87361

ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Аналіз літературних джерел дозволяє класифікувати системи бухгалтерського обліку на макро та мікросистему тобто система бухгалтерського обліку розглядається на рівні держави та на рівні окремого підприємства. Макросистема бухгалтерського обліку складається з наступних елементів...

Украинкский

2015-04-19

195.52 KB

0 чел.

 1.  ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Існує багато тлумачень поняття система, проте найґрунтовніше, на нашу думку, наступне «система – це відокремлена сукупність взаємодіючих між собою елементів, яка утворює деяку цілісність, володіє певними інтегральними властивостями, що дозволяє їй виконувати в середовищі визначену функцію» [2]. Аналіз літературних джерел дозволяє класифікувати системи бухгалтерського обліку на макро- та мікросистему, тобто система бухгалтерського обліку розглядається на рівні держави та на рівні окремого підприємства. Кожна з них має свої ознаки та структурні елементи .

Макросистема бухгалтерського обліку складається з наступних елементів [3]:

 1.  система національних стандартів обліку;
 2.  облікова база і створений на її підставі план рахунків;
 3.  система організації бухгалтерського обліку в масштабах підприємства;
 4.  методологія визначення кінцевого фінансового результату;
 5.  система фінансової звітності.

На нашу думку, в зазначений перелік варто додати перелік субєктів правового регулювання бухгалтерського обліку.

У загальнонаціональній системі бухгалтерського обліку зазначені елементи взаємодіють та забезпечують виконання нею функції регулювання бухгалтерського обліку підприємств та організацій.

Крім макросистеми бухгалтерського обліку, в країні функціонує мікросистема господарського обліку, яка виконує якісно інші функції, а саме здійснює облік національного доходу і національного майна за допомогою статистичних методів [3].

Існує багато визначень бухгалтерського обліку як системи на рівні підприємства (табл. 1.1), проте структурі цієї системи не приділено достатньої уваги. Найбільше дискусій в науковому середовищі викликає поділ бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський. Одні науковці розглядають управлінський облік як окрему облікову систему, значно ширшу за систему бухгалтерського обліку, інші науковці виступають за цілісність облікової системи та розгляд управлінського і фінансового обліку в межах єдиної системи бухгалтерського обліку.

Автор

Визначення

Кузьминський Ю. [4]

Система бухгалтерського обліку – це методи та методика їх застосування, форми, за якими він ведеться

С. Кузнецова [5]

Система бухгалтерського обліку – це сукупність процесів збору, вимірювання, зберігання, аналізу,складання звітності (звітування)

Нарибаев К.Н. [6]

Облікова інформаційна система включає в себе вісім функціональних елементів, які притаманні загальній інформаційній системі: сприйняття, реєстрація, пошук, зберігання, обробка, передавання і прийняття рішень

Ткач В.И., Ткач В.М. [7]

Система бухгалтерського обліку – це певний логічний комплекс, який сформований на основі плану рахунків заданої оптики (виробничої, дохідної, прибуткової, витратної), що узагальнює процес виробництва, постачання та реалізації, вирішує чітко визначену мету на мікро- та макрорівні, забезпечує управління підприємством та його центрами відповідальності на основі реалізації тактичних та стратегічних рішень

Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. [8]

Облік – це інформаційна система, де первинна розрізнена інформація про господарські процеси перетворюється в інформаційні дані (сутності), необхідні для управління господарством, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, для інших цілей, зумовлених завданням підприємницької діяльності

Ф.Ф. Бутинець [9]

Система бухгалтерського обліку – це сукупність елементів методу обліку, які пов’язані між собою та об’єднані в єдине ціле і надають інформацію про стан, рух активів, пасивів та зобов’язань підприємства, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику

Шахотіна О. [10]

Бухгалтерський облік – це система безперервного й взаємопов’язаного спостереження за створенням національного продукту і пов’язаними з ним процесами обміну, розподілу, перерозподілу; за наявністю і рухом майна господарств та відображення цих процесів у грошовому вираженні з метою одержання інформації, потрібної для управління діяльністю господарства будь-якого масштабу і рівня. Бухгалтерський облік є складовою частиною управлінської системи світової економіки

Уманців Г. [11]

Облік – це інформаційна система управління, яка пристосовується до зростаючих потреб суспільства

Таблиця1.1. Визначення бухгалтерського обліку як системи (на макрорівні)

Виходячи з визначення бухгалтерського обліку, яке зазначене в законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та з огляду на загальновизнані методи бухгалтерського обліку та їх елементи визначимо етапи ведення бухгалтерського обліку та його взаємозв’язок з іншими обліковими підсистемами [1].

Першим етапом розглядаємо виявлення, вимірювання та реєстрацію інформації про діяльність підприємства, а операції, що включаються у діяльність підприємства, здійснюються у різних його підрозділах і вже із підрозділів інформація передається у бухгалтерію підприємства; без цього першого етапу неможливе функціонування облікової інформації системи. На нашу думку, виявлення, вимірювання та реєстрація господарських фактів і є оперативним обліком, тобто підсистемою бухгалтерського обліку.

Накопичення, узагальнення, зберігання інформації є наступним етапом формування інформації про господарську діяльність підприємства у системі бухгалтерського обліку. На даному етапі потрібно пам’ятати про узагальнення інформації за допомогою системи рахунків та про підсистеми синтетичного та аналітичного обліку, оскільки рух інформації в розрізі аналітичних рахунків є не менш важливим ніж узагальнення інформації на синтетичних рахунках. Крім того, ведення аналітичного обліку здійснюється протягом обліку всього господарського циклу, і може бути використане з метою складання управлінської (внутрішньогосподарської) звітності.

Передача інформації користувачам – це завершальний етап функціонування облікового циклу. В зв’язку з тим, що інформація наведена у податковій, управлінській та фінансовій звітності формується за даними бухгалтерського обліку (аналітичного та синтетичного), та складається переважно працівниками бухгалтерської служби підприємства, на нашу думку, слід вважати будь-яку з цих видів звітності бухгалтерською. Отже, пропонуємо групувати бухгалтерську звітність за групами:

 1.  фінансова;
 2.  податкова;
 3.  управлінська (внутрішньогосподарська).

Облікова інформація впливає на рішення як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів, тим самим здійснює вплив на економічні процеси не лише всередині підприємства, а й на зовнішнє економічне середовище. В свою чергу, зовнішнє середовище також впливає на облікову політику окремих підприємств, тобто бухгалтерський облік як система взаємодіє з зовнішнім середовищем.

У економічній літературі розглядається організація та методологічні аспекти функціонування системи [12]. На нашу думку, підхід Ю.А. Кузьмінського є найбільш функціональним та структуризованим, він містить і методологічну і організаційну складові.

Із зміною типу економіки та облікової системи країни предметом дискусій вітчизняних вчених постали функції обліку. Традиційно у вітчизняній теорії бухгалтерський облік наділяється інформаційною, контрольною та оціночною функціями. Проте останнім часом, перевага і безперечне право на існування надається лише інформаційній функції, в той час як інші функції бухгалтерського обліку оцінюються критично[12]. Контрольна функція передається іншим підсистемам системи управління підприємством на базі інформації, яку надає бухгалтерський облік. Що стосується оціночної функції, то вона виступає як елемент методу бухгалтерського обліку . В. Моссаковський зазначає, що при використанні індивідуальної облікової політики на підприємстві виконуються лише внутрішні функції бухгалтерського обліку визначені Ф.Ф. Бутинцем, а зовнішні функції, на яких наголошує Г.Г. Кірейцев, не виконуються [13].

В. Сопко зазначає: «Немає в обліку поняття «інформаційна система». А є бухгалтерська інформація. Немає поняття «інформаційна система в обліку і аудиті». А є бухгалтерська інформаційна система» [14]. Система бухгалтерського обліку визначається як інформаційна система, тому що її функціонування забезпечує рух інформації, тобто головною функцією бухгалтерського обліку як інформаційної системи, моделі господарської діяльності підприємства, процесу, практичної діяльності є надання інформації користувачам. З усіх функцій, якими наділяється облік, поза дискусією залишається саме інформаційна функція.

Сьогодні в Україні відбуваються процеси міжнародної економічної інтеграції, характерною особливістю яких є прискорення розвитку фінансових та інвестиційних ринків. Ринкові перетворення й упровадження різноманітних фірм власності зумовили внесення змін до діючої системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Курс на взаємодію ринку й держави, перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного, посилення уваги до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку, зміцнення взаємозв’язку бухгалтерського обліку з цілісною системою управління, необхідність проведення державної сертифікації професійних бухгалтерів – це тільки частина чинників, що впливають на вибір напрямків реформування бухгалтерського обліку і вимагають перегляду і оновлення нормативно-правової бази [15].

Незважаючи на деякі позитивні результати, досягнуті в період реформування бухгалтерського обліку, у його теорії й концептуальній методиці є ще багато невирішеного й дискусійного як у частині наукового обґрунтування основних напрямків його розвитку, так і в аспекті вироблення обґрунтованих методичних рекомендацій для практики.

В умовах ринкових відносин в Україні назріла необхідність подальшого реформування бухгалтерського обліку і створення національної моделі обліку, яка б ґрунтувалася на вітчизняному господарському, цивільному і податковому законодавстві й змогла б забезпечити захист прав та інтересів власників та інвесторів. Виконання цього завдання можливе тільки за допомогою застосування економічних важелів державного регулювання.

Потреба державного регулювання системи бухгалтерського обліку зумовлена необхідністю отримання об’єктивної і змістовної інформації для прийняття обґрунтованих рішень різними групами користувачів [16].

Проблемам нормативного регулювання системи бухгалтерського обліку присвоїли свої дослідження багато вчених та практиків, проте питання нормативно-правового забезпечення національної системи бухгалтерського обліку і сьогодні залишаються актуальними і такими, що вимагають рішення.

Важливу роль бухгалтерський облік відіграє в управлінні економікою. Від нього залежить рівень об’єктивності кінцевих результатів діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка облікової інформації дає можливість прогнозувати шляхи підвищення ефективності економічної діяльності. Він є знаряддям контролю за станом діяльності об’єктів управління, здійснення економічного аналізу та оцінки результатів господарювання. Облік забезпечує керівників оперативною, якісною, об’єктивною і реальною інформацією для прийняття на їх основі оперативних, виважених тактичних та стратегічних рішень [17].

За сучасних умов ведення господарської діяльності ефективність прийнятих управлінських рішень безпосередньо залежить від правильності визначення, прогнозування та ступеня врахування впливу на об’єкт управління зовнішніх та внутрішніх чинників. Важливою складовою системи інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень є система обліку [18].

За допомогою даних обліку у всьому світі визначаються закономірності й тенденції, що склалися на конкретному підприємстві, галузі, країні та в глобальних масштабах з питань обсягів виробництва продукції та її складових, економічної ефективності, вирішення проблем соціального характеру. На підставі інформації, яку суспільство отримує від бухгалтерського обліку, можна виявляти диспропорції та негативні явища у суспільстві, сприяти їх усуненню і запобігати повторенню [19].

Значну роль облік відіграє в розвитку міжнародних економічних стосунків та сприяє міжнародному поділу праці, а також економічному розвитку. В цьому особлива роль належить залученню капіталів та здійсненню інвестиційної політики. Виходячи з цих завдань, розвиток обліку спрямовується на те, щоб показники різних країн за різні періоди мали однаковий економічний зміст, однакову методику їх визначення, тобто вони повинні бути такими, щоб їх можна було порівнювати [20].

Видатні фахівці щодо питань бухгалтерського обліку професори М. Кужельний і В. Линник так визначають роль обліку в економічному розвитку: «Бухгалтерський облік є основою інформаційного забезпечення, тому не випадково в усьому світі він виступає не просто як один із видів людської діяльності, а й як важлива функція управління, як засіб для вирішення завдань економічного та соціального розвитку, як наука» [21].

Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними зважених управлінських рішень. Однак, аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що у вітчизняній літературі існують різні, іноді полярні, підходи визначення сутності поняття «система бухгалтерського обліку», що не сприяє правильному визначенню напрямків регулювання діючої в Україні системи обліку.

Серед вітчизняних вчених існують різні точки зору на сутність системи бухгалтерського обліку, яка складається в Україні останніми роками, а також напрямків її реформування.

Так, М.С. Пушкар вважає, що система бухгалтерського обліку адекватно описує і відбиває в інформаційному просторі явища і процеси господарської діяльності підприємства. На його думку, на систему бухгалтерського обліку впливає соціокультурне середовище, в якому функціонує національна економіка, а також рівень підготовки менеджменту підприємств.

Під соціальним середовищем він розуміє оточення в якому здійснюється бізнес, зокрема правове поле. Захист економічних, професійних, соціальних інтересів, консалтингова й аудиторська діяльність, інформатизація суспільства, навчання та перепідготовка кадрів тощо.

На його думку, облік, як система, має мету, завдання, функції, структуру, методи дослідження процесу господарської діяльності та фінансових результатів. По мірі того, як розвивається підприємство, обов’язково змінюється система обліку, в ній народжується нові елементи і відмирають застарілі [22].

Також М.С. Пушкар приділяє значну увагу взаємодії системи бухгалтерського обліку і системи менеджменту, висловлюючи думку про неможливість прийняття управлінських рішень без упорядкування об’єктів спостереження та методів збору, обробки і структуризації даних. При взаємодії двох систем – обліку та менеджменту, загальний цикл управління замикається блоком контролю, основі якого приймаються рішення. Облік збирає та обробляє дані і передає у формі звітів для використання у процесі управління, в той час для менеджерів облік служить засобом контролю, і його методологія підпорядковується системі менеджменту.

В.І. Ткач і М.В. Ткач характеризують систему бухгалтерського обліку як певний логічний комплекс, сформований на основі плану рахунків заданої оптики (виробничої, доходної, прибуткової, витратної), який узагальнює процеси виробництва, постачання і реалізації та забезпечує управління підприємством і його центрами відповідальності на основі реалізації тактичних і стратегічних рішень [23].

Н.П. Мощенко висловлює таку думку: «Система бухгалтерського обліку, як елемент інфраструктури сучасної світової економіки характеризується різноманітністю засобів підготовки і надання зовнішнім користувачам інформації про їх діяльності, як суб’єктів ринку для прийняття рішень в різних секторах економіки» [24].

Також заслуговує уваги характеристика системи бухгалтерського обліку Ю.А. Кузьмінським, який визначає систему обліку сукупністю методів та методик її застосування, та форм за якими ведеться облік [25].

Велику увагу визначенню системи бухгалтерського обліку приділяє доктор економічних наук, професор Ф.Ф. Бутинець. Він надає таку характеристику: «Бухгалтерський облік як система представляє собою сукупність елементів відповідного змісту та форми, пов’язаних між собою і об’єднаних регулярною взаємодією. Це система інформації про стан і рух ресурсів підприємства, про характер та результати господарської діяльності, яка відображає і узагальнює господарські операції в єдиному грошовому вимірнику. Облік можна охарактеризувати як систему тому, що він має ознаки, які присутні системі-наявність зв’язків (в тому числі зворотніх), розподілення на частини, наявність структури (упорядкування елементів), цілеспрямованість, збереження відповідної стійкості в запропонованих межах під впливом факторів і багатоаспектність» [26].

Також Ф.Ф. Бутинець підкреслює, що для системи бухгалтерського обліку характерна не тільки наявність зв’язків і відносин між елементами, які її утворюють, але і нерозривна єдність з середовищем у взаємозв’язку з яким вона проявляє свою цілісність [27].

В своїх дослідженнях доктор економічних наук Л.В. Нападовська розглядає систему бухгалтерського обліку, як основного постачальника інформації для сучасних систем менеджменту. Свої докази вона висловлює таким чином: «Сучасні системи менеджменту, крім уже відомих ресурсів – фінансових, трудових, матеріальних та нематеріальних, додатково включають найбільш динамічний ресурс – інформацію. Інформаційне забезпечення – це сукупність інформаційних ресурсів (банків даних), методів і прийомів збору, обробки, накопичення, інтерпретації, передавання інформації, яка використовується в діяльності підприємства. Суттєві зміни повинні відбуватись у бухгалтерському обліку, як найбільш традиційний з існуючих інформаційних систем» [28].

В нашій країні відбулася зміна системної ролі бухгалтерського обліку у зв’язку з трансформацією економічної системи в цілому. Раніше існувала ієрархічна побудова його організації, коли методичні особливості бухгалтерського обліку виникали залежно від об’єкта застосування (підприємство, міністерство або відомство, держава), а сам бухгалтерський облік виступав підсистемою народногосподарського обліку. На сьогоднішній день дослідження показують, що сучасні методичні особливості визначаються на рівні підприємства, а на рівні держави існують особливості форм регулятивного впливу на бухгалтерський облік, які у сукупності визначають структуру будь-якої національної системи бухгалтерського обліку(рис.1.1). Таким чином, основною відмінність між національними обліковими системами є різні способи їх регулювання, які переважно реалізуються у формі регламентації [29].

Система бухгалтерського обліку з одного боку є інструментом державного регулювання, а з іншого – його обєктом. Якраз через регламентацію методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності всіх суб’єктів господарювання держава встановлює змістовні аспекти інформаційної інфраструктури національної економіки.

На нашу думку, в цих умовах тільки держава є єдиним реально діючим інститутом, здатним забезпечити необхідний правовий порядок в сфері бухгалтерського обліку як в середині країни, так і відстояти інтереси національної системи бухгалтерського обліку на міжнародному рівні.

Керуюча підсистема бухгалтерського обліку (система регламентації бухгалтерського обліку на рівні країни)

Керована підсистема бухгалтерського обліку (система бухгалтерського обліку підприємства

Керуюча підсистема бухгалтерського обліку (система регламентації бухгалтерського обліку на рівні підприємства)

Керована підсистема бухгалтерського обліку

Рисунок 1.1. Структура національної системи бухгалтерського обліку

Для ефективного виконання регулюючої ролі держави важливе значення має забезпечення безперешкодної реалізації певних принципів, під які повинна бути адаптована система бухгалтерського обліку. Такими принципами є: пріоритет права над економікою; постійне розширення органічно взаємопов’язаних форм державного регулювання; поєднання національно-державного підходу та інтернаціонального досвіду державного регулювання в умовах реформування економіки; системність державного впливу; адекватність; оптимальне поєднання адміністративно-правових та економічних важелів; поступовість та етапність; забезпечення єдності стратегічного і поточного державного регулювання та його оперативності.

В сучасних умовах господарювання бухгалтерський облік має всі передумови, щоб держава використовувала його як організаційно-економічну систему регулювання (а не управління) економікою. Для цього слід добитись виконання основного призначення бухгалтерського обліку – надання достовірної інформації користувачам.

