86791

Определение молярной массы воздуха

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Краткая теория Молярная масса воздуха может быть определена в результате очень простого опыта. Затем откачаем из колбы часть воздуха и подождем пока воздух в колбе нагреется до комнатной температуры. После этого измерим давление воздуха в колбе и массу колбы с оставшимся воздухом.

Русский

2015-04-10

489.34 KB

1 чел.

Лабораторная работа №3

«Определение молярной массы воздуха»

Цель работы: определение молярной массы воздуха.

Оборудование: колба с краном, насос, манометр, весы, термометр, соединительные шланги.

Краткая теория

Молярная масса воздуха может быть определена в результате очень простого опыта.

Возьмем колбу, заполненную воздухом при атмосферном давлении и комнатной температуре, и взвесим её на высокоточных весах. Затем откачаем из колбы часть воздуха и подождем, пока воздух в колбе нагреется до комнатной температуры. После этого измерим давление воздуха в колбе и массу колбы с оставшимся воздухом.

Как известно, воздух при нормальных условиях можно считать идеальным газом,

соответственно, для него можно записать уравнение Менделеева-Клапейрона.

                                              pV=RT

где p – давление воздуха, V – занимаемый им объем, m – масса воздуха, M- молярная масса воздуха, R – универсальная газовая постоянная, T – температура воздуха.

После откачки из колбы части воздуха уменьшится его давление и масса. Изменение

давления и изменение массы связаны следующим образом:

                                           ΔpV=RT

где Δp – изменение давления, а Δm – изменение массы воздуха.

Описание установки

Установка состоит из стеклянной колбы с краном, манометра с двумя кранами, насоса, весов и термометра. Объем колбы равен 0,95±0,05 л.

Порядок выполнения работы

1. Уравновесьте весы.

2. После уравновешивания весов положите на них колбу с открытым краном и измерьте массу колбы вместе с воздухом, находящимся в ней.

3. Подсоедините шланг колбы к манометру. Убедитесь, что кран на колбе и оба крана на манометре открыты.

4. Откачайте из колбы часть воздуха, пока давление в колбе не уменьшится на Δр.  Подождите 1 минуту для нагрева воздуха в колбе до

комнатной температуры. Снимите показания манометра.

5. Закройте кран на колбе. Отсоедините шланг колбы от манометра. Не отсоединяйте резиновый шланг от самой колбы!!!

6. Измерьте массу колбы с оставшимся воздухом на весах.

7. Рассчитайте молярную массу воздуха.

8. Повторите опыты несколько раз при различных Δр. Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу.

№  опыта

Температура воздуха, Т, К

Начальная масса колбы с воздухом, m1,кг

Масса колбы с воздухом после откачивания, m2,кг

Изменение  массы воздуха, = m1 -m2,

кг

Начальное

давление воздуха в колбе, р1

Конечное

давление воздуха в колбе, р2

Изменение давления воздуха в колбе

Δр


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17357. Національні моделі ринкової економіки 93 KB
  PAGE 7 Національні моделі ринкової економіки Необхідно відзначити що вплив на рівень цін шляхом концентрації попиту в руках держави це ринковий метод регулювання ринку несумісний з методами адміністративного розподілу товарів і пов'язаний з ц
17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...
17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Суб’єкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна – це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку – це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку – це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам
17364. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 114 KB
  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Вступ Інновація кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління і отримання економічного соціального екологічного науковотехнічного або іншого виду ефекту. До того ж необхідно зазначити: Людей які задумують ...
17365. ФРАНЧАЙЗИНГ 31 KB
  ФРАНЧАЙЗИНГ апгл. franchising букально це угода про передання права на використання торгової марки у широкому значенні це форма поєднання переваг великого і малого бізнесу змістом якої є система взаємовідносин між франчайзером материнською компанією і франчайз