87422

Отражение нравственно- правовых требований к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в основных российских нормативных документах, регламентирующих нравственно-правовые требования в деятельности сотрудников правоохранительных

Доклад

Этика и деонтология

Втретьих они ориентируют человека заинтересованного в сфере правоохранительной деятельности главным образом на утверждение общественного блага. Нравственный долг следователя как и любого другого сотрудника всей системы правоохранительной деятельности уважение человеческого достоинства и справедливого отношения к человеку. Непременным условием законности деятельности является четкое усвоение требований нравственности при решении вопроса о применении тех или иных действий.

Русский

2015-04-19

21.33 KB

3 чел.

Отражение нравственно- правовых требований к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в основных российских нормативных документах, регламентирующих нравственно-правовые требования в деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Когда закон сужает право выбора, поведение диктуется законом. Если же закон предусматривает свободу выбора в рамках предоставленной свободы, есть возможность выбирать более нравственный вариант поведения.

В силу такой диалектической взаимосвязи морали и права важное место в этом процессе занимает система категорий этики. Во-первых, они выступают в качестве общечеловеческих ценностей. Их роль особенно важна для сферы борьбы с преступностью, где происходит поляризация целей, мотивов, поступков, действий и идеалов (честь, совесть, долг, свобода, смысл жизни, справедливость, красота, истина и др.).

Во-вторых, категории этики (добро, зло, справедливость, совесть и т.д.) являются своеобразными нормами, образцами, эталонами поведения человека в обществе, и в конечном счете через них устанавливается взаимодействие морали и права.

В-третьих, они ориентируют человека заинтересованного в сфере правоохранительной деятельности главным образом на утверждение общественного блага.

Наконец, в-четвертых, важным фактором, гарантирующим соблюдение правоохранительными органами основ морали, является принцип презумпции невиновности. Нравственный долг следователя, как и любого другого сотрудника всей системы правоохранительной деятельности, - уважение человеческого достоинства и справедливого отношения к человеку.

Таким образом, закон, регулируя всю правоохранительную деятельность, связывает допустимые границы его проведения с такими категориями этики, как честь, достоинство, права и свободы граждан. Именно поэтому люди с чистой совестью во всех этих системах служа закону служат народу. Непременным условием законности деятельности является четкое усвоение требований нравственности при решении вопроса о применении тех или иных действий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль – парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування об’єктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,
70241. Політичні ідеї французьких просвітителів 38 KB
  Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Руссо 1712-1778 рр. Джерелом протиріч цивілізації Руссо визнав соціальну нерівність зумовлену нерівністю майновою.
70242. Соціально-політичні вчення Давнього Сходу. Даосизм 55.5 KB
  План: Політичні погляди Давнього Сходу; Конфуцій та конфуціанстово; Політичні ідеї Індії Китаю.Політичні погляди Давнього Сходу. Особливості політикоправової думки стародавнього Сходу: На зміст політичної ідеології Давньго Сходу позначилися насамперед традиціоналізм общинної життя.