87592

Активные операции коммерческих банко

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Активные операции коммерческого банка означают использование от своего имени привлеченных и собственных средств для получения соответствующего дохода. Основными видами активных операций коммерческого банка являются: предоставление кредитов юридическим и физическим лицам на различных условиях и на различный срок; операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет; инвестирование; операции РЕПО; валютные дилинговые операции; нетрадиционные операции коммерческих банков. Активные операции осуществляются коммерческими банками с целью...

Русский

2015-04-21

32.43 KB

1 чел.

Активные операции коммерческих банков.

Активные операции коммерческого банка означают использование от своего имени привлеченных и собственных средств для получения соответствующего дохода.

Основными видами активных операций коммерческого банка являются:

  1. предоставление кредитов юридическим и физическим лицам на различных условиях и на различный срок;
  2. операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет;
  3. инвестирование;
  4. операции РЕПО;
  5. валютные дилинговые операции;
  6. нетрадиционные операции коммерческих банков.

Активные операции осуществляются коммерческими банками с целью получения прибыли при одновременном поддержании необходимого уровня ликвидности банка и оптимального распределения рисков по отдельным видам операций.

По экономическому содержанию все активы коммерческого банка можно разделить на 4 группы:

1.Свободные резервы - это наличные деньги в кассе, остатки на корреспондентском счете в РКЦ Банка России и других корреспондентских счетах.

2.Кредиты и средства, размещенные в виде депозитов в других кредитных организациях, в том числе в Банке России.

3.Инвестиции - это вложение ресурсов банка в ценные бумаги и другие финансовые активы (иностранную валюту, драгоценные металлы), а также долевое участие в совместной хозяйственной деятельности.

4.Материальные и нематериальные активы самого банка (внутренние инвестиции). К ним относится стоимость банковского здания, оборудования, другого имущества, необходимого для работы банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36128. Системне програмне забезпечення 506.5 KB
  Переміщаючі завантажувачі можуть помістити програму в будьяке вільне місце в памяті. Очевидно що в більшості випадків початкові дані потрапляють в оперативну память із зовнішніх пристроїв. Класифікація ресурсів При розробці перших систем ресурсами вважалися процесорний час память канали вводу виводу і периферійні пристрої. Відповідно доки здійснювався обмін даними між оперативною памяттю і зовнішніми пристроями процесор не міг виконувати обчислення.
36129. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ для студентів 5 курс 130 KB
  Національні стандарти мають позначку абревіатуру ДСТУ державний стандарт України. Міжнародні стандарти що введені в дію в Україні мають позначки ДСТУ ISO і ДСТУ EN. Розроблені державні стандарти України отримали абревіатуру ДСТУ. Зявилися екологічні стандарти з позначками: ДСТУ ISO ДСТУ EN.
36130. СТАТИСТИКА. Лекційні заняття 1.67 MB
  Ознака яка набуває в межах сукупності різних значень називається варіюючою змінною мінливою а відмінність коливання ознаки варіацією. Наприклад ознаки людини: вік стать сімейний стан освіта тощо; ознаки підприємства: спеціалізація форма власності рентабельність виробництва і т. За характером вираження ознаки поділяють: Атрибутивні ознаки окремі значення яких виражаються словами. Кількісні ознаки окремі значення яких виражаються числами вік людини розряд робітника стаж роботи і вони відіграють головну роль в статистиці.
36131. Соціальна робота та соціальні технології 1003.5 KB
  Специфіка технологій соціальної роботи. Критерії ефективності процесу технологізації соціальної роботи. Державноправові засади соціальної роботи. Основні нормативні акти щодо питань соціальної роботи.
36132. Бухгалтерський облік 978.5 KB
  Вимірники часу праці дні години хвилини людинодні людиногодини Використовують з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці витраченої на виготовлення продукції. Звіт про фінансовий стан підприємства який відображає на певну дату його активи зобов'язання і власний капітал відповідно до ПСБО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності Спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату Визначення балансу як форми...
36133. Склад і структура видатків державного бюджету України 507.5 KB
  Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Національної академії наук України у відомчих наукових закладах та вищих навчальних закладах.
36134. Склад і структура видатків державного бюджету України. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління 188 KB
  Склад і структура видатків державного бюджету України Система охорони здоровя в Україні. Як правило нестачу коштів покривають самі хворі або їх рідні хоча це й суперечить Конституції України. Дослідження показало що 11 державних інституцій не є засновниками ЗМІ а одна Державний комітет України з державного матеріального резерву припинила видання свого вісника 2008 року. А Держаний комітет архівів України та Державна митна служба України відмовилися надавати фінансові дані вказавши що це не входить до їхньої компетенції.
36135. Обслуговування боргових зобовязань державного бюджету України 319.5 KB
  Обслуговування боргових зобовязань державного бюджету України Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Залежно від статусу позичальника точніше емітента позики поділяються на: державні що випускаються центральними органами управління в Україні Міністерством фінансів за рішенням Кабінету Міністрів України. В Україні дефіцит державного бюджету найчастіше покривається за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики ОВДП це визначенi чинним законодавством України державні цiннi папери це засіб впровадження...
36136. БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 220.5 KB
  БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Бюджети місцевого самоврядування у складі бюджетної системи. Правове регулювання місцевого бюджетного процесу. Принципи і система місцевого самоврядування. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування.