людини і навколишнього середовища від небезпек».

Термін «безпека» часто використовується при оцінці якості джерела небезпеки, кажучи про нездатність джерела генерувати небезпеки. У цьому випадку доцільно використовувати термін екологічність джерела небезпеки - стан джерела, при якому дотримується його допустимий вплив на людину, техносферу або біосферу.

Говорячи про реалізацію стану безпеки, необхідно розглядати об'єкт захисту і сукупність небезпек, що діють на нього. Реально існуючі сьогодні системи безпеки наведені в таблиці.

Системи безпеки

Вид небезпек

Об'єкт захисту

Система безпеки

Небезпеки середовища діяльності людини

Людина

Безпека (охорона) праці

Небезпеки середовища діяльності і відпочинку, міста, житла, небезпеки техносфери

Людина

Безпека життєдіяльності

Небезпеки техносфери

Природне

середовище

Охорона природного середовища

Надзвичайні небезпеки біосфери, техносфери, в т.ч. пожежі, іонізуючі випромінювання

Людина, природне середовище, матеріальні ресурси

Захисту в надзвичайних ситуаціях, пожежна та радіаційна захисту

Зовнішні та внутрішні загальнодержавні небезпеки

Суспільство,

нація

Система безпеки країни, національна безпека

Небезпеки неконтрольованою і некерованою громадської діяльності (зростання населення, зброя масового ураження, потепління клімату)

Людство, біосфера, техносфера

Глобальна безпека

Небезпеки космосу

Людство, планета Земля

Космічна безпека

По об'єктах захисту, реально існуючі в даний час системи безпеки можна розділити на такі основні види:

- систему особистої та колективної безпеки людини в процесі її життєдіяльності;

- систему охорони природного середовища;

- систему державної безпеки;

- систему глобальної безпеки.

На всіх етапах розвитку людина завжди прагне забезпечити особисту безпеку, безпеку своєї сім'ї, зберегти здоров'я. Це прагнення є мотивацією багатьох дій і вчинків людини. Людина завжди прагне «передбачати небезпеку; по можливості діяти». В даний час ці завдання вирішуються в системі «безпека життєдіяльності людини у всіх сферах».

Мета, завдання і предмет дисципліни БЖД, її місце в навчальному процесі.  Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною обов'язковою, самостійною дисципліною для навчання студентів денних і заочних відділень і входить до циклу дисциплін професійно - кваліфікаційної підготовки, освітньо - кваліфікаційного рівня - бакалавр.

Мета викладання дисципліни: полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за фахом, з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій та природних небезпек, які можуть викликати надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов'язаних із забезпеченням збереження життя і здоров'я персоналу об'єкта в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

У результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші фахівці) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції включають:

- культуру безпеки і ризик орієнтованого мислення, при якому питання безпеки, захисту і збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті та діяльності;

- знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов'язків з виконання завдань професійної діяльності, з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть викликати надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання;

- вміння оцінити середовище проживання з особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров'я та захисту працівників в умовах загрози та виникнення небезпечних і надзвичайних ситуацій;

- здатність приймати рішення безпеки в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності включають:

 •  виробничо - технологічна діяльність:

• здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи і методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

• вміння оцінити сталість функціонування об'єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

• вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об'єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків;

 •  організаційно - управлінська діяльність:

• здатність орієнтуватися в основних нормативно - правових актах в галузі забезпечення безпеки;

• знання організаційно - правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання в повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

• вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 •  проектно - конструкторська діяльність:

• вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного, техногенного середовища та знайти шляхи запобігання їх вражаючих дій, використовуючи ймовірнісні структурно - логічні моделі;

• вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання, та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

• вміння обґрунтувати нормативно - організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

 •  педагогічно - консультативна діяльність:

• обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності, та дій у надзвичайних ситуаціях;

• вміння надати допомогу та консультації працівникам і населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;

 •  контрольно - консультативна діяльність:

• оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

• здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища проживання з урахуванням специфіки механізму токсичної дії шкідливих речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих факторів.

Предметом навчальної дисципліни є люди і середовище, в якій вони живуть і здійснюють трудову діяльність.

Обсяг навчального матеріалу для студентів економічних напрямів, агрономічного факультету «агрономія» 72 академічні години (2 кредити EСTA). Кількість модулів 2, аудиторних занять 24, самостійна робота 48 годин, у т. ч. лекції 8 годин, практичні заняття 6, семінарські заняття 10. Вид підсумкового контролю - іспит.

Обсяг навчального матеріалу для студентів агрономічного факультету «Лісове і садово-паркове господарство», а так само біотехнологічного факультету, факультету механізації сільського господарства «Технологія переробки зерна» 54 академічних години (1,5 кредиту EСTA). Кількість модулів 1, аудиторних занять 24-32 години, вид підсумкового контролю - диференційований залік.

Курс БЖД спирається на концепцію ООН про постійний розвиток людства, європейською програмою вивчення дисциплін у сфері наук пов'язаних з ризиком «FОRМ - ОSЕ» та іншими міжнародними і національними програмами та науковими досягненнями у сфері безпеки людини.

Безпека життєдіяльності - це наука, яка забезпечує загальний підхід до розвитку і реалізації відповідних засобів та заходів, спрямованих на створення і підтримку здорових і безпечних умов життя і діяльності людини у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Безпека життєдіяльності - інтегрована наука, яка вивчає процеси взаємодії людини з внутрішнім і зовнішнім середовищем у всіх сферах життєдіяльності людини.

Безпека життєдіяльності залежить від засобів, шляхів і методів її дослідження.

Ця дисципліна вирішує такі основні завдання:

- оволодіння знаннями, вміннями і навичками вирішення професійних завдань з обов'язковими розрахунками галузевих можливостей для забезпечення безпечності персоналу та захисту населення в умовах небезпек і НС;

- формування мотивації для посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об'єктів галузі, матеріальних і культурних цінностей у межах науково - обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику;

- ідентифікація (розпізнавання і кількісна оцінка) негативних впливів (небезпек середовища проживання із зазначенням їх кількісних характеристик і координат);

- попередження і захист від небезпек, розробка, використання і визначення засобів захисту від небезпек, на основі зіставлення витрат з вигодами, тобто витратами екологічної доцільності;

- розробка заходів з ліквідації негативних наслідків впливу (небезпек);

- навчання працюючих і населення основам захисту від небезпек;

- створення нормального, тобто комфортного стану середовища проживання.

Основні функції БЖД - забезпечення безпеки праці та життєдіяльності людини, охорону навколишнього середовища через:

- опис життєвого простору;

- формування вимог безпеки до джерел негативних факторів у межах допустимого ризику;

- організацію моніторингу, стану середовища існування та інспекційного контролю джерел негативного впливу;

- розробку і використання засобів біозахисту;

- реалізація заходів, щодо запобігання та ліквідації наслідків НС.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври повинні мати сукупність загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов'язаних з гарантованим забезпеченням життя і здоров'я персоналу об'єктів господарювання (ОГ) в умовах небезпек та надзвичайних ситуацій (НС).

У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки. Згідно з Європейською програмою вивчення дисципліни у сфері наук пов'язаних з ризиком «FORM - OSE» науки про безпеку мають світоглядно - професійний (гуманітарно-технічний) характер.

Дисципліна «Безпека життєдіяльності» використовує досягнення і методи фундаментальних і прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту, що дозволить випускнику вирішувати професійні завдання за обраною спеціальністю з розрахунком ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, які заподіюють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки.

Таким чином, це нова синтезована наука, спрямована на вирішення проблем життя людини в суспільстві.

Питання 3. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності,

система «людина - машина - життєве середовище» та її компоненти.

Вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» почнемо з назви, яка складається з двох слів «Безпека» і «Життєдіяльність».

«Життєдіяльність» складається з двох слів «життя» і «діяльність».

«Життя » - це одна з форм існування матерії (поряд з іншими - фізичної, хімічної, енергетичної, тощо) - її вища форма, яка  відрізняється від інших: здатністю до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різними формами руху, можливістю пристосовуватися до середовища, реакцією на подразнення, наявністю обміну речовин.

Життя можна розглядати як послідовний упорядкований процес обміну речовин і енергії.

«Діяльність» є специфічною людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства, змістом якого є цілеспрямована зміна і перебудова в інтересах людини навколишнього середовища.

«Життєдіяльність» - це процес існування людини в просторі та часі.

«Безпека» згідно з державним стандартом України 2293 - 99 це: стан захищеності особи або суспільства від ризику отримати шкоду. Це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, держави, природних антропогенних систем тощо.

«Безпека людини» - це такий стан людини, коли вплив зовнішніх і внутрішніх факторів не призводять до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, осмисленості психіки людини в цілому, не шкодить досягненню певних і бажаних для людини цілей.

Безпека людини - невід'ємна складова, стратегічного направлення людства, яка визначена ООН як «сталий розвиток людства» - такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до спеціального, культурного, духовного зростання - який сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Для забезпечення безпеки життєдіяльності громадян України створені такі системи:

- система охорони громадського та цивільного порядку - Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Рада Національної безпеки;

- система профілактики та охорони здоров'я - Міністерство охорони здоров'я;

- система запобігання та реагування на НС - Міністерство з надзвичайних ситуацій і захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Національна рада з питань безпеки життєдіяльності;

- система забезпечення екологічної безпеки - екологічна прокуратура, міліція.

Розглянемо систему «людина - машина - життєве середовище » та її компоненти. Під терміном «людина» мається на увазі не одна істота, а група людей, колектив, мешканці населеного пункту, регіону, країни, суспільства, особистості в цілому.

Життєве середовище є часткою Всесвіту де прибуває, чи може прибувати в даний час людина і функціонує система життєзабезпечення.

Життєве середовище людини складається з 4 компонентів:

Перший - природне середовище, тобто об'єкти природного походження і створені ними екологічні системи (гори, річки, поля, ліси, моря, океани, континенти, космічні об'єкти).

Другий - соціально - політичне середовище (людину оточують інші люди, другої спільності, які складають цю середу по відношенню до об'єкта системи). Між ним виникає зіткнення інтересів і протиріч, нерозуміння та інші конфліктні ситуації.

Третій - побутове середовище, тобто середовище проживання людини, яке містить сукупність житлових приміщень, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових організацій і установ. Параметрами цього середовища є:

- розмір житлової площі на людину;

- ступінь електрифікації;

- газифікація житла;

- наявність центрального опалення;

- наявність холодної та гарячої води;

- рівень і наявність суспільного транспорту і т. д.

Перші три компоненти складають дисципліну Безпека життєдіяльності.

Четвертий - техногенне середовище - це житло, транспорт, промислові, сільськогосподарські та енергетичні об'єкти, озброєння, домашні та сільськогосподарські тварини, сільськогосподарські рослини, тобто матеріальна культура створена людиною за час його існування. Цей компонент становить дисципліну основи охорони праці.

Техногенне середовище ділиться на виробниче і побутове.

Виробниче середовище - це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність.

Параметрами виробничого середовища є:

- види продукції, яка виробляються на ній;

- обсяг виробництва;

- продуктивність праці;

- енергоємність ;

- сировинна база;

- відходи виробництва тощо.

Висновок

Людина і середовище проживання безперервно перебувають у взаємодії, утворюючи постійно діючу систему «людина - машина - середовище проживання». У процесі еволюційного розвитку світу, складові цієї системи безперервно змінювалися, на початковому етапі свого розвитку, людина взаємодіє з природою, навколишнім середовищем, що включає біосферу, надра землі, галактики і безмежний космос, гіпотези виникнення яких оновлювалися завжди.

При цьому слід зауважити, що природне довкілля, самодостатнє і може існувати і розвиватися без участі людини, а всі інші види середовища проживання, створені людиною, самостійно розвиватися не можуть, і після їх виникнення приречені на старіння і руйнування.

Лекція 1. Безпека життєдіяльності. Загальна характеристика. Середовище проживання людини.

Вміст:

Введення

Питання 1.

1. Аксіоми, методологічні основи, системний підхід до безпеки життєдіяльності.

2. Безпека системи. Теоретичні основи БЖД

3. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності, система «людина - машина - життєве середовище» та її компоненти.

Висновок

Додаток 1.

Основні терміни і поняття безпеки життєдіяльності

Література

 1.  Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельность. Учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону.: Феншс, 2000. - 352 с.
  1.  Желібо С.юП., Завірюха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів.: Каравела. 2001, - 320 с.
   1.  Скобло Ю.С., Цапко В.Г., Мазаренко Д.І., Тщенко Л.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - Київ.: Знания, 2004. - 397 с. (С. 169-192).
   2.  Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник. - Київ.: Професюнал, 2004.
   3.  Бедрш Я.Л., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентов вищих навчальних закладів. - Львів.: Магнолія, 2007. - 499 с.
   4.  Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник, Москва, высшая школа, 1999.
   5.  Гринин А.С., НовиковВ.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, Москва, Гранд, 2002.

Додаток 1.

Основні терміни та поняття з безпеки життєдіяльності

Абстинентний синдром – реакція організму на відсутність наркотичної речовини.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. Це - вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій, внаслідок порушення технології виробництва, правил експлуатації, правил безпеки, помилок, які допущені при проектуванні, будівництві, а також внаслідок стихійних лих.

Адаптація (щодо наркоманії) - пристосованість організму до певної дози наркорічної речовини.

Адекватне – відповідне, помірне, узгоджене, правильне, точне.

Анаболізм - засвоєння речовин та синтез специфічних для кожної тканини сполук.

Аналіз дерева помилок - один з інструментів системної безпеки, що використовується при оцінці надзвичайно складних або деталізованих систем.

Аналізатори - сукупність взаємодіючих утворень периферичної і центральної нервової системи, що здійснюють сприймання та аналіз інформації про явища, що відбуваються як у навколишньому середовищі так і в середовищі самого організму.

Антидепресанти – різні, за хімічною будовою і механізмом дії, психотропні засоби, які покращують настрій, знімають тривогу і напругу.

Антимутагени - фізичні та хімічні чинники, які знижують частоту виникнення спадкових змін організму - мутацій.

Антиоксиданти - природні або синтетичні речовини, які вповільнюють або запобігають окисненню органічних сполук в організмі.

Антитіло - субстанція, що виробляється лімфоцитами у відповідь на агресію в організм антигенів.

Антропометрія - вимір і опис тіла людини в цілому й окремих його частин.

Асфіксія - задуха, викликана кисневим голодуванням та надлишком вуглекислого газу в крові та тканинах.

Атрибути - невід'ємні властивості, без яких людину не можна уявити і без яких вона не може існувати (стать, вік, темперамент, здоров'я, мова, спрямованість).

Афект - найсильніша емоційна реакція, яка повністю охоплює людину і підкоряє її думки і рухи.

Бактерія - одноклітинний організм, який розмножується простим поділом.

Безпека - 1) стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди; 2) збалансований, за експертною оцінкою стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем, тощо.

Безпека життєдіяльності - галузь знань та науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання, від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Безпека людини – складова характеристика стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як «сталий людський розвиток».

Безпека систем - наука, що застосовує інженерні та управлінські принципи для забезпечення необхідної безпеки, вчасного виявлення ризику безпеки, застосування засобів по запобіганню та контролю цих небезпек протягом життєвого циклу системи, та з урахуванням ефективності операцій, часу та вартості.

Безумовні рефлекси - стереотипи поведінки, надбані людиною у постійних умовах зовнішнього середовища, які формувалися в процесі всієї попередньої історії розвитку і передаються у спадок.

Біологічні ритми - періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах.

Біомеханіка - розділ біофізики, що вивчає механічні властивості живих тканин, органів і організму в цілому, а також механічні явища, що відбуваються в них.

Біота (життя) - історично сформована сукупність росин і тварин, об'єднаних загальною областю розподілу.

Вакцина - хімічна речовина, отримана з живих чи мертвих мікроорганізмів, що використовується для вироблення імунітету до збудників цієї хвороби у тварин і людей.

Вивих - стійке зміщення суглобних кінців кісток за межі їх нормальної рухомості.

Виробниче середовище – простір, в якому здійснюється трудова діяльність людини.

Вібрація — коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування, споруд, що сприймаються організмом людини як струс.

Відмороження - пошкодження тканин організму, викликане дією низьких температур.

Відповідальність - це поняття, що відбиває об'єктивний, конкретно - історичний характер взаємин між особистістю, колективом, суспільством з погляду свідомого здійснення пред'явлених взаємних вимог.

Відчуття - основа знань людини  про навколишній світ.

Війна - збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або. соціальними, етнічними та іншими спільнотами; у переносному розумінні слова - крайній ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між певними політичними силами.

Вік - поняття, що характеризує період (тривалість) життя людини, а також стадії її життя.

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини.

Вірус - збудник хвороб рослин, тварин і людини, за розмірами менший за бактерії (внутрішньоклітинний паразит).

Вісцеральний аналізатор - аналізатор внутрішніх органів.

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я.

Вражаючий фактор - чинник життєвого середовища, який за певних умов завдає шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, спричиняє матеріальні збитки.

Гармонія - відповідність розмірів частин і цілого, злиття різноманітних компонентів об'єкта в єдине органічне ціле.

Ген - молекулярний носій спадкових властивостей організму.

Генетичний код - система запису спадкової інформації в молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) живих істот (людей, тварин, рослин, бактерій, вірусів).

Геохімічні процеси - процеси зміни хімічного складу гірських порід і мінералів, а також розплавів і розчинів, із яких вони утворилися.

Гіпотеза - виражене у формі судження, припущення або передбачення будь-чого.

Гістологія – наука про тканини тварин і людини.

Глікоген - тваринний крохмаль, основний запасний вуглевод тварин і людини, особливо великий його вміст у печінці і м'язах.

Гомеостаз - відносна динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища й сталість основних фізіологічних функцій організму людини, тварин і рослин.

Гормони - біологічні активні речовини, вироблені ендокринними залозами або залозами внутрішньої секреції; служать для гормональної діяльності окремих органів, систем і всього організму в цілому.

Гравітація - тяжіння, універсальна взаємодія між будь-якими видами матерії.

Граничнодопустима концентрація (ГДК) - максимальна кількість небезпечної хімічної речовини в одиниці об'єму (повітря, води тощо) чи ваги (харчових продуктів), яка при щоденному впливі протягом необмежено тривалого часу не викликає в організмі патологічних відхилень, а також негативних змін у нащадків.

Грибки - одно - та багатоклітинні мікроорганізми рослинного походження.

Демографічний вибух - різке прискорення темпів росту населення (переважно в країнах Азії, Африки, Латинської Америки).

Деструкція - порушення або руйнування нормальної структури будь-чого.

Деформація - зміна відносного положення часток тіла, пов'язана з їхнім переміщенням.

Джерело небезпеки - природні процеси і явища, техногенне середовище та людські дії, що несуть в собі загрозу небезпеки.

Дисгармонія - відсутність або порушення гармонії, немилозвучність, розлад.

Дисиміляція (катаболізм) - ферментативне розщеплення органічних речовин та виведення з організму продуктів розпаду.

Дискретність - переривчастість; протиставляється безперервності.

Дистрофія - дегенерація, переродження, патологічний процес, що виникає у зв'язку з порушенням обміну речовин і характеризується появою в тканинах продуктів обміну речовин, змінених кількісно і якісно.

Діяльність - активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної потреби.

ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота, носій спадкової, генетичної інформації.

Довкілля - навколишнє середовище людини, обумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на діяльність людини, її здоров'я і життя.

Евакуація - організоване виведення чи вивезення населення з небезпечних зон.

Ейфорія - відчуття задоволення від дії наркотику.

Еквівалентна доза - міра біологічної дії іонізуючого випромінювання на людину.

Експозиційна доза - іонізуюча спроможність іонізуючого випромінювання в повітрі.

Електрика - сукупність явищ, обумовлених існуванням, рухом і взаємодією електрична заряджених тіл або часток.

Електричний струм - упорядкований (направлений) рух електрична заряджених часток.

Електричний удар - загальна електротравма.

Електричні знаки (мітки) - чітко окреслені плями найчастіше сіро-синього або блідо-жовтого кольору на поверхні шкіри людини, яка потрапила під дію струму.

Електроліз - сукупність процесів і електрохімічного окислення і відновлення на занурених в електролітичний розчин електродах при проходженні через них електричного струму.

Електролітична дисоціація - розпад речовини на іони під час розчинення.

Електромагнітне поле - особлива форма матерії, за допомогою якої здійснюється взаємодія між електрична зарядженими частками.

Електроофтальмія - запалення зовнішньої оболонки ока - рогівки і кон'юнктиви внаслідок впливу потужного потоку ультрафіолетового випромінювання від електричної дуги.

Електрограмма - пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою.

Емерджентність - здатність систем мати властивості, яких немає і навіть не може бути в елементів, що складають її.

Емоції - психічні процеси, які відображають особисту значимість та оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у формі переживання.

Епідемія - 1) масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі у межах певного регіону, що значно перевищу звичайний рівень захворюваності, який реєструється на цій території; 2) поширення, у принципі тимчасове, якоїсь хвороби серед людей на більш-менш значній території.

Епізоотія - одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на певній території.

Епілепсія - падуча хвороба, хронічне захворювання головного мозку людини, що характеризується головним чином повторними нападами, а також поступовим розвитком змін особистості.

Епіфітотія - масове інфекційне захворювання рослин, що супроводжується численною загибеллю культур і зниженням їх продуктивності.

Ергономіка - наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності в сучасному, виробництві.

Ерготична система – система, одним з елементів якої є людина.

Етнос - історично сформоване стійке угрупування людей - плем'я, народність, нація.

Єдина державна система запобігання НС і реагування на них - центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

Життєве середовище - частина Всесвіту, де знаходиться або може знаходитися в даний час людина, і функціонують системи її життєзабезпечення.

Життєдіяльність - 1) властивість людини не просто діяти в оточуючому її життєвому середовищі, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства в цілому у єдності їх життєвих потреб і можливостей; 2) складний біологічний, процес, що відбувається в організмі людини і дозволяє їй зберігати здоров'я та працездатність.

Життя - одна із форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення.

Життя - (за К.М.Ситніком) особлива форма руху матерії зі специфічним обміном речовин, самовідновленням, системним управлінням, саморозвитком, фізичною і функціональною дискретністю живих істот і їх суспільних конгломератів.

Життя - (за Ф.Енгельсом) спосіб існування білкових тіл, суттєвим моментом якого є постійний обмін з оточуючим їх зовнішнім середовищем.

Загальна електротравма (електричний удар) - враження центральної нервової системи або загроза і ураження всього організму через порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і систем під впливом електричного струму або електричної дуги.

Закон - нормативно-правовий акт, що приймається з ключових питань суспільного, державного життя і має вищу юридичну силу.

Здібності - психофізіологічні властивості людини, які реалізують функції відображення існуючого світу і регуляції поведінки: відчуття, сприйняття, пам'ять, увага, мислення, психомоторика (рухи, довільні реакції, дії, увага).

Здоров'я - "стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад" (за визначенням ВООЗ).

Землетрус - сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, які призводять до руйнування споруд, пожеж, людських жертв.

Зовнішній (непрямий) масаж серця - комплекс заходів, спрямованих на відновлення роботи серця в разі його зупинки.

Зона небезпеки - визначена просторова область, в якій проявляється дія небезпечних та шкідливих факторів, що мають місце в системі.

Зсув - слизькі зміщення мас гірських порід униз по схилах, які виникають через порушення рівноваги.

Ієрархія - розташування частин або елементів цілого в порядку від вищого до нижчого.

Ізотопи - різновиди атомів одного і того самого елементу, які мають однакові заряди ядер, але різні масові числа.

Імунізація - створення штучного імунітету - активного (при введенні вакцини) або пасивного (при введенні сироваток).

Імунітет - 1) неприйнятність організму до інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, які потрапляють до організму із зовні чи утворюються в організмі під впливом тих чи інших чинників; 2) стан стійкості організму людини до дії патогенних мікробів.