Теперішній статус бухгалтерського обліку, значення якого зростає, вимагає належного визнання, як соціально-економічного інституту. Це творить передумови для використання бухгалтерського обліку як організаційно-економічної системи регулювання економіки.


 1.  СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Дослідження та узагальнення різних наукових праць з організації обліку свідчить, що коло завдань і функцій організації бухгалтерського обліку як науки, її місце поміж інших наукових дисциплін не є сталими, і продовжують постійно змінюватись. В сучасній літературі вчені по-різному трактують термін «організація обліку», тобто єдиного поняття досі не виведено (табл.2.1).

Автор

Визначення

Безруких П.С. [30]

Науково-обгрунтовану сукупність умов, за якої найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і збереження облікової інформації в умовах оперативного контролю за правильним використанням засобів на підприємстві

Бутинець Ф.Ф. [31]

Сукупність заходів власника підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві

Войналович О.П. [32]

Сукупність заходів із упорядкування облікової роботи, які здійснює адміністрація підприємства та бухгалтер за дорученням власника з метою забезпечення виконання завдань бухгалтерського обліку на відповідному етапі розвитку суспільства

Івахненков С.В. [33]

До першої групи він відніс тлумачення організації бухгалтерського обліку як побудови системи обліку, до другої — визначення, у яких використовується системний підхід до організації обліку як важливої функції управління, до третьої — визначення організації обліку як управління обліковим персоналом

Кундря-Висоцька О.П. [34]

Цілеспрямоване вдосконалення механізму, структури і процесів обліку, впорядкування всіх елементів системи бухгалтерського обліку

Лень В.С. [35]

Сукупність дій зі створення цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення її організованості, функціонування якої спрямоване на забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір форм організації та формування матеріального й інформаційного забезпечення облікового процесу

Маргуліс А.Ш. [36]

Система документування операцій і документообігу, встановлення графіку облікових робіт, тобто правил і термінів надання і обробки первинних документів і внутрішньовиробничої звітності, побудови плану рахунків і вибір форми рахівництва; систему узагальнення рахункових записів, контролю за здійсненням господарських операцій, забезпечення підприємства обґрунтованими нормативами і кошторисами витрат, нормами запасів оборотних засобів і плановими калькуляціями; побудову облікового апарату і визначення виконуваних ним функцій при централізації обліку у виробничих об’єднаннях (комбінатах, підприємствах), а в окремих випадках – децентралізація його по цехах великих заводів

Островерха Р.Е.

Сукупність цілеспрямованих процесів або дій зі створення, функціонування, упорядкування та постійного удосконалення системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів обліково-економічною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.

Сльозко Т.М.

Науково- обґрунтована сукупність умов, за яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за правильним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої фінансової звітності.

Сопко В.В

Система методів, способів та заходів, які забезпечують оптимальне функціонування бухгалтерського обліку та подальший його розвиток

Шмігель О.Д.

Цілеспрямоване впорядкування і удосконалення методології і техніки бухгалтерського обліку, а також робочих процесів збору первинної обліково-економічної інформації, її обробка, узагальнення і отримання відомостей, необхідних для управління підприємством.

Таблиця 2.1. Наукові підходи до визначення терміну «організація

обліку»

Узагальнюючи наведені визначення та виходячи із сутності одного із ключових понять економічної теорії –«організація» (від франц. organization, від лат. organizo – надаю упорядкованого вигляду, улаштовую), вважаємо, що організація бухгалтерського обліку – це комплексне поняття, яке включає сукупність дій зі створення та постійного удосконалення цілісної системи бухгалтерського обліку, яка включає поєднання нормативно-правових, методичних, технічних та організаційних елементів бухгалтерського обліку у конкретно визначених умовах з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів обліково-економічної інформації.

До складових частин або об’єктів організації бухгалтерського обліку належать: організація облікового процесу, організація роботи облікового апарату, організація забезпечення бухгалтерського обліку та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

Організація передусім означає послідовність виконання операцій чи процедур, а будь-яка послідовність передбачає порядок, який можна структурувати у етапи (рис.2.1).

Оптимальність обліку як складного багаторівневого процесу забезпечує системний підхід до організації обліку в цілому та кожного етапу організації обліку зокрема. Технологія організації бухгалтерського обліку розглядається як сукупність операцій, виконання яких забезпечує комплексну організацію обліку, виходячи із специфічних ознак підприємств, відносно яких вона застосовується. Щодо організації бухгалтерського обліку конкретного господарюючого суб’єкта, технологію доцільно визначати відповідністю системи управління до наступних організаційних критеріїв:

- якість облікової інформації;

- економічність процесу її формування;

- врахування специфіки діяльності суб’єкта господарювання [32].

На організацію обліку на підприємстві впливають різноманітні фактори, які можна умовно поділити на об’єктивні та суб’єктивні (табл. 2.2).

 

Таблиця 2.2. Фактори впливу на організацію обліку

У сучасних умовах особливої актуальності набуває раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємстві, її роль в управлінні господарською діяльністю, що вимагає впровадження нових методів управління та їх належного забезпечення. Під раціональною організацією обліку розуміють систему заходів, які забезпечують найефективніше виконання функцій бухгалтерського обліку. Від раціональної організації обліку багато в чому, якщо не в основному, залежить рівень управління економікою підприємств і об’єднань. Це пов’язано з тим, що в обліку створюється левова частка інформації, яку використовує система управління. Від її повноти, обґрунтованості і достовірності залежить повнота управлінських рішень. Тому чим раціональніше організовано бухгалтерський облік на підприємстві, тим більше якісної інформації отримають фахівці усіх служб управління для аналізу, контролю, регулювання і планування [39].

Раціональній організації обліку потрібні певні передумови, за яких облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів праці і праці самих обліковців. До таких передумов раціональної організації обліку на підприємстві належать вивчення:

1) структури, особливостей технології й організації виробництва та встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства;

2) законодавства щодо господарської діяльності підприємства та нормативних актів, котрі стосуються побудови та порядку ведення обліку;

3) обсягу та складу облікової інформації, необхідної для внутрішніх та зовнішніх користувачів;

4) правильної розстановки кадрів, встановлення структури облікового апарату та розподілу обов’язків між окремими виконавцями;

5) планування облікових робіт та їх удосконалення.

