87455

ВЛИВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Курсовая

Экология и защита окружающей среды

В останні роки світова наука зарахувала проблему здоров’я в широкому розумінні до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не тільки кількісні і якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й навіть сам факт його подальшого існування, як біологічного виду.

Украинкский

2015-04-21

168.5 KB

7 чел.

Зміст

Вступ            3

РОЗДІЛ 1 Основні складові здоров’я дитини

 1.  Фізичне здоров’я дитини       6
  1.  Психічне здоров’я дитини       7

РОЗДІЛ 2 ВЛИВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

2.1. Вплив природних чинників на здоров’я дитини    11

2.2. Вплив соціальних чинників на здоров’я дитини    17

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ   25

ВИСНОВКИ           28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ       29

ДОДАТКИ

ВСТУП

Здоров’я – безцінний дар, який людина інколи марно витрачає, забуваючи, що втратити здоров’я легше, а відновити його дуже важно.

Найкращий спосіб зберегти здоров’я – це не допустити розвитку захворювань.

В останні роки світова наука зарахувала проблему здоров’я в широкому розумінні до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не тільки кількісні і якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й навіть сам факт його подальшого існування, як біологічного виду.

Стан здоров’я дітей та підлітків відноситься до важливих медико-соціальних проблем, тому що від нього залежить майбутнє держави, її трудовий та інтелектуальний потенціал. Статистичні дані свідчать про зростання за останні 10 років захворювань серед дітей України на 20%, поширеність хронічних захворювань в 2,87 рази, на 22,9% збільшився контингент дітей-інвалідів. Найбільш поширеними є хвороби ендокринної системи (збільшення в 3,5 рази), хвороби крові та кровотворних органів (в 2,8 рази), хвороби системи кровообігу (в 1,8 рази), вроджені вади розвитку зросли на 77,6%, хвороби нервової системи – на 43,4%. Залишається високою загальна захворюваність дітей. Аналіз захворювань учнівської молоді вказує на її зростання з кожним роком навчання: у дитячих дошкільних закладах 70% дітей мають порушення опорно-рухової системи і вже до першого класу приходить 44% дітей, що мають хронічні захворювання. Слід відмітити, що серед патології перші місця займають захворювання носоглотки (73 %), захворювання органів травлення (64,5 %), хвороби ендокринної системи (55 %).

Зростає загальна дитяча інвалідність. Серед випускників загальноосвітніх закладів, згідно із статистичними даними: 60% мають порушення постави, 50% - короткозорість, 40% порушення серцево-судинної системи та нервово-психічного відхилення, 60% порушення мови. Кожен 4 юнак за станом здоров’я не може проходити строкову службу в армії. Більш як половина дітей 12 – 14 років – 62% та більше як 72% молоді 15-20 років вживають алкоголь.

Кожна третя дитина 12 – 14 років і кожна друга після 15 років – курять. Кожний п’ятий підліток 15 – 18 років вживає наркотики. У віці 15 – 18 років 90,9% всіх вагітностей закінчилися абортом. Це набагато перевищує показник західноєвропейських країн. Медичне обстеження сексуально активних підлітків в одному з промислових регіонів підтверджує наявність ознак хвороб, що передаються статевим шляхом у 24% обстежених.

Все це зумовлює необхідність постійного дослідження впливу чинників на здоров’я дитини.

Метою даної роботи є аналіз впливу природних та соціальних чинників на здоров’я дітей.

Мета дослідження визначила постановку конкретних завдань:

 •  Розкрити поняття фізичного здоров’я дитини;
  •  Дати визначення психічного здоров’я дитини;
  •  Проаналізувати вплив природних чинників на здоров’я дитини;
  •  Висвітлити вплив соціальних чинників на здоров’я дитини ;
  •  Виявити шляхи зменшення негативного впливу оточуючого середовища на здоров’я дитини.

Об’єктом дослідження є чинники впливу на здоров’я дитини.

Предметом дослідження є вплив чинників на здоров’я дітей м. Кіровограда на основі результатів опитування батьків.

Одним з завдань нашого дослідження є виявлення природних чинників впливу на здоров’я дітей. Джерелом інформації стали результати проведеного опитування батьків, які мають дітей різного віку. Тому вирішено було провести анкетування батьків, діти яких відвідують дитячі садки, оскільки в такому разі ареал дослідження охоплював би дітей дошкільного та шкільного віку.

Окрім загальних питань батькам було запропоновано дати відповіді на питання стосовно впливу на здоров’я дітей як екологічних чинників так і соціально-побутових умов життя. В опитуванні прийняли участь 22 респонденти, яким було поставлено 29 запитань. Отримані результаті ще раз підтверджують дані наукових досліджень, з яких стає очевидним те, що дитячий організм є найбільш чутливим індикатором ступеню екологічних негараздів довкілля.

Серед опитаних переважають, батьки що мають 2 дітей (72,7%), з яких 75% становлять діти дошкільного віку. Це певним чином пов’язане з деяким зростанням демографічного показника народжуваності в Україні в останні роки та соціальними ініціативами уряду.

Оскільки опитування проводилося серед батьків дитячих садків, то брався до уваги їх вік на момент народження дошкільнят. 59% респондентів входить до групи з віковими межами від 18 до 35 років, хоча зустрічалися батьки молодші 18 років – 22,7%, та старші 35 – 18,2%.

Треба зазначити, що феномен здоров’я привертав увагу багатьох дослідників. Науковці використовували багато визначень і показників різного змісту. Існує понад 200 визначень здоров’я. Сучасні дослідження феномену здоров’я людини виявили обмеженість суто медичного підходу, що визначає здоров’я, як відсутність хвороби, якщо в людини, котра звернулася до лікаря, не виявляли симптомів захворювання, вона вважалася здоровою. За сучасними уявленнями здоров’я вже не розглядають як суто медичну проблему.

РОЗДІЛ 1

Основні складові здоров’я дитини

1.1. Фізичне здоров’я дитини

Як біологічна істота людина бореться за виживання. Основною умовою успішного існування в сучасному світі є здоров’я, бо повна або часткова його відсутність є перешкодою до здійснення життєвих планів людини.

Ознакою фізичного здоров’я є успішна робота фізіологічних систем організму людини — опорно-рухової, кровоносної, травної, нервової, видільної та інших. Коли людина фізично здорова, вона добре виглядає, а всі системи успішно виконують свою роботу.

На сьогодні можна визначити чотири фундаментальні процеси, які визначають стан здоров’я індивіда: відтворення здоров’я, його формування, споживання та відновлення. Серед цих процесів формування здоров’я особистості залежить виключно від неї. Спосіб життя, який веде людина об’єднує такі поняття, як особливості харчування, рухова активність, міжособистісні стосунки, наявність шкідливих звичок, у дорослих – особливості праці.

Зміна умов життя сучасних людей істотно змінила й структуру їх хвороб, коли почали переважати хронічні соматичні захворювання.