Імунодепресанти - лікарські препарати, які прилічують імунні реакції організму.

Інкубаційний період - період між часом входження мікробу в організм і часом прояву перших ознак хвороби.

Інстинктивна поведінка-дії, вчинки, які успадковуються людиною у ході еволюції людства. Інтелект (розум, розуміння) - розумові здібності людини; здатність людини виділити в ситуації суттєві властивості та адаптувати до них свою поведінку, вміння орієнтуватися в умовах, що склалися, і відповідно до них діяти.

Інтуїція - спроможність розуміння істини шляхом прямого їх розуміння без обґрунтування за допомогою доказів.

Інфразвук - звук частотою до 16 Гц.

Інфрачервоне випромінювання (14) - частина електромагнітного спектру з довжиною хвилі 700 нм - 1000 мкм. енергія якого при поглинанні у речовині викликає тепловий ефект.

Іонізуюча спроможність випромінювання - питома іонізація, тобто число пар іонів, що утворюються часткою в одиниці об'єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху.

Іонізуюче випромінювання - будь-яке випромінювання, взаємодія якого із  середовищем призводить до утворення електричних зарядів різних знаків.

Ірраціональне – те, що знаходиться за межами розуму, не пов'язане з раціональним мисленням або суперечне йому.

Ймовірність небезпеки - відношення кількості подій з небажаними наслідками до максимально можливого їх числа за конкретний період часу.

Канцерогенні речовини, канцерогени - речовини, ароматичні вуглеводні, циклічні аміни, азбест, нікель, хром тощо, що викликають, як правило, злоякісні новоутворення – пухлини.

Катастрофа - великомасштабна аварія, яка спричиняє важкі наслідки для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування.

Кваліфікаційна картка надзвичайної ситуації - документ, за допомогою якого аварійна подія, що сталася або може статися у прогнозований термін, оцінюється, обґрунтовано відноситься до рангу надзвичайних ситуацій, та визначається рівень реагування, що відповідає масштабу цієї події.

Клас надзвичайної ситуації - характеристика надзвичайної ситуації, яка визначається походженням подій, що зумовлюють її виникнення.

Клінічна смерть - стан організму, при якому відсутні видимі ознаки життя (серцева діяльність та дихання), згасають функції центральної  нервової системи, але зберігаються обмінні процеси у тканинах.

Компенсація - відновлення порушеної рівноваги несприятливими внутрішніми або зовнішніми впливами.

Компоненти життєвого середовища - природне, соціальне та техногенне середовища.

Комунікація - спілкування.

Комфорт - сукупність побутових зручностей: упорядженість і затишок житла, суспільних закладів, засобів повідомлення та інше.

Конфлікт - зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників.

Концепція прийнятого ризику – прагнення створити таку найменшу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час; компроміс між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.

Кореляція – взаємозалежність будови і функцій клітин, тканин, органів і систем організму, що виявляється у процесі його розвитку і життєдіяльності.

Корпускулярне іонізуюче випромінювання – потік елементарних часток з масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпалі, ядерних перетвореннях або генеруються на прискорювачах.

Креаціонізм - концепція, що трактує різноманіття форм органічного світу як результат створення їх  Богом.

Кровотеча - витік крові з кровоносних судин внаслідок порушення їх цілісності.

Лабільність - час у піщині якого тканина відновлює працездатність після чергового циклу збудження.

Локальний – віднесений до визначеного місця, обмежений тісними кордонами, територіальними межами.

Людина - вища сходинка живої природи на нашій планеті, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури, цілісна єдність біологічного, психічного і соціального начал.

Матеріально-культурне середовище - див. техногенне середовище.

Металізація шкіри - проникнення у верхні шари шкіри дрібних часток металу, що розтопився або випарився під впливом електричної дуги.

Мислення - найвища форма відображення реальності та свідомості цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередкування, абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і зв'язків між явищами.

Мікроелементи - група хімічних елементів, присутніх в організмі людини і тварин у низьких концентраціях.

Місцева електротравма - чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги.

Мораль (моральність) - один з основних засобів нормативної регуляції дії людини в суспільстві; особлива форма суспільної свідомості і вад суспільних відносин.

Мотивація - дії, спрямовані на задоволення власних потреб.

МСК – максимальне споживання кисню.

Мутагенні речовини - призводять до порушення генетичного коду, зміни спадкової інформації.

Мутагенні фактори, мутагени - фізичні явища та хімічні речовини, що діють на спадковий апарат організмів, викликаючи мутації їх потомства.

Мутація - 1) зміна властивостей  чи ознак виду під впливом мутагенних факторів; 2) раптово виникаючі  природні (спонтанні) або викликані штучно стійкі зміни спадкових структур живої матерії, відповідальні за збереження і передачу генетичної інформації.

Надзвичайна ситуація - подія, при якій відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і яка може призвести або призводить до загибелі людей або до значних матеріальних втрат.

Надзвичайний стан - особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом «Про надзвичайний стан» обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов’язки.

Наркотик – речовина рослинного чи синтетичного походження, яка при введенні в організм може змінити одну чи декілька функцій та внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної чи фізичної залежності.

Настрій – найстійкіший емоційний стан. Настрій відображає загальне ставлення щодо сприйняття або не сприйняття людиною світу. Настрій може бути похідним від темпераменту.

Наукова гіпотеза - судження про закономірний зв'язок явищ.

Небезпека - негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту.

Небезпечна ситуація – подія, при якій створюється реальна можливість прояву небезпеки або небезпека проявляється.

Небезпечне природне явище – подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля.

Небезпечний фактор - чинник життєвого середовища, який причиняє травми, опіки, обмороження, інші пошкодження організму або окремих його органів і навіть раптову смерть.

Непритомність - стан організму, при якому людина втрачає усвідомлений контакт з оточуючим середовищем, але рефлекторно реагує на зовнішні подразники.

Нервова система - сукупність структур в організмі, яка об'єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.

Ноосфера – сфера людського розуму, частина Всесвіту, де людська свідома діяльність стає визначальним фактором існування та розвитку.

Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК) – органічні кислоти, основна складова частина (разом з білками) живої матерії.

Обмін речовин – постійне поглинання речовин з навколишнього середовища і виділення кінцевих продуктів розпаду в це середовище.

Онтогенез – індивідуальний розвиток організму, сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних і біохімічних перетворень, що відбуваються в організмі від моменту його зародження до кінця життя.

Опік – пошкодження тканини організму, викликане дією високих температур, хімічних речовин або електричного струму.

Опромінення – вплив на живий організм будь-якими видів випромінювань.

Організм людини – сукупність тілесних (соматичних) і фізіологічних систем: нервової, серцево-судинної, кровообігу, травлення, дихання, сенсорної, опорно-рухової та ін..

Особистість – стійка система соціально значимих рис, що характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства або спільноти.

Отруєння – група захворювань, викликаних дією на організм отрут різноманітного походження.

Памороки – перехідний стан непритомності через раптову недостатність кровонаповнення мозку.

Пам'ять — здатність людини фіксувати, зберігати і відтворювати інформацію, досвід (знання, навички, вміння, звички).

Пандемія - масове одночасне розповсюдження інфекційної хвороби людей з досить значним рівнем захворюваності на величезній території, яка охоплює цілі регіони, групи країн та континенти.

Паразитарні захворювання - захворювання, що викликаються паразитами.

Патогенні мікроорганізми - мікроорганізми, які викликають захворювання людини.

Патогенність - хвороботворність, спроможність мікроорганізмів викликати появу інфекційних хвороб.

Перегрівання - порушення процесів терморегуляції при дії на організм високих температур.

Предпатологічний стан - стан неповного здоров'я.

Перелом - порушення цілісності кістки.

Переохолодження - порушення процесів терморегуляції при дії на організм низьких температур. Перша долікарська допомога - комплекс простих термінових дій, спрямованих на збереження здоров'я і життя потерпілого.

Побутове середовище – середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових організацій і установ.

Поведінка за навичками - дії, які склалися і застосовуються у навчанні до автоматизму або шляхом спроб і помилок, або шляхом тренувань.

Повінь - значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі.

