86770

Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока

Лабораторная работа

Экология и защита окружающей среды

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Русский

2015-04-10

31.82 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1, 2, 3

«Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

Задание № 1.

Используя типовую методику расчета, рассчитать значения «См» по пяти основным загрязняющим примесям CO, , N, , зола и «Хм».

Задание № 2.

Задать шесть расстояний: три меньше чем «Хм», и три больше чем «Хм». Рассчитать значение «С» для этих расстояний. Построить график для пяти примесей в координатах «С» - «Х».

Задание № 3.

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Варианты для расчета

I вариант

Название источника

ТЭЦ-1

Высота трубы (м)

100

Диаметр устья трубы

3,5

Скорость выхода газовой смеси (м/с)

8

Температура газовоздушной смеси ()

120

Температура воздуха ()

12

Выброс (г/с)

14

Выброс (г/с)

12

Выброс СО (г/с)

8

Выброс  (г/с)

0,2

Выброс золы (г/с)

2,6

Расчет.

Задание № 1

1. Максимальная концентрация от одиночного источника рассчитывается по формуле:

 

Где: A – температурный коэффициент;

M – масса вредного вещества в единицу времени;

F – коэффициент скорости оседания вредных веществ;

m, n – коэффициент, учитывающий условия выбросов;

H – высота источника загрязнения;

Ŋ – коэффициент, учитывающий рельеф;

T – Разница температур выброса смеси и окружающей среды;

- расход газовоздушной смеси, определяется по формуле:

Где: Д – диаметр устья источника выброса;

- скорость выброса.

T = 120-12=108

Температурный коэффициент А для Дальнего Востока – 200

Коэффициент F для: газов, пыли, золы – 1.

Значение коэффициент m и n определяется в зависимости от параметров: f, .

f<100; 

n=1

Задание № 2

Расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация достигает максимального значения См, определяется по формуле:

;

Значение опасной скорости ветра Uм на высоте 10 м, при которой достигается наибольшее значение концентрации, определяется по формуле:

При    

Задаем 6 расстояний:

Рассчитываем коэффициент при X< по формуле:

;

Рассчитываем коэффициент  при Х > по формуле:

При опасной скорости  приземная концентрация вредных веществ С в атмосфере по оси факела на различных расстояниях от источника, определяется по формуле: ;

График зависимости концентрации ЗВ от расстояния до источника загрязнения.

КГА ПОУ «ВГМК»

Лабораторная работа № 1, 2, 3

По дисциплине

«Мониторинг загрязнения природной среды»

Тема: «Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

                                                                            Выполнил: студентка

                                                                            Группы Э-32

                                                                            Князева Екатерина

                                                                            Проверил: преподаватель

                                                                            Бурая Ольга Валентиновна

Владивосток 2014

                                                                


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84591. Фізіологія як наука. Поняття про функцію. Методи фізіологічних досліджень 44.59 KB
  Нормальна фізіологія наука про обєктивні закономірності протікання функцій організму в їх взаємозвязку і у взаємодії організму із зовнішнім середовищем. Функція це діяльність і властивість клітин органів систем організму які проявляються як фізіологічний процес чи сукупність процесів. Неспецифічні притаманні багатьом чи всім тканинам та клітинам організму. Обєктом фізіологічного дослідження є функція організму його систем органів і клітин.
84592. Потенціал спокою, його параметри, механізми походження та фізіологічна роль 49.49 KB
  Формула Нернста для розрахунку величини ПС: де R універсальна газова стала T абсолютна температура F число Фарадея [K і] концентрація іонів К в клітині [K е] концентрація іонів К поза клітиною. Особливостями проникності мембрани клітини в стані спокою вона проникна для іонів К та непроникна для іонів N. Цей білок на внутрішній поверхні мембрани розщеплює АТФ на АДФ та фосфат й використовує енергію що виділилась на транспортування трьох іонів N з клітини та двох іонів К в клітину. Отже за рахунок роботи НКН...
84593. Потенціал дії, його параметри, механізми походження та фізіологічна роль 47.44 KB
  При внутрішньоклітинній мікроелектродній реєстрації ПД окремої клітини має такий вигляд: Спочатку мембранний потенціал різко зменшується до нуля 1 фаза деполяризації ПД; потім заряд мембрани змінюється на протилежний зовні всередині 2 фаза реверсполяризації. Далі мембранний потенціал поступово повертається до вихідного рівня 3 фаза реполяризації ПД. Так розвивається фаза деполяризації ПД. Але вхід іонів N в клітину не припиняється й тепер у клітині створюється надлишок позитивних іонів N а на її поверхні надлишок аніонів...
84594. Збудливість. Критичний рівень деполяризації поріг деполяризації клітинної мембрани 43.2 KB
  Критичний рівень деполяризації поріг деполяризації клітинної мембрани. Пороговий потенціал ΔV різниця між ПС та критичним рівнем деполяризації мембрани Екр. Критичний рівень деполяризації той рівень мембранного потенціалу при зменшені до якого ПС на мембрані виникає ПД. Тобто чим менший поріг деполяризації тим вища збудливість клітини та навпаки.
84595. Зміни збудливості клітини при розвитку одиничного потенціалу дії 46.03 KB
  При розвитку на мембрані місцевого збудження та ПД збудливість клітини змінюється порізному: при розвитку місцевого збудження збудливість збільшується так як ΔV зменшується; при розвитку ПД мають місце закономірні зміни збудливості: поки деполяризація повільно прямує до Екр збудливість збільшується вище вихідного рівня вище 100 фаза супернормальної збудливості; к тільки деполяризація доходить до Екр й починається розвиток піку ПД збудливість клітини падає до нуля та починається фаза абсолютної рефрактерності повної...
84596. Значення параметрів електричних стимулів для виникнення збудження 43.28 KB
  Під анодом виникає гіперполяризація а під катодом деполяризація мембрани внаслідок складання зовнішнього та власного електричного поля. Коли під катодом відбувається деполяризація мембрани й досягає 5075 від величини порогового потенціалу в мембрані відкриваються потенціалчутливі натрієві канали через них в клітину входять іони N збільшення ступеню деполяризації під катодом. Деполяризація під катодом що повязана з відкриттям натрієвих каналів та з входом іонів N в клітину має назву локальної відповіді ЛВ. Таким чином при дії на...
84597. Механізми проведення збудження по нервових волокнам 46.51 KB
  Швидкість збільшення сили відповідає швидкості піку ПД майже відповідає швидкості збільшення сили при дії прямокутних імпульсів електричного струму набагато вища порогу. Отже на збуджену ділянку мембрани нервового волокна діє катодний електричний струм сила час дії та швидкість збільшення сили якого вищі порогу цей струм викличе деполяризацію мембрани до Екр викличе ПД на мембрані незбудженої ділянки. Ці струми в ділянці незбуджених перехватів мають вихідний напрямок; їх сила амплітуда ПД тривалість тривалість ПД швидкість...
84598. Закони проведення збудження по нервовим та м’язовим волокнам 49.29 KB
  Закон фізіологічної неперервності чи фізіологічної цілісності волокна для здійснення проведення необхідним є нормальний функціональний стан мембрани волокна. Якщо його пошкодити обробивши наприклад місцевим анастетиком типу новокаїну проведення припиниться незважаючи на те що морфологічно волокна не пошкоджені місцеві анастетики інактивують натрієві канали мембрани зміщення Екр збільшення порогу деполяризації зменшення швидкості проведення збудження з подальшим припиненням цього проведення. Закон двостороннього проведення в...
84599. Механізми проведення збудження через нервово-м’язовий синапс. Медіатор, мембранні циторецептори та блокатори нервово-м’язових синапсів 45.06 KB
  Нервовомязовий синапс утворений нервовим закінченням аксона мотонейронів та кінцевою пластинкою частина мембрани мязового волокна яка контактує з нервовим закінченням. Механізм передачі збудження через нервовомязовий синапс полягає в тому що ПД іде по мембрані нервового волокна поширюється по пресинаптичній мембрані при цьому відкриваються кальцієві канали пресинаптичної мембрани вхід іонів Са всередину нервового закінчення взаємодія з везикулами міхурці в яких є медіатор ацетилхолін рух везикул до пресинаптичної мембрани...