До них належать захворювання серцево-судинної, дихальної та ендокринної систем. Все частіше вчені біологи та медичні працівники говорять про актуальність вивчення механізмів підтримання фізичного здоров’я людини та профілактику хвороб, а не їх лікування. С. В. Попов визначає соматичне здоров’я як поточний стан органів і систем організму, основу якого складає біологічна програма індивідуального розвитку.

1.2. Психічне здоров’я дитини

Психічно здорова людина характеризується її можливостями адаптації, соціалізації й індивідуалізації. Ці можливості є в кожної людини, а ступінь їхньої реалізації визначається соціальною ситуацією, тобто тими щоденними умовами розвитку людини, в яких вона реалізує себе, свої думки, можливості, бажання, якості.

Кілька слів про духовне здоров'я людини. До основних його ознак і показників відносяться такі:

 •  сприймаючи життя як цінність, людина прагне до створення в ньому нових ціннісних якостей. Стан пошуку охоплює людину мимо її волі та індивідуальних зусиль, і людина шукає його джерела поза своїми силами, у сферах, що лежать вище неї;
 •  гуманістичні способи впливу на себе та на оточуючих (заохочення, покарання, прощення);
 •  цілісність внутрішнього світу, що задається системою правил і суджень, прийнятих для себе людиною усвідомлено (так звана «життєва філософія»);
 •  переживання постійної радості від життя як такого.

Духовне здоров'я проявляється у зв'язку людини з усім світом і виражається в:

 •  релігійних почуттях;
 •  почутті краси та світової гармонії;
 •  почутті замилування та благоговіння перед життям.

Найбільш плідні дослідження духовного здоров'я у представників гуманістичної психології. Так, А. Маслоу вважав, що люди, здорові духовно, мають особливі характеристики, які відрізняють їх від інших людей за низкою показників. Ці люди задовольнили свої потреби в безпеці, причетності, любові, повазі та самоповазі й тому можуть прагнути до самоактуалізації, тобто до здійснення своєї місії, покликання, долі, прагнення до єдності своєї особистості.

До характеристик здорових людей, підтверджених спостереженнями А. Маслоу, можна віднести такі:

Об'єктивне сприйняття реальності. Духовно здорові люди менш емоційні та більш об'єктивні у сприйнятті реальності, терпимі до суперечливості та невизначеності. Вони вітають сумнів і неходжені шляхи.

Повне прийняття себе, інших і природи. Духовно здорові люди приймають себе такими, які вони є як на психічному, так і на фізіологічному рівні, та відчувають при цьому радість життя (у них добрий апетит, сон, секс тощо). Із розумінням вони ставляться до основних біологічних процесів у організмі. Подібним чином вони сприймають інших і людство в цілому.

Безпосередність, простота та природність поведінки. Як точно помітив М. Литвак (1997), із цими людьми спілкуватись так само просто, як і з японською технікою. Однак ця простота спілкування не означає, що вони доступні для кожного в будь-який момент і що вони так само прості «всередині».

Захопленість і відданість будь-якій справі (сконцентрованість на проблемі, а не на собі). Духовно здорові люди прихильні до якогось завдання, обов'язку, покликання чи улюбленої роботи, що вважають для себе життєвою місією. Говорячи словами А. Маслоу, вони живуть, щоби працювати, а не працюють, щоб жити.

Незалежність і потреба в самоті. Вони мають велику потребу в недоторканності внутрішнього життя, самоті, спілкуванні із собою.

Автономія, незалежність від культури й оточення. Вони більше покладаються на свій власний потенціал і внутрішні джерела росту та розвитку. У цьому сенсі вони самодостатні, тобто незалежні насправді, а не в сенсі заяви своєї позиції.

Свіжість оцінки та сприйняття. Духовно здорові люди кожний день свого життя сприймають як захоплюючу та хвилюючу подію. Для них стократне сприйняття веселки так само прекрасне та чудове, як і сприйняття першої веселки в житті.

Верховні або містичні переживання. Ці люди здатні переживати моменти сильного хвилювання або високої напруги, екстатичні стани. Коли вони переживаються? У кульмінаційні моменти любові й інтимності, творчості, осяяння, відкриття та злиття із природою.

Суспільний інтерес, почуття причетності, єднання з іншими, доброзичливість. Це виражається в жалі, симпатії та любові до всього людства (часто у вигляді ставлення старшого брата до молодшого).

Глибокі міжособистісні відносини. У цих людей вузьке коло спілкування, тому що дійсне спілкування, стан духовної єдності з іншими вимагають часу та зусиль. Однак їхнє спілкування відрізняється глибиною пережитих почуттів. Крім того, для цих людей характерне високе почуття емпатії, співпереживання.

Демократичний тип характеру. У цих людей немає упереджень до іншого класу, раси, релігії, статі, віку, професії, сексуальної орієнтації, інших атрибутів статусу. Вони охоче вчаться в кожного, якщо тільки в нього можна чомусь навчитись. У той же час вони не вважають усіх без винятку рівними. А. Маслоу писав: «Ці індивіди самі по собі є елітою, вибирають у друзі також еліту, але це еліта характеру, здатностей і таланта, а не народження, раси, крові, імені, родини, віку, молодості, слави або влади».

Розмежування засобів і цілей. У повсякденному житті вони більш певні, послідовні та тверді, ніж інші, у відношенні того, що правильне, а що помилкове, добре чи погане. Вони дотримуються певних моральних та етичних норм, хоча деякі з них релігійні в ортодоксальному розумінні цього слова. У той же час для них часом сам процес означає більше, ніж мета, нехай і дуже гарна.

Філософське почуття гумору. Ці люди віддають перевагу доброзичливому, філософському гумору, що висміює дурість людства в цілому, на відміну від інших людей, які можуть одержувати задоволення від жартів, що висміюють чиюсь неповноцінність, що принижують когось чи непристойно ставляться до нього. Гумор духовно здорових людей викликає посмішку, а не сміх.

Креативність, творчий підхід до життя. Для них характерна природна та спонтанна креативність, що дозволяє буденну справу здійснювати щораз по-новому. Крім того, їхній творчий підхід проявляється насамперед у повсякденних справах, а не як у видатних талантів у поезії, мистецтві, музиці чи науці. Ось чому А. Маслоу якось помітив, що в першокласному супі більше творчості, чим у другосортній поезії.

Опір окультуренню. Вони в гармонії зі своєю культурою, разом з тим зберігають певну внутрішню незалежність від неї. Вони традиційні й нічим не відрізняються від інших, поки вимоги культури не зачіпають їх основні, базисні цінності.

Сказане вище може привести до висновку, що здорові духовно люди - ангели. У них є недоліки і, як інші люди, вони недосконалі. Однак вони нагадують нам, що потенціал психологічного росту людини, її можливості стати духовно здоровою набагато вище, ніж ті, котрих досягло людство.

Людина не є пасивною, цілком залежною від зовнішнього середовища істотою. Завдяки своїй унікальній тілесно-душевній організації вона спромоглася піднятися над світом тварин, стала суспільною особистістю, здатною планомірно і цілеспрямовано діяти, змінюючи навколишній світ, своє життя і власну сутність.