Як і в основі будь-якої системи, так і в основі системи бухгалтерського обліку, лежать її найважливіші підвалини, на яких вона будується – це принципи. В науковій літературі виділяють різні принципи, одні з яких стосуються організації обліку, інші – ведення бухгалтерського обліку. Всі вони направлені на досягнення єдиної мети – забезпечення оперативною, достовірною та перевіреною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів.

У різних джерелах виділяють різні принципи, їх систематизація наведена у табл. 2.3. Звернемо увагу, що основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання звітності визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996 – XIV. Принципи організації обліку мають дещо інший зміст, вони відрізняються від принципів обліку та визначені не законодавчо, а довільно вченими-теоретиками та практиками обліку у наступних джерелах та багатьох інших.

з/п

Принципи бухгалтерського обліку, згідно Закону України “Про бухгалтерський облік і звітність”

з/п

 Принципи організації обліку

1

Автономність

1

Розподіл праці

2

Обачність (завбачливість)

2

Локалізація інформації

3

Повне висвітлення (відображення)

3

Конкуренція в контролі

4

Послідовність

4

Дієвість бухгалтерії

5

Безперервність

5

Методологічна незалежність

6

Нарахування і відповідність прибутків і витрат

6

Психологічний клімат

7

Превалювання сутності над формою

7

Підпорядкованість загальній логіці управління економікою

8

Історична (фактична) собівартість

8

Доцільність наближення функції обліку до центрів прийняття рішень

9

Єдина грошова одиниця

9

Делегування повноважень і відповідальності бухгалтерів

10

Періодичність

10

Взаємодія різних видів обліку

 

-

 

Цілісність і усебічність

 

-

 

Субординація і динамічність

 

-

 

Адаптивність та ритмічність

 

-

 

Паралелізм і пропорційність

Таблиця 2.3. Принципи бухгалтерського обліку та організації обліку

Як видно з таблиці, принципи організації обліку відрізняються від принципів обліку не лише за назвою, а й за своєю сутністю. Принципи обліку – це принципи ведення бухгалтерського обліку і стосуються його методики та методології, а принципи організації бухгалтерського обліку – це принципи побудови облікового процесу та організації роботи облікового апарату у ньому. Вони визначають роль кожного обліковця у апараті бухгалтерії, місце бухгалтерської служби у організаційній структурі управління підприємством в цілому, цілеспрямованість функції обліку на забезпечення життєздатності циклу управління підприємством і можуть бути покладені в основу формування цілісної системи бухгалтерського обліку. Саме на них практично і будується організація бухгалтерського обліку.

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки та подолання наслідків кризових явищ в економіці особливого значення набувають дослідження питань пошуку ефективних механізмів розвитку національної економіки та відповідно національної системи бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік виступає ключовою складовою, якаможе уповільнити розвиток економіки. Підтвердженням євисловлювання загальної думки європейських країн про те, що країнам з сучасною ринковою економікою,необхідно в короткі строки забезпечити наявність бухгалтерів,які здатні приймати рішення на підставіглибокого розуміння основних економічних принципів та використовувати передові інформаційні технології обліку.

Прагнення України до інтеграції у світове господарство та пов’язані з ним проблеми формування економіки відкритого типу вимагають створення системи інформаційного забезпечення, потрібного для контролю діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень та складання фінансової звітності на основі принципово нової системи бухгалтерській обліку.

Головним чинником методології організації бухгалтерського обліку і складання звітності повинно бути відображення економічного та фінансового стану підприємства, що особливо важливо в сучасних умовах ринкових відносин. Перехід України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку потребує відповідних змін у діючій системі бухгалтерського обліку.

Створення нової організаційної структури бухгалтерського обліку потребує інформаційної допомоги. Організація цієї допомоги вимагає наукового підходу, який повинен визначити суттєві напрями та шляхи змін структури бухгалтерського обліку відповідно до змін класу власників і користувачів інформацією.

На сучасному етапі вже визначилось коло користувачів бухгалтерської інформації, але не досить чітко визначилися пріоритети, значущість та обсяг бухгалтерської інформації, яка має бути надана тому чи іншому користувачеві. У ринкових умовах діє велика кількість зовнішніх користувачів, яким потрібна відповідна і точна інформація про підприємство та його фінансовий стан. Накопичення інформації про всі аспекти діяльності підприємства здійснюється у бухгалтерському обліку.

Соціальна роль бухгалтерського обліку полягає в складанні фінансової для забезпечення потреб передусім зовнішніх користувачів і реалізується через державне регулювання. В Україні закони, що регулюють ведення і організацію бухгалтерського обліку мають жорстко детермінований характер. Підприємства, під час ведення бухгалтерського обліку повинні дотримуватисячинного законодавства. Правила, методи і бухгалтерські процедурипри цьому деталізуються і регламентуються.

Правові засади регулювання бухгалтерського обліку і складання звітності визначені законом «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».Державне регулювання бухгалтерського обліку спрямованена створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів.

Найбільші повноваження у сфері регулювання облікуналежать Міністерству фінансів України. До його повноважень слід віднести розроблення методології бухгалтерського обліку, яка насамперед втілює визначення принципів ведення бухгалтерського обліку та принципів складання фінансовоїзвітності. Міністерство фінансів реалізує покладену на нього функцію щодо регулювання бухгалтерського обліку через механізмрегулювання процесом розроблення та затвердження національних стандартів бухгалтерського обліку.

Упровадження національних положеньбухгалтерського обліку дало змогу привести національну систему бухгалтерського обліку і звітності у відповідність до реалій ринкової економіки та міжнародних стандартів.

Удосконалення організації обліково-операційного процесу –один із напрямів керування бухгалтерським обліком. Найкращих результатів досягають там, де розробляють та впроваджують нові форми носіїв обліковоїінформації, раціональні схеми обороту документів, поліпшують порядок проведення інвентаризації, добирають оптимальніші технології для розв’язання облікових завдань. Система Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) покликана забезпечувати накопичення, підтримку в актуальному стані і багатоцільове комплексневикористання даних, які містять бухгалтерську і статистичну інформацію про фінансово-економічний стан будь-яких установ.

Формування нової системи обліку передбачаєструктуризацію економічної інформації (зокрема, бухгалтерської) за напрямами та призначенням. Ідеться про розмежування бухгалтерського, фінансового та податкового видів обліку. Прийняття Податкового кодексу призвело до виникнення ідеї щодо зближення бухгалтерського фінансовогообліку з податковим, а підтвердженням цьому став наказ 372 від І8.03.2011 р.Міністерства фінансів України про зміни до семи стандартів бухгалтерського обліку.

