86895

Экономическое содержание и способ расчета стоимости отдельных источников и средневзвешенной стоимости капитала

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Wcc средневзвешенная стоимость капитала используется для вычисления ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций в случае когда привлекаются средства из разных источников с разной стоимостью. При этом стоимость отдельных долей капитала может определяться различными способами: Доходность альтернативного вложения. Вложение собственного капитала с известной доходностью.

Русский

2015-04-12

29.91 KB

0 чел.

24 Экономическое содержание и способ расчета стоимости отдельных источников и средневзвешенной стоимости капитала.

Wacc, средневзвешенная стоимость капитала используется для вычисления ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций, в случае, когда привлекаются средства из разных источников с разной стоимостью.

При этом стоимость отдельных долей капитала может определяться различными способами:

  1.  Доходность альтернативного вложения. Например, существует другой вариант вложения — депозит с гарантированной доходностью.
  2.  Вложение собственного капитала с известной доходностью. Например, собственник бизнеса знает, что капитал приносит N% годовых. Вкладывая деньги в новое дело, он хочет иметь доход не менее этих N%.
  3.  Привлечение капитала с требуемой доходность. Иными словами, сторонний инвестор хочет иметь заранее оговоренную доходность на свои вложения.
  4.  Средства привлекаются на платной основе. Например, банковский кредит.

Чтобы инвестиционный проект был прибыльным, значение WACC должно быть меньше IRR — внутренней нормы доходности.

Термин средневзвешенная стоимость означает, что для определения средней стоимости привлеченного капитала мы должны учесть долю каждого источника в общей сумме. То есть, мы вычисляем не среднее арифметическое значение, а средневзвешенное. В качестве веса используется доля в общей сумме.

На всякий случай поясню на примере почему нельзя взять среднее арифметическое.

Пример. Расчет среднего арифметического и средневзвешенного значения.

Общая сума инвестиций 1′000′000 руб. Из них: первая часть, 100′000 руб., получена на условиях 10% годовых, вторая часть, 900′000 руб., получена на условиях 20% годовых. Рассчитаем среднюю стоимость капитала.

Среднее арифметическое: (10% + 20%)/2 = 15%

Средневзвешенное (WACC): (0.1 * 10% + 0.9*20%) = 19%

Где 0.1 и 0.9 — доли первой и второй части инвестиций в общей сумме.

Wacc, средневзвешенная стоимость капитала, формула расчета

WACC = W1*C1 + W2*C2+…+Wk*Ck

Где:

Cn — стоимость инвестиций привлеченных из источника n.

Wn — доля в общей сумме инвестиции из источника n. Wn = In/(I1 + I2 +…+ Ik) Ij — сумма инвестиций из источника j.

Налоговый щит

Если плату за привлеченные инвестиции, например, процентные выплаты по кредиту, можно отнести на расходы, т.е. исключить из налогооблагаемой базы налога на прибыль, появляется эффектналогового щита. В нашем случае стоимость соответствующей доли инвестиций будет уменьшаться в (1-Tp) раз. Где Tp – ставка налога на прибыть в десятичном выражении.

Эффектом налогового щита обладают кредиты банков.

Формула расчета средневзвешенной стоимости капитала (Wacc) с учетом налогового щита

WACC = W1*C1 + …+Wi*Ci + (1-Tp)*(Wi+1*Ci+1 +…+ Wk*Ck)

Где:

Инвестиции из источников 1, …,i не обладают налоговым щитом.

(1-Tp) налоговый щит.

Инвестиции из источников i+1, …,k обладают налоговым щитом.