Духовно-культурне панування над природою (одночасно із залежністю від неї) вирізняє людину з-поміж живих істот, робить її творцем свого життя, його матеріальних, духовних та культурних реалій. Крім того, людина здатна відокремлювати значуще, ціннісне від корисного, доцільного, функціонального, що збагачує особливим змістом її життя і форми взаємодії з довкіллям.

Комплексним показником стану людського суспільства є рівень здоров'я самих людей. За сучасними уявленнями, здоров'я - це природний стан організму, що перебуває в повній рівновазі з біосферою і характеризується відсутністю будь-яких патологічних змін.

Отже, здоров’я визначають дуже різні складові. Вони взаємопов’язані, й кожна з них робить свій внесок у здоров’я людини.

РОЗДІЛ 2

ВЛИВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

2.1. Вплив природних чинників на здоров’я дитини

Розвиток  цивілізації, особливо в останні десятиріччя, призвів до погіршення екологічної ситуації на нашій планеті та в Україні зокрема..

Дія різних шкідливих чинників забруднення навколишнього середовища, а нерідко їх поєднаний вплив, значно порушили екологічну рівновагу в системі «людина–довкілля». Особливою групою ризику при цьому стали діти, що пов’язано з незрілістю компенсаторно-пристосувальних та захисних механізмів дитячого організму до негативної дії екологічних чинників.

За останні кілька десятків років з’явилася значна кількість публікацій (наукових статей і монографій), присвячених порушенням стану здоров’я дітей внаслідок забруднення оточуючого середовища. Зараз число екологічно зумовлених захворювань дітей настільки велике, що стало загально визнаним.

До природно-техногенних чинників належать насамперед умови життєдіяльності дитини, що визначаються як місцем розташування дошкільного навчального закладу, так і природними геохімічними особливостями конкретної місцевості.

Як відомо, вплив екології довкілля на здоров’я дитини зводиться до впливу атмосфери, екологічної чистоти і природної біоенергетики продуктів харчування, в тому числі і якості питної води, фонових техногенних електромагнітних полів та інше.

Інтенсивний розвиток промисловості, хімізація сільського господарства, автомобільний транспорт у містах - все це приводить до того, що в оточуючому середовищі проявляються у великих кількостях хімічні сполуки, шкідливі для організму людини. Проте, успіхи науки дозволяють регулювати вміст цих шкідливих речовин і доводити їх концентрацію до безпечних речовин. Це стосується як всього оточуючого середовища, так і окремих харчових продуктів. Значна частина чужорідних речовин поступає в організм людини з їжею (важких металів до 70%).

Забруднюючі речовини можуть потрапляти в їжу випадково у вигляді контамінантів - забруднювачів, а зараз частіше їх вводять спеціально у вигляді харчових доданків. Все частіше саме зараз забруднюючі домішки стають причиною харчової інтоксикації. При цьому загальна токсикологічна ситуація ускладнюється вживанням інших продуктів, які не відносяться до харчових продуктів, наприклад ліків та інше. Саме хімічні речовини, які потрапляють в продукти харчування із оточуючого нас середовища, створюють проблеми для здоров’я, які сьогодні привели до виникнення нового напрямку - ендоекології людини, тобто проблеми чистоти зовнішнього середовища перейшли в проблеми екології внутрішнього середовища, коли чужорідні речовини суттєво впливають на функціональну активність всіх органів організму людини, що і веде до захворюваності організму в цілому.    

Зокрема, чинники оточуючого середовища впливають на організм дитини всередині тіла матері під час вагітності й підчас перинатального та неонатального періоду його розвитку. Крім цього, організм дитини, принаймні до семи-восьми років, ще не має надійних ферментативних систем дезінтоксикації й захисних компенсаторно-пристосовних механізмів. Організм дитини не має тягаря хронічних хвороб, серйозних травм, шкідливих звичок, безпосереднього впливу шкідливості виробничих чи вікових змін. Таким чином, відносно здоровий від природи, організм дитини в «чистому вигляді» дозволяє виділяти із складного комплексу діючих факторів патогенетичну складову, що у свою чергу пов’язана з ростом вмісту в оточуючому середовищі токсинів.

Сьогодні, за узагальнюючими даними, зробленими російським педіатром Ю.Е.Вельтищевим, характерний вплив екології оточуючого середовища дитини виявляється в зростанні частоти вроджених пороків розвитку, нервово-психічних розладів, у прогресивному рості хронічних захворювань, навіть відродженні таких «старих» інфекцій, як туберкульоз.

  Саме для дітей виділено ряд екологічно детермінованих синдромів і хвороб: синдром екологічної дезадаптації, синдром хімічної гіперчутливості; синдром екзогенної інтоксикації.

Цілком закономірно, що зростання екологічно залежних захворювань серед дітей чітко фіксується у великих промислово забруднених регіонах і містах. Що стосується проявів імунних порушень і алергічних захворювань і реакцій у дітей, які підпали під негативний вплив різних забруднювачів оточуючого середовища, то вони все більше набувають рис закономірностей в тому, що зростають екологічно зумовлені порушення стану імунної системи. Відзначимо, що шкідливий вплив хімічних забруднювачів стосується фактично всіх ланок імунної системи.

Ускладнення, які породив Чорнобиль, спричиняються передусім рівнем радіоактивної забрудненості продуктів харчування. Йдеться про чистоту того чи іншого конкретного продукту, а рідше про ймовірність неконтрольованої і специфічної для кожного організму інкорпорації радіонуклідів з їжею і питною водою. Існує залежність між рівнем забрудненості ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, ступенем забрудненості повітря і здоров`ям насамперед дітей. За визначенням як загрозливий рівень забрудненості ґрунтів, це коли захворюваність дітей зростає на 20-30%, проте подекуди ми маємо рівень забруднення, як надзвичайний, коли рівень захворюваності зростає у два рази. 54,5% батьків пов’язують погіршення здоров’я своїх дітей із проблемами забруднення саме ґрунтів.

Істотно впливає на здоров`я дитини стан атмосфери. Так діти в дошкільному закладі в зоні атмосферного забруднення в 1,4 рази частіше страдають від бронхо-легеневих захворювань. Американські вчені наводять дані, за якими підвищення рівня забрудненості повітря лише на 1% збільшує смертність населення на 0,094 – 0,126%. З числа опитаних батьків 40,9% вважає, що проблеми здоров’я дітей пов’язані із забрудненням атмосфери.

Особливо сьогодні непокоїть якість питної води. Нагадаємо, що організм людини на 70-80%, а мозок на 95% складається із води. Існування організму людини, всього живого на Землі неможливе без екологічно чистої, збалансованої за необхідними мікро і макроелементами питної води. На жаль, нині в багатьох регіонах України якість питної води загрозливо погана. За даними ВООЗ, саме 80 відсотків проблем здоров`я людини належить якості питної води, тієї води яку людина п`є сирою. 31,8% опитаних вбачають основну причину зростання захворюваності дітей з погіршенням стану питної води.

Великий ланцюг антропогенних впливів на здоров`я дитини є прямою загрозою її репродуктивної функції, спричинює зниження інтелектуальної активності, пригнічення імунологічної біоактивності, появи алергічних захворювань (54,5% опитаних), підвищує онкогенні ризики і ймовірність розвитку злоякісних утворень, а також нових захворювань, пов`язаних із невідомими генними мутаціями мікробів, вірусів, тощо.

Сьогодні ми маємо справу з екологічно зумовленими і раніше невідомими захворюваннями. Це такі хвороби, як: хімічна астма, Кіршський синдром (астма у дітей, сенсибілізована викидами заводів, що виробляють напівсинтетичні корма для тварин); синдром загальної стомлюваності або напруженої адаптації; діоксиновий синдром (пігментація шкіри, імунодефінація): «дивна» хвороба Мінамата (спазматичні паралічі, розумова відсталість, враження ЦНС метил ртуттю, що накопичується у морських продуктах харчування); хвороба Юшо (ураження шкіри полі хлорованими біофенілами, що поступають із забрудненими харчовими оліями); синдром токсичної іспанської олії (ураження сполучних тканин і м`язів гідантоїдами сурогатної рослинної олії); загальна депресія – «хімічний СНІД» (його викликають діоксини, важкі метали, токсичні радикали, гідразини та інші); хвороба інтактності (міопатії, викликані кадмієм); синдром чорних ніг (дистрофічні зміни шкіри ніг під впливом арсену (миш`яку)); акромідія, або хвороба Феєра (нейроалергічні реакції на ртуть);респіраторний дистрес – синдром «дорослого» типу (дія на легені токсичних радикалів кисню, сульфат-аніону); синдром «нездорових будинків» (стан хронічної стомлюваності під впливом родону, формальдегіду, тощо).

Найгірше те, що цей список екопатологій з кожним роком розширюється.

Поява такої кількості дитячих екопатологій породила цілий напрямок науки екопедології. Сьогодні ми є свідками суттєвого «омолоджування» багатьох нозологічних форм (виразкова хвороба. гіпертонічна хвороба, судинна і нейровегетативна дистонія, неврози, цукровий діабет, тощо). Так 45,4% батьків говорили про скарги дітей на неприємні відчуття  області серця, відчуття завмирання.

Відомо, що серед причин, що визначають рівень захворюваності, стан довкілля займає приблизно 20%, а якщо говорити в цілому про теперішню екологічну напруженість, маючи на увазі всю сукупність екологічних та професійно-виробничих факторів у поєднанні зі стресовими, нервово-психічними перевантаженнями, то, за даними ВООЗ, похідною від усього цього є більша частина хвороб – до 70–80%. Соціальні фактори та фактори середовища діють не ізольовано, а в поєднанні з біологічними (у тому числі й спадковими), що зумовлює залежність захворюваності людини як від впливу середовища, у якому вона знаходиться, так і від генотипу та біологічних законів його розвитку. З’ясування точного внеску того чи іншого фактора в етіологію захворювання нерідко є досить складним завданням, бо є понад 200 генів, що контролюють сприйнятливість людини до захворювань, пов’язаних із впливом факторів довкілля

Зростаюче антропогенне навантаження на об’єкти навколишнього середовища у вигляді мутагенно-активних сполук хімічної, фізичної й біологічної природи на сьогодні має достатньо серйозний характер. Спрямований вплив на один з об’єктів довкілля викликає зміну стану іншого. Це становить реальну загрозу для генофонду всього живого й може призвести до збільшення мутагенного тиску на людську популяцію. У свою чергу тотальне забруднення атмосферного повітря, ґрунту, питної води та продуктів харчування мутагенами може послужити причиною генетично обумовленої патології, що виражається вродженими вадами розвитку, цитогенетичними порушеннями в статевих і соматичних клітинах.

Медична статистика свідчить, що в цілому по Україні за даними 2010 р. захворюваність населення залишається високою. На 100 тисяч населення припадає 122,5 тис. звернень до лікаря у зв’язку з хворобами. Найбільше, як і в попередні роки, вражається населення на хвороби органів дихання (25,4%), хвороби системи кровообігу (20,9), хвороби нервової системи та органів чуття (10,5%). Лише за один рік розповсюдженість хвороб крові та кровотворних органів збільшилася на 9,2%, ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду – на 9,4, хвороб сечостатевої системи – на 5, системи кровообігу – на 4,5, вроджених аномалій – на 4,2%.

Вагоме збільшення розповсюдження хвороб крові, ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду, вроджених аномалій може бути пов’язане з забрудненим довкіллям.

До числа найбільш екологозалежних видів патології належать і захворювання алергічної природи. Встановлено, що на формування рівня розповсюдженості таких хвороб суттєво впливають атмосферні забруднювачі з вираженою алергенною дією – альдегіди, біопрепарати, формальдегід тощо. При цьому вірогідні порушення в рівні захворюваності дітей на хвороби цієї групи спостерігаються вже при 2-разовому перевищенні гігієнічних нормативів вмісту вказаних речовин в атмосферному повітрі. Розрахунок відносного ризику розвитку хвороб алергічної природи показав, що проживання в екологічно несприятливих умовах збільшує ризик розвитку даного виду патології у 3,5 разу. Збільшення, наприклад, концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі на величину, що дорівнює 1 ГДК, обумовлює приріст захворюваності дітей хворобами алергічної природи на 5,9 випадку на 1000 дітей.

Вплив факторів навколишнього середовища на процес формування здоров’я може значно коливатися, досягаючи найбільших значень у екологічно несприятливих регіонах.

Аналіз даних Державної служби статистики та МОЗ України свідчить, що на початок 2011 р. чисельність населення України становила 45,779 млн. осіб. З 2006 р. по 2010 р. чисельність населення скоротилася на 1,151 млн. осіб, а протягом 2010 року – на 184,4 тис. осіб.

Найгострішою демографічною проблемою України була і залишається несприятлива динаміка смертності населення, яка була різко підсилена екологічною кризою, в цілому, та наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

В загальному екологічні чинники – це практично постійні фактори негативного впливу на здоров’я дитини.

2.2. Вплив соціальних чинників на здоров’я дитини

Наступною групою зовнішніх чинників, які, безумовно, впливають на стан здоров’я дітей, є соціально-економічні. Вони охоплюють такі показники, як склад сім’ї, рівень її доходів, зайнятість батьків тощо.

Природно передбачити, що в сім’ях з низькими доходами діти за таких причин, як недоїдання, неповноцінне харчування, неякісне медичне обслуговування, мають більшу вірогідність щодо порушень стану здоров’я та відставань фізичного розвитку.