Сутність змін полягаєв тому, що убухгалтерському обліку дозволяється відображати деякі показники, розрахованіза правилами податкового обліку:

 1.  загальновиробничі витрати;
 2.  «ремонтні» витрати;
 3.  суми переоцінки об'єктів основних засобів.

Слід відмітити, що ці норми вводяться якальтернативні,тобто підприємства можуть, але не зобов'язані їх застосовувати.

Чітко визначені принципи обліку всіх операцій стають основою для формування стабільного фінансового обліку. Ібудь-які зміни в оподаткуванні не повинні впливати на нього, вони впливатимутьлише на базу оподаткування та вибір показників (рядків) у декларації. Зрештоюв Українііснує багато видів податків, кожен із яких має свою базу для нарахування та входить до складу витрат. Один із нихподаток на прибуток.База його обчислення надзвичайно складнаому актуальними є пропозиції щодо її спрощення,ане вимоги узгодити норми бухгалтерськогота податкового обліку. Ці види обліку мають різне спрямування: мета першого накопичення достовірної інформації про фінансовий стан установи, другий становить інструмент для визначення бази оподаткування.

Виходячи із зазначеного, слід відмітити, щореформуваннябухгалтерського обліку здійснюється державою, яка повинна забезпечити умови для розвитку ринкової економіки на макроекономічному рівні; новим класом власників, який прагне створення для себе необхідних мікрорівнів для ефективного здійснення підприємницькоїдіяльності;науковими та практичними працівниками в галузі бухгалтерськогообліку,які узагальнюють прогресивні розробки вітчизняної та зарубіжної практики, в розробляють на цій основі нові прогресивні методи бухгалтерського обліку і втілюють їх у виробництво.

Недостатня теоретична обгрунтованість цих питань, а також гостра потреба в їх найшвидшому практичному вирішенні визначають напрями досліджень щодо удосконалення бухгалтерського обліку в сучасних умовах ринкових відносин.


 1.  ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в Україні визначені Меморандумом про основні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій від 8 листопада 2002 року. У меморандумі зазначається, що:

 1.   виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 №1706, забезпечило впровадження основних принципів, методів та оцінок за міжнародними стандартами фінансової звітності в облікову практику підприємств і організацій України;
 2.  після запровадження пакета першочергових нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку та звітності, які в цілому забезпечили створення національного регламенту бухгалтерського обліку, необхідно зосередити увагу на вдосконалені діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятті інших положень з урахуванням нових міжнародних стандартів фінансової звітності;
 3.  реформу бухгалтерського обліку треба розглядати як складову загальноекономічної реформи. Реформи в інших частинах фінансово-економічного та податкового законодавства не досягли ще потрібного рівня, що перешкоджає повному застосуванню принципів і методів бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання;
 4.  актуальним є подальше спрощення деяких процедур оцінки, обліку та подання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, розв’язання питання змін у податковому законодавстві для використання даних бухгалтерського обліку в податкових рахунках.

Учасники Круглого столу, які підписали меморандум вважають за потрібне:

 1.  Застосовувати основні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності на всіх підприємствах. Проте слід встановити різні вимоги щодо обсягу розкриття інформації у фінансовій звітності для різних груп підприємств, зокрема, з урахуванням їх участі а операціях на ринках капіталу та обсягів діяльності. У звязку з цим:
 2.  підприємства, цінні папери яких обертаються на фондовому ринку, а також підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (Iрівень), для складання бухгалтерської (фінансової) та консолідованої бухгалтерської (фінансової) звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності;
 3.  підприємства, що не випускають в обіг цінних паперів і не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (II рівень), застосовують національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
 4.  підприємства – суб’єкти малого підприємства (IIIрівень) застосовують спрощену систему правил і процедур бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності, включаючи можливість оцінки активів за історичною собівартістю.
 5.  Створити робочу групу з координації заходів, що проводять державні установи з питань бухгалтерського та податкового обліку.
 6.  Посилити державні важелі керівництва з метою поліпшення координації регулятивних заходів в обліку та аудиті.
 7.  Продовжити заходи щодо практичного запровадження на підприємствах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в тому числі через визначення критеріїв суттєвості інформації, професійного судження та підвищення кваліфікації обліково-економічного персоналу.
 8.  Удосконалити систему статистичної звітності з урахуванням системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 9.  Внести зміни до податкового законодавства з метою формування оптимальної моделі взаємозвязку системи оподаткування з системою бухгалтерського обліку.
 10.  Внести зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і підготувати пропозиції щодо запровадження системи призначення на посади головних бухгалтерів підприємств і організацій, що залучають кошти фізичних та юридичних осіб, фахівців, що отримали в установленому порядку кваліфікаційний сертифікат професійного бухгалтера.

Ефективне функціонування будь-якої системи, і в тому числі бухгалтерського обліку забезпечують наступні складові:

 1.  кадрова складова;
 2.  матеріальне забезпечення;
 3.  інформаційна складова;
 4.  організаційна складова.

Отже, планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку на підприємстві має бути спрямоване насамперед на підвищення якості названих складових.

Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.

Збільшення і ускладнення господарських звязків в умовах ринку. А звідси – зростання оперативної інформації, необхідної для управління, вимагають подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку, а також підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації всіх облікових працівників. Раціонально організувати облік можуть тільки спеціалісти, які володіють глибокими знаннями як методології і техніки бухгалтерського обліку, так і з економіки, права, аналізу й аудиту.

Матеріальна складова передбачає матеріальне забезпечення робочого місця засобами праці, важливе місце серед яких займає комп’ютерна техніка та програмне забезпечення бухгалтерського обліку. Удосконалення якості комп’ютерної техніки та її можливостей не є предметом бухгалтерського обліку, а от програмне забезпечення передбачає безпосередню участь в процесі його удосконалення бухгалтерів, насамперед шляхом формування вимог до нього. Слід зазначити, що програмне забезпечення бухгалтерського обліку на сьогодні не в повній мірі відповідає встановленим до нього вимогам. Дані про відповідність найбільш поширеного в Україні програмного забезпечення окремим вимогам наведені в табл. 3.1.

