87593

Безналичный денежный оборот и принципы организации безналичных расчетов

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между: юридическими лицами различных форм собственности имеющими счета в кредитных учреждениях; юридическими лицами и кредитными учреждениями по поводу получения и возврата кредита а также уплаты процентов; юридическими и физическими лицами по выплате заработной платы процентов по вкладам и депозитам доходов по ценным бумагам; юридическими физическими лицами и государством по оплате налогов сборов а также получению бюджетных средств. Расчеты между юридическими лицами проводят банки и другие...

Русский

2015-04-21

32.81 KB

1 чел.

Безналичный денежный оборот и принципы организации безналичных расчетов.

Безналичное обращение - это изменение остатков денежных средств на банковских счетах, которое происходит в результате исполнения банком распоряжений владельца счета в виде чеков, пластиковых карт, платежных поручений, электронных средств платежа и других расчетных документов.

Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между:

  1. юридическими лицами различных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях;
  2. юридическими лицами и кредитными учреждениями по поводу получения и возврата кредита, а также уплаты процентов;
  3. юридическими и физическими лицами по выплате заработной платы, процентов по вкладам и депозитам, доходов по ценным бумагам;
  4. юридическими, физическими лицами и государством по оплате налогов, сборов, а также получению бюджетных средств.

Согласно Положения о безналичных расчетах в РФ применяются

следующие формы безналичных расчетов:

--расчеты платежными поручениями;

--расчеты чеками;

--расчеты аккредитивами.

Расчеты между юридическими лицами проводят банки и другие кредитные организации, а между банками - расчетно-кассовые центры ЦБ РФ.

В действующих нормативных документах отражены такие принципы организации расчетов, которые характерны для рыночной экономики:

  1. 1.Списание денежных средств со счета клиента производится банком только на основании распоряжения клиента.
  2. 2.Банк является посредником в платежах, который не должен вмешиваться в договорные отношения плательщика и получателя платежа. Это означает, что предприятиям предоставлена свобода в выборе форм расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах, а банк обязан лишь следить за выполнением установленных правил расчетов и стандартов платежных документов.
  3. 3.Принцип обеспеченности платежа. Платеж должен быть обеспечен настоящими или будущими поступлениями средств на счет плательщика либо наличием у него права на получение кредита.
  4. 4.Принцип срочности платежа, т.е. каждый платеж должен иметь вполне определенный срок совершения. Сроки платежей устанавливаются в хозяйственных, кредитных договорах, договорах страхования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20499. Теорія реляційних баз даних. Основні терміни і означення. Нормалізація відношень 31 KB
  Реляційна база даних база даних основана на реляційній моделі даних. Інакше кажучи реляційна база даних це база даних яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеню. Метою нормалізації є усунення недоліків структури БД які призводять до шкідливої надмірності в даних яка в свою чергу потенційно призводить до різних аномалій і порушень цілісності даних.
20500. Трикутні матриці (верхня та нижня) і їх розклад на добуток двох трикутних 37 KB
  Трику́тна ма́триця матриця в якій всі елементи нижче або вище за головну діагональ рівні нулю. Верхньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи нижче за головну діагональ дорівнюють нулю. Нижньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи вище за головну діагональ дорівнюють нулю. Унітрикутна матриця верхня або нижня трикутна матриця в якій всі елементи на головній діагоналі дорівнюють одиниці.
20501. Форми, типи форм, обчислення в формах 33 KB
  Робота з формами може відбуватися в трьох режимах: у режимі Форми в режимі Таблиці в режимі констриктор. типи форм В Access можна створити форми наступних видів: форма в стовпець або повноекранна форма; стрічкова форма; таблична форма; форма головна підпорядкована; зведена таблиця; формадіаграма. Форма в стовпець є сукупністю певним чином розташованих полів введення з відповідними їм мітками і елементами управління.
20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...
20503. Матриця суміжності та матриця інцидентності 28 KB
  Матриця суміжності графа G зі скінченною кількістю вершин n пронумерованих числами від 1 до n це квадратна матриця A розміру n в якій значення елементу aij рівне числу ребер з iї вершини графа в jу вершину. Матриця суміжності простого графа що не містить петель і кратних ребер є бінарною матрицею і містить нулі на головній діагоналі. Матриця суміжності неорієнтованого графа симетрична а значить володіє дійсними власними значеннями і ортогональним базисом з власних векторів.
20504. Метод ітерації (метод послідовних наближень) 88 KB
   Суть методу полягає у заміні початкового рівняння 4.18 еквівалентним йому рівнянням 4.19 Постановка задачі Нехай задано рівняння де неперервна нелінійна функція. Потрібно визначити корінь цього рівняння який знаходиться на відрізку з заданою похибкою .
20505. Метод послідовних наближень (метод ітерацій) для розв’язку системи лінійних рівнянь 91 KB
  11 пошуку розвязку системи с заданою похибкою відповідно теоремі про збіжність.11 виконується то ітераційний процес пошуку розвязку системи с заданою похибкою збігається і метод послідовних наближень можна використовувати.13 що легко розвязується для знаходження вектора розвязку першого наближення тому що в правої частині містить всі визначені елементи.
20506. Мова запитів SQL. Огляд її можливостей 27 KB
  Він по суті містив тільки пропозиція SELECT яке дозволяло формулювати запити для вибірки даних з бази. Потім мова була доповнено двома іншими компонентами необхідними для роботи з базами даних. Перший з них компонент для визначення структури бази даних які в термінології теорії баз даних називаються мовою визначення даних МВД. Другий засоби що дозволяють заповнювати базу даних змінювати їх і видаляти.
20507. Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань 26.5 KB
  Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань Подання знань це множина синтаксичних і семантичних угод що роблять можливим формальне вираження знань про предметну галузь у компютерноінтерпретованій формі. Найрозповсюдженішими є такі моделі представлення знань: логічні моделі продукційні моделі фреймові моделі семантичні мережі. До основних вимог подання знань належать: Лаконічність зміст друкованих знаків.