Основними показниками, які визначають образ життя людини є:

 •  рівень загальної культури людини, її освіченість;
 •  матеріальні умови життя;
 •  статеві, вікові та конституційні особливості людини;
 •  стан здоров’я;
 •  характер екологічного середовища перебування;
 •  особливості трудової (професійної) діяльності;
 •  особливості сімейних стосунків та сімейного виховання;
 •  звички людини;
 •  можливості задоволення біологічних і соціальних потреб.

Спосіб життя охоплює такі три категорії:

 •  рівень життя – ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб (економічна категорія);
 •  якість життя характеризує комфорт у задоволенні людських потреб (здебільшого соціальна категорія);
 •  стиль життя – особливості поведінки людини, тобто певний стандарт, під який пристосовується психологія та психофізіологія особистості.

Поняття «здоровий спосіб життя» – концентроване вираження взаємозв’язку способу життя і здоров’я людини. Здоровий спосіб життя об’єднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я і розвитку умовах. Він виражає певне орієнтування діяльності особистості у напрямі зміцнення і розвитку індивідуального та суспільного здоров’я.

Пагубні звички батьків, особливо матері, суттєво впливають як на стан здоров’я дитини, так і на майбутнє ставлення її до цієї проблеми.

За даними статистики, діти більше страждають від пасивного куріння, ніж дорослі. В організмі дитини 3-11 років вміст котоніну, біологічного маркеру вживання нікотину, в 2 рази вищий, ніж у дорослих, які не курять та підпадають під вплив тютюнового диму. Пасивне куріння є також важливим фактором розвитку у дітей хронічного кашлю, при якому виділяється гнійне мокротиння. Куріння в сім’ї часто стає причиною дитячої астми: якщо хоча б один з батьків курить, ймовірність її розвитку у дитини збільшується в 1,5 рази. У дошкільнят ризик майже на 50% вище, ніж у дітей шкільного віку. А у дітей, які вже хворіють на астму, вплив вторинного тютюнового диму приводить до збільшення кількості, тривалості та важкості нападів. Пасивне куріння пригнічує імунітет, тому організм дитини більше схильний до респіраторних інфекцій. Ці діти частіше хворіють на бронхіт і запалення легенів, особливо протягом перших двох років життя. У дітей, беззахисних перед тютюновим димом, в перші роки життя частіше виявляється неадекватна поведінка. Матері, які курять, доведеться звинувачувати себе за затримку розвитку дитини, гіперактивність, проблеми з увагою, труднощі у навчанні, погані стосунки дитини з однолітками. Ці відхилення стають помітними зазвичай до трьохрічного віку маляти.

Висвітлюючи соціально-економічні чинники, не можна не зупинитися на такому показнику, як ставлення батьків до здоров’я дітей, зокрема:

 •  задоволення потреб дитини;
 •  способи задоволення потреб;
 •  стилі сімейного виховання.

Не викликає сумніву, що задоволення потреб передбачає не тільки забезпечення дитини повноцінним харчуванням, свіжим повітрям та якісним медичним обслуговуванням, але й задоволення емоційних контактів. Доведено, що ранні психічні деривації негативно впливають на розвиток внутрішньої картини здоров’я дитини. Особливо страждають діти при недостатньому емоційному контакті з матір’ю.

За інтенсивністю емоційного контакту науковцями було виокремлено три групи матерів:

 •  до першої групи належать матері з високим ступенем емоційних контактів із малюком. Для цієї групи жінок дитина була бажаною. Впродовж перших трьох років життя сина або доньки мати постійно знаходилась поруч;
 •  для матерів другої групи характерний помірний ступінь емоційних контактів. Діти в цій групі, як і в попередній, були бажаними, але матері, згідно з певними обставинами, повинні були залишати своїх дітей на деякий час з іншими людьми. Проте, не дивлячись на обмеження у спілкуванні, матері цієї групи емоційно прив’язані до своїх дітей;
 •  до третьої групи належать матері, для яких характерним є відкрите чи приховане емоційне знедолення власної дитини. Для таких матерів дитина, як правило, є небажаною.

Способи задоволення потреб також мають неабияке значення у процесі формування у дітей уявлень про здоров’я.

У процесі аналізу стилів сімейного виховання доцільним є виокремлення таких параметрів батьківської поведінки:

 •  ступінь батьківського контролю. Помірний контроль сприяє розвитку у дитини елементарних гігієнічних навичок і адекватного ставлення до власного здоров’я; постійний – може сформувати схильність до залежної поведінки, негативне ставлення до виконання елементарних норм і правил догляду за своїм тілом; занадто активний – призводить до виникнення емоційного дискомфорту, формування у дитини низької оцінки власного здоров’я;
 •  неадекватність вимог батьків до дитини, яка може бути обумовлена як нерозумінням батьками потреб дитини, так і проекцією на неї своїх нереалізованих планів. Неадекватні вимоги спотворюють дитячу самооцінку, сприяють формуванню комплексу неповноцінності, почуття провини, або, навпаки, викликають протест;
 •  способи спілкування батьків із дітьми. Батьки з авторитарним стилем виховання не схильні до чітких вимог, а тому досить часто викликають у дітей негативні реакції. Демократичний стиль спілкування сприяє розумінню дітьми точки зору батьків щодо зміцнення та збереження здоров’я, передбачає обговорення проблем здоров’я. Лише 40,9% опитаних батьків мають повну, благополучну сім’ю, у 18,2% випадків діти виховуються в дуже суворих правилах,  мають місце випадки, коли діти зазвичай залишаються одні, без нагляду протягом дня (13,6%);
 •  ступінь емоційних контактів, який виявляється в підтримці дитини, здатності батьків виражати до неї співчуття, любов та тепле ставлення. Відсутність або слабкі прояви емоційних контактів спотворюють Я-концепцію дитини, негативно впливають на її ставленні до власного здоров’я.

І хоча 72,7% батьків назвали стосунки в своїй сім’ї нормальними, щирими, життя показує, що відсоток сімей з проблемами взаємин також є значним.

Важливим чинником благополучного розвитку дитини є здорове харчування маляти. Харчування може допомогти попередити виникнення хвороби або ж навпаки — прискорити її появу. Тому в питаннях харчування дитяти батьки повинні проявити максимум уважності та настороженості.

Здорове харчування дитини повинне включати усі групи харчових продуктів: м’ясо, молочні продукти, рибу, овочі, фрукти, горіхи, цільнозернові продукти. Їжа дитини має бути багатою на вітаміни, мікроелементи, клітковину, жири і вуглеводи.

Необхідно попереджувати звичку перекушувати фаст-фудом, уживати солодкі газовані напої.

Людина  повинна  щоденно вживати якісну питну воду. Доросла людина вживає в середньому  2,5 л води на добу. Із цієї кількості 1,2 л припадає на питну воду, а 1,0 л - на  воду, яка  потравляє із їжею, а 0,3 л  - на воду, яка утворюється  в самому  організму в процесі обміну речовини. Отже для організму  людини  основне значення має якісна питна вода. Не  дарма  ВООЗ підкреслює, що до 80% всіх проблем із здоров'ям, які сьогодні  має людина, це проблеми якісної питної води.

