87116

Обобщение и систематизация знаний по теме «Четырехугольники»

Конспект урока

Педагогика и дидактика

На доске заранее нарисованы фигуры. Отвечая на вопросы диктанта пишем ответ номер фигуры обладающей данным свойством. У какой из фигур диагонали пересекаясь делятся пополам У какой из фигур диагонали равны У какой из фигур диагонали делят углы пополам У какой из фигур диагонали перпендикулярны...

Русский

2015-04-17

1.36 MB

2 чел.

Конспект урока геометрии в 8-м классе по теме "Обобщение и систематизация знаний по теме «Четырехугольники»" 

Цели урока: 

  •  повторение понятия четырехугольника, его видов, свойств;
  •  развитие мыслительной деятельности при практической работе, развитие творческих способностей, логического мышления учащихся; развитие математической речи, умения систематизировать и обобщать знания;
  •  воспитание самостоятельности, активности.

Ход урока:
^ 1.Организационный момент. Постановка целей урока.
^ 2. Мотивация урока.
Мы изучили материал главы «Четырёхугольники», работая с каждым видом отдельно. В ходе работы научились применять полученные знания на практике. Сегодня на уроке мы обобщим и закрепим пройденный материал в устной работе и в процессе решения упражнений.
^ 3. Актуализация опорных знаний.
Слайд 3:
Повторим определения и свойства четырехугольников

Слайд4: Какая из фигур является четырехугольником.
Слайд 5:Математический диктант. (На доске заранее нарисованы фигуры).  Cамопроверка.
Отвечая на вопросы диктанта, пишем ответ – номер фигуры, обладающей данным свойством.


У какой из фигур диагонали, пересекаясь, делятся пополам?


У какой из фигур диагонали равны?


У какой из фигур диагонали делят углы пополам?


У какой из фигур диагонали перпендикулярны?


У какой из фигур диагонали равны и перпендикулярны?


У какой из фигур равны все углы?


У какой из фигур равны противолежащие углы?


У какой из фигур равны углы, прилежащие к одной стороне?


У какой из фигур противолежащие стороны попарно параллельны?

Ответ: 1,2,3,3,4,2,1,2,1

Слайд5: Графический диктант с взаимопроверкой:

Слайд 6: Решение задач.

Решение: угол АВЕ=СВЕ т.к. ВЕ биссектриса, АЕВ=СВЕ как накрест лежащие. АВЕ=124, ВАЕ=180-124=56. Ответ: А=С=56  В=Д=124

Слайд 7

Решение:  АС – 4 части, АЕ 1 часть, ЕО 1 часть АЕ=ЕО , тр АВО равнобедр с основанием АО, ВО=АВ=12  ВД=АС= 24 Ответ: 24

Слайд  8

Устно. Докажем что острые углы ВОС по 45 АВО=2*45=90

Слайд 9: Итог: Назовите свойства фигур по рисунку.

Д\з Составить и решить 4 задачи (Пар, прям, ромб, квадрат)

1 ,                              2                                          3

Подведение итогов урока. Оценки за урок. Рефлексия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22611. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА 37.5 KB
  Змінюючи струм від мінімального до максимального значень зніміть вольтамперну характеристику опору провідника. Визначте абсолютну похибку  будьякого окремо взятого вимірювання за формулою середнього квадратичного відхилення питомого опору S та порівняйте її з похибкою визначеною за методом НК. Дайте відповідь на запитання: Чи підвищується точність визначення питомого опору при багаторазових вимірюваннях 6.
22612. ОСЦИЛОГРАФ. Включення осцилографа 41.5 KB
  Включення осцилографа. Дочекайтесь появлення на екрані осцилографа лінії розгортки або електронної плямияка створюється електронним променем. Якщо на екрані осцилографа нема нічого установіть тумблер РАЗВЕР. Калібровка осцилографа.
22613. Вивчення коливань фізичного маятника 210.5 KB
  Вивчення коливань фізичного маятника. Експериментальне вивчення коливального руху маятникастержня у гравітаційному полі Землі. Маятникстержень макетна установка для здійснення коливального руху маятника та вимірювання періоду його коливань. У випадку фізичного маятника мал.
22614. Визначення густини твердого тіла. Особливі методи зважування 93.5 KB
  Конструкція аналітичних терезів. Коромисло головний елемент терезів це рівноплечий важіль з опорною призмою посередині та шальками терезів 2 на кінцях. Точність терезів у значній мірі залежить від якості опор коромисла тому що тертя між призмою та опорною площиною впливає на результати вимірювань. З метою зменшення тертя шальки терезів на кінцях коромисла навішують через системи вантажепід\'ємних призм та подушок.
22615. Методичні вказівки до роботи з комп'ютерними програмами обрахунку даних лабораторних робіт з механіки та вимірювального циклу 414.5 KB
  Значна кількість студентів має ускладнення з застосуванням методу найменших квадратів частинного диференціювання при обробці непрямих вимірюваньз вибором та застосуванням відповідної методики визначення похибок вимірювання. У роботі треба зробити прямі ввимірювання маси та лінійних розмірів тіл правильної геометричної форми і обрахувати густину речовиниз якої зроблене тіло. Вона зкомпонована з програми безпосередніх обчислень та програми Обробка прямих вимірювань яка використовується для обробки результатів спостереженьпов'язаних з...
22616. ВИВЧЕННЯ ПРУЖНОГО УДАРУ ДВОХ КУЛЬ 23.5 KB
  Користуючись методом найменших квадратів МНК визначити модуль пружності сталі E модуль Юнга. Дати оцінку похибки визначення модуля Юнга E за методом НК. Дати оцінку E для одного окремо взятого вимірювання вивести формулу середнього квадратичного відхилення модуля Юнга SЕ . Модуль Юнга сталі E = 20  1010 Н м2 .
22617. Вивчення коливань струни 63 KB
  Якщо у iдеально гнучкої однорiдної струни що має нескiнчену довжину i знаходиться у станi рiвноваги вiдтягнути маленьку дiлянку та потiм вiдпустити її то виникає збурення яке пересувається вздовж струни у двох протилежних напрямках утворюючи двi бiжучi поперечнi хвилi. Якщо довжина струни скiнчена то бiжучi хвилi вiдбиваються вiд її кiнцiв. Фази та амплiтуди вiдбитих хвиль залежатимуть при цьому вiд положення та засобу закрiплення кiнцiв струни.
22618. Прямі вимірювання 929.5 KB
  Щоб отримати наближені значення похибки у формулу підставляють не істинне а так зване дійсне значення вимірюваної величини. Коли мова йде про похибки то їх звичайно підрозділяють на 3 категорії: промахи систематичні похибки та випадкові похибки. Промахи або грубі похибки виникають як результат неуважності експериментатора несправності приладів різких відхилень в умовах проведення експерименту стрибок напруги в електричній мережі та таке інше. Систематичні похибки відзначаються тим що не змінюються протягом часу.
22619. Вимірювальний практикум. Механіка 23 KB
  Вступні лекції Перша лекція Друга лекція Третя лекція Вимірювальний практикум Визначення густини твердого тіла Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму Вимірювання електрорушійної сили ЕРС та напруг компенсаційним методом Градуювання напівпровідникового датчика температури Методичні вказівки до лабораторної роботи Електронний осцилограф Завдання до лабораторної роботи Визначення питомого опору провідника Механіка Вивчення коливань струни Вивчення...