86770

Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока

Лабораторная работа

Экология и защита окружающей среды

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Русский

2015-04-10

31.82 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1, 2, 3

«Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

Задание № 1.

Используя типовую методику расчета, рассчитать значения «См» по пяти основным загрязняющим примесям CO, , N, , зола и «Хм».

Задание № 2.

Задать шесть расстояний: три меньше чем «Хм», и три больше чем «Хм». Рассчитать значение «С» для этих расстояний. Построить график для пяти примесей в координатах «С» - «Х».

Задание № 3.

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Варианты для расчета

I вариант

Название источника

ТЭЦ-1

Высота трубы (м)

100

Диаметр устья трубы

3,5

Скорость выхода газовой смеси (м/с)

8

Температура газовоздушной смеси ()

120

Температура воздуха ()

12

Выброс (г/с)

14

Выброс (г/с)

12

Выброс СО (г/с)

8

Выброс  (г/с)

0,2

Выброс золы (г/с)

2,6

Расчет.

Задание № 1

1. Максимальная концентрация от одиночного источника рассчитывается по формуле:

 

Где: A – температурный коэффициент;

M – масса вредного вещества в единицу времени;

F – коэффициент скорости оседания вредных веществ;

m, n – коэффициент, учитывающий условия выбросов;

H – высота источника загрязнения;

Ŋ – коэффициент, учитывающий рельеф;

T – Разница температур выброса смеси и окружающей среды;

- расход газовоздушной смеси, определяется по формуле:

Где: Д – диаметр устья источника выброса;

- скорость выброса.

T = 120-12=108

Температурный коэффициент А для Дальнего Востока – 200

Коэффициент F для: газов, пыли, золы – 1.

Значение коэффициент m и n определяется в зависимости от параметров: f, .

f<100; 

n=1

Задание № 2

Расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация достигает максимального значения См, определяется по формуле:

;

Значение опасной скорости ветра Uм на высоте 10 м, при которой достигается наибольшее значение концентрации, определяется по формуле:

При    

Задаем 6 расстояний:

Рассчитываем коэффициент при X< по формуле:

;

Рассчитываем коэффициент  при Х > по формуле:

При опасной скорости  приземная концентрация вредных веществ С в атмосфере по оси факела на различных расстояниях от источника, определяется по формуле: ;

График зависимости концентрации ЗВ от расстояния до источника загрязнения.

КГА ПОУ «ВГМК»

Лабораторная работа № 1, 2, 3

По дисциплине

«Мониторинг загрязнения природной среды»

Тема: «Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

                                                                            Выполнил: студентка

                                                                            Группы Э-32

                                                                            Князева Екатерина

                                                                            Проверил: преподаватель

                                                                            Бурая Ольга Валентиновна

Владивосток 2014

                                                                


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70925. Система планів підприємства 70.5 KB
  У плануванні виділяють такі три сторони: соціально-економічна, яка базується на пізнанні економічних законів, відображені економічної політики держави при плануванні економічного та соціального розвитку підприємства...
70926. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції 79 KB
  Збут підприємством свого товару це процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку виручки. Планування збуту полягає у визначенні характеру нових товарів та їх параметричних рядів співвідношення обсягів випуску старих і нових виробів...
70927. Планування виробництва продукції 131 KB
  Структура й показники виробничої програми підприємства Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому періоді який за номенклатурою...
70928. Оперативно-календарне планування і контроль 100 KB
  Основними завданнями оперативно-календарного планування на підприємстві є: забезпечення ритмічного виробництва відповідно до встановлених обсягів та номенклатури виготовлення і збуту продукції; забезпечення рівномірності та комплектності завантаження устаткування...
70929. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Постачання матеріально-технічних ресурсів на робочі місця 247 KB
  Вивчення ринку сировини й матеріалів. Запаси матеріалів та регулювання їхніх обсягів. Однак служба матеріальнотехнічного забезпечення повинна перевіряти замовлення виробничих підрозділів з огляду на відповідність замовлених матеріалів технічним умовам та даним обліку наявних...
70930. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 176 KB
  Виробнича потужність підприємства - це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної номенклатури і якості протягом планового періоду при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології організації...
70931. Виробнича інфраструктура 248 KB
  Прикладом є виробництво різних видів енергії та тепла деталей для ремонту обладнання технологічного оснащення та інструменту. Виробнича програма енергетичного цеху в натуральних показниках охоплює такі види робіт: виробництво та розподіл електричної енергії в умовах...
70932. Витрати виробництва 112.5 KB
  Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності Обсяг господарської діяльності Змінні витрати Постійні витрати Витрати по підприємству разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю...
70933. Фінансове планування і контроль на підприємстві 162.5 KB
  Перелік основних бюджетів підприємства за їхнім цільовим призначенням Операційні Фінансові бюджет доходу; бюджет виробництва продукції виробнича програма; бюджет прямих матеріальних витрат; бюджет обсягів придбання матеріалів; бюджет витрат на оплату праці; бюджет загальновиробничих витрат...