Людина, особливо діти, повинні пити сьогодні лише чисту, високоякісну  питну воду, яка  і визначатиме стан здоров'я  її організму. Це так звана  природна столова питна вода, яка містить в своєму  складі  максимально всі ті  мікроелементи, які потрібні організму людини, це природна, біоенергетична, структурно-упорядкована  або «жива» вода, яка  має найбільш  співпадаючі характеристики до  внутрішньоклітинної води.  

Газована питна вода - це  консервована питна вода, вона, за рахунок вуглекислоти як консерванту, має спотворену  структуру і біоенергетику відносно  природної води і не може  розглядатись  як питна вода,  особливо зараз, коли за рахунок екологічного впливу  довкілля на людину, внутрішній стан  організму людини дуже забруднений і суттєво   відрізняється від  природного, а газована питна вода ще більше погіршує цю картину.

Дітям, віком до 3-х років, взагалі  не рекомендується давати газовану воду. Газована вода не так засвоюється ростучим організмом дитини, як природна вода, і це приводить  до порушення природних  обмінних процесів в організмі, зокрема до  ожиріння організму, до появи алергічних процесів, до карієсу зубів.  Є дані  зарубіжних авторів, що  газовані напої  можуть  викликати  онкологічні захворювання.

Досить добре відомо, що на організм людини  етиловий спирт діє  наркотично і є токсичним для людини.  Варто нагадати сьогодні слова класика російської  медицини, видатного російського гігієніста Ф.Ерісмана:  «Алкоголь належить до засобів, що мають  сильнонаркотичну дію і він стоїть в цьому відношенні близько до хлороформу». Слабоалкогольні напої, це далеко не питна вода, а їх довготривале, або  систематичне вживання, веде до зміни водного гомеостазу і не лише до захворювання організму, а є серйозною небезпекою для самого  генетичного апарату людини.

Слабоалкогольні напої це, в першу чергу, етиловий спирт. А  негативний вплив на організм людини дає саме етиловий спирт. Все  залежить від того скільки  цього спирту  вживаємо і який тривалий час. Зробимо простий розрахунок. Візьмемо пляшку пива чи напою, в якому міститься , наприклад, 5% алкоголю, тобто етилового спирту.  Об'ємний процент алкоголю, який вказується  на пляшці, трохи вище, ніж ваговий.  В нашому випадку це приблизно 4% вагового алкоголю. Значить в пляшці такого слабоалкогольного напою чи пива міститься 20 грамів  чистого спирту. Можна  цю кількість  спирту перевести в горілку, це буде 50 г горілки. А це означає, що коли   дівчинка чи хлопчик, який   йдучи зі школи, вузу, випиває із  горла пляшки пиво чи слабоалкогольний напій, вона  випиває не менше  четверті стакану  горілки. 

Чим шкідливо для молоді пиво? Воно дуже  пристойно. Створити ритуал  вживання горілки чи вина не так просто. Пиво чи ті ж пляшки всіляких тоніків тощо, ритуалу не потребує. Йдеш зі школи, роботи, купив в ларьку , яких зараз тьма, і випив, або приніс додому,  розташувався перед телевізором і потягуєш. Тим більше, що реклама  нас переконує, що пиво - це практично  та сама газована вода чи навіть компот!  Хоча в пиві містяться, крім етилового спирту, речовини, які утворюються в результаті  бродіння хмелю і жахливо  впливають на головний мозок - моноаміди.  Серед цих речовин є й кадаверин або трупна отрута. Так вміст цих речовин  в пиві може  й дуже  мало, але вони є  і з пивом, вони таки в гомеопатичних дозах до організму  потрапляють, а це і є  найбільша  небезпека  здоров'ю організму.

Хто сьогодні вживає слабоалкогольні напої чи напої на концентратах і газованій воді? Це діти, молодь, це  вік людей, коли організм  ще не зовсім сформований і не   надто стабільний водний гомеостаз  їх організму. То можна в такому випадку  очікувати, що молода людина, яка  вживає такі напої не може претендувати на здоров'я, оскільки вона сама собі  скорочує життя. Лише здорова, жива, природна, екологічно чиста питна вода здатна підтримувати водний  гомеостаз людини, зберегти  повноцінне довголіття людини.  З опитаних батьків лише 63,6% вказали, що в їх сім’ях не має традиції вживання алкоголю. В тих сім’ях, де алкоголь вживається в незначних кількостях, основними його споживачами є чоловіки.

Одним з найбільш поширених чинників «побутового» техногенного впливу на здоров’я дітей сьогодні є комп'ютер, особливо в зв'язку з комп'ютеризацією навчального процесу в школах, із зростаючим захопленням дітей різних вікових груп комп'ютерними іграми, Інтернетом.

Електромагнітні поля комп'ютерних моніторів - є основною загрозою для здоров'я дитини, яка користується комп'ютером. Сьогодні вплив монітора комп'ютера - це вплив техногенного, шкідливого електромагнітного поля на всі біологічно живі структури людини, і в першу чергу, на мозок - онкологія голови і статеві органи - втрата дітородної функції.

Крім того, захоплення дитини комп'ютером, виключає у неї необхідність розвивати свої розумові здібності, тренувати, розвивати пам'ять.

Результати проведеного опитування в основному співпадають з даними наукових досліджень, згідно з якими при 30 хвилинній роботі з комп'ютером відбуваються значні зміни в біоенергетиці організму користувача. Зниження загальної біоенергетики коливається 20-50%. Найбільш значного впливу зазнає нервова система користувача ПК, зокрема, судини головного мозку 30-40%, що підтверджується скаргами на запаморочення та головний біль, а також СП гангліонарних апарату шийного сегмента симпатичної НС 25-35%, що здійснює зниження впливу симпатичного відділу вегетативної НС з підвищенням парасимпатичного впливу, який проявляється у функціональній напрузі роботи серцево-судинної системи і підтверджується гіпоенергетичним станом в КТ серця. Неоднозначними є показники впливу на ендокринну систему. Показники функціонального стану гіпофіза і щитовидної залози у одних дітей зменшувалися, а у інших - навпаки: підвищувалася на 20-30%. Це обумовлено тим, що відбувається активація виділення ендоморфінів і гормонів гіпофізу. Можливо, конституційний тип має в даному випадку важливе значення.

Ті органи, або системи організму, які у дитини вже мають відхилення від фізіологічної норми, що відповідає стану патології, або передпатології, в першу чергу, їх фізіологічний стан зазнає значних змін, (як правило погіршується) під впливом комп'ютера, в порівнянні з тими органами, які перебувають в стані, що відповідає границям норми.

Доказом погіршання стану здоров’я більшості дітей є суттєве зростання числа соціально знедолених дітей. Так сотні тисяч дітей не мають батьків, які втратили одного із батьків, які народились поза шлюбом, діти біженці і переселенці. Мільйони дітей живуть в сім’ях з прибутком меншим прожиткового мінімуму; в бідних сім’ях та десятки тисяч дітей без нагляду.
Така реальна картина стану справ із здоров’ям здорових дітей в Україні. Соціальний фон є серйозною передумовою як формування хвороб так і їх розповсюдження.

