87585

Формы организации и функции Центрального банка

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

С точки зрения собственности на капитал центральные банки подразделяются на: государственные т. капитал их целиком принадлежит государству центральные банки Великобритании Германии Франции Канады; акционерные Федеральная резервная система США; смешанные акционерные общества. часть капитала которых принадлежит государству а часть иным юридическим лицам центральные банки Японии Бельгии.

Русский

2015-04-21

32.11 KB

0 чел.

Формы организации и функции Центрального банка.

С точки зрения собственности на капитал, центральные банки подразделяются на:

-государственные, т. е. капитал их целиком принадлежит государству (центральные банки Великобритании, Германии, Франции, Канады);

-акционерные (Федеральная резервная система США);

-смешанные - акционерные общества. часть капитала которых принадлежит государству, а часть иным юридическим лицам (центральные банки Японии, Бельгии).

Независимость Центрального банка является необходимым условием эффективности его деятельности, которая нередко вступает в противоречие с краткосрочными целями правительства.

Традиционно Центральный банк выполняет четыре основные функции: -осуществляет монопольно эмиссию банкнот;

-является банком банков;

-служит банкиром правительства;

-осуществляет денежно-кредитное регулирование.

1.Монопольная эмиссия банкнот.

За Центральным банком страны как представителем государства законодательно закреплена эмиссионная монополия в отношении банкнот, т.е. общенациональных кредитных денег, которые являются общепризнанным окончательным средством погашения долговых обязательств.

2.Банк банков. Центральный банк не имеет дела непосредственно с юридическими и физическими лицами, так как его главной клиентурой являются коммерческие банки. В большинстве стран коммерческие банки обязаны хранить часть своих резервов в центральном банке. Такие резервы носят характер обязательных. Центральный банк устанавливает минимальное соотношение обязательных резервов с обязательствами банков по пассивам. 3.Банкир правительства. В качестве банкира правительства Центральный банк выступает как его кассир и кредитор, в нём открыты счета правительства и правительственных ведомств. В большинстве стран центральный банк осуществляет кассовое исполнение государственного бюджета.

4. Перечисленные функции Центрального банка создают объективные предпосылки для выполнения им четвертой функции - регулирование всей денежно-кредитной системы страны. Данная функция на современном этапе является важнейшей функцией Центрального банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47919. Кінематика матеріальної точки. Основні поняття і способи задання руху 4.42 MB
  Основні поняття і способи задання руху Теоретичне ядро Вступ в курс класичної механіки. Природничі науки: хімія біологія астрономія географія – вивчають різні але конкретні явища та процеси живої і неживої природи а також форми матерії та закони її руху. Таким чином предметом фізики є вивчення найбільш загальних і найпростіших властивостей і форм руху матерії. Проте цим не вичерпуються наші уявлення про типи та форми існування матерії як відомо матерія перебуває у вічному русі що означає: а світ що оточує нас за своєю природою...
47920. Криволінійний рух та рух точки по колу 2.37 MB
  Змістовий модуль 2 Криволінійний рух та рух точки по колу Теоретичне ядро Кінематика криволінійного руху матеріальної точки. Кінематика руху матеріальної точки по колу. Одним із поширених рухів матеріальної точки є механічний рух траєкторія якого довільна крива лінія. Найпростішими криволінійними рухами точки є рухи по кривій ІІ порядку: колу – круговий рух; еліпсу – еліптичний рух; а також рух по параболі гіперболі і т.
47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв – можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв – по деформації взаємодіючих тіл.
47922. Механіка абсолютно твердого тіла (АТТ). Механіка рідин та газів 1.31 MB
  Змістовий модуль 4 Механіка абсолютно твердого тіла АТТ. Механіка рідин та газів Поняття абсолютно твердого тіла Поряд з найпростішим об’єктом дослідження механічних рухів – матеріальною точкою розглядається інший абстрактний образ реальних матеріальних тіл – абсолютно тверде тіло. Абсолютно тверде тіло – це абстракція матеріального тіла взаємне розташування точок якого залишається незмінним в процесі його руху тобто віддаль між двома довільними точками тіла залишається незмінною за часом. Таким чином абсолютно тверде тіло – це модель...
47923. Коливання та хвилі 1.84 MB
  Змістовий модуль 5 Коливання та хвилі Теоретичне ядро Кінематика гармонічного коливального руху точки Коливальний рух. Елементи акустики Природа звуку Розповсюджуючись в повітрі пружні хвилі досягнув людського вуха визивають специфічні відчуття звуку. Якщо частота цих хвиль лежить в межах від 1620 до 20 000 Гц то такі хвилі називаються звуковими. Звукові хвилі або звук – це коливання пружного середовища що сприймаються нашими органами слуху.
47924. Неінерціальні системи відліку. Елементи СТВ Ейнштейна 839 KB
  Змістовий модуль Неінерціальні системи відліку. Теоретичне ядро Рух в неінерціальних системах відліку. Неінерціальні системи відліку та їх класифікація. Системи відліку які рухаються рівномірно та прямолінійно відносно інерціальної системи називаються інерціальними.
47925. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ ДИТИНИ 1.32 MB
  Знати анатомо-фізіологічні особливості дітей різного вікового періоду. Профілактика порушення зору у дітей і підлітків. Виховувати у дітей гігієнічні навички по догляду за шкірою одягом взуттям. План лекції Анатомофізіологічні особливості системи травлення у дітей і підлітків.
47926. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 509.5 KB
  Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів всіх субєктів економічних відносин і пошуку способів їх найкращого задоволення виходячи з фінансових кадрових організаційних технологічних законодавчих та інших обмежень. Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій: як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. Банківський маркетинг це філософія стратегія й тактика банку що спрямовані на...
47927. Муніципальне право як галузь права України 787 KB
  Предметом муніципального права є місцеве самоврядування відносно самостійний вид суспільних відносин пов'язаний з організацією і здійсненням місцевої влади тобто публічної влади влади народу в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць. Місцеве самоврядування як предмет муніципального права є багатогранним явищем. Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед і головним чином у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. За формою місцеве самоврядування це волевиявлення територіальних...