86954

Понятие территориальных финансов

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Сущность территориальных финансов В последние десятилетия в мире все больше функции регулирования экономических процессов переходят от центральных уровней власти к территориальным т. роль территориальных финансов усиливается а сфера их использования расширяется. Величина территориальных финансов во многих странах составляет превалирующую часть финансовых ресурсов государства.

Русский

2015-04-12

33.14 KB

0 чел.

Понятие территориальных финансов.

Сущность территориальных финансов

В последние десятилетия в мире все больше функции регулирования экономических процессов переходят от центральных уровней власти к территориальным, т.е. роль территориальных финансов усиливается, а сфера их использования — расширяется. Величина территориальных финансов во многих странах составляет превалирующую часть финансовых ресурсов государства.

Территориальные финансысистема экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход, фонд денежных средств, используемых на экономическое и социальное развитие территорий.

Территориальные финансы охватывают

1) территориальные бюджеты (в РФ — республиканские в составе РФ, краевые, областные и окружные бюджеты, бюджеты районов, городов, поселков, сельских поселений) и

2) финансы субъектов хозяйствования.

Главное направление использования территориальных финансов — финансовое обеспечение социальной и частично производственной инфраструктуры. Они обеспечивают финансирование социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

Через территориальные финансы государство

1) активно проводит социальную политику (финансирование муниципального народного образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения, строительства и содержания дорог; круг финансируемых мероприятий расширяется),

2) осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий

Cостав территориальных финансов

1) Региональные бюджеты. 

2) Средства субъектов хозяйствования:

а) финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной собственности (как правило, коммунальные предприятия);

б) финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые ими на финансирование социально-культурных и жилищно-ком-мунальных объектов.

Субъекты хозяйствования для социальной поддержки своих работников строят и приобретают жилые дома, квартиры, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и объекты для отдыха.

3) Территориальные внебюджетные фонды. Источниками их формирования служат добровольные взносы предприятий и населения, специальные сборы и др. Внебюджетные фонды имеют целевое назначение 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.