В загальному стан здоров’я підростаючого покоління характеризується такими особливостями як: зростанням хронічної захворюваності, зростанням інвалідності, порушенням становлення репродуктивної системи, відхиленням психічного здоров’я, зростає число дезадаптивних дітей, зниження показників фізичного здоров’я.

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Для мінімізації порушень стану здоров’я дітей внаслідок різних негативних екологічних чинників необхідно продовжувати не лише моніторинг їхнього здоров’я, але й поглиблене наукове вивчення цих біологічних ефектів, з метою своєчасної корекції існуючих профілактичних і реабілітаційних заходів. В цьому плані важливим фактором є тісна співпраця з різними громадськими організаціями, що займаються проблемами екології.

Основним засобом зменшення негативних впливів оточуючого середовища на здоров’я дитини можна вважати здоровий спосіб життя. В здоровий спосіб життя дитини обов'язково входять наступні складові:

 •  Правильне і якісне харчування
 •  Заняття фізкультурою, спортом
 •  Рівномірне поєднання розумових і фізичних навантажень
 •  Адекватні віку емоційні навантаження.

Здорові діти - заслуга в першу чергу батьків. Харчування дітей у віці має бути як можна більш різноманітним. Не слід забувати про належну кількість білка, що міститься в м'ясі, рибі. Особливу увагу слід приділяти овочам, фруктам і сокам, особливо в холодну пору року.

Окрім правильного, здорового харчування, величезне значення для здоров’я дитини відіграють дозовані фізичні навантаження. Любов до спорту і активного способу життя необхідно також прищеплювати з дитинства. Загальновідомо, що дитяча гімнастика корисна для дитини вже з перших днів життя, оскільки зміцнює кістково-м’язову, серцево-судинну системи, а також сприяє правильному, здоровому розвитку усього організму дитини. Звичку щодня робити гімнастику необхідно зберегти з віком дитини, до того ж треба пояснити їй користь зайняття фізкультурою, щоб дитина розуміла необхідність фізичних вправ та їх значення для підтримки гарного здоров’я.

Дитину, яка досягла певного віку, можна віддати займатися в яку-небудь спортивну секцію, яка відповідатиме її характеру, фізичному і психологічному типу. Звикнувши до фізичних навантажень з раннього дитинства, дитина на довгі роки збереже цю звичку, а це сприятиме підтримці здоров’я, витривалості і поліпшенню розумової діяльності. Втішає той факт, що 54,5% батьків відповіли, що їх діти відвідують спортивні секції. Але існує відсоток дітей, які взагалі не мають додаткових навантажень і захоплень (27,3%)

Набагато частіше сучасні діти страждають від нестачі фізичної активності - щоденні заняття в школі, а вдома телевізор чи комп'ютер. Наслідки такої поведінки наздоженуть дитину вже в дорослому житті - надмірна вага, артеріальна гіпертонія, атеросклероз. Список можна продовжувати досить довго, а витоки його лежать саме в дитинстві.

Про рішення цієї проблеми якраз повинні подбати батьки. У сучасних мегаполісах стадіон, спортивний майданчик, та й просто місце для ігор на вулиці не завжди доступні для дитини. Діти не мають умов для занять спортом. Але привчати до фізичних навантажень з самого народження - цілком під силу будь-якому батькові, навіть якщо почати  просто з щоденної зарядки. А коли дитина піде в садок або в школу, це завдання частково ляже і на вихователів і вчителів.

Також слід звернути увагу на процедури загартовування. Не обов'язково примушувати дитину моржувати або обливатися крижаною водою. Для початку слід гуляти з дитиною на вулиці якомога частіше. Одягати, не обмежуючи  її рухів (особливо в зимовий час), щоб вона могла вільно бігати.

На батьках також лежить відповідальність раціональної організації часу після шкільних занять. Надмірний тиск на дитину тут недоречний, але в той же час не треба дозволяти їй розпуститися, закинути уроки або домашні справи. Найзручніше домашнє завдання виконувати після обіду і прогулянки (бажано тривалістю не менше півтори години). Частиною здорового способу життя є і прогулянки перед сном. Дитина буде краще спати і отримає заряд більшої енергії.

Необхідно звернути увагу і на емоційний стан дитини. Дитяча психіка досить непередбачувана, і іноді викидає «фокуси», що переходять потім у проблеми з неврологією і з фізичним станом в цілому. Немає нічого страшнішого для дитини, коли батьки сваряться і скандалять. Якщо батьки не можуть утриматися від з'ясування відносин, в крайньому випадку, слід відправити дитину погуляти у двір або в гості. У жодному разі, не можна виливати власний стрес і агресію на неї. Приємний психологічний клімат і теплі відносини в сім'ї - це величезний внесок у здоров'я  дитини.

У сучасному суспільстві емоційні навантаження великі навіть для дорослої людини. Що вже говорити про маленьку дитину? Кількість інформації, що отримується дітьми в школі, по телевізору постійно збільшується. На дітей обрушується безліч навчальних дисциплін. Адже батькам так хочеться, щоб дитина ще й співала, і танцювала, і плавала або знала досконало англійську мову. Все це вимагає додаткового часу, зусиль. Не слід вимагати від дитини неможливого, слід зупинитися на одному-двох гуртках і надати їй самій вибирати заняття в свого майбутнього життя. Завдання батьків  - зробити дитину щасливою. А для цього треба навчити її  бути здоровою.

ВИСНОВКИ

Здоров’я людини залежить від багатьох чинників: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування та їх цінності, соціально-економічних умов, а також станом медицини. Так, узагальнені підсумки дослідження в залежності здоров’я людини від різних чинників переконують, що стан системи охорони здоров’я обумовлює в середньому лише 10% всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на: екологію (20%), спадковість (20%), 50% на умови та спосіб життя. Тобто, суто медичний аспект не є головним серед різних впливів на здоров’я людини, а отже, медичне визначення здоров’я не відповідає життєвим реаліям.

Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є складним феноменом глобального значення який має розглядатися як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії.

Взагалі здоров’я – це природний стан організму, який характеризується його рівновагою з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін.

Виходячи з цього, зрозуміло, як важливо визначити здоров’я в повному обсязі.

Отримані дані про стан здоров’я дітей і вплив на нього різних факторів середовища диктують необхідність перегляду існуючої системи виховання дітей і підлітків. Органи охорони здоров’я не можуть протистояти неухильному погіршенню здоров’я дітей – їх діяльність зосереджена переважно на виявленні патологічних станів і значно менше уваги приділяється профілактичній роботі.

