87623

Понятие и формы реализации права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Реализацией права называется его воплощение в поведении людей и в общественных отношениях. В зависимости от содержания правовых норм и от отношения к их осуществлению со стороны государственных органов должностных лиц граждан и их объединений оно способно создать либо демократический правопорядок основанный на гарантированных правах и свободах граждан либо тоталитарный строй с детальной регламентацией большой части общественных отношений замкнутых на государство и подверженных его контролю либо наконец режим беззакония при котором...

Русский

2015-04-21

30.53 KB

0 чел.

Понятие и формы реализации права.

Реализацией права называется его воплощение в поведении людей и в общественных отношениях. Право оказывает многообразное влияние на общественную жизнь.

В зависимости от содержания правовых норм и от отношения к их осуществлению со стороны государственных органов, должностных лиц, граждан и их объединений оно способно создать либо демократический правопорядок, основанный на гарантированных правах и свободах граждан, либо тоталитарный строй с детальной регламентацией большой части общественных отношений, замкнутых на государство и подверженных его контролю, либо, наконец, режим беззакония, при котором большинство законов носит декларативный характер, а многие общественные отношения регулируются произвольными велениями агентов власти. Правовое воздействие на общественные отношения имеет разные формы, частично совпадающие с влиянием на те же отношения идеологии, политики, морали.

Специфические для права способы его осуществления принято называть — реализация правовых норм. Основными формами (способами) реализации правовых норм обычно называются использование права, исполнение обязанности, соблюдение запретов, применение правовых норм. Две из названных форм или способов представляют собой реализацию правоотношения. Не все правоотношения возникают в результате сознательно-волевых действий их участников, но все они реализуются через сознательно-волевые действия их участников.

Результатом осуществления правовой системы данной страны, является правопорядок. Существование правопорядка означает, что граждане и другие субъекты права беспрепятственно реализуют свой правовой статус, используют субъективные права; что обязанности добросовестно выполняются, а нарушения запретов, если они совершаются, влекут восстановление нарушенных прав и применение к правонарушителям предусмотренных законом мер государственного принуждения. Применением права называется особая форма его реализации, рассмотрение и решение дел управомоченными на то государственными органами или должностными лицами и принятие решений, определяющих юридическое значение установленных обстоятельств.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47998. Соціологія та соціологічні теорії 219.5 KB
  Тобто людина не існує в одномірному просторі аналізує можливі альтернативи. Тобто будьяка людина є громадянином. Побачивши що всі тварини дбайливо всім забезпечені а людина гола і не взута без ложа і без зброї Прометей краде премудре вміння Гефеста і Афіни. Людина – недостатня істота бо їй бракує надійної системи інстинктів що забезпечує автоматизм поведінкових реакцій як це здійснюється у тварин.
47999. Основи класичної фотографії 269.5 KB
  Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...
48000. Основи метрології 1.46 MB
  Метрологією metron міра і logos – поняття вчення називають науку про вимірювання фізичних величин і про способи забезпечення єдиності і необхідної точності цих вимірювань. Лансберг у передмові до першого тому “Елементарного підручника фізики†писав що будьяка властивість яка вводиться у фізиці дістає конкретний зміст тільки тоді коли з нею пов’язується прийом спостереження й вимірювання без якого ця властивість не може застосовуватися в дослідженні реальних фізичних явищ. Отже вимірювання роблять властивості фізичних об’єктів такими що до...
48003. Основи екологічного та земельного права України 169.5 KB
  Екологічна права та обов’язки громадян. Загальна характеристика земельного права: поняття відносини та предмет правового регулювання. Гарантії права на землю.
48004. Основи права 372.5 KB
  Конституційне право України. Конституція України. Конституційне право України являє собою систему правових норм що регулюють відносини народовладдя. Через них забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи.
48005. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація 451.5 KB
  Приступаючи до вивчення цього питання слід перш за все з’ясувати що являє собою соціологія як наука Поява соціології як самостійної науки була зумовлена розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці ХVIII на початку ХIХ ст. У цей час світ зазнав глибоких соціальних змін пов’язаних з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. статистика Розвиток і функціонування суспільства Предмет соціології Соціальна поведінка Соціальна структура Структурні особливості соціології як науки в єдності її предмета і...
48006. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НАУКА 388 KB
  Теорія літератури як наука. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. Предмет теорії літератури як науки.