86902

Эффект финансового рычага (ЭФР)

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Дифференциал финансового рычага это важнейший информационный импульс не только для организации но и для банков так как он позволяет определить уровень меру риска предоставления новых займов организации. Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для организации так и для банков. Таким образом эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств и связанный с этим финансовый риск для организации и банков.

Русский

2015-04-12

29.76 KB

0 чел.

31 Эффект финансового рычага

Эффект финансового рычага (ЭФР) - это приращение рентабельности собственных средств, получаемое при использовании заемных средств, при условии, что экономическая рентабельность активов фирмы больше ставки процента по кредиту.

РСС(рентабельность собственных средств) = (1-ННП) х ЭР+ЭФР

ЭФР = (1-ННП) х (Дифференциал) х (Плечо)

Плечо = ЗС/СС;

Дифференциал = ЭР-СРСП;

где ННП - налог на прибыль; ЗС - заемные средства; СС -собственные средства; ЭР - экономическая рентабельность; СРСП - средняя расчетная ставка процента по кредитам.

Дифференциал финансового рычага - это важнейший информационный импульс не только для организации, но и для банков, так как он позволяет определить уровень (меру) риска предоставления новых займов организации. Чем больше дифференциал, тем меньше риск для банков, и наоборот. Дифференциал ЭФР должен быть положительным. Организация имеет определенные рычаги воздействия на дифференциал, однако влияние ограничено возможностями наращивания производства.

Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для организации, так и для банков. Большое плечо означает значительный риск для обоих участников экономического процесса.

Таким образом, эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств, и связанный с этим финансовый риск (для организации и банков).

II. Американская концепция расчета финансового левериджа

Эта концепция рассматривает эффект в виде приращения чистой прибыли на 1 обыкновенную акцию на приращение нетто-результат экс- плуатации инвестиций, то есть этот эффект выражает прирост чистой прибыли, полученный за счет приращения нетто-результат эксплуатации инвестиций.

ЭФРам

= Прибыль до налогооблолжения + процент за кредит .

Прибыль до налогообложения

Эта формула показывает степень финансового риска, возникающего в связи с использованием заемного капитала, поэтому чем больше сила воздействия финансового левериджа, тем больше финансовый риск, свя- занный с данным предприятием:

а) для банкира – возрастает риск невозмещения кредита;

б) для инвестора – возрастает риск падения дивиденда и курса акций. Таким образом, первая концепция расчета эффекта позволяет опре- делить безопасную величину и условия кредита, вторая концепция позво- ляет определить степень финансового риска, и используется для расчета

совокупного риска предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24647. Організація та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві 26 KB
  Організація та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві. Аналітична робота починається з планування розрізняють загальний план аналітичної роботи та конкретну програму аналітичних робіт. Виділяють три етапи аналітичної роботи: 1.попередній – попереднє ознайомлення зі станом справ визначають ступінь виконання плану за основними показниками робиться попередня оцінка роботи підприємства а також готують макети таблиць збирається і перевіряється головна інформація визначаються виконавці 2.
24648. Метод економічного аналізу. Класифікація методів економічного аналізу 51.5 KB
  Економіко математичні методи – дослідження яке проводять шляхом анкетування опитування співбесіди. Загальнонаукові методи: Методи теорії пізнання аналіз синтез індукція дедукція. Евристичні методи Метод мозкового штурму анкетування морфологічний метод метод семикратного пошуку Метод асоціацій та аналогій. Економікологічні методи Методи детермінованого факторного аналізу методи елімінування логарифмічний метод інтегральний метод Методи загального аналізу методи порівняння і групування методи середніх величин та...
24649. Порівняння – основний метод економічного аналізу 25 KB
  Порівняння – це один із самих розповсюджених аналіз будь якого показника починаючи із порівняння звітних даних з плановими за попередній період з базисним показниками аналітичних підприємств – конкурентів; аналіз порівняння до і після впровадження інвестицій порівняння якісних ознак фактично випущеної продукції зі стандартами і технічними умовами що дає можливість визначити.
24650. Методика аналізу обсягу випуску та реалізації продукції 28.5 KB
  Методика аналізу обсягу випуску та реалізації продукції. Аналіз випуску продукції передбачає загальну оцінку виконання плану оцінку впливу факторів на його величину аналіз ритмічності якості продії і її конкурентоспроможності оновлення продукції виконання плану з номенклатури і асортименту. Випуск продукції можна аналізувати у натуральному і вартісному виразі: 1. Для оцінки ритмічності і випуск продукції здійснюється за питомою вагою виробн продії в кожній декаді до місячного випуску і за допомогою узагальнюючого показника коефіцієнтів...
24651. Методика аналізу якості продукції 33 KB
  Методика аналізу якості продукції. Показники якості продукції є одними з найважливіших показників діяльності підприємства. Якість продукції залежить від багатьох факторів таких як: техніка і технологія впровадження іновацій організація виробництва і праці організація роботи служби матеріально технічного постачання трудова дисципліна та ін. Якість продукції впливає на обсяг товарної і реаліз.
24652. Аналіз динаміки та структури основних фондів 35 KB
  Характеристику руху о з дають коефіцієнти оновлення і вибуття Коефіцієнт оновлення=вартість прибулих о з за звітний період розділити на первісну вартість о з на кінець звітного періоду Показує яку частку від наявності на кінець звітного періоду складають нові о з Коеф вибуття= вартість вибулих о з за звітний період розділити на первісну вартість о з на початок звітного періоду Показує яка частина о з з якими підприємство починало свою діяльність у звітному році вибула через зношеність та інші причини. Технічний стан о з характеризується: Коеф...
24653. Аналіз ефективності використання основних фондів 26.5 KB
  Аналіз ефективності використання основних фондів. Під раціональним та найповнішим використанням діяючих промисловиробничих основних засобів розуміють той максимальний економічний ефект який отримує суспільство за певний період у вигляді відповідного обсягу та якості продукції. Економічна ефективність використання основних засобів визначається відношенням економічного ефекту одержаного на підприємстві за відповідний період до витрат необхідних для створення основних засобів. Для характеристики ефективності використання основних засобів...
24654. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 31.5 KB
  Аналізуючи питання забезпеченості робочою силою потрібно пам'ятати що в сучасних умовах внаслідок помітних скорочень обсягів виробництва підприємства більше стикаються не з проблемою недостачі а з наявністю зайвої робочої сили необхідністю скорочення робочих місць і водночас збереження кваліфікованих кадрів на майбутнє. Із питанням забезпечення робочою силою тісно пов'язане питання закріплення кадрів на підприємстві. При цьому вивчають загальні показники прийняття та звільнення робітників і службовців розраховують коефіцієнти обороту...
24655. Аналіз ефективності використання робочої сили 24.5 KB
  прийому = Чпр сер Ч Коеф вибуття = Чвир сер Ч Коеф заг обор = Чпр Чвир сер Ч Коеф пот кадрів = Ч виб за власним бажанням сер Ч.