Пример расчета средневзвешенной стоимости капитала (Wacc)

Инвестиции в сумме 2′250′000 руб. получены из 4-х источников:

  1.  1′000′000 руб. Собственные средства, доходность собственных средств 22%
  2.  250′000 руб. Сторонний инвестор, требуемая доходность 20%
  3.  500′000 руб. Ссуда банка "А" под 16% годовых
  4.  500′000 руб. Ссуда банка "B" под 17% годовых

WACC = 17.57%


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80972. Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії 38.89 KB
  В учнівських диктантах було відтворено від 8 до 21 інформаційних одиниць. Діагностуючий диктант допомагає вчителю вчасно звернути увагу на труднощі в сприйнятті й осмисленні історичного матеріалу що є в учнів даного класу 9віку0. Якщо взяти за основу зміни особистісних особливостей учнів то в своїй роботі у напрямку посилення пізнавального інтересу учнів до історії перш за все беру до уваги що учні основної школи та старшої школи мають зовсім різну підготовки виходячи з їх віку.
80973. Дайте оцінку сучасним вимогам до уроків історії 39.52 KB
  Розуміння і виконання вчителем сучасних вимог до уроку які визначаються соціальним замовленням. Оптимального балансу в змісті уроку компонентів світової національної регіональної та локальної історії. Творчою емоційної атмосфери заснованої на інтерес учнів до змісту уроку та видами навчальної роботи...
80974. Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії 32.33 KB
  Наприклад: 1 Складіть максимальну кількість речень з одними і тими самими словами але різних за смислом: лицаріхрестоносці кривава битва князівські дружини діагностика вербальної уяви.Порівняйте два зображення на історичну тему і знайдіть відмінності діагностика довільної уваги. По деталі здогадайтеся що це за споруда і назвіть її діагностика образної уяви. На основі аналітичного опису намалюйте предмет про який іде мова діагностика репродуктивної та творчої уяви.
80975. Права та обов’язки вчителя історії 36.39 KB
  Мають право на: захист професійної честі гідності; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчальновиховного процесу; проведення науководослідної експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів; вільний вибір форм методів засобів навчання виявлення педагогічної ініціативи; дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання; соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; підвищення кваліфікації перепідготовку вільний вибір змісту...
80976. Проблема методів навчання історії та їх класифікація 36.03 KB
  Провідні поняття повязані з процесом навчання історії стали предметом наукового інтересу в дискусіях радянських методистів у 5070ті pp. В обговоренні проблеми свої варіанти класифікації методів навчання історії в різні роки запропонували всі провідні вчені однак вони так і не прийшли до єдиної думки. Тому в сучасній методичній літературі збереглася різноманітність підходів до визначення понять методи прийоми способи навчання різні підстави їх систематизації і деяка суперечливість у вживанні методичних термінів у спеціальній...
80977. Дайте загальну характеристику історичних карт 37.4 KB
  Історичні карти карти що відображують історичні явища і події взаємозвязки суспільних явищ минулого з географічними чинниками показують розміщення древніх культур держав соціальні рухи торгівельні дороги пересування людей військові удари на карті показують стрілками місця боїв схрещеними мечами райони повстань крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним зменшеним узагальненим образнознаковим зображенням історичних подій явищ процесів чи періодів...
80978. Прийоми і засоби навчання історії 33.36 KB
  Прийоми навчання – це складова методу що немає самостійного навчального завдання а підпорядковується тому завданню який виконує метод. Методи навчання класифікують на загальні можуть використовуватися в процесі навчання будьяких навчальних предметів і спеціальні застосовуються для викладання окремих предметів але не можуть бути використані при викладанні інших предметів. Засіб навчання – знаряддя за доп.
80979. Як використати на уроці методичні можливості підручника 38.26 KB
  Сучасна практика викладання історії в школах України переконливо свідчить що шкільний підручник ще довго залишатиметься найважливішим засобом навчання незважаючи на зростання інтересу до інших зокрема наочних комп\'ютерних технологійПерше знайомство з будьяким підручником учитель і учень розпо чинають із вступного тексту структури і особливостей його побудо ви різними видами тексту запитаннями і завданнями а також ілюст раціями картами. Весь текст підручника за обсягом і призначенням поділяють на основний додатковий і...
80980. Методика проведення навчальних екскурсій 35.46 KB
  Екскурсія - це вид навчальної роботи, при якому навчання проводиться на натуральному природному або виробничому обєкті поза межами школи, чи класу. екскурсія – це наочний метод отримання певних знань, виховання шляхом відвідин по заздалегідь розробленій темі певних об’єктів (музей, завод, підприємство тощо) із спеціальним керівником (екскурсоводом).