Назва програмного забезпечення

Можливості, %

ведення обліку

технічні

комерційні

ергономічні

Кількість показників

50

8

5

5

1С: бухгалтерія 7.7

80

75

90

90

Парус бухгалтерія 7.11

75

70

98

95

Товстий ганс

60

73

87

85

Таблиця 3.1. Відповідність програмного забезпечення встановленим потребам

Удосконалення програмного забезпечення бухгалтерського обліку – це не лише зменшення потреби у кваліфікованих кадрах, а і збільшення кількості, підвищення оперативності та якості вихідної інформації для управління.

Щодо інформаційної складової, то важливою проблемою на сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку є проведення системних досліджень з його теорії, методології, організації, розробці практичної підготовки бухгалтерів, підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, які могли б вирішувати питання розвитку обліку та належне забезпечення керівників інформацією для управління.

За системного підходу, при створенні нової моделі бухгалтерського обліку, розширюється методологічна база за рахунок використання методів таких наук як кібернетика, математика, статистика, моделювання, теорія комунікацій, психологія, інформатика тощо. За використання методів інших наук проявляється синергетичний ефект, тобто система набуває таких нових властивостей чи якостей, що не притаманні жодному з обєднаних у системі елементів. У цьому плані важливе значення інтеграція обліку, під якою слід розуміти створення системи накопичення облікової інформації на основі поєднання різних видів обліку (фінансового та управлінського) та планової, технологічної і нормативної інформації.

Розвиток системи бухгалтерського обліку та його організації визначається тим, кому, яка та в які строки потрібна інформація. Такий підхід дозволяє проектувати систему організації бухгалтерського обліку так, щоб при мінімальних витратах отримати найбільший обсяг потрібної інформації і задовольнити потреби максимальної кількості споживачів.

Створення на підприємстві та удосконалення раціонального потоку інформації має задовольняти таким принципам:

 1.  виявлення та повне задоволення інформаційних потреб з боку системи управління;
 2.  відповідність способів задоволення інформаційних потреб індивідуальним запитам споживачів;
 3.  реальність відображення в системі інформації процесів виробництва, обігу, розподілу і споживання, використання ресурсів;
 4.  усунення дублювання в первинній документації та регістрах;
 5.  оперативність обробки і подання інформації для управління.

Важливим моментом планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку на підприємстві є впровадження та широке використання методів управлінського обліку.

Управлінський облік вважається новою економічною моделлю контролю, обліку і управління підприємством. На початковому етапі свого розвитку він надавав інформацію про стан розрахунків. Залишки на складах, асортимент продукції тощо. При цьому вирішувались задачі отримання оперативної інформації про рух грошових коштів, стану розрахунків, собівартості готової продукції, товарів, робіт і послуг та їх асортименту. Обовязковою умовою було забезпечити оперативність інформації і подачу її у формі, доступній для розуміння користувачем.

На наступному етапі розвитку управлінський облік почав вирішувати задачі з аналізу інформації, що надається управлінцям різного рівня, у тому числі про ефективність роботи окремих підрозділів, рентабельність, ділову активність тощо. В кінцевому підсумку управлінський облік повинен дозволяти шляхом автоматизації збирання різних даних у будь-який момент отримувати цілісну картину діяльності підприємства в цифрах.

Перспективним напрямком удосконалення бухгалтерського обліку та його організації є впровадження стратегічної системи обліку, заснованої на інтеграції обліку з маркетингом і визначенням фінансових результатів діяльності підприємства за географічними зонами, групами населення і іншими параметрами. Одним з основних призначень цієї системи є також визначення фінансового становища підприємства у перспективі.

Основні напрямки удосконалення організаційної складової бухгалтерського обліку полягають:

 1.  у визначенні оптимальної структури облікового апарату підприємства, який би повністю і оперативно здійснював покладені на нього функції обліку, контролю та аналізу;
 2.  атестації і раціоналізації робочих місць працівників бухгалтерської служби з впровадженням карт організації робочих місць та розроблення та впровадження технологічних карт операцій, які виконуються бухгалтерською службою.

Технологічна карта операції – форма технологічної документації, в якій наведено описання усього процесу здійснення операції працівниками бухгалтерії. Структура технологічної карти операцій наведено в табл. 3.2.

Операційна процедура – окрема частина операції. Що є послідовністю дій, які виконуються окремим працівником на одному робочому місці. Критерієм виокремлення операційної процедури є необхідність виділення проміжного результату, що здійснюється на одному робочому місці і є обов’язковим для обліку або управління.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ОПЕРАЦІЙ

Описання операцій

Описання операційних процедур

Узгодження

Таблиця 3.2. Структура технологічної карти операцій

Розробляються операційні процедури з метою надання працівникам бухгалтерії стандартизованих і деталізованих операційних інструкцій щодо виконання операцій. Окремі операції і процедури описані в інструкціях Міністерства фінансів України, проте вони не завжди достатньо деталізовані і описані у загальному вигляді.

Технологічні карти операцій більш правильно розробляти за типологічними ділянками обліку, хоч не виключена можливість їх розробки за робочими місцями.

Впровадження технологічних карт дає змогу позбутися зайвих документів і операцій, визначити межі відповідальності за проведення операцій, розробити алгоритм для структурної перебудови бухгалтерської служби підприємства.

При складанні планів перспективного розвитку бухгалтерського обліку та його організації на підприємстві слід враховувати загальні перспективи розвитку підприємства, його спеціалізацію, застосовувані техніку і технологію. Плани мають бути конкретними і містити:

 1.  точне визначення запланованого заходу;
 2.  очікуваний результат (виражений у цифрах);
 3.  конкретних виконавців (менеджерів);
 4.  конкретні дати виконання етапів і заходу в цілому;
 5.  шляхи вирішення;
 6.  відповідальних за виконання;
 7.  форми звіту про виконання.

При розгляді шляхів вирішення проблеми необхідно обовязково розглядати кілька альтернатив.

Слід зазначити, що не всі кінцеві результати можна виразити у цифрах. У таких випадках і саму задачу і очікуваний результат слід описати словами, концентруючись при цьому не на описуванні дій з його досягнення, а на кінцевому результаті.

Відповідальність за виконання кожного завдання плану має бути покладене на конкретного менеджера і воно повинне супроводжуватись каналом зворотного звязку, який має допомогти йому контролювати виконання плану і створювати можливість здійснення, у випадку необхідності, коригувальних дій і отримати визнання.