Для успішної роботи з підвищення здоров’я дітей важливим є об’єднання зусиль органів охорони здоров’я, освіти і громадських організацій, фондів тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Балютіна К. Здоров'я дитини - національна проблема [Текст] / Катерина Балютіна // Початкова школа. - 2010. - № 9. - С. 29-32
 2.  Бех І. Школа. Дитина. Здоров’я / Іван Бех, О. Кононенко, І. Сапуга, Т. Тарасова // Науковий світ. - 2008. - № 1. - С. 18-19
 3.  Бромот Т. Антропогенні фактори та репродуктивна функція людини [Текст] / Т. Бромот // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 11. - С. 40-46.
 4.  Ващенко О. Аспекти соціального здоров‘я дитини / Олена Ващенко // Початкова освіта. - 2009. - № 16. - С. 3-9.
 5.  Волобуєва Т. Здоров’язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів [Текст] / Тетяна Волобуєва // Рідна школа. - 2012. - № 7. - С. 35-38.
 6.  Гапоненкова Н. Формування складників здоров'я дитини за ідеями В. Сухомлинського [Текст] / Неля Гапоненкова // Школа. - 2012. - № 7. - С. 72-77.
 7.  Горяна Л. Соціальне здоров'я людини як показник культури спілкування / Л. Горяна // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 36-41
 8.  Довгань А. І. Здоров'я дитини - здорове харчування [Текст] / А. І. Довгань // Економіка в школах України. - 2013. - № 2. - С. 23-27
 9.  Калошин  В.  Психічне здоров‘я школярів / В. Калошин // Обдарована дитина. - 2008. - № 3. - С. 43-49
 10.  Лохвицька Л. В. Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці [Текст] / Л.В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 3. - С. 16-2
 11.  Мантула  Н. В.  Вплив електромагнітного випромінювання на організм дитини [Текст] / Н. В. Мантула // Основи здоров'я. - 2011. - № 1. - С. 34-36
 12.  Мартинчук В. Особливості організації виховного середовища школи сприяння здоров'ю / В. Мартинчук // Управління школою. - 2012. - № 13-15. - С. 40-42
 13.  Марченко  В. Школа - основна ланка збареження і зміцнення здоров'я дитини [Текст] / В. Марченко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 4. - С. 84-88
 14.  Назарян Р. Рецепт оздоровлення: комплексний підхід / Р. Назарян, Л. Швайка // Дошкільне виховання. - 2008. - № 3. - С. 16-17.
 15.  Неділько  В. Стан здоров'я дошкільнят потребує поліпшення [Текст] / В. Неділько, Т. Камінська, С. Руденко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 11. - С. 5-6
 16.  Рогач  С. Екологія дитинства. Правила збереження психічного здоров‘я молодших школярів / С. Рогач // Розкажіть онуку. - 2008. - № 9. - С. 12-14
 17.  Ротфорт Д. Академія люблячих батьків. Роль сім'ї у формуванні культури здоров'я дітей / Діана Ротфорт // Початкова освіта. - 2012. - 25 (липень). - С. 4 - 30
 18.  Спіченко  Г. Система роботи школи щодо збереження здоров'я учнів / Г. Спіченко, Г. Сердцева, Н. Пахомова // Початкова школа. - 2009. - № 2. - С. 33-38
 19.  Суботіна Т. Виховуємо фізично, психічно та морально здорову дитину [Текст] / Т. Суботіна // Шкільному психологу усе для роботи. - 2011. - № 6. - С. 30-37
 20.  Тарасова Ю. Подаруймо дитині здоров'я! [Текст] / Юлія Тарасова // Завуч. - 2010. - № 1. - С. 25-28
 21.  Українські медики б’ють на сполох щодо катастрофічного стану здоров’я школярів та радяться, як його рятувати [Текст] // Педагогіка толерантності. - 2006. - № 2-3. - С. 61-68
 22.  Федорець М. Зниження здоров‘я витратності й валеологічне виховання в школі [Текст] / М. Федорець // Управління школою. - 2009. - № 26. - С. 10-27
 23.  Хімін  Н. Шляхи створення моделі школи сприяння здоров'ю / Н. Хімін // Управління школою. - 2012. - № 13-15. - С. 43-44
 24.  Циганкова І. Комп‘ютер та здоров‘я дитини. Методичні матеріали для роботи з дітьми та батьками / Ія Циганкова // Школа. - 2008. - № 5. - С. 87-94


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9594. Проектирование системы передачи мощности к движителю 1.31 MB
  Проектирование системы передачи мощности к движителю Определение параметров редуктора и выбор его из типоразмерных рядов. Методика комплексного проектирования судового валопровода. Выбор эластичных муфт. Комплектование пропульсивно...
9595. Произношение гласных звуков 13.24 KB
  Произношение гласных звуков. Сильна позиция для гласных - позиция под ударением. В безударном положении гласные подвергаются изменению (качественному или количественному), т.е. редуцируются. Следует обратить внимание на трудные случаи редукции....
9596. Частное охранное предпринимательство 16.75 KB
  Частное охранное предпринимательство Виды охранных услуг: защита жизни и здоровья граждан охрана имущества собственников, в том числе охрана имущества при транспортировке проектирование, монтаж, эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной...
9597. Проектирование судовых вспомогательных энергетических установок 3.03 MB
  Проектирование судовых вспомогательных энергетических установок Методика определения главных параметров и комплектования судовой вспомогательной котельной установки. Проектирование утилизационного комплекса. Типоразмерные ряды ВК, УК, котлов-инсенир...
9598. Проектирование систем СЭУ 6.08 MB
  Проектирование систем СЭУ Разработка принципиальных схем систем. Определение требований к комплектующему оборудованию систем СЭУ. Требования фирм-производителей главных двигателей к характеристикам оборудования систем. Выбор оборудования систем из т...
9599. Расположение комплекта оборудования СЭУ в МКО 1.99 MB
  Расположение комплекта оборудования СЭУ в МКО Правила расположения оборудования. Функциональное и зональное агрегатирование. Типовые расположения оборудования СЭУ в МКО транспортных судов. Правила расположения оборудования Качество расположения ...
9600. Автоматизированное проектирование СЭУ 1.35 MB
  Автоматизированное проектирование СЭУ Обзор комплекта прикладных программ САПР СЭУ. Delfi - реализация САПР СЭУ. Базы данных типоразмерных рядов комплектующего оборудования СЭУ. Методы взаимодействия с базой данных. Обзор комплекта прикладных п...
9601. Оптимизация при проектировании СЭУ 83 KB
  Оптимизация при проектировании СЭУ Основное содержание процесса проектирования СЭУ. Структура оптимизационной модели. Модели системы ограничений. Ограничительные требования надзорных органов: Правила регистра судоходства, санитарный надзор, по...
9602. Збудливі мембрани. Мембранний потенціал спокою та механізм його утворення. Рівняння Нернста, Гольдмана. Натрій-калієвий насос та його робота 26 KB
  Збудливі мембрани. Мембранний потенціал спокою та механізм його утворення. Рівняння Нернста, Гольдмана. Натрій-калієвий насос та його робота. За допомогою введення мікоелектродів в клітину встановлено, що внутрішня сторона мембрани клітини в стані с...