Поглинена доза - енергія іонізуючого випромінювання, що поглинається одиницею маси опроміненої речовини.

Подразнюючі речовини - викликають подразнення слизистих оболонок, дихальних шляхів, очей, легенів, шкіри.

Пожежа - неконтрольований процес горіння, який викликає загибель людей, знищення матеріальних цінностей.

Попередній аналіз небезпек - аналіз загальних небезпек, присутніх у системі розвитку та рекомендації щодо контролю: перший етап визначення кваліфікації небезпек, які мають місце в системі.

Поріг болісного відчуття – максимальна інтенсивність звуку, при якій вухо починає відчувати біль.

Поріг чутності – мінімальна інтенсивність звуку, яку людина відчуває.

Почуття – стійкі емоційні стани, які мають чітко визначений предметний характер і виловлюють ставлення до конкретної події або людей, так і до уявлення.

Пошкодження м'яких тканин тіла - удари, стискування, порізи та інші травми шкіри, м'язів, внутрішніх органів.

Праця - цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона впливає на природу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

Природа - у широкому розумінні все існуюче, весь світ у різноманітті його форм, всесвіт у найбільше вживаному тлумаченні сукупність природних умов існування людського суспільства.

Природне середовище - компонент життєвого середовища, утворений об'єктами природного походження і створеними ними екологічними системами.

Проникаюча спроможність випромінювань - величина пробігу, тобто шлях, пройдений часткою в речовині до її повного припинення, обумовленого будь-якою взаємодією.

Професіографічна оцінка - опис характеру праці.

Психіка - здатність мозку відображати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу. Проявляється у трьох видах психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.

Психічні властивості - сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями (темперамент, досвід, характер, здібності, інтелект тощо).

Психічний стан – відображення порівняно тривалих душевних переживань, що впливають на життєдіяльність людини (настрій, депресія, стрес).

Психомоторні здібності - дії, спрямовані на досягнення елементарної мети одним або декількома рухами.

Психофармакологія - комплексний поділ теоретичної і клінічної медицини, що використовує методи фармакології, біохімії, нейрофізіологи і розробляє методи лікарського лікування психічних хвороб.

Радіонукліди - радіоактивні елементи, продукти поділу інших радіоактивних елементів (урану, торію тощо).

Радіопротектори - речовини, які підвищують стійкість організму до дії іонізуючих випромінювань.

Регенерація - відновлення структури ушкоджених органів чи тканин і організму.

Режим функціонування ЄДСЗР — характер діяльності є ДСЗР в залежності від масштабів і особливостей  надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла.

Ремісія - тимчасове послаблення або зникнення проявів хвороби.

Рецидив - повернення клінічних проявів хвороби після ремісії.

Ризик - 1) частота прояву небезпеки, імовірність небезпеки; 2) усвідомлена можливість небезпеки.

Риси - стійкі властивості, що проявляються постійно (розум, наполегливість, сміливість, ніжність, самостійність тощо).

Рівень надзвичайної ситуації - масштаб (величина) надзвичайної ситуації, що визначається її територіальним поширенням, обсягами заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількістю людей, які загинули або отримали травми.

Рівень системи "людина - життєве середовище" - сходинка в ієрархії систем "Л - ЖС", місце якої в цій ієрархії визначається соціальною спільнотою, що є елементом цієї системи. Нижчий рівень системи "Л - ЖС" - система з однієї особою.

РНК - рибонуклеїнова кислота, у клітині вона передає генетичну інформацію.

Рятувальні та інші невідкладні  роботи - комплекс робіт та заходів, що виконаються з метою порятунку людей, надання допомоги ураженим, локалізації аварій, усунення пошкоджень, створення умов для наступного проведення відновлювальних робіт.

Свідома поведінка - найвищий рівень психічного відображення дійсності та взаємодії людини з навколишнім світом, що характеризує її духовну активність у конкретних історичних умовах.

Сель - бурхливий руйнівний потік (у руслах гірських річок) води, насиченої глиною, піском, валунами.

Сенсибілізатори - речовини, що діють як алергени.

Серйозність небезпеки - величина реальної чи потенційної шкоди, яку може спричинити небезпека.

Синдром - поєднання симптомів та ознак, які можуть служити спільним знаменником деяких хвороб.

Система - сукупність взаємопов'язаних компонентів, які взаємодіють між собою таким чином, що досягається певний результат (мета).

Система "людина - життєве середовище" - один з різновидів ерготичних систем, елементами якої є людина або соціальна спільнота та оточуюче її життєве середовище.

Системний аналіз - сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки га обґрунтування рішень стосовно складних питань.

Системно-структурний підхід - методологічний принцип, який полягає в тому, що вивчення окремих елементів системи здійснюється без відриву від екологічних, економічних, технологічних, соціальних, організаційних та інших компонентів системи, до якої вони входять.

Системотехніка науково-технічна дисципліна, що охоплює питання проектування, створення, випробовування й експлуатації складних систем (систем великого масштабу).

СЛМС - система" "людина - машина - середовище".

СНІД - синдром набутого імунодефіциту людини.

СОЗ - система охорони здоров'я, сукупність взаємопов'язаних підсистем: санітарно-профілактичних, лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санітарно-курортних, аптечних, санітарно-епідеміологічних.

Соціальна спільнота - сукупність людей, об'єднаних відносно стійкими і соціальними зв'язками і відносинами, і яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.

Соціальне середовище - компонент життєвого середовища, який утворюють інші люди (ті, що не входять до елемента "людина" системи "Л - ЖС"), їхня діяльність та взаємовідносини.

Соціальні хвороби - захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов'язане головним чином з несприятливими соціально - економічними умовами (венеричні захворювання, туберкульоз та інші].

Соціально-політичне середовище - створений людством духовний світ, що охоплює національні, соціальні, економічні, політичні та інші суспільні відносини вироблені людством протягом всієї історії духовно-культурні цінності, які впливають на людей, формують їхній світогляд, зокрема, обумовлюють поведінку у сфері взаємовідносин з навколишнім середовищем.

Соціум – система підрозділів і сфер суспільного життя, гармонійна взаємодія котрих забезпечує цілісність суспільства і навпаки – дисгармонія її призводить до суттєвих конфліктів і деформацій.

Сприйняття – відображення у свідомості людини предметів як цілісних образів при їхній безпосередній дії на органи чуття.

Сталий людський розвиток – розвиток суспільства, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, що забезпечує продовження роду і дає змогу розрізнити у більшості організмів жіночі і чоловічі особливості.

Стихійні лиха – природні явища, які мають надзвичайний характер і спричиняють до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей.

Стрес – 1) неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; 2) стан особливої хворобливої напруженості організму, викликаний надміру сильними захисними фізіологічними реакціями.

Суспільство – у широкому розумінні сукупність історично сформованих форм суспільної діяльності; у вузькому розумінні історично конкретний тип соціальної системи, певний соціальний організм, що належить до такого типу, або певна форма соціальних відношень.

Темперамент - риса, яка визначає нашу індивідуальність.

Температурно-сенсорна система - частина шкіряного аналізатора, спрямована на підтримання терморегуляційних процесів в організмі.

Терор - це цілеспрямоване залякування.

Терористична акція - це одноразова спрямована акція залякування.

Тероризм - це цілеспрямована діяльність, пов’язана зі здійсненням системи спланованих акцій залякування, політика залякування, пригнічення супротивника силовими засобами.

Терорист - це людина, що займається здійсненням акцій залякування.

Техногенне середовище (матеріально-культурне середовище, техносфера)- компонент життєвого середовища, утворений людиною, сукупність досягнень суспільства в результаті матеріального і духового розвитку.

Техносфера - регіон біосфери, перетворений людиною за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з мстою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам.

Токсичні речовини - речовини, що викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського організму (наприклад, кровотворення, ЦНС).

Токсичність - отруйність.

Толерантність (щодо наркоманії) - стійкість організму людини до певної дози наркотиків.

Травма - пошкодження тканин організму з порушенням їхньої цілісності і функцій, викликане зовнішнім чинником.

Трансформація - перетворення.

Увага - спрямованість та зосередженість у свідомості на об'єктах або явищах, що сприяє підвищенню рівня сенсорної, інтелектуальної та рухової активності.