 1.  підприємства, 22-24 квітня 2007 р. //Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3 – С. 159-189.
 2.  Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге вид.,доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 526 с.
 3.  Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Підручник / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній; За ред. А.М. Кузьмінського. – К.: Вища шк., 1993. – 223 с.
 4.  Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – Чернігів. – ЧДТУ. 2005 – 396 с.
 5.  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 301 с.
 6.  Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. // Все про бухгалтерський облік № 13 (1046). 8 лютого 2005 р.
 7.  Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 471 с.
 8.  Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНБУ, 2000. – 260 с.
 9.  Стасишен М.. Бухгалтерський облік як чинник економічного розвитку // Економіст. – 2006ю – № 6. – С. 63-65.
 10.  Кужельний М., Линник В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
 11.  Пушкар М.С. Облікова політика і звітність. Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт бланш, 2003. – 141 с.
 12.  Ткач В. И., Ткач В.М. Международная система учёта и отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160 с.
 13.  Мощенко Н.П. Международные стандартыучета и финансовой отчетности: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 224 с.
 14.  Кузьмінський Ю.А. Що таке система бухгалтерського обліку?// Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 6. – С.8-11.
 15.  Бутынец Ф.Ф., Соколов Я.В., Панков Д.А., Горецкая Л.Л., Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений специальности 7.050106 «Учет и аудит». – Житомир: ЧП «Рута», 2002. – 660с.
 16.  Нападовська Л.В. Облікова інформація як ресурс розвитку економіки // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2003. – № 1. – С. 18-22.
 17.  Петрук О.М. Гармонізація національної системи бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.
 18.  Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.04. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана, Київ, 2006.
 19.  Безруких П.С. Организация бухгалтерского учета на предприятиях / П.С. Безруких. – М.: Финансы, 1966 – 208 с.
 20.  Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2006. – 528 с.
 21.  Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади: автореф. Дис.. на здобуття наук. ступеня, канд. Екон. Наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік , аналіз і аудит» / О.П. Войналович, Національний анрарний університет. – Київ, 2006. – 21с.
 22.  Городянська Л. Особливості технічного забезпечення системи бухгалтерського обліку / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 17-22.
 23.  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи Гильде Є.К. [наук. вид] / С.В. Івахненков. – Житомир: АСА, 2001. – 416 с.
 24.  Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: навч. посіб. / О.П. Кундря-Висоцька. – К.: Алерта, 2007. – 223 с.
 25.  Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.С. Лень. – К.: ЦУЛ, 2006 – 696 с.
 26.  Маргулис А.Ш. Бухгалтерский учт в отраслях народного хазяйства / А.Ш. Маргулис. – М. Финансы, 1973. – 456 с.
 27.  Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб. / Р.Е. Островерха – 2-ге вид. перероб. Та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 568 с.
 28.  Сльозко Т.М. Організація обліку: навч. посіб. / ТТТ.М. Сльозко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224С.
 29.  Сопко В.В. Бухгалтерський облік на підприємстві / В.В. Сопко. – К.: Техніка, 2006. – 560 с.
 30.  Шмигель А.Д. Организация бухгалтерского учета и оперативного экономического контроля на промышленном предприятии / А.Д. Шмигель. – К.: узд. Отдел Киевского ин-та нар. Хоз. Им. Д.С. Коротченко, 1973, – 268 с.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73862. Региональные и местные налоги 166.5 KB
  Исходя из этого в юридической конструкции каждого регионального местного налога можно выделить две группы элементов: нормативное содержание которых строго устанавливается федеральным законом для их неизменного действия на всей территории Российской Федерации;
73863. Соотношение понятий «налоговая система», «система налогообложения» и «система налогов» 125.5 KB
  Опираясь на выработанные в науке теоретические характеристики отдельных сторон налоговой системы, представляется возможным рассматривать налоговую систему как сложное правовое, социальное, экономическое и политическое явление общественной жизни и сложную систему, включающую комплекс взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга элементов. Можным выделить следующие образующие налоговую систему элементы
73864. Налогово-правовые нормы и отношения 179 KB
  Именно поэтому нормы входящие в состав юридической конструкции конкретного налога являются изначально обязывающими и императивными за исключением нормы устанавливающей льготы. Закон не предусматривает диспозитивного регулирования отношения возникающего между налогоплательщиком и государством по поводу уплаты налога. Все юридические характеристики элементов юридической конструкции конкретного налога не имеют альтернативы а метод воздействия норм на отношение при их реализации является императивным методом. При этом установление...
73865. Контрольно-налоговое производство 183.5 KB
  Система налогового администрирования и контроля складывается в составе налоговой системы России с марта 1991 года с момента образования налоговых органов. Это: налоговые органы; система норм права на основании которых строится контрольнонадзорная деятельность налоговых органов; правоотношения складывающиеся в процессе деятельности налоговых органов в том числе правоотношения возникающие при осуществлении налогового процесса и налогового производства. Последовательное исследование этих правовых категорий позволяет выявить место и роль...
73866. Налоговая ответственность за налоговые правонарушения в сфере налогообложения 275.5 KB
  Под юридической ответственностью за нарушения налогового законодательства понимается совокупность принудительных мер посредством которых государство воздействует на нарушителя применяя меры карательного характера в качестве наказания в установленных Налоговым кодексом РФ случаях и порядке.
73867. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 83.5 KB
  Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. в России завершилось формирование системы крупнокапиталистического производства. В России начался бурный рост капиталистических монополий. В начале века в России шел процесс монополизации промышленности возникали крупные синдикаты которые пользуясь поддержкой самодержавия захватывали основные рынки сбыта монопольно распоряжались производством.
73869. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХVI ВЕКЕ 87 KB
  Смута в России в начале ХVII века. Во вешней политике основной задачей России являлось: на западе борьба за выход к Балтийскому морю на юго-востоке и востоке борьба с казанским и астраханскими ханствами и начало освоения Сибири а на юге защита страны от набегов Крымского хана. Всё среднее Поволжье попало под власть России. 15781583 оборонительные действия России.
73870. РОССИЯ В 1917 ГОДУ: ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИИ 73.5 KB
  Как уже отмечалось революция привела к образованию двоевластия в лице Советов и Временного правительства. Первый кризис правительства возник в апреле в связи с нотой министра иностранных дел П. Кризис был преодолен путем формирования в мае 1917 года нового правительства. Предполагалось что данный тактический ход усилит позицию правительства повысит авторитет Советов путем усиления контроля за деятельностью правительства.