Ультразвук - звук, частота якого перевищує 20 кГц.

Ультрафіолетове випромінювання (УФ) - спектр електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200-400 нм.

Умовні рефлекси - поведінка, набута у результаті навчання або у разі дій. які часто повторюються, особливо, якщо послідовність їх виконання довго залишається незмінною.

Управління ризиком - такий підхід до зменшення ризику небезпеки, який полягає у порівняти витрат на заходи та засоби, що забезпечують прийнятний рівень небезпеки, з рівнем зменшення шкоди, який очікується в результаті їх запровадження і виборі оптимального варіанту.

Буревій - вітер, що має велику  швидкість ( тропічні циклони).

Утоплення - порушення діяльності організму або окремих його органів в результаті занурення під воду.

Фізіологія - наука про життєдіяльність організмів, їхніх окремих систем, органів, тканин.

Фотонне іонізуюче випромінювання - потік електромагнітних коливань, що поширюється у вакуумі з постійною швидкістю 300 000 км/с.

Фотосинтез - утворення вищими рослинами, водоростями, фото синтезуючими бактеріями складних органічних сполук, необхідних для життєдіяльності як самих рослин, так і всіх інших організмів із простих з'єднань (наприклад, вуглекислого газу і води) за рахунок енергії світла.

Фотохімія - розділ хімії, у якому вивчаються хімічні реакції, що відбуваються під дією світла.

Характер - сталі риси особистості, що формуються і проявляються в її діяльності і спілкуванні та зумовлюють типові для неї способи поведінки.

Хромосома - частина ядра клітини, що містить генетичний матеріал.

Хромосфера - один із прошарків атмосфери Сонця.

Хромосферні спалахи - сонячні спалахи, яскраві утворення, що спостерігаються в активних областях хромосфери Сонця.

Цунамі - гігантські морські хвилі, що виникають внаслідок підводних землетрусів.

Шкідливий фактор - чинник життєвого середовища, який призводить до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання і навіть до смерті, як результату захворювання.

Шкода - якісна або кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою.

Шок - загрозливий для людини стан її організму, який виникає в результаті реакції на біль, травму, опік, порушення серцевої діяльності, втрату крові і характеризується слабкістю, зниженням артеріального тиску, пригніченням центральної нервової системи, порушенням обміну речовин.

Штучне дихання - комплекс заходів, спрямованих на відновлення дихання у людини, що втратила його.

Шум – сукупність звуків різноманітної частоти й інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у пружних середовищах (твердих, рідких, газоподібних).

Якісний аналіз небезпек - методики, що дозволяють визначити джерела небезпек, потенційно небезпечні ситуації, ситуаціініціатори небезпеки, послідовність розвитку подій, шляхи запобігання небезпечним ситуаціям та зменшення шкоди.

Якості - властивості, які мають різний ступінь вияву залежно від умов ситуацій (здібності, сприйняття, пам'ять, мислення тощо).

Тести на продовження

 1.  Безпека життєдіяльності це наука про…
 2.  Завдання безпеки життєдіяльності…
 3.  Основним міждународним законодавчим актом на якому ґрунтується БЖД є…
 4.  Основні теоретичні положення безпеки життєдіяльності звучать так….
 5.  Найважливіші висновки з основних теоретичних положень безпеки життєдіяльності звучать так…
 6.  Безпека життєдіяльності ґрунтується на таких науках…
 7.  Небезпека це…
 8.  Безпека це…
 9.  Загальні принципи забезпечення безпеки включають…
 10.  Ризик це…
 11.  Є такі види ризиків…
 12.  Є такі методи вивчення ризику…
 13.  Небезпеки класифікують за такими ознаками…
 14.  Ідентифікація та номенклатура небезпек це…
 15.  Кваліфікація та токсікаманія небезпек це…

Тестові завдання

1. Вкажіть неправильну відповідь. За своїм характером глобальні проблеми XXI століття за виживанню людства різні, але необхідність їх вирішення переслідує одну мету - забезпечення безпечного розвитку людства. До їх числа відносяться насамперед:

1. Збереження миру на Землі.

2. Екологічна проблема, пов'язана з руйнуванням природного середовища абруднення атмосфери, гідросфери, літосфери, кисневі дощі, потепління клімату, зменшення вмісту кисню і збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі, зменшення озонового шару землі).

3. Збереження потенціалу роботи небезпечних об'єктів.

4. Демографічна проблема, породжена швидким зростанням чисельності на-родонаселення і його міграцією в глобальному масштабі.

5. Продовольча проблема.

6. Економічна проблема.

7. Енергетична і сировинна проблема, викликана обмеженістю мінерально-сировинних ресурсів планети.

8. Інформаційна проблема.

9. Проблема здоров'я людини і людства.

2. Вкажіть правильну відповідь. У якому році на 38-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН була створена Міжнародна Комісія з довкілля і розвитку, яка підготувала фундаментальне дослідження «Наше майбутнє», де відображує розуміння світовою спільнотою гострота глобальної переорієнтації соціально-політичного, економічного, технічного і культурного розвитку людства в 21 столітті, і здійснення з цією метою відповідних національних і загальнопланетарних проектів.

1. 1971

2. 1983

3. 1990

4. 2006

3.Вкажіть правильну відповідь. У якому році в м. Ріо-де-Жанейро проходила конференція ООН, присвячена «Концепції постійного розвитку співтовариства», де був прийнятий документ «Порядок денний XXI століття» і розроблені виводи необхідності глобального партнерства держав для досягнення стабільного соціального, економічного, екологічного розвитку людства. Де вказано, що єдиним способом забезпечення безопасного майбутнього є вирішення цих проблем для розвитку економіки, збереження довкілля і здоров'я людини і людства в цілому

1. 2010

2.2001

3. 1985

4. 1992

4. Вкажіть неправильну відповідь. Безпека життєдіяльності, як наука, спирається на науково - практичні досягнення в області:

1. Техніки безпеки

2. Охорони праці

3. Охорони навколишнього середовища

4. Охорони пам'яток архітектури

5. Пожежного захисту

6. Цивільного захисту

7. Профілактичної медицини

8. Біології

5. Вкажіть правильну відповідь. При проведенні теоретичних досліджень БЖД спирається на ряд аксіом. Аксіома це:

1. Положення, яке тотожне певній істині

2. Положення, прийняте без логічного доказу, в силу безпосередньої переконливості

3. Положення про компоненти середовища проживання людини

4 . Положення про позитивні властивості мислення людини

6. Вкажіть неправильну відповідь. Основним для аксіом є людська практика. В даний час сформульовані наступні аксіоми БЖД:

1. Хто не працює - той не їсть.

2. Будь-яка діяльність є потенційно небезпечною. Для кожного виду діяльності існують комфортні умови, що сприяють її максимальної ефективності.

3. Всі види небезпеки існують, коли повсякденні потоки речовини, енергії та інформації в навколишньому середовищі не перевищують порогові значення.

4. Джерелами всіх видів небезпек є елементи навколишнього середовища (техносфери)

5. Всі види небезпек діють у просторі та часі

6. Всі види небезпеки, роблять негативний вплив на людину, природне середовище і елементи техносфери одночасно.

7. Захист від всіх видів небезпек досягається вдосконаленням джерел небезпек, збільшенням відстані між джерелами небезпеки і об’єктом захисту, застосуванням захисних заходів.

8. Компетентність людей у світі небезпек та способи захисту від них - необхідна умова досягнення безпеки життєдіяльності.

9. Всі види небезпеки погіршують здоров'я людей, призводить до травм, матеріальних втрат і до деградації природного середовища.

7. Яка основна аксіома науки БЖД?

1. Всі виробничі процеси і технічні засоби потенційно небезпечні.

2. Повна безпека недосяжна, поки існує небезпека.

3. Джерелом небезпек є елементи техносфери.

4. Індивідуальна небезпека завжди існує.

5. Будь-яка діяльність потенційно небезпечна.

8. Вкажіть неправильну відповідь. Негативні  фактори небезпеки в побуті:

1. Повітря, забруднене продуктами згоряння природного газу, викидами ТЕС, промислових підприємств, автотранспорту та сміттєспалювальних пристроїв

2. Вода з надмірним вмістом шкідливих домішок

3. Недоброякісна їжа

4. Значна віддаленість житлових районів від місць постійної роботи

5. Шум, інфразвук

6. Вібрація

7. Електромагнітні поля від побутових приладів, телевізорів, дисплеїв, радіо - релейних пристроїв

8. Іонізуючі випромінювання (природний фон, медичне обстеження, фон від будівельних матеріалів, випромінювання приладів, предметів побуту)

9. Медикаменти при неправильному і надмірному споживанні

10.Алкоголь, тютюновий дим, наркотики

11. Бактерії, алергени

9. Вкажіть неправильну відповідь. Безпека - це стан захищеності людини і навколишнього середовища від небезпек. По об'єктах захисту, реально існуючі в даний час системи, безпеки можна розділити на такі основні види:

1. Систему особистої та колективної безпеки людини в процесі його життєдіяльності

2. Систему охорони природного середовища

3. Систему державної безпеки

4. Систему побутової безпеки

5. Систему глобальної безпеки

10. Вкажіть дві правильні відповіді. 

1. Безпека життєдіяльності - це наука, яка забезпечує загальний підхід до розвитку і реалізації відповідних засобів та заходів, спрямованих на створення і підтримку здорових безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій

2. Безпека життєдіяльності - це наука про діяльність людини в умовах численних небезпек

3. Безпека життєдіяльності - це нова інтегрована наука, яка вивчає процеси взаємодії людини з внутрішнім і зовнішнім середовищем у всіх сферах життєдіяльності людини

4. Безпека життєдіяльності - це сукупність загальнокультурних і професійних компетенції, спрямована на забезпечення життя і здоров'я в умовах надзвичайних ситуацій

11. Вкажіть дві правильні відповіді. Безпека життєдіяльності залежить від засобів, шляхів і методів її досягнення. Мета вивчення дисципліни безпека життєдіяльності полягає:

1. У придбанні студентами знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за фахом з урахуванням ризику різних небезпек

2. У вивченні аксіом і методологічної основи та захисту від небезпек

3. У вивченні джерел та елементів навколишнього середовища

4. У Формуванні у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку

12. Вкажіть неправильну відповідь. Дисципліна безпека життєдіяльності вирішує такі завдання:

1. Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів.

2. Ідентифікація (розпізнавання і кількісна оцінка) негативних дій (небезпек середовища проживання із зазначенням їх кількісних характеристик і координат).

3. Попередження та захист від небезпек, розробка, використання і визначення засобів захисту від небезпек на основі зіставлення витрат з вигодами, тобто витратами економічної доцільності.

4. Розробка заходів з ліквідації негативних наслідків впливу (небезпек).

5. Навчання працюючих і населення основам захисту від небезпек.

6. Створення нормального, тобто комфортного стану середовища проживання.

13. Які проблеми вирішує БЖД?

1. Забезпечення безпеки праці.

2. Забезпечення охорони здоров'я людини.

3. Забезпечення охорони навколишнього середовища.

4. Забезпечення загальної грамотності населення в області безпеки.

14. БЖД це область наукових знань, що вивчає:

1. Загальні небезпеки і способи захисту від них.

2. Взаємодія людини і навколишнього середовища.

3. Способи захисту людини у виробничому середовищі.

4. Проблеми техніки безпеки у виробничому та побутовому середовищі.

15. Чим досягається забезпечення безпеки?

1. Просторовим або тимчасовим поділом томосфери і накосфери.

2. Скороченням розмірів і його адаптація до відповідного середовища.

3. Підвищенням захищеності людини (профвідбір, навчання, психологічний вплив, ЗІЗ)

4. Застосування екозахисних технік колективного використання

5. Одним з вище перелічених прийомів

6. Всіма вище переліченими прийомами

16.Безпека життєдіяльності це наука про:

1. Охорону праці.

2. Технічні пристрої

3. Надзвичайні ситуації

4. Навколишнє середовище

5. Вплив на людину екзогенних та ендогенних факторів.

17. Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект діяльності людини?

1. Так.

2. Ні.

3. Тільки на виробництві.

4. Тільки під час надзвичайних ситуацій.

18. Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності суспільний аспект діяльності людини?

1. Ні

2. Так

3. Тільки на виробництві

4. Тільки під час надзвичайних ситуацій

19. Визначте твердження, що найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності:

1. Виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзота ендогенними факторами

2. Забезпечення повної безпеки

3. Захист населення від зброї масового враження

4. Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, інформацію та умовами надзвичайних ситуацій

20. Наука, що вивчає діяльність людини, яка пов’язана з використанням технічних засобів називається:

1. Безпека життєдіяльності

2. Ергономіка

3. Генна інженерія

4. Кібернетика

5. Техноміка

21. Наука, що вивчає інформаційну взаємодію між людиною і машиною називається:

1. Інженерна психологія

2. Інформатика

3. Кібернетика

4. Ергономіка

5. Техноміка

22. Небезпека створюється особливими властивостями...  ., що не сумісні з характеристиками людини. (Підставити пропущені слова).

1. Речовини, поля, випромінювання та їх поєднання

2. Матерії, поля, енергії, інформації та їх поєднання

3. Людей, технічних засобів та екологічних факторів та їх поєднання

4. Технічних засобів, екологічних факторів та інформації та їх поєднання

5. Діяльності людини

23. Мета науки безпека життєдіяльності:

1. Визначення небезпек

2. Захист від небезпек

3. Забезпечення безпеки

4. Локалізація небезпек

24. Система «людина – машина – середовище» в загальному вигляді – це…

1. Універсальна та абстрактна модель

2. Часткова та абстрактна модель

3. Універсальна та конкретна модель

4. Всі варіанти є правильними

5.Жодний з варіантів не є правильним

25. Вкажіть  неправильну відповідь. Основна функція БЖД - забезпечення безпеки праці та життєдіяльності людини, охорона навколишнього середовища через:

1. Опис життєвого простору

2. Формування вимог безпеки до джерел негативних факторів у межах допустимого ризику

3. Розробка матеріалів для будівництва міст і селищ міського типу

4. Організацію моніторінга, стану середовища існування та інспекційного контролю джерел негативного впливу

5. Розробка і використання коштів біозахисту

6. Реалізація заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків НС

26. Вкажіть  неправильну відповідь.

1. Життя - одна з форм існування матерії (поряд з іншими - фізичної , енергетичної, хімічної) - її вища форма. Яка відрізняється від інших: спроможністю до розмноження, росту, розвитку, активної регуляцією свого складу і функцій, різними формами руху, можливістю пристосуватися до середи, реакцією на роздратування. Наявністю обміну речовин.

2. Життя - це послідовний, упорядкований процес обміну речовин і енергії

3. Життя - ц процес повільного старіння

27. Вкажіть правильну відповідь:

1. Діяльність - процес створення для себе комфортніше руслових проживання

2. Діяльність - необхідна умова існування живих організмів

3. Діяльність - це специфічна людська форма активності, необхідна умова існування людського суспільства, змістом котрого є цілеспрямоване вивчення і перебудова в інтересах людини навколишнього середовища

28. Вкажіть правильну відповідь:

1. Життєдіяльність - це процес існування людини у просторі та часі

2. Життєдіяльність - це зростання, розвиток активної регуляції функцій в процесі старіння людини

3. Життєдіяльність - частина всесвіту, де перебуває в даний час людина

29. Вкажіть дві правильні відповіді:

1. Безпека - це стан захищеності особистості або суспільства від ризику отримати шкоду

2. Безпека - це умови комфортного проживання людини

3. Безпека - це збалансоване за експертною оцінкою стан людини, держави, природних і антропогенних систем

30. Назвіть номер правильного визначення:

1. Безпека людини - це стан людини, захищеного від природних, техногенних, соціально - політичних і військових небезпек

2. Безпека людини - це номінальний урівень ризику для здоров'я і благополуччя людини в умовах чисельних небезпек

3. Безпека людини - це такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводять до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, осмисленості психіки людини в цілому, що не шкодить досягненню певних і бажаних для людини цілей

31. Вкажіть неправильну відповідь. Для забезпечення безпеки життєдіяльності громадян України створені такі системи:

1. Система громадського і громадянського порядку - Міністерство Внутрішніх справ, Міністерство оборони, Рада національної безпеки

2. Система захисту продовольства - Міністерство аграрної політики

3. Система профілактики та охорони здоров’я - Міністерство охорони здоров'я

4. Система попередження та реагування на НС - Міністерство з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Національний сонет з питань безпеки життєдіяльності

5. Система забезпечення екологічної безпеки - екологічна прокуратура, міліція

32. Який компонент навколишнього середовища може існувати і розвиватися самостійно без участі людини?

1. Техносфера

2. Природна середа

3. Побутова та виробнича середа

4. Соціальна

5. Соціально – політична

33. Що таке середовище проживання?

1. Це компоненти природного середовища

2. Це сукупність елементів техносфери

3. Це компонент біосфери

4. Це сукупність факторів, здатних впливати на життєдіяльність людини

34. Що розуміється під життєдіяльністю людини?

1. Властивості людини діяти в середі існування

2. Форма активного ставлення до навколишнього світу для доцільних змін і перетворень

3. Здатність до розмноження, росту, активної регуляції свого складу

4. Процес збалансованого існування та саморегуляції індивідуума, суспільства в єдності їх життєвих потрібностей і можливостей

35. Що розуміється під  діяльністю людини?

1. Форма активного ставлення до навколишнього світу для доцільних змін і перетворень

2. Здатність до розмноження, росту, і активної регуляції свого складу

3. Процес пізнання середовища проживання

4. Процес збалансованого існування та саморегуляція індивідуума суспільства в єдності їхніх життєвих потрібностей і можливостей

36. Що є показником безпеки життєдіяльність людини?

1. Наявність системи державної безпеки

2. Комфортні умови життя людини

3. Тривалість життя людини

4. Нормальний стан навколишнього середовища

37. Що є об'єктом захисту БЖД?

1. Людина

2. Суспільство, держава

3. Природне середовище

4. Техносфера

5. Всі перераховані відповіді

38. Назвіть номер неправильної відповіді. Загальна структура вивчення предмета безпека життєдіяльності включає розділ 1- безпека життєдіяльності в звичайних (повсякденних) умовах , котрий включає систему «людина - життєве середа», що складається з наступних компонентів:

1. «Людина - машина - природна середа»

2. «Людина - машина - соціально - політична середа»

3. «Людина - машина - мікробіологічна середа»

4. «Людина - машина - побутова середа»

5. «Людина - машина - виробнича (техногенна) середа

Розділ 2 - безпека життєдіяльності в умовах НС

39. Назвіть номер неправильної відповіді. Параметрами побутового середовища являються:

1. Розмір житлової площі на людину

2. Стан здоров'я людини

3. Ступінь електрифікації

4. Наявність центрального опалення

5. Наявність холодної та гарячої води

6. Рівень та наявність громадського транспорту

40. Назвіть номер неправильної відповіді. Параметрами виробничого середовища являються:

1. Види продукції, які виробляються на ньому

2. Об’єм виробництва

3. Ступінь забрудненості виробництва

4. Продуктивність праці

5. Енергоємність

6. Сировинна база

7. Відходи виробництва

41. Різнобічний процес людських умов для свого існування та розвитку – це:

1. Життєдіяльність

2. Діяльність

3. Безпека

4. Небезпека

42. Безпека – це?

1. Стан діяльності, при якому з відповідною ймовірністю виключно прояв небезпеки

2. Різнобічний процес створення людських умов для свого існування та розвитку

3. Складний біологічний процес, який відбувається в організмі людини та дозволяє зберегти здоров’я та працездатність

4. Центральне поняття БЖД, яке поєднує явища, процеси, об’єкти, здатні в визначених умовах нанести небезпеку здоров’ю людини

43. Як називається процес створення людиною умов для свого існування та розвитку?

1. Небезпека

2. Життєдіяльність

3. Безпека

4. Діяльність

44. Що є ціллю БЖД:

1. Сформувати у людини пізнання та відповідальність у відношенні особистої безпеки та безпеки навколишніх

2. Захист людини від небезпек на роботі та за її межами

3. Навчити людину надавати самодопомогу і взаємодопомогу

4. Навчити оперативно ліквідувати наслідки НС

45.Вкажіть номера правильних відповідей. Функції безпеки життєдіяльності:

1. Моніторинг стану середовища існування

2. Зниження вірогідності появи небезпек

3. Розробка та використання засобів еко- біозахисту

4. Використання засобів слабої ланки для забезпечення безпеки

5. Навчання населення основам БЖД

46. Скільки аксіом науки БЖД ви знаєте?

1. 10

2. 5

3. 7

4. 4

47. Скільки функцій БЖД існує:

1. 2

2. 1

3. 3

4. 5

48. Вкажіть номер правильної відповіді. Стан гарантованого захисту особистості, суспільства, народу, образу життя, державних інститутів, суверенітету країни, територіальної цілісності природних ресурсів, недоторканості її меж, конституційного строю та системи управління …   безпекою:

1. Національною

2. Державною

3. Громадською

4. Особистою

5. Регіональною

49. Вкажіть номер правильної відповіді. Навколишнє середовище людини обумовлено сукупністю факторів, які спосібні оказувати пряму або побічну, негайну або віддалену дію  на діяльність людини, його здоров’я та здоров’я нащадків:

1. Здоров’я та нащадки

2. Середовище проживання

3. Біологічне середовище

4. Середовище життєдіяльності

5. Навколишнє середовище

6. Природне середовище 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11368. Анализ прибыли и рентабельности 207 KB
  Тема 7. Анализ прибыли и рентабельности 7.1. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 7.2. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности 7.3. Анализ уровня среднереализационных цен 7.4. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности 7.5.
11369. Анализ финансового состояния предприятия. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 119.5 KB
  Анализ финансового состояния предприятия. Предварительный обзор экономического и финансового положения предприятия. Оценка и анализ экономического потенциала организации. Оценка имущественного положения. Оценка финансового положения...
11370. АНКСИОЛИТИКИ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) 79 KB
  I. ВВЕДЕНИЕ Термин 1810 год. Трр = успокоитель франц. Группа в 1950е мепробамат. Клиническое использование 1960г. бензадиазепины. Применяются при невротических и неврозоподобных систояниях. Анксиолитики от латинского anxietes страх тревожное состояние; Ата...
11371. Средства, возбуждающие ЦНС 114.5 KB
  Средства возбуждающие ЦНС. Введение Лекарственные вещества возбуждающие ЦНС можно разделить на несколько групп: Психостимуляторы Ноо..
11372. Пути проведения боли. Анальгетики 132 KB
  ВВЕДЕНИЕ. Боль играет в организме как положительную так и отрицательную роль. Боль сигнал об опасности; это команда к функциональной перестройке организма от состояния покоя к состоянию активной деятельности направленной на устранение фактора вызывающ
11373. СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 118.5 KB
  ЛЕКЦИЯ Тема.СЕРДЕЧНО СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА СанктПетербург Сосуды и сердце мышечные органы. Для сокращения мышц необходимы Са. Са обеспечивает работу сердца суживает сосуды повышает АД. Большинство ССЗ связано с повышенной работой ССС и требуетпо...
11374. АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. Проводящая система сердца (ПС) 97 KB
  АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА I Аритмии нарушение ритма сердечных сокращений. Ритмичная активность сердца зависит от работы проводящей системы сердца от биохимических процессов которые происходят в миокарде от кровоснабжения сердца от эфф
11375. АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. Классификация антиангинальных средств 131.5 KB
  АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА Антиангинальные средства antianginalia; греч. anti против лат. angina pectoris грудная жаба лекарственные средства применяемые для купирования и предупреждения приступов стенокардии и лечения других проявлений коронарной недоста...
11376. Антиатеросклеротические средства 43 KB
  Антиатеросклеротические средства I. Атеросклероз хроническое заболевание поражающее артерии которое характеризуется образованием атеросклеротических бляшек во внутренних оболочках сосудов. Это приводит к прогрессирующему сужению просвета артерии